0

De thi thu mon Toan lan 2 thpt Tran Phu Ha Tinh

5 189 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:10

Trường THPT Phúc Trạch phuctrach.net Chuyên mục Đề thi Thí sinh khối B và D không phải làm câu V SỞ GD&DT TĨNH TRƯỜNG THPT PHÚC TRẠCH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ II MÔN: TOÁN HỌC Thời gian: 180 phút. I. PHẦN CHUNG: Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 3 1 2 3 3 y x x    ( ) C 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. 2. Lập phương trình tiếp tuyến với ( ) C biết tiếp tuyến chỉ có một điểm chung duy nhất với ( ) C . Câu II: (2 điểm) 1. Giải phương trình: 2 2 2 sin ( ).tan os 0. 2 4 2 x x x c     2. Giải bất phương trình: 4 2 3 2 2 3 (3 2)( 2) x x x x       . Câu III: (1 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn Parabol: 2 4 y x x   và các đường tiếp tuyến của Parabol qua 5 ( ;6) 2 M . Câu IV: (1 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A 1 B 1 C 1 có đáy là tam giác vuông cân tại A; BC=2a. Gọi M là một điểm trên cạnh AA 1 . Đặt  BMC   , góc giữa mặt phẳng (MBC) và mặt phẳng (ABC) là  . a. Chứng minh: 2 1 2 1 . os tanc     b. Tính thể tích hình lăng trụ theo a,  biết M là trung điểm AA 1 . Câu V: (1 điểm) a, b, c là các số thực dương thoả mãn: a+b+c=3. Tìm GTNN của P=a 3 +b 3 +c 3 -abc. II. PHẦN RIÊNG: THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Câu VIa: (2 điểm) 1. Trong hệ trục Oxy cho P(3;0) và hai đường thẳng d 1 : 2x-y-2=0 d 2 : x+y+3=0 Lập phương trình đường thẳng d đi qua P(3;0) cắt d 1 , d 2 tại hai điểm A, B sao cho PA=PB. 2. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình: x 2 +y 2 +z 2 -2x+4y-6z-11=0 và mặt phẳng (P) có phương trình: 2x+2y-z+17=0. Lập phương trình mặt phẳng (Q) song song (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 3. Câu VIIa: (1 điểm) Xác định tập hợp các điểm M trong mặt phẳng phức sao cho (1 ) 2 2 i z i    . THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Câu VIb: (2 điểm) 1. Cho Parabol (P) có phương trình : y 2 =x và A (4,-2), B(1;1) thuộc (P). Tìm M nằm trên dây cung của (P) giới hạn bởi A và B sao cho diện tích AMB  là lớn nhất. 2. Trong không gian Oxyz cho A(0;0;-3) và B(2;0;-1) và mặt phẳng (P) có phương trình: 3x-8y+7z-1=0. Tìm toạ độ điểm C nằm trên (P) sao cho ABC  đều. Câu VIIb: (1 điểm) Giải phương trình trong số phức z 3 =1+i. Sách Giải – Người Thầy bạn SỞ GD & ĐT TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ https://sachgiai.com/ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 101 Họ, tên thí sinh: SBD: A F  x   e x  ln  e x  1  C e2x ? ex  B F  x   e x   ln  e x  1  C C F  x   ex  ln x  C D F  x   e x  ln x  C Câu 1: Hàm số sau nguyên hàm hàm số y  Câu 2: Cho số phức z   3i , môđun số phức w  z  iz  A w  B w  50 C w  D w  10 r r r r r Câu 3: Cho a  1; 3;2  , b   0;1; 2  , đặt c  a  2b , kết luận sau đúng? r r r r A c   1;5; 6  B c   1;1;2  C c   1; 6;5  D c  1; 1; 2  5x 3x  B  ;0    2;   Câu 4: Tập xác định hàm số y  ln A  ;0   2;   C  2;  D  0;2  Câu 5: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số y  x  y = 3x A B C ; D ; Câu 6: Tập hợp giá trị a để hàm số y  log x nghịch biến khoảng  0;   a A  0;   \ 2 B  2;  C  0;2  D  0;  C x.10x 1 D 10 x Câu 7: Đạo hàm hàm số y  10x A 10 x ln10 B 10 x.ln10 Câu 8: Cho A 1;1;3 ;B  1;3;  ;C  1; 2;3 Khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng (ABC) A B 3 C D Câu 9: Giá trị cực tiểu hàm số y   x  3x  A B C D 1 Câu 10: Cho F(x) nguyên hàm hàm số f (x)  x  sinx thỏa mãn F(0)  19 Kết luận sau đúng? A F(x)   cos x  C F(x)  cos x  x2  19 x2  20 Câu 11: Cho hàm số f (x)  A (1;e) x2  19 x2 D F(x)   cos x   20 B F(x)   cos x  x , hàm số đồng biến khoảng khoảng sau? ln x B (0;e) C (e; ) D (0;1) Câu 12: Cho số phức z   3i Khẳng định sau sai?   A Điểm biểu diễn z mặt phẳng tọa độ M 1, B Phần thực số phức z C z   3i D Phần ảo số phức z 3i Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Câu 13: Cho số phức z thỏa mãn z  3z  16  2i Phần thực phần ảo số phức z là: A Phần thực phần ảo i; B Phần thực - phần ảo i C Phần thực phần ảo 1; D Phần thực - phần ảo 1; Câu 14: Điểm biểu diễn số phức z   3i mặt phẳng có tọa độ A  5; 3 B  3;5  C  3; 5  D  5;3 x   t x   t '   Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho d1 :  y   t ; d :  y   t ' Vị trí tương đối hai z  2  2t z    đường thẳng d1 ,d A Song song B Chéo C Cắt D Trùng Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  4z    Q  : 2x  2z   Góc mặt phẳng (P) (Q) A 900 B 450 C 600 D 300 Câu 17: Cho hàm số y  2017 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số x2 A B C D 3 Câu 18: Cho hàm số f  x   x  3x  Mệnh đề sau sai ? A Hàm số f  x  nghịch biến khoảng  0;2  B Hàm số f  x  đồng biến khoảng  2;  C Hàm số f  x  đồng biến khoảng  ;0  D Hàm số f  x  nghịch biến khoảng  0;  Câu 19: Cắt khối cầu S  mặt phẳng cách tâm khoảng 4cm thiết diện hình tròn có diện tích 9πcm Thể tích khối cầu S  A 500πcm3 B 100πcm3 C 500π cm D 500π cm Câu 20: Cho lăng trụ đứng ABC.A 'B'C ' có đáy tam giác cạnh a Mặt phẳng  AB'C' tạo với mặt đáy góc 600 Thể tích lăng trụ ABC.A 'B'C ' A V  3a B V  a3 12 C V  a3 D V  3a 3 Câu 21: Cho hình trụ có bán kính đáy cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh hình trụ là: A 24π(cm ) B 24(cm ) C 36π(cm ) D 36(cm ) Câu 22: Bạn An có nón lá, bạn muốn dán kín lớp giấy màu bên nón đó, biết độ dài từ đỉnh nón đến vành nón 0,3m, bán kính mặt đáy nón 0,25m Diện tích giấy màu bạn An cần dùng A π m 10 B 3π m 20 C ur ur 5π m 20 D 3π m 40 Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho a  1;1; 1 , b   0; 1;2  Mặt phẳng (P) song song với giá hai véc-tơ cho Véc-tơ sau véc-tơ pháp tuyến mặt phẳng (P)? ur ur ur ur A n   1; 2;1 B n   1;2; 1 C n  1;2; 1 D n   3; 2; 1 Câu 24: Tập xác định hàm số y   log (2x  1)  log (x  2)  5 A  ;   2  5 B  2;   2 5 2   C  ;0    ;    5 D 0;   2 Câu 25: Cho hàm số y  x  3x  có đồ thị (C), kết luận sau đúng? A (C) cắt trục hoành điểm B (C) cắt trục hoành điểm C (C) cắt trục hoành điểm D (C) không cắt trục hoành Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Cạnh bên SD vuông góc với mặt phẳng đáy, SD  2a Thể tích khối chóp SABCD Sách Giải – Người Thầy bạn A a3 B https://sachgiai.com/ 2a 3 C Câu 27: Giá trị nhỏ hàm số f(x) = A a3 D 2a x  2x  đoạn  1;3 B C D 2 Câu 28: Cho ba điểm A  2; 1;5  , B  5; 5;7  M  x; y;1 Với giá trị x;y A, B, M thẳng hàng? A x  4; y  7 B x  4; y  C x  4; y  7 D x  4; y  Câu 29: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A  C  dx  1 x  C 1 x dx  2  x  C 1 x B  D  dx  ln  x  C 1 x dx  1 x  C 1 x Câu 30: Hàm số f(x) = x ln x đạt cực trị điểm A x = B x = e e2 C x = e D x = e Câu 31: Cho hàm số y  e3x sin 5x Tìm m để 6y ' y" my  với x  ¡ : A m  30 B m  34 C m  30 D m  34 π D m  Câu 32: Tìm m để hàm số y  cos3 x  cos2 x  mcos x  đồng biến khoảng (0; ) A m  B m  C m  Câu 33: Giá trị m để đường thẳng y  2x  m cắt đồ thị hàm số y  cho đoạn AB ngắn A m  B m  1 x 1 hai điểm A,B phân biệt x 1 C m  2 x D m  x Câu 34: Tập hợp giá trị m để phương ... SỞ GD-ĐT TĨNH ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 01 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A Hand B Bank C Sand D Band Question 2: A Cooks B Loves C Joins D Spends Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions Question 3: A Investigate B Aborigine C Convenient D Supervisor Question 4: A Determine B Diversity C Occupation D Miraculous Question 5: A Suitable B Eliminate C Accent D Cultural Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: Okay, I …………… the popcorn if you buy the drinks A will buy B buy C would buy D bought Question 7: flowers are usually made of plastic or silk A Unreal B False C Artificial D Untrue Question 8: Computers are said to be ……….…… for the development of mankind A here today, gone tomorrow B here and there C here to stay D neither here nor there Question 9: If only the Prime Minister his arts policy would lose him the election A had known B knows C was knowing D could have knowing Question 10: How can the boss act ……………… nothing had happened? A therefore B so C if D as though Question 11: I don’t remember ………… of your decision to change our vocation plan A to tell B being told C telling D to be told Question 12: Last year Matt earned ………… his brother, who had a better position A twice as much as B twice more than C twice as more as D twice as many as Question 13: Most people prefer flying ………… going by the sea because it’s too much faster A over B than C from D to Question 14: We have a party tonight and Daisy is worried about …………… A what to wear B which wearing C these wearing D that she wearing Question 15: Paul was of himself for having stolen money from his mother A shy B ashamed C timid D embarrassed Question 16: While studying, he was financially dependent …………… his parents A of B to C from D on Question 17: Mr Pike ………… English at our school for 20 years before he retired last year A had been teaching B has been teaching C was teaching D is teaching Question 18: Don't worry about trying to catch last train home, as we can easily ……you up for the night A keep B put C take D set Question 19: This is valuable chair which dates back to the eighteeth century A traditional B old-fashioned C antique D ancient Question 20: Come with me I’m seeing “The killer” tomorrow ……………… A Do you? B Shall you? C Are you? D Will you? Question 21: It is a ……………………… A polyester sleeping blue bag B blue sleeping polyester bag C blue polyester sleeping bag D sleeping blue polyester bag Question 22: It is essential that every student ………… to learn English at university A had B have C has D to have Question 23: James: “How about a game of cards?” - Susan: “……………………….” A Good idea B I’m afraid I C No, it’s interesting, isn’t it? D Sorry, I don’t like Question 24: Tom: “How did you get here?” - John: “……………… ” A The train is so crowded B I came here last night C I came here by train D Is it far from here? Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) SIMILAR in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 25: It was inevitable that the smaller company should merge with the larger A urgent B unavoidable C important D necessary Question 26: Around 150 B.C the Greek astronomer Hipparchus developed a system to classify stars according to brightness A shine B record C categorize D diversify Question 27: S Mayo Hospital in New Orleans was so named in recognition of Dr Mayo’s outstanding humanitarianism A exhaustive B charitable C remarkable D widespread SỞ GD-ĐT TĨNH ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 20 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronuciation in each of the following questions Question 1: A Candy B Sandy C Many D Handy Question 2: A Chin B Chaos C Child D Charge Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions Question 3: A Rescue B Matter C Delete D Journey Question 4: A Sensitive B Compliment C Vertical D Assurance Question 5: A Visible B Solution C Surrounding D Arrival Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: Don't touch the cat It may _ you A kick B tear C scream D scratch Question 7: He said, "You ought _ that library book back to the library" A take B taking C to take D to be taken Question 8: Don’t worry! He’ll the job as _ as possible A economical B economically C uneconomically D beautifully C further D far Question 9: My house is _ from my office A near B nearly Question 10: During our stay in Venice, we bought a bottle A glass lovely perfume B lovely glass perfume C lovely perfume glass D glass perfume lovely Question 11: They have demanded that all copies of the book A being destroyed B be destroyed C to be destroyed D would be destroyed Question 12: If the doorbell rings, A the dog barks B The dog is barking C the dog would bark D the dog barked Question 13: Daisy’s marriage has been arranged by her family She is marrying a man _ A she hardly knows him B whom she hardly know C she hardly knows D that she hardly know Question 14: _, the people who come to this club are in their twenties and thirties A By and large B Altogether C To a degree D Virtually Question 15: – “We’ll have to hurry if we want to finish this project on time.” - “ ” A OK But I’ll call you later B I’ll say we will! C I’m tired I’ll go home early D What a wonderful idea! Question 16: The police are _ an incident which took place this afternoon A inspecting B searching C looking out D investigating Question 17: “ .” – “Thank you We are proud of him.” A Your kid is naughty B Can we ask your child to take a photo? C Your child is just adorable! D I can give your kid a lift to school Question 18: Janet is very modest, always her success A keeping down B turning around C playing down D pushing back Question 19: my personal qualities, I have experience of working in a multi-national company for three years A Beside B In addition C Instead of D Apart from Question 20: Many educationalists feel that continue _ is fairer than formal examinations A assessment B cramming C judgement D assignment Question 21: When he retires at sixty, he’ll get a very good _ A pay B salary C wage D pension Question 22: It has been conclusively _ that smoking causes many diseases A admitted B established C declared D approved Question 23: You thought I did wrong, but the results my action A agree B correct C justify D approve Question 24: He’ll be very upset if you …………… his offer of help A turn away B turn from C turn down D turn against Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) SIMILAR in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 25: The lost hikers stayed alive by eating wild berries and frinking spring water A revived B surprised C connived D survived Question 26: At every faculty meeting, Ms.Volatie always manages to put her foot in her mouth A trip over her big feet B say the wrong thingC move rapidly D fall asleep Question 27: A television ad shows a busy baker with a new computer that the advertiser claims will help him “make dough” A SỞ GD & ĐT TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 101 Họ, tên thí sinh: SBD: e 2x ? ex + x x B F ( x ) = e + − ln ( e + 1) + C Câu 1: Hàm số sau nguyên hàm hàm số y = x x A F ( x ) = e + ln ( e + 1) + C x C F ( x ) = e − ln x + C x D F ( x ) = e + ln x + C Câu 2: Cho số phức z = + 3i , môđun số phức w = z − iz + A w = B w = 50 C w = D w = 10 r r r r r Câu 3: Cho a = ( 1; −3; ) ,b = ( 0;1; −2 ) , đặt c = −a + 2b , kết luận sau đúng? r r r r A c = ( −1;5; −6 ) B c = ( −1;1;2 ) C c = ( −1; −6;5 ) D c = ( 1; −1; −2 ) 5x 3x − B ( −∞;0 ) ∪ ( 2; +∞ ) Câu 4: Tập xác định hàm số y = ln A ( −∞;0] ∪ ( 2; +∞ ) C ( 2;+∞ ) D ( 0; ) Câu 5: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số y = x + y = 3x A B C ; D ; Câu 6: Tập hợp giá trị a để hàm số y = log a2 x nghịch biến khoảng ( 0; +∞ ) A ( 0; +∞ ) \ { 2} B ( 2;+∞ ) C ( 0; ) D ( 0; +∞ ) C x.10 x −1 D 10 x Câu 7: Đạo hàm hàm số y = 10x A 10 x ln10 B 10 x.ln10 Câu 8: Cho A ( 1;1;3) ;B ( −1;3;2 ) ;C ( −1;2;3 ) Khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng (ABC) A B C D Câu 9: Giá trị cực tiểu hàm số y = − x + 3x + A B C D −1 Câu 10: Cho F(x) nguyên hàm hàm số f (x) = x + sinx thỏa mãn F(0) = 19 Kết luận sau đúng? A F(x) = − cos x − C F(x) = cos x + x2 + 19 x2 + 20 Câu 11: Cho hàm số f (x) = A (1;e) x2 + 19 x2 D F(x) = − cos x + + 20 B F(x) = − cos x + x , hàm số đồng biến khoảng khoảng sau? ln x B (0;e) C (e; +∞ ) D (0;1) Câu 12: Cho số phức z = + 3i Khẳng định sau sai? ( ) A Điểm biểu diễn z mặt phẳng tọa độ M 1, B Phần thực số phức z C z = − 3i D Phần ảo số phức z 3i Câu 13: Cho số phức z thỏa mãn z + 3z = 16 − 2i Phần thực phần ảo số phức z là: A Phần thực phần ảo i; B Phần thực - phần ảo i Trang 1/5 - Mã đề thi 101 C Phần thực phần ảo 1; D Phần thực - phần ảo 1; Câu 14: Điểm biểu diễn số phức z = − 3i mặt phẳng có tọa độ A ( 5; −3) B ( −3;5 ) C ( 3; −5 ) D ( −5;3) x = + t x = + t '   Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho d1 :  y = − t ; d :  y = − t ' Vị trí tương đối hai  z = −2 − 2t z =   đường thẳng d1 ,d A Song song B Chéo C Cắt D Trùng Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x − y + 4z − = ( Q ) : 2x − 2z + = Góc mặt phẳng (P) (Q) A 900 B 450 C 600 D 300 Câu 17: Cho hàm số y = A 2017 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số x+2 B C D Câu 18: Cho hàm số f ( x ) = x − 3x − Mệnh đề sau sai ? A Hàm số f ( x ) nghịch biến khoảng ( 0; ) B Hàm số f ( x ) đồng biến khoảng ( 2;+∞ ) C Hàm số f ( x ) đồng biến khoảng ( −∞;0 ) D Hàm số f ( x ) nghịch biến khoảng ( 0; +∞ ) Câu 19: Cắt khối cầu ( S) mặt phẳng cách tâm khoảng 4cm thiết diện hình tròn có diện tích 9πcm Thể tích khối cầu ( S) A 500πcm B 100πcm C 500π cm D 500π cm Câu 20: Cho lăng trụ đứng ABC.A 'B'C ' có đáy tam giác cạnh a Mặt phẳng ( AB'C') tạo với mặt đáy góc 600 Thể tích lăng trụ ABC.A 'B'C ' A V = 3a B V = a3 12 C V = a3 D V = 3a 3 Câu 21: Cho hình trụ có bán kính đáy cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh hình trụ là: A 24π(cm ) B 24(cm ) C 36π(cm ) D 36(cm ) Câu 22: Bạn An có nón lá, bạn muốn dán kín lớp giấy màu bên nón đó, biết độ dài từ đỉnh nón đến vành nón 0,3m, bán kính mặt đáy nón 0,25m Diện tích giấy màu bạn An cần dùng A π m 10 B 3π m 20 C ur ur 5π m 20 D 3π m 40 Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho a = ( 1;1; −1) , b = ( 0; −1;2 ) Mặt phẳng (P) song song với giá hai véc-tơ cho Véc-tơ sau véc-tơ pháp tuyến mặt phẳng (P)? ur ur ur ur A ... https://sachgiai.com/ B 2 a b C π a b D 2 ab - HẾT -Mã đề thi: 101 Câu Đáp án B C A B A B B C A 10 D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C D C A C C B D D D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp... ur A n   1; 2; 1 B n   1 ;2; 1 C n  1 ;2; 1 D n   3; 2; 1 Câu 24 : Tập xác định hàm số y   log (2x  1)  log (x  2)  5 A  ;   2  5 B  2;   2 5 2   C  ;0... cho điểm A  5 ;2;  , B  1;6 ;2  Mặt phẳng  P  : x  y  2z   Gọi M  a; b;c  điểm thu c (P) thoả mãn tích a.b.c A 20 B C 12 uuur uuur MA  3MB nhỏ nhất, giá trị D 24 Câu 49: Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu mon Toan lan 2 thpt Tran Phu Ha Tinh, De thi thu mon Toan lan 2 thpt Tran Phu Ha Tinh,

Hình ảnh liên quan

Câu 5: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số 2 - De thi thu mon Toan lan 2 thpt Tran Phu Ha Tinh

u.

5: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số 2 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 21: Cho hình trụ có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh của hình trụ này là: - De thi thu mon Toan lan 2 thpt Tran Phu Ha Tinh

u.

21: Cho hình trụ có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh của hình trụ này là: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, AB a3 2 - De thi thu mon Toan lan 2 thpt Tran Phu Ha Tinh

u.

40: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, AB a3 2 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan