0

nghi quyet HDQT vv xin y kien co dong dieu chinh mot so chi tieu KH SXKD 2011

1 148 0
  • nghi quyet HDQT vv xin y kien co dong dieu chinh mot so chi tieu KH SXKD 2011

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:47

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Số: 0170/HĐQT-TCB CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2012 Kính gửi: CÁC Q VỊ CỔ ĐƠNG TECHCOMBANK V/v lấy ý kiến cổ đơng về số lượng thành viên dự kiến được bầu, bổ sung vào HĐQT, BKS và thơng báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng (Điều 62, Điều 161), Đại hội đồng cổ đơng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cần tổ chức họp trong năm 2012 để bầu bổ sung ít nhất 01 thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tại Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank. Ngồi ra, hiện có 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 thành viên Ban kiểm sốt (BKS) đã gửi Đơn xin từ chức với lý do bận thực hiện trọng trách và nhiệm vụ khác nên sẽ khơng tiếp tục tham gia HĐQT, BKS Techcombank nhiệm kỳ 2009-2014. Căn cứ quy định của Luật Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì Techcombank cần tiến hành các thủ tục xin ý kiến cổ đơng nhằm xác định số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu bổ sung, trong đó xác định số lượng thành viên độc lập của HĐQT; đồng thời thơng báo việc ứng cử, đề cử ứng viên . và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự ứng viên dự kiến trình Đại hội đồng cổ đơng Techcombank bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014. Vì vậy, HĐQT Techcombank xin ý kiến các cổ đơng và thơng báo việc ứng cử, đề cử nhân sự ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 như sau: I- Hội đồng quản trị Techcombank kính đề nghị Q vị cổ đơng thơng qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau: 1- Nội dung Nghị quyết được đề nghị thơng qua tại văn bản xin ý kiến cổ đơng, đính kèm văn bản thơng báo này như sau: - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến được bầu bổ sung là 02 người; trong đó: (i) Bầu bổ sung 01 thành viên thơng thường để thay thế 01 thành viên bị miễn nhiệm do có Đơn xin từ chức; (ii) Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập của HĐQT. Như vậy, sau khi thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thì tổng số thành viên HĐQT là 10 người, trong đó có 01 thành viên độc lập theo qui định pháp luật. - Số lượng thành viên Ban kiểm sốt (BKS) dự kiến bầu bổ sung là 01 người để thay thế một thành viên bị miễn nhiệm do có Đơn xin từ chức. Như vậy, sau khi thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thì tổng số thành viên BKS là 04 người. 2- Thời hạn, địa chỉ gửi ý kiến của cổ đơng về Văn phòng HĐQT Techcombank: Kính đề nghị Q vị cổ đơng thực hiện biểu quyết (MẪU)PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢNSố :_____/PXYKCĐ-2010I THÔNG TIN VỀ CÔNG TY :Tên Công ty : Công ty Cổ phần ________________________________Tên viết tắt : Công ty Cổ phần _____________Trụ sở chính : Điện thoại : – Fax : Giấy CNĐKKD lần đầu số …………do ………………………………….cấp ngày __/__/____, đăng ký thay đổi lần thứ ……. tại …………………………ngày __/__/____.II THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG :Tên cổ đông : ……………………………………… Mã cổ đông : ……………… Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKKD :…………………………………Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày __/__/____ : ………………… Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) : ………….III MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG :IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG :Tài liệu có liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông được gởi đính kèm “Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản”.IV Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG :Nội dung biểu quyết : Thông qua các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông như được trình bày trong Tài liệu đính kèm Phiếu xin ý kiến này. Ý kiến biểu quyết : (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :Tán thành Không tán thành Không có ý kiến Ngày tháng năm Cổ đông ký tên (và ghi rõ họ tên)THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỞI PHIẾU Ý KIẾN :Đề nghị Quý cổ đông gởi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty trước ngày __/__/____ (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau :Công ty Cổ phần ______________________Trụ sở : Điện thoại : – Fax : Ngày tháng năm NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CÔNG TY CP ______________ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUv/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đôngTên Công ty : Công ty Cổ phần ______________________________Tên viết tắt : Trụ sở chính : Điện thoại : – Fax : Giấy CNĐKKD lần đầu số ……… do …………………….cấp ngày __/__/____, đăng ký thay đổi lần thứ …. tại …………………………………… ngày __/__/____.- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;- Căn cứ quy định tại Điều …. Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần _____________ về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. - Căn cứ “Phiếu Sáng kiến kinh nghiệm ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG SỔ CHỦ NHIỆM ĐỂ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ HƠN  ……  A/ § Ỉt vÊn ®Ị: Lµ gi¸o viªn d¹y v¨n hÇu nh n¨m nµo t«i còng ®ỵc ph©n c«ng chđ nhiƯm, c¸c em ®a phÇn ngoan ngo·n nhng vÉn cã mét vµi trêng hỵp c¸ biƯt, khã b¶o. V× vËy, t«i lu«n ph¶i liªn hƯ chỈt chÏ, kÞp thêi víi phơ huynh vỊ t×nh h×nh häc sinh trong líp. §Ĩ b¸o c¸o ®ỵc cơ thĨ, yªu cÇu gi¸o viªn chđ nhiƯm ph¶i cã dÉn chøng s¸t thùc, chÝnh x¸c th× c¸c em míi t©m phơc khÈu phơc. §Ĩ lµm ®ỵc ®iỊu ®ã, Sỉ chđ nhiƯm lµ ngêi b¹n ®ång hµnh kh«ng thĨ thiÕu ®èi víi t«i nãi riªng vµ víi tÊt c¶ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c chđ nhiƯm nãi chung. Nh÷ng n¨m ®Çu t«i lu«n ph¶i kÌm bªn cn Sỉ chđ nhiƯm mét cn kh¸c ®Ĩ ghi chÐp mét vµi mơc cÇn thiÕt mµ trong sỉ kh«ng cã nh: Theo dâi chuyªn cÇn; Theo dâi viƯc ®äc vµ lµm theo b¸o §éi; XÕp lo¹i h¹nh kiĨm…. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t«i xo¸ nh÷ng mơc kh«ng cÇn thiÕt vµ tËn dơng sè trang kh«ng dïng ®Õn ®Ĩ kỴ thªm nh÷ng mơc trªn. Tuy kh«ng cÇn ph¶i rêm rµ tíi hai cn nhng nh×n Sỉ chđ nhiƯm tÈy xo¸ ch¼ng ®Đp m¾t tý nµo. V× vËy trong n¨m häc nµy t«i m¹nh d¹n ®¨ng ký ®Ị tµi vỊ §iỊu chØnh mét sè néi dung trong Sỉ chđ nhiƯm ®Ĩ sư dơng cã hiƯu qu¶ h¬n. B/ gi¶i qut vÊn ®Ị: §Ĩ Sỉ chđ nhiƯm thùc sù cã t¸c dơng thiÕt thùc trong c«ng t¸c chđ nhiƯm t«i xin ®ỵc tr×nh mét sè ý kiÕn vỊ cn sỉ: 1/ Nh×n chung cn Sỉ chđ nhiƯm hiƯn nay ®ang dïng: Tríc hÕt t«i xin nªu mét vµi ý kiÕn c¸ nh©n vỊ cn Sỉ chđ nhiƯm mµ hiƯn nay gi¸o viªn chđ nhiƯm ®ang sư dơng: Sỉ cã kÝch thíc 17 X 24 - kÝch th- íc ®đ réng ®Ĩ ghi chÐp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, sau trang b×a lµ mét sè mơc: 1 §Ỉc ®iĨm cđa líp Trang 3 2 NhiƯm vơ cđa gi¸o viªn chđ nhiƯm Trang 4 3 Qun h¹n cđa gi¸o viªn chđ nhiƯm Trang 5 4 S¬ u lÝ lÞch häc sinh Trang 6-9 5 Danh s¸ch Ban ®¹i diƯn phơ huynh Trang 10 6 Thèng kª t×nh h×nh häc sinh Trang 11 1 Saựng kieỏn kinh nghieọm 7 Danh sách cán bộ lớp. Trang 12 8 Danh sách cán sự lớp Trang 13 9 Sơ đồ tổ chức lớp Trang 14-15 10 Thống kê chất lợng khảo sát đầu năm Trang 17-18 11 Thống kê kết quả xếp loại Trang 20-23 12 Thống kê chất lợng Trang 24-25 13 Kế họach chủ nhiệm năm học Trang 26-29 14 Kế hoạch tháng, tuần Trang 30-47 15 Thành tích đạt đợc Trang 48 16 Phần theo dõi học sinh Trang 49-67 17 Phần theo dõi thuê, mợn sách Trang 68-69 18 Phần theo dõi các khoản thu nộp Trang 70-73 19 Phần ghi chép khác của giáo viên chủ nhiệm Trang 74-76 20 Kiểm tra nhận xét của Hiệu trởng Trang 77 21 Phần hớng dẫn Trang 79 Phần hớng dẫn nhng chính xác là danh mục, đọc kỹ phần danh mục ta thấy có những mục hầu nh giáo viên chủ nhiệm không sử dụng tới nh Phần theo dõi thuê, mợn sách, bởi học sinh cấp hai đã có cán sự th viện; Phần theo dõi học sinh thì số học sinh quá nhiều, với tình hình hiện nay mỗi lớp không quá 45 em, vậy mà trong sổ số thứ tự tới 60 - trang d quá nhiều, trong lúc giáo viên rất cần có những phần nh Theo dõi chuyên cần (Nghỉ học, thậm chí trốn tiết bỏ giờ) Xếp loại hạnh kiểm học sinh thì lại không có. Đâý là nhìn chung, còn đi vào cụ thể còn nhiều điểm thừa mà thiếu: Chẳng hạn, trang Sơ yếu lý lịch: t t Họ tên h.sinh ngày sinh n ữ chỗ ở hiện nay đội viên đoàn viên đ t chiếu cố tôn giáo lƯu ban mới vào họ tên cha mẹ hoặc ngƯời đỡ đầu nghề nghiệp ghi chú Cl s đt k 1 Nhìn vào ta thấy cha thật hợp lý, bởi học sinh cấp II đều là Đội viên thì cần gì phải có cột Đội, trong lúc đó giáo viên cần có cột ghi Số điện thoại liên hệ phụ huynh thì không có, ở phần Ghi chú có thể đánh dấu Ban đại diện phụ huynh mà không cần thiết phải có một trang riêng, hoặc 4 trang Danh sách cán bộ lớp, cán sự lớp và Sơ đồ tổ chức lớp có thể ghép đầy đủ khoa học vào hai trang là đủ. Đấy là một vài nhận xét chung về cuốn sổ, còn sau đây là một số ý kiến cụ thể trong việc Điều chỉnh sổ chủ nhiệm: 2/ Điều chỉnh một số nội dung trong Sổ chủ nhiệm: a/ Bổ sung, chỉnh sửa một số cột, mục và nhập các thông tin có nội dung giống nhau: Là giáo viên chủ nhiệm, tôi thấy rất cần thiết số điện thoại của phụ huynh học sinh vì không thiếu trờng hợp các em ốm đau đột xuất, bỏ giờ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Số: 0170/HĐQT-TCB CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2012 Kính gửi: CÁC Q VỊ CỔ ĐƠNG TECHCOMBANK V/v lấy ý kiến cổ đơng về số lượng thành viên dự kiến được bầu, bổ sung vào HĐQT, BKS và thơng báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng (Điều 62, Điều 161), Đại hội đồng cổ đơng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cần tổ chức họp trong năm 2012 để bầu bổ sung ít nhất 01 thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tại Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank. Ngồi ra, hiện có 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 thành viên Ban kiểm sốt (BKS) đã gửi Đơn xin từ chức với lý do bận thực hiện trọng trách và nhiệm vụ khác nên sẽ khơng tiếp tục tham gia HĐQT, BKS Techcombank nhiệm kỳ 2009-2014. Căn cứ quy định của Luật Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì Techcombank cần tiến hành các thủ tục xin ý kiến cổ đơng nhằm xác định số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu bổ sung, trong đó xác định số lượng thành viên độc lập của HĐQT; đồng thời thơng báo việc ứng cử, đề cử ứng viên . và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự ứng viên dự kiến trình Đại hội đồng cổ đơng Techcombank bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014. Vì vậy, HĐQT Techcombank xin ý kiến các cổ đơng và thơng báo việc ứng cử, đề cử nhân sự ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 như sau: I- Hội đồng quản trị Techcombank kính đề nghị Q vị cổ đơng thơng qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau: 1- Nội dung Nghị quyết được đề nghị thơng qua tại văn bản xin ý kiến cổ đơng, đính kèm văn bản thơng báo này như sau: - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến được bầu bổ sung là 02 người; trong đó: (i) Bầu bổ sung 01 thành viên thơng thường để thay thế 01 thành viên bị miễn nhiệm do có Đơn xin từ chức; (ii) Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập của HĐQT. Như vậy, sau khi thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thì tổng số thành viên HĐQT là 10 người, trong đó có 01 thành viên độc lập theo qui định pháp luật. - Số lượng thành viên Ban kiểm sốt (BKS) dự kiến bầu bổ sung là 01 người để thay thế một thành viên bị miễn nhiệm do có Đơn xin từ chức. Như vậy, sau khi thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thì tổng số thành viên BKS là 04 người. 2- Thời hạn, địa chỉ gửi ý kiến của cổ đơng về Văn phòng HĐQT Techcombank: Kính đề nghị Q vị cổ đơng thực hiện biểu quyết TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢNV/v: Phương án chào bán thêm cổ phần tăng vốn điều lệ lên 101,6 tỷ đồngKính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần OSEVENKính thưa Quý Cổ đông,Với mục đích huy động vốn nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, Công ty Cổ phần OSEVEN đã trình Đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Phương án chào bán thêm cổ phần tăng vốn điều lệ từ 70,35 tỷ đồng lên 80,35 tỷ đồng tỷ đồng, trong đó chào bán cho CBCNV 170.000 cổ phần và chào bán riêng lẻ 830.000 cổ phần cho nhà đầu tư lớn. Phương án này đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQCĐ/2010 ngày 10/05/2010 với tỷ lệ đồng ý là 96% số cổ phần có quyền biểu quyết.Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, Hội đồng quản trị Công ty xin có đề xuất Phương án chào bán thay thế với mục tiêu tối ưu hóa quyền lợi của cổ đông.Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị quyết định gửi thư cho Quý Cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về (i) Hủy bỏ việc chào bán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQCĐ/2010 ngày 10/05/2010; (ii) Thông qua Phương án chào bán tăng vốn lên 101,6 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành; (iii) thay đổi số lượng niêm yết phù hợp với thực tế chào bán thêm cổ phần. Cụ thể như sau: I.
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

- Căn cứ tình hình kinh tế vĩ mô và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh - nghi quyet HDQT vv xin y kien co dong dieu chinh mot so chi tieu KH SXKD 2011

n.

cứ tình hình kinh tế vĩ mô và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan