0

Dieu le NTP thang 6 2017

46 125 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:08

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội cho kỳ hoạt động Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Đơn vị tính: VND Công ty mẹ SĐ2 Cty con CTGT Mã số 30/06/2011 Số ĐCSố sau ĐC 01/01/2011 Công ty mẹ Công ty con A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 452,849,963,043 (6,701,410,245) 446,148,552,798 433,093,776,710 IN 359,232,883,549 93,617,079,494 I. Tiền 110 50,791,412,927 - 50,791,412,927 80,076,284,693 IN 48,078,710,606 2,712,702,321 1Tiền 111 50,791,412,927 - 50,791,412,927 27,976,284,693 IN 48,078,710,606 2,712,702,321 2 Các khoản tương đương tiền 112 - - - 52,100,000,000 IN - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn h 120 6,000,000,000 - 6,000,000,000 10,000,000,000 IN 6,000,000,000 - 1 Đầu tư ngắn hạn 121 6,000,000,000 - 6,000,000,000 10,000,000,000 IN 6,000,000,000 2Dự phòng giảm giá chứng khoán đ ầ 129 - - - - III Các khoản phải thu 130 196,808,375,953 (6,701,410,245) 190,106,965,708 187,802,582,086 IN 147,129,823,117 49,678,552,836 1Phải thu khách hàng 131 125,921,524,586 (1,255,526,312) 124,665,998,274 131,776,825,925 IN 79,851,719,074 46,069,805,512 2Trả trước cho người bán 132 18,887,664,091 - 18,887,664,091 15,886,818,090 IN 15,873,214,553 3,014,449,538 3Phải thu nội bộ 133 - - - - - - 4Phải thu theo ti ế n độ k ế hoạch hợp đ 134 - - - - - - 5 Các khoản phải thu khác 138 52,662,075,018 (5,445,883,933) 47,216,191,085 40,801,825,813 IN 51,818,559,737 843,515,281 6Dự phòng các khoản phải thu khó đ 139 (662,887,742) - (662,887,742) (662,887,742) IN (413,670,247) (249,217,495) IV Hàng tồn kho 140 175,231,425,768 - 175,231,425,768 134,825,127,195 IN 141,442,890,193 33,788,535,575 1 Hàng tồn kho 141 175,231,425,768 - 175,231,425,768 134,825,127,195 IN 141,442,890,193 33,788,535,575 2Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 24,018,748,395 - 24,018,748,395 20,389,782,736 IN 16,581,459,633 7,437,288,762 1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,712,547,608 - 3,712,547,608 1,750,487,253 IN 3,712,547,608 - 2 Thuế GTGT được khấu trừ 1521 8,520,331,510 - 8,520,331,510 8,771,403,862 IN 4,572,726,915 3,947,604,595 3 Thuế và các khoản khác phải thu c ủ 1522 - - - - - - 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 11,785,869,277 - 11,785,869,277 9,867,891,621 IN 8,296,185,110 3,489,684,167 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 215,783,420,955 (20,663,125,000) 195,120,295,955 111,264,467,988 IN 177,020,676,575 38,762,744,380 I Các khoản p hải thu d ài h ạ n 210 - - - - - - - 1 Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - - - 2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc- - - - 3 Phải thu nội bộ dài hạn 212 - - - - 4 Phải thu dài hạn khác 213 - - - - 5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - - - II Tài sản cố định 220 162,890,538,072 - 162,890,538,072 81,534,591,013 IN 130,737,221,635 32,153,316,437 1 Tài sản cố định hữ u hình 221 67,813,554,642 - 67,813,554,642 65,715,080,577 IN 38,173,144,205 29,640,410,437 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐIỀU CHỈNH Tại ngày 30/6/2011 TÀI SẢN Mã số 30/06/2011 Số ĐCSố sau ĐC 01/01/2011 Công ty mẹ Công ty con TÀI SẢN - Nguyên giá 276,810,442,216 - 276,810,442,216 266,543,096,442 IN 220,967,767,659 55,842,674,557 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (208,996,887,574) - (208,996,887,574) (200,828,015,865) IN (182,794,623,454) (26,202,264,120) 2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - - - - - - Nguyên giá 225 - - - - - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 - - - - 3 Tài sản cố định vô hình 227 2,438,209,000 - 2,438,209,000 718,495,000 IN - 2,438,209,000 - Nguyên giá 228 3,569,219,141 - 3,569,219,141 1,631,918,141 IN 3,569,219,141 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (1,131,010,141) - (1,131,010,141) (913,423,141) IN (1,131,010,141) 4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 92,638,774,430 - 92,638,774,430 15,101,015,436 IN 92,564,077,430 74,697,000 III Bất động sản đầu tư 240 - - - - - - - 1 Nguyên giá 241 - - - - - 2 Giá trị hao mòn luỹ kế 242 - - - - - IV Các khoản đầu t ư tài chính PHẦN I PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRƯỜNG THCS GIỤC TƯỢNG QUA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN “Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường THCS Giