0

bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ

36 180 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:26

Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN Phần 01 : H NH TR TR N XO – H I TR 2018 TR N XO A Hình trụ tròn xoay Hộp sữa ???? Xây dựng : A nh t ABCD x đ ợc AB h nh r Đ r n Đ Đ ng CD đ D h nh r B ng AB  CD  h g đ ng th ng ch a đ đ ợ g h ng th ng AB g C r  AD A r  BC đ ợ g B B Khối trụ tròn xoay : x g n không gian gi x C Công th c tính diện tích hình trụ v th tích c a khối trụ C ♥D ♥D h x đ g r đ g n: ♥ Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN Ví dụ 01 : C di x ( ) g đ a ( ) Cô g s A S xq   rh B S xq  2 rl Ví dụ 02 : C ( ) di nc đ ( ) Cô g s B Stp   rl  2 r Ví dụ 03 : Cho ( ) A VT    rh s đú g? đ A 35  cm2  đ đ u S xq ý u Stp đú g? D Stp  2 rl  2 r C Stp   rl   r đ ý D S xq   rl ng sinh l đ đ ng sinh l đ ý u VT  đú g? C V N    rl B VT    r h Ví dụ 04 : M C đ đ đ i tr ( ) Cô g ng sinh l C S xq  2 r h A Stp   rl th đ 2018 D V N   2 r h r  5cm , chi u cao h  7cm Di x g a B 70  cm2  70   cm2  D 35   cm2  Ví dụ 05 : M đ r  a đồ đ ng sinh l  2a Di n c A 6 a B 2 a C 4 a D 5 a Ví dụ 06 (THPT Nguyễn Tất Th nh) : Cho kh i tr a kh i tr đ : A 9a3 B 6 a3 C 6 a D 4 a3 Ví dụ 07 (THPT Chuyên Thái Bình) : Cho kh i tr 8 R u cao 2a Th a a kh i tr T  đ R T  A 6 R3 B 8 R3 C 4 R3 D 3 R3 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) n Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN 2018 BÀI TẬP MẪU CÓ GIẢI THAM KHẢO B i 01 : C x b ng 100 (cm3 ) đ A r  2(cm) ng 50 (cm2 ) g đ r c i tr t ơng ng B r  4(cm) D r  12(cm) C r  6(cm) ☻ Giải : G i h chiều cao củ h nh r   S xq  2 rh  50 (1)   V   r h  100 (2) Lấy (2) chia (1) theo vế đ ợc : (2) r 100    r  4(cm) (1) 50 Ta chọn đáp án B B i 02 (THPT Thuận Th nh) : đ đ g ng sinh l c ô gg nh nh t ABCD đ ợ AB  3a, BD  5a nh t ABCD quanh tr c AD A l  5a B l  4a ☻ Giải : Quay C l  3a nh t quanh AD đ D l  2a l  BC gs  BC  AD  BD2  AB2  4a ; Ta chọn đáp án B B i 03 (THPT Thuận Th nh 2) : M t tấ ô (a ô đ sẵ ) Ng đ A r  a  t chi u r ng a c Nế đ a 2 C r  đ a đ ng sinh b ng 2a B r  ☻ Giải : đ i ta cu n tấ nh 2a đ ợc t o r b ng a D r  2 a ng sinh l = 2a ê Bán kính r nh t cu n cong l i chu vi củ đường r n đá c 2 r  a  r  a ; Ta ch 2 đ B l = 2a Chu vi Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN B i 04 (THPT Lê Hồng Phong - Nam Định) : M n c Hỏ đ ng gđ 2018 cao 15cm đự g đ ợ c sấp sỉ b g ê ( đế g hai)? A 3, 27 cm ☻ Giải : B 3, 26 cm e ô g C 3, 25cm V   R2h  R2  c th V i h  15cm, V  0,5l  0,5.1000cm3  500cm3  R  D 3, 28cm V V R h h 500  3, 26cm  15 Ta chọn đáp án B B i 05 : Di x 42  cm2  g u cao h (cm) c A h  n b ng B h  D h  12 C h  Stp  S xq  2Sd  42  24  2 R2  R2   R  ☻ Giải : Mặ b ng 24  cm2  am S xq  24  2 Rh  24  Rh  12  h  12 12    cm  R Ta chọn đáp án B B i 06 (THPT Lƣơng T i 2) : ô gđ x c A 80 g g ô gg c AB , ta nh ô g ABCD đ ợc m nh b ng Quay n Stp đ C Stp  64 B Stp  32 D Stp  48 ☻ Giải : Stp  2 R2  2 Rh  4 R2  4 42  64 Ta chọn đáp án C Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) p Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN ng 16 Nếu chi u cao c a kh i B i 07 (THPT Chuyên ĐH Vinh) : M t kh i tr tr ă g ê g b ng 16 B g đ ê đ a kh i tr A đ ợc kh i tr m x g đ u b ng? B ☻ Giải : G i chi 2018 C đ u c a kh i tr D h1 , chi u cao c a kh i tr s ă g h2 ; đ h2  2h1 e đ : V   R2 h1  16 ; S xq  2 R.h2  2 R.2h1  16 Chia vế theo vế  đ ng th c: R   R  ; Ta chọn đáp án C B i 08 (THPT Gia Lộc 2) : C ô g ABCD biết c nh b ng a G i I , K l n l ợ đ m c a AB, CD x quay quanh IK m A g x g ô g ABCD 360o g  a2 C 2 a B  a D 2 a ☻ Giải : ng sinh l  BC  a; đ C K D B B đ Di x r  IB  a S xq  2 rl   a ; g Ta chọn đáp án B I A B i 09 (THPT Nguyễn Trãi lần 1) : C x S ABCD A  a2 2 g p ph ơng ABCD.ABCD đ g đ g i tiế nh b ng a G i ô g ABCD S B  a 2 C  a D  a Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN A' D' ☻ Giải : G i R, h l n l ợ C' đ g đ u cao c a AC a  2 a2  a3 VT   R h   a  ; Ta chọn đáp án B 2 ô gg nh nc A Stp  6 AB  1, AD  G i M , N l n l ợ nh t ABCD g đ m c a AD , BC Q ☻ Giải : g h  AA=a C B i 10 : R ô g ê ABCD D B đ kh i tr B' A 2018 đ x g MN đ ợc m đ B Stp  2 D Stp  10 C Stp  4 Stp  S xq  2Sd đ r  MD  , chi u cao g  CD  A M D B N C Suy S xq  2 r =2 ,Sd   r   suy Stp  4 Ta chọn đáp án C B i 11 (THPT Chuyên Tuyên Quang) : C đ song song v i tr theo thiết di x 3a , c g ô g D i tr b ng A 60 a ,180 a3 B 80 a , 200 a3 ☻ Giải : Thiết di n ABCD Kho ng cao b ng 8a M t mặt ph ng g tr ô g đến mặt ph ng  ABCD  C 80 a ,180 a3 D 60 a , 200 a3 8a  h  8a  d  3a Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN 2018 S đ g B h r  d    2 đ O H A V y S xq  2 rh  80 a , Vtr   r h  200 a3 Ta chọn đáp án B C O' D B i 12 (Trích đề thi thử lần 4, F ceb x g v g g A03 ừa nh g đ ợc m 20 Đ t ị đ g ta c ê B 0,4 ☻ Giải : G i r , h  r, h   l Đ đặ ê ết kế m t bồn ch t li u nhất, b n ch é C 0,5 ợt bán kính đá : V   r 2h  h  g g c am t g ị p đ cao bồ c ? é đ k: Gr up T án 3K , 2016) : Gi sử b é D 0,6 é chiều cao c a kh i tr V  r2 t li u nhấ s n c a kh i tr nhỏ D đ Stp  2 r  2 rh  2 r  2 r V V    2  r  r  r   Chú ý : Đối với b i Toán ng dụng thực tế MỘT ĐẠI LƢỢNG M đạt min/max v M’ = V  V V 4V  Stp '   r  h  0, 29m ; Ta chọn đáp án  '  2r    r  r  r 2   BÀI TẬP VÀ CHÚ Ý : B i tập tự luận 01 : x a/ đ g b/ u cao b g2 đ g nc : u cao h  a ra ng 8 ☻ Giải : Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN 2018 B i tập tự luận 02 : a/ đ b/ đ c/ u cao b d/ đ g V c a kh i tr n b ng 8 R ng R u cao h  r4 g đ x đ x ng 2a đ g ng 2 ng sinh b ng 3a ☻ Giải : CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM H NH TR Câu 01 (Sở GD-ĐT Nghệ An) : Cho kh i tr (T) di n g4 x g ết di n qua tr ô g S xq c a kh i tr (T) Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN 2018 A S xq  4 B S xq  8 C S xq  2 D S xq  Chú ý : Thiết diện củ h nh r cắt mặt phẳng ☻C thiết diện qu ☻C thiết diện song song v i tr c c r cc am O' A h nh chữ nhật (hình 1) h nh chữ nhật (hình 2) O' A D D B B C O O C (hình 1) (hình 2) Chiều cao : OO '  h Bán kính đá : r  OA Diện ích ung qu nh: S xq  2 rh Diện ích Stp  S xq  2Sđáy  2 rh  2 r àn phần: V  Sđáy h   r h Thể ích: Câu 02 : C t m t kh i tr  b ng m t mặt ph di ng Kh g đị s A Kh i tr  V 9 C Kh i tr  x g đ gđ cc đ ợc m ô g s ? n Stp  B Kh i tr  S xq  9 D Kh i tr  đ đ gs 27 l 3 ☻ Giải : Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN 2018 Câu 03 (THPT Chuyên Ho ng Văn Thụ - Hòa Bình) : Thiết di n qua tr c c a m t kh i tr nh t ABCD đ a kh i tr ) Th AB  4a , AC  5a ( AB CD thu c hai a kh i tr A 4 a3 B 8 a3 C 12 a3 D 16 a3 Câu 04 (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) : ế c ô g a, A 3 a 2 B ế 3 a C D 3 a Câu 05 : Thiết di n qua tr c c ô g nh b ng 2a đ kh i tr A  a3 B 2 a3 C 8 a3 D 4 a3 Câu 06 (THPT Lƣơng T i) : C t kh i tr b i m t mặt ph ng qua tr ô g A V  nh b ng Th đ ợc thiết di a kh i tr đ 2 10 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) t Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN D 2018 2 a 3 Câu 43 (THPT Chuyên ĐHSP HN) : C n xẻ m h3 m chi x ú gỗ p ch nh đ ù g g d  40 cm L ợng gỗ bỏ đ i thi u xấp xỉ A 1, m3 B 0,014 m3 C 0,14 m3 D 0, m3 ☻ Giải : Câu 44 : C quanh c A đ g đ ng chi ng cm Di x b ng 8 cm B 2 cm2 C 4 cm2 D 8 cm2 Câu 45 : Kh i tr ết di n qua tr nh a  cm ô g A 3 cm3 B 4 cm3 C  cm3 D 2 cm3 Câu 46 (Sở GD-ĐT Vũng T u lần 1) : M t kh i tr b ng 3a Th đ g đ ng 2a đ ng sinh a kh i tr 22 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) g Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN 2018 A V   a3 B V  12 a3 C V  3a3 D V  3 a3 Câu 47 (Sở GD-ĐT Vũng T u lần 1) : M ô g ABCD Cho tr c AB x k c AC đ ợc t ô gđ nl ợ V1 , V2 ỉs V1 V2 A k  B k  2 C k  D k  ☻ Giải : Câu 48 (THPT Tiên Lãng – HP) : C c theo m t thiết di đ ng 6a Di ng a , mặt ph ng qua tr nc A 12 a B 8 a C 6 a D 7 a ☻ Giải : 23 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN Câu 49 (THPT chuyên ĐH HTN Huế) : C chi u cao b ng 2018 đ g đ ng , nc A 9  36 B 18  36 C 18  18 D 6  36 Câu 50 (THPT Nguyễn Trãi - HD) : Cho m t kh i tr đ u cao b ng 8cm ng 6cm C t kh i tr b i m t mặt ph ng song song v i tr a thiết di đ ng c 4cm Di