0

Y kien cua SCIC ve noi dung sua doi bo sung dieu le NTP1

15 120 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:30

Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt-Hàn VHC- Phồn vinh cùng đất nước 1 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT-HÀN Thêm vào điều 1 các điểm sau đây: j) “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. k) “Cán bộ quản lý” là Tổng giám đốc điều hành, Giám đốc chuyên môn, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn l) “Thời hạn hoạt động” là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Error! Reference source not found. của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết m) “Việt Nam” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sửa đổi khoản 3 điều 7 như sau: 3. Vào ngày thông qua Điều lệ nầy Vốn điều lệ của Công ty được xác định là 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) Sửa đổi khoản 1, khoản 3 và khoản 5 điều 8 như sau: 1. Tổng Vốn điều lệ 250.000.000.000 đồng được chia thành 25.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng một (1) cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông này là Cổ đông phổ thông. 3. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này 5. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 5 và khoản 6 như sau: 1. Mọi cổ đông đều có quyền được cấp miễn phí một chứng chỉ cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 của Điều này. Chứng chỉ cổ phiếu có đóng dấu Công ty và được người đại diện theo pháp luật ký. Chứng chỉ cổ phiếu có các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ Công ty; số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty; ghi số theo sổ đăng ký cổ đông tại Công ty, ngày phát hành, ghi rõ số lượng và loại cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần, tổng mệnh giá cổ phần. Nếu là cổ phiếu ghi danh thì ghi rõ họ và tên địa chỉ, quốc tịch, giấy chứng minh hoặc hộ chiếu với cá nhân, số quyết định thành lập, số đăng ký theo giấy chứng nhận kinh doanh đối với tổ chức và các thông tin khác theo qui định của Luật doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần. 2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì. 5. Chứng chỉ cổ phiếu ghi danh trong trường hợp chuyển nhượng một phần, thì chứng chỉ đó sẽ được huỷ bỏ và được cấp lại miễn phí chứng chỉ cổ phiếu ghi danh mới ghi nhận số cổ Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề TÊN TRƯỜNG… ——— Số: /… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— ……, ngày… tháng… năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TRƯỜNG… Kính gửi: ……………… - Tên trường cao đẳng nghề: - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có) - Địa chỉ trụ sở chính: - Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có): - Điện thoại:…………………; Fax:…………………… E-mail: - Ngày thành lập…………… theo Quyết định số:……… ngày Ngày… tháng… năm…Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường… đã quyết nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường đã được phê duyệt theo Quyết định số… của Trường…… đề nghị………… phê duyệt sửa đổi, bổ sung lần……. Điều lệ - Những nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung gồm: (Kèm theo 04 bản Điều lệ của trường) Trường………………………… đề nghị xem xét, phê duyệt./. Chủ tịch Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 201 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) BẢNG ĐỐI CHIẾU NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ CÔNG BỐ VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH NÀY Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế Số TT Tên thủ tục hành chính Cũ Mới Căn cứ pháp lý 01 02 03 04 05 Đăng ký dự tuyển vào công chức - Số hồ sơ TTHC T-VPH-057739-TT - Lĩnh vực Công chức, viên chức - Nội dung sửa đổi, bổ sung 1. Thành phần hồ sơ Bổ sung: . Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; . Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; . Bản sao giấy khai sinh; . Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; . Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; . Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Thay: . Đơn đăng ký dự tuyển . Lý lịch rõ ràng . Các văn bằng chứng chỉ phù hợp với ngành dự tuyển (Bản sao) . Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ . Các giấy tờ liên quan khác 2. Phí, lệ phí Bổ sung: Từ 140.000 đ/thí sinh đến 260.000 đ/thí sinh, thay: Từ 60.000đ/thí sinh đến 130.000đ/thí sinh 3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai Bổ sung: Đơn đăng ký dự tuyển công chức (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2007 của Bộ Nội vụ) Thay: Đơn đăng ký dự tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 Bộ Nội vụ. 4. Căn cứ pháp lý Bổ sung: - Luật cán bộ, công chức năm 2008 - Nghị định số: 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số: 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ - CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; - Thông tư số: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. -Thông tư liên tịch số: 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Thay: - Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003. - Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP. - Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 hưóng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số17/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ. - Lý do sửa đổi, bổ sung - Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 Phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung HP 1992 quyền nghĩa vụ công dân Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Chương V Hiến pháp năm 1992 quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp 1992 thông qua bối cảnh đất nước tiến trình thực đường lối đổi toàn diện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) Đảng đề đạt thành tựu bước đầu quan trọng mặt, lĩnh vực đời sống xã hội Sau 25 năm thực công đổi mới, 19 năm thi hành Hiến pháp, Nhà nước ta ban hành hệ thống văn pháp luật tương đối đầy đủ đồng bộ, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội lĩnh vực kinh tế, dân sự, trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, an ninh quốc phòng… phục vụ tiến trình đổi đất nước vào chiều sâu góp phần tích cực để chủ động hội nhập quốc tế Các văn luật luật thể chế hóa quy định quyền người, quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp 1992 phát triển bước theo hướng ngày hoàn thiện, tạo sở pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ, thúc đẩy quyền tự dân chủ công dân Tuy vậy, trước bước phát triển, thời vận hội đất nước, với mục đích tăng cường tính khả thi việc bảo vệ hiến pháp quyền tự dân chủ công dân, sau 19 năm thi hành cho thấy, quy định quyền người, quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp 1992 bộc lộ bất cập định Những bất cập đòi hỏi nghiên cứu, xem xét cách nghiêm túc để đề xuất sửa đổi, bổ sung vừa bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam, vừa phản ánh xu Việt Nam hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực cách tích cực, chủ động Việc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định Hiến pháp 1992 quyền người, quyền nghĩa vụ công dân đặt ra, xuất phát từ lý sau: Trước hết, yêu cầu công đổi vào chiều sâu, yêu cầu xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) dân, dân dân đòi hỏi phải tăng cường tính khả thi việc bảo vệ hiến pháp quyền tự do, dân chủ công dân Nhìn toàn diện từ thực tiễn 19 năm thi hành Hiến pháp, nhiều quyền tự cá nhân, công dân quy định bảo vệ hiến pháp, tính khả thi thực tiễn chưa cao Những thịnh vượng phát triển kinh tế suốt thời gian qua mang lại thay đổi lớn cho sống người dân Cũng từ nhân tố này, xuất nhu cầu dân chủ vai trò dân chủ việc thúc đẩy tiến xã hội Nhu cầu khách quan cần có bước tiến dân chủ; dân chủ hóa mặt, lĩnh vực đời sống xã hội đặc biệt hoàn thiện phương thức thực quyền tự dân chủ Do vậy, quy định quyền tự dân chủ công dân Hiến pháp đòi hỏi có điều chỉnh để thích ứng với nhu cầu dân chủ người dân, trước bước phát triển mới, thành tựu kinh tế đạt Yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN thực dân, dân dân, yêu cầu cải cách hành nhà nước, bảo đảm tính minh bạch, sạch; yêu cầu cải cách tư pháp theo hướng tiếp cận công lý bảo vệ quyền người đòi hỏi nhận thức lại cách khách quan hơn, toàn diện việc bảo vệ quyền người Hiến pháp Đồng thời, sau 19 năm thi hành Hiến pháp, đất nước ta đứng trước nhiều thời thách thức mới, nhiều quan hệ xã hội nảy sinh, có nguy tiềm ẩn nguy lớn tác động trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe quyền người, vấn đề thay đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường sinh thái… cần phải quy định Hiến pháp Thứ hai, cần nhận thức đắn vị trí, tầm quan trọng việc bảo vệ hiến pháp quyền người, quyền tự dân chủ công dân Hiến pháp đạo luật bảo vệ quyền người1 Ý thức sâu sắc tầm quan trọng chế định quyền người bảo vệ quyền người hiến pháp, nên Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thông qua vào năm 1789 quy định bảo vệ quyền người, đề xuất bổ sung 10 tu án đầu tiên, gọi Tuyên ngôn quyền người thông qua năm 1789, sau đó, phê chuẩn trở thành Đạo luật Nhân quyền (hay Mười điều khoản nhân quyền Hiến pháp Mỹ) năm 17912 Về vị trí chế định quyền người quy định hiến pháp, theo lý thuyết mối quan hệ cá nhân Nhà nước, đề cập tới chức Nhà nước, nhà tư tưởng thời kỳ Khai sáng kỷ XVII, XVIII có lý cho rằng, Nhà nước lập để bảo vệ quyền tự người Chính thế, thiết kế hiến pháp tư sản xếp chế định quyền người vào vị trí quan trọng Từ tư này, chế định quyền người quy định chương hai, phần thứ hai, sau chương quy định chung, hay chương xác định thể chế trị Với cách đặt vị trí vậy, chương sau quy định máy nhà nước từ chế định tổng thống, nghị viện, phủ, tư pháp, hay chế định mối quan hệ quyền trung ương
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

trực tuyên, bỏ phiêu điện tử hoặc hình thức - Y kien cua SCIC ve noi dung sua doi bo sung dieu le NTP1

tr.

ực tuyên, bỏ phiêu điện tử hoặc hình thức Xem tại trang 6 của tài liệu.
9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản phải được số cô đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc - Y kien cua SCIC ve noi dung sua doi bo sung dieu le NTP1

9..

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản phải được số cô đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc Xem tại trang 11 của tài liệu.