0

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt toán 4

11 313 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:36

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Giáo viên: Lê Thanh Hương A O B * Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB * Góc nhọn bé góc vuông M O N * Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON * Góc tù lớn góc vuông C O * Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD * Góc bẹt hai góc vuông D a) A Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB Góc nhọn bé góc vuông O B M b) Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON c) Góc tù lớn góc vuông O N Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD C O D Góc bẹt hai góc vuông Bài tập 1: Trong góc sau góc là:góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt? I Q M A N Góc 1: nhọn B P Góc 2: Góc 3: vuông tù G V X E K C D Y H O Góc 4: bẹt U Góc 5: nhọn Góc 6: tù Bµi tập Trong hình tam giác sau :  Hình tam giác có góc vuông? A B M C D N P E G Hình tam giác DEG có góc vuông “AI NHANH, AI ĐÚNG ?” ĐỘI ĐỘI Sắp xếp góc học theo thứ tự từ bé đến lớn -GÓC NHỌN -GÓC VUÔNG -GÓC TÙ -GÓC BẸT -GÓC BẸT -GÓC TÙ -GÓC VUÔNG -GÓC NHỌN Sắp xếp góc học theo thứ tự từ lớn đến bé Góc nhọn, góc tù, góc bẹt a) A Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB Góc nhọn bé góc vuông O B M b) Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON c) Góc tù lớn góc vuông O N Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD C O D Góc bẹt hai góc vuông ... bé Góc nhọn, góc tù, góc bẹt a) A Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB Góc nhọn bé góc vuông O B M b) Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON c) Góc tù lớn góc vuông O N Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD C O D Góc bẹt. .. Góc nhọn bé góc vuông O B M b) Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON c) Góc tù lớn góc vuông O N Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD C O D Góc bẹt hai góc vuông Bài tập 1: Trong góc sau góc là :góc vuông, góc nhọn,. .. giác DEG có góc vuông “AI NHANH, AI ĐÚNG ?” ĐỘI ĐỘI Sắp xếp góc học theo thứ tự từ bé đến lớn -GÓC NHỌN -GÓC VUÔNG -GÓC TÙ -GÓC BẸT -GÓC BẸT -GÓC TÙ -GÓC VUÔNG -GÓC NHỌN Sắp xếp góc học theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt toán 4 , Góc nhọn, góc tù, góc bẹt toán 4 ,

Hình ảnh liên quan

Bµi tập 2. Trong các hình tam giác sau : - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt   toán 4

i.

tập 2. Trong các hình tam giác sau : Xem tại trang 8 của tài liệu.