n đ ợc t A 32  cm2  B 16  cm2  C 32  cm2  D 16  cm2  Câu 51 (Sở GDĐT Vĩnh Phúc) : M qua tr c c x g ng 4 ết di n a kh i tr ô g A 3 B 2 C 4 D  Câu 52 (THPT Chuyên Hùng Vƣơng – Gia Lai) : C T  tổng di ỉs A đ mặt c p ph ơng c c nh b ng i tiếp hai mặ đ i di n c p ph ơng, S n x g t p ph ơng G i S1 T  ã S1 S2 24 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN B C  D  Câu 53 (THPT Bắc ên Th nh – Nghệ An) : Q Di x g 2018 ô g ABCD c nh a xung quanh AB a mặt tr t A 2 a3 B  a C a D 2 a Câu 54 (THPT Chuyên Lƣơng Văn Chánh) : M di ng di đ ặt c x ng g ng , V c a kh i tr đ A V  B V  C V  10 D V  Câu 55 (THPT Cẩm Bình – HT) : M t kh i tr đ R  , kho g g h  Mặt ph ng   song song v i tr c c t kh i tr theo m t thiết di tr đ ô g Kho ng đến   A B 41 C 29 D 21 Câu 56 (THPT Phan Bội Châu) : M u cao R Mặt ph ng  P  đ R di g đ OO O O theo m t thiết di ê ? 25 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN A 2018 2R B 2R C 2R D 2R Câu 57 (THPT Chuyên ĐHSP HN) : C ng 2cm Di A x đ g đ ng chi u cao g 8 cm2 B 4 cm2 C 2 cm2 D 8 cm2 Câu 58 (THPT Chuyên ĐHSP HN) : Kh i tr ết di n qua tr ô g nh a  2cm A  cm3 B 2 cm3 C 3 cm3 D 4 cm3 Câu 59 (THPT Lý Thái Tổ) : M t kh i tr đ ng 2, chi u cao b ng a kh i tr A 12 B 6 C 4 D 18 Câu 60 (THPT Phan Đình Phùng) : C b ng 2cm Di A x đ g đ ng chi g 8 cm2 B 4 cm2 26 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN 2018 C 2 cm2 D 8 cm2 Câu 61 (THPT Phan Đình Phùng) : tiếp m ă g A S xq  2 3 B S xq  3 C S xq  g x đ ất c g x đ g i ng  D S xq   Câu 62 (THPT Lê Hồng Phong – Nam Định) : M t kh i tr ô g 3a Di ết di n qua tr t n kh i tr 27 a A B a 2 C 3a 2 D a 2 Câu 63 (THPT Trung Giã – HN) : Cho kh i tr b ng 100 A 125  B 375  đ g5 n i tr C 125 D 250 23 cm Câu 64 (THPT chuyên Nguyễn Quang diệu) : M d ng m Đ g đ g đ ă sơn n 5cm , cm 27 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN chi ă S 23cm ( ă n 15 2018 ê ) g ă ê s ng m t di A 1725 cm2 B 3450 cm2 C 1725 cm2 D 862,5 cm2 Câu 65 (THPT Ngô Sĩ Liên) : Lă g g ph n c đ A đ 2 a  g i tiế đ ất c nh b ng a Di ă g  1 2 a B C D   a2    2 a 2   Câu 66 (THPT Đ c Thọ - H Tĩnh) : Cho kh i tr x g T  u cao b ng ng 8 T  A S xq  32 B S xq  8 C S xq  16 D S xq  4 Câu 67 (THPT chuyên Thái Bình) : C đ cm chi u cao cm Di n nc A 96 (cm2 ) B 92 (cm2 ) 28 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN 2018 C 40 (cm2 ) D 90 (cm2 ) T  Câu 68 (Sở GDĐT Bắc Ninh) : Cho m ô g ABCD nh AB , CD l n l ợ ô g AD, BC đ u b ng M t đ g T  ng sinh c đ nh c g đ nh ô g A B C D 10 Câu 69 (chuyên Vĩnh Phúc) : Khi s n xuất vỏ lon s ê s g nhỏ Mu n th đ A dm 2 B dm 2 C D   ê ất, t ỏ i tr đ ết kế nc ng 1dm3 ph i b ng bao ô đặt m c nc nhỏ nhấ ê ? dm dm ☻ Giải : Câu 70 (Đề Minh họa lần 1) : Từ m t tấ ù g đựng n h ad đ ô c 100cm  200cm , ng nh u cao b ng 100cm e s i ta (xe ) 29 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN * Cách 1: G ấ ô đ * Cách 2: C t tấ ô đ quanh c a m ù g ấm b ng nhau, rồ g ỗi tấ đ ặt xung ù g u V1 e ặt xung quanh c 2018 ù gg đ ợ ỉs e th V2 ù g g đ ợc V2 V1 A V2 4 V1 B V2 1 V1 C V2 2 V1 D V2  V1 Câu 71 (THPT H Uy Tập - HT) : x đ g a a  a3 A  a3 B C 2 a3 D 3 a3 Câu 72 : Từ m t tấ ă g ô nh đ g ù g c 60cm x 200cm, ng u cao 60 cm Cách 1: G ấ ô ặt xung quanh c Cách 2: G ấ ô n mặt xung quanh c u V1 s k ù gg e e g s (xe ù g a) ă g V2 t g đ u ù gg e V1 V2 30 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) ỉ Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN 2018 A k  B k  C k    D k   Câu 73 (THPT Quang Trung) : chi b, ng i ta gấp l g nh ù g đ t ur g a, u cao b ng a Kh i tr đ ợc t o n khi: A b  a B b  a C b  a D b  2a Câu 74 (THPT Bảo Lâm) : Từ tấ đự g ô u cao b ng 80cm nh t c nh 90cm x 180cm g e (Xe ù g i) 31 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN Cách G ấ ô đ Cách C t tấ ô đ c ặt xung quanh c ấm b g 2018 ù g g ấ nhấ V2 đ ặt xung quanh ù g ý u V1 g đ ợ ù gg đ ợ e A C ỉs B e th ù g V1 V2 D 12 ☻ Giải : Câu 75 (THPT Đặng Huy Tr ) : Cho kh i tr (T) g4 di x g ết di n qua tr S xq c a kh i tr ô g (T) A S xq  4 B S xq  8 C S xq  2 D S xq  CÂU HỎI TỰ LUYỆN CÓ GIẢI CHI TIẾT Câu 01 : C a ê đ Th A đ g đ O lấ đ m A g ê đ O O' ng chi ng O ' lấ đ m B cho AB  2a g a kh i t di n OO ' AB b ng: 3a 12 B 3a C 3a D 3a 32 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN Câu 02 : C ô g G i A, B AB  2a A g Câu 03 : đ m l n l ợt n g a 14 B g Di đ a 14 nh  O ' Biết a B đ a 14 AB  đ x g D ng: a 14 AD  G i M , N l n l ợ c MN đ ợc m b ng: C 4 B 3 ô n qua tr c c O  g OO ' b ng C BC Q A 2 ta cu n tấ đ nh t ABCD nc a Câu 04 : M t tấ ê ng th ng AB ô gg g đ m c a AD  O ' , thiết di O  đ 2018 ô nh đ D 8 a Nế 2a ( a đ sẵn) Ng đ ợc t đ i ng 2a ng: A a3  B  a3 Câu 05 : M t tấ ta cu n tấ ô ô a  ●C ô a ấ ô đ sẵn) Ng đ ợc t C đ đ a 2 e s ặt xung quanh c (xe ù g đựng s đ i ng sinh D 2 a c 50cm  240cm , ng nh u cao b ng 50cm G 2a ( a ng: B n D 2 a3 a Nế đ Câu 06 : Từ m t tấ a3 2 nh đ b ng 2a A C ) ù g 33 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN ●C C t tấ ô quanh c a m đ A ù gg đ ợ đ B đ ặt xung ù g g đ ợc theo V2 C V ( đ D ô g đổ ) đ ợ đ t m t tấ ô t li u nhất, h th c gi đ R ng cao h b ng: A h  R C h  3R B h  2R Câu 08 : C g đ g đ m c a OO ' e 2R g B  O ' , chi O  đ M t mặt ph ng   đ A ỗi tấ V1 b ng: V2 ỉs đ l n Nếu h p s a đ ng nhau, rồ g e Câu 07 : M t h p s đ ô ù g u V1 ấ 2018 đ D h  2R u cao 2R a v i OO ' m g 4R 3 đ R 30 Hỏi   c t g ê ? C 2R D 2R ĐÁP ÁN TỰ LUYỆN (CÓ GIẢI CHI TIẾT) Câu 01 : Kẻ đ ê c a B ng sinh AA ' , g i D đ đ i x ng v i A ' O' A' D A' BH   AOO ' A ' ê VOO ' AB g ô g A ' AB A ' B  AB2  AA '2  3a g g ô g A ' BD BD  A ' D2  A ' B2  a D đ s g BO ' D ê BH  1  a 3a3  V y VOO ' AB   a  (đ 2  12 Câu 02 : Dự g đ O' H  SAOO ' BH g ng sinh BB ' , g i I 3a ếu H D B A O ) Chọn A g đ m c a AB ' , 34 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN 2018 OI  AB '  OI   ABB '  OI  BB ' B O' Suy d  AB, OO '  d OO ',  ABB '  d O,  ABB '  OI  G đ V ết di n qua tr c c g a R g ô g ê OO '  BB '  2R B' ô g AB ' B AB '2  AB2  BB2  4a  4R2 g g O I A ô g OIB '  a   AB ' 2 OB '  OI  IB '  R           2 2 Suy AB '2  4R2  3a Từ đ Câu 03 : Theo gi thiế 4a  R  R  3a  R  a 14 Chọn A u cao h  AB  đ ợ đ R AD 1 n: Stp  2 Rh  2 R2  4 D đ Chọn C Câu 04 : G đ đ R 2 R  2a  R  ng 2a ê Suy đ a  A M D B N C ng cao h  a V ê a3 a i tr V   R h     a  (đ    Câu 05 : G đ R Từ gi thiết suy h  2a D đ 2 R  a  R  Câu 06 : Cô g ) Chọn A đ ng a a Chọn C 2 c th ● Cách : suy h  50cm i tr V   R2 h 2 R1  240  R1   120  D đ V1     50 (đ     120 ) 35 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM BIÊN SOẠN ● Cách : suy mỗ ù g   60 2  D đ V2      50  (đ      Suy 2 R2  120  R2  h  50cm 60  2018 ) V1  Chọn C V2 V   R2 h , suy h  Câu 07 : Cô g H p s a đ ê ô Stp  S xq  Sday  2 Rh   R  f  R  Xé Câu 08 : 2V   R2 R ê V  R2 ù g 2V   R2 R đ ợc f  R  đ t t i R  h Chọn A  0;    0;  ẽ, kết hợp v i gi thiế OA  OB  R , OO '  2R g g ô g MOI g g ô g AIO IMO  300 OI  MO.tan 300  R O' R  R  IA  OA2  OI  R      3 M 2R Suy AB  IA  Chọn C B I A TÀI LIỆU SƢU TẦM VÀ BIÊN SOẠN LẠI TỪ NHIỀU NGUỒN O HÁC NH U M C ĐÍCH GIÚP CÁC EM HỌC SINH ÔN TẬP T T HƠN VÀ HÔNG M C ĐÍCH THƢƠNG MẠI 36 Đăng kí học thêm Toán Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) ... qu ☻C thiết diện song song v i tr c c r cc am O' A h nh chữ nhật (hình 1) h nh chữ nhật (hình 2) O' A D D B B C O O C (hình 1) (hình 2) Chiều cao : OO '  h Bán kính đá : r  OA Diện ích ung qu... V 4V  Stp '   r  h  0, 29m ; Ta chọn đáp án  '  2r    r  r  r 2   BÀI TẬP VÀ CHÚ Ý : B i tập tự luận 01 : x a/ đ g b/ u cao b g2 đ g nc : u cao h  a ra ng 8 ☻ Giải : Đăng... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM H NH TR Câu 01 (Sở GD-ĐT Nghệ An) : Cho kh i tr (T) di n g4 x g ết di n qua tr ô g S xq
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ,

Hình ảnh liên quan

A. Hình trụ tròn xoay - bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ

Hình tr.

ụ tròn xoay Xem tại trang 1 của tài liệu.
☻C thiết diện đi q ur cc am h nh chữ nhật bằng nhau (hình 1) - bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ

thi.

ết diện đi q ur cc am h nh chữ nhật bằng nhau (hình 1) Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan