0

Cách viết tên người tên địa lí nước ngoài LTC 4

25 299 0
  • Cách viết tên người tên địa lí nước ngoài   LTC 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:42

PHềNG GIO DC V O TO QUN THANH XUAN TRNG TIU HC DANG TRAN CON B Luyn t v cõu Cỏch vit tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi Giỏo viờn : Lờ Thanh Hng Kim tra bi c: Vit li cho ỳng cỏc tờn riờng hai cõu th sau : Chiu Nga nga Sn sn , gch bỏt Bỏt trng Trng Nam nh, nh la hng h Hụng ụng Vi t nam T t Hu hu Lộp Tụn-xtụi Nh ln ca th gii- ngi Nga Tụ-mỏt ấ-i-xn Nh Bỏc hc ni ting th gii - ngi M Hi-ma-lay-a l mt dóy nỳi Chõu , phõn chia tiu lc a n cao nguyờn Tõy Tng õy l dóy nỳi cao nht hnh tinh vi 14 nh nỳi cao nht th gii trờn 8000m, VD nh nh Everest (8.848 m) NHN XẫT: c cỏc tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi sau õy: - Tờn ngi: Lộp Tụn-xtụi, Mụ-rớt-x Mỏt-tộc-lớch, Tụ-mỏt ấ-i-xn - Tờn a lớ: Hi-ma-lay-a, a-nuýp, Lt ng-gi-lột, Niu Di-lõn, Cụng-gụ Tho lun nhúm: Nhn xột v cu to v cỏch vit mi b phn tờn riờng nc ngoi : a.Mi tờn riờng núi trờn gm my b phn, mi b phn gm my ting? b.Ch cỏi u mi b phn c vit th no? c.Nờu cỏch vit cỏc ting cựng mt b phn? 1.Mi tờn riờng núi trờn gm my b phn,mi b phn gm my ting? 2.Ch cỏi u mi b phn c vit th no? 3.Nờu cỏch vit cỏc ting cựng mt b phn? Tờn ngi,tờn a lớ Lộp Tụn-xtụi Mụ-rớt-x Mỏt-tộc-lớch Tụ-mỏt ấ-i-xn Hi-ma-lay-a a-nuýp Lt ng-gi-lột Niu Di-lõn Cụng-gụ B phn 2 1 2 B phn (s ting) Lộp (1) Mụ-rớt-x (3) Tụ- mỏt (2) Hi-ma-lay-a (4) a- nuýp (2) Lt (1) Niu (1) Cụng- gụ (2) B phn (s ting) Tụn-xtụi (2) Mỏt-tộc-lớch (3) ấ-i-xn (3) ng-gi-lột (3) Di-lõn (2) - Vit hoa ch cỏi u ca mi b phn to thnh tờn ú - Gia cỏc ting cựng mt b phn cú gch ni Tờn ngi,tờn a lớ Lộp Tụn-xtụi Mụ-rớt-x Mỏt-tộc-lớch Tụ-mỏt ấ-i-xn Hi-ma-lay-a a-nuýp Lt ng-gi-lột Niu Di-lõn Cụng-gụ B phn 2 2 2 B phn (s ting) Lộp (1) Mụ-rớt-x (3) Tụ- mỏt ( 2) Hi-ma-lay-a (4) a- nuýp (1) Lt (1) Niu (1) Cụng- gụ (2) B phn (s ting) Tụn-xtụi (2) Mỏt-tộc-lớch (3) ấ-i-xn (3) ng-gi-lột (3) Di-lõn (2) I Nhận xét: Cỏch vit mt s tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi sau õy cú gỡ c bit? - Tờn ngi: Thớch Ca Mõu Ni, Khng T, Bch C D - Tờn a lớ: Hi Mó Lp Sn, Luõn ụn, Bc Kinh, Thy in Nhng tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi c phiờn õm theo õm Hỏn Vit (õm ta mn t ting Trung Quc) vit ging nh tờn ngi, tờn a lớ Vit Nam II Ghi nh: Khi vit tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi, ta vit hoa ch cỏi u ca mi b phn to thnh tờn ú Nu b phn to thnh tờn gm nhiu ting thỡ gia cỏc ting cn cú gch ni Cú mt s tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi vit ging nh cỏch vit tờn riờng Vit Nam ú l nhng tờn riờng c phiờn õm theo õm Hỏn Vit LUYN TP Bi 1: c on sau ri vit li cho ỳng nhng tờn riờng on: boa ỏc-boa Gia ỡnh ụng Giụ-dộp li chuyn v c lu-i paxt c ỏc -boa boa cú th tip tc i hc Lu-i Pa-xt l mt th trn nh, khụng cú nhng lõu i s , nguy nga, ch thy nhng ngụi nh nh bộ, c kớnh v nhng nho quy-dng-x con.Dũng sụng Quydng-xhin ho ln quanh thnh ph vi nhng chic cu trng phau Theo c Hoi Lu-i Pa-xt (1822 -1895) l nh Bỏc hc ni ting th gii ó ch cỏc loi vc xin tr bnh, ú cú bnh di LUYN TP Bi 2: Viết lại nhng tên riêng sau cho quy tắc: Vit cha ỳng Vit ỳng Tờn ngi anbe anhxtanh An-be Anh-xtanh crớtxtian anộcxen Crớt-xti-an An-ộc-xen iuri gagarin I-u-ri Ga-ga-rin Tờn a lớ Xanh Pờ-tộc-bua xanh pờtộcbua tụkiụ Tụ-ki-ụ A-ma-dụn amadụn niagara Ni-a-ga-ra Nh vt lớ hc ni ting th gii, ngi c An-be Anh-xtanh (1879-1955) I-u-ri Ga-ga-rin Crớt-xti-an An-ộc-xen Nh du hnh v tr ngi Nga ngi u tiờn bay vo v tr (1934-1968) Nh ni ting th gii, ngi an Mch chuyờn vit truyn c tớch ( 1805 1875 ) Xanh Pờ-tộc-bua kinh ụ c ca nc Nga Tụ-ki-ụ th ụ Nht Bn, x s ca hoa anh o Ni- a-ga-ra: Tờn mt thỏc nc ln gia Cana-a v M A-ma-dụn: Tờn mt dũng sụng v cỏnh rng ln Bra-xin Lut chi Cú ụ vuụng ỏnh s t 1-9 Trong ú cú ụ may mn n sau mi ụ ú ghi tờn th ụ hoc tờn nc Ba i chi ln lt chn s bt kỡ, ri ghi lờn bng tờn nc hoc tờn th ụ tng ng Sau ú lt i chiu kt qu Nu ỳng c 10 im, sai khụng cú im Nu chn c ụ may mn s c thng 10 im v c chn ụ tip theo Bc Kinh- nc Trung Quc Phỏp - th ụ Pa-ri Viờng Chn - nc Lo th ụ Bc Kinh nc Phỏp th ụ Viờng Chn th ụ Niu-ờ-li th ụ Phnụm Pờnh ncThỏi Lan Thỏi Lan-th ụ Bng Cc Niu-ờ-li - nc n Phnụm Pờnh - nc Cam-pu-chia Bn c thng 10im nc Anh Anh - th ụ Luõn ụn nc Vit Nam Xin chỳc mng bn Vit Nam - th ụ H Ni -VKhi nhvit xem bi, tỡm tờn ta ngi, tờnth ano? lớ tờnli ngi, tờn vit a lớthờm nccỏc ngoi vit nh nc ngoi Khi vit tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi ó c phiờn õm -Chun Du ngoc kộp theo b õmbi: Hỏn Vit, ta vit nh th no? TiT HC KT THC Chỳc cỏc thy, cụ giỏo mnh kho , Chỳc cỏc em chm ngoan, hc giũi Bi 3: Trũ chi du lch: Thi tỡm ỳng tờn nc vi tờn th ụ ca nc y Tên nc Nhật Bản Thái Lan Anh Pháp Cam-pu-chia Mĩ Ma-lai-xi-a Tên thủ đô Tô-ki-ô Bng Cốc Luân ôn Pa-ri Phnôm Pênh Oa-sinhtơn Cu-a-la-lm-p ... chia tiu lc a n cao nguyờn Tõy Tng õy l dóy nỳi cao nht hnh tinh vi 14 nh nỳi cao nht th gii trờn 8000m, VD nh nh Everest (8. 848 m) NHN XẫT: c cỏc tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi sau õy: - Tờn ngi: Lộp... -1895) l nh Bỏc hc ni ting th gii ó ch cỏc loi vc xin tr bnh, ú cú bnh di LUYN TP Bi 2: Viết lại nhng tên riêng sau cho quy tắc: Vit cha ỳng Vit ỳng Tờn ngi anbe anhxtanh An-be Anh-xtanh crớtxtian... giũi Bi 3: Trũ chi du lch: Thi tỡm ỳng tờn nc vi tờn th ụ ca nc y Tên nc Nhật Bản Thái Lan Anh Pháp Cam-pu-chia Mĩ Ma-lai-xi-a Tên thủ đô Tô-ki-ô Bng Cốc Luân ôn Pa-ri Phnôm Pênh Oa-sinhtơn Cu-a-la-lm-p
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách viết tên người tên địa lí nước ngoài LTC 4 , Cách viết tên người tên địa lí nước ngoài LTC 4 ,

Hình ảnh liên quan

Ba đội chơi lần lượt chọn 1 số bất kỡ, rồi ghi lờn bảng tờn nước hoặc tờn thủ đụ tương ứng - Cách viết tên người tên địa lí nước ngoài   LTC 4

a.

đội chơi lần lượt chọn 1 số bất kỡ, rồi ghi lờn bảng tờn nước hoặc tờn thủ đụ tương ứng Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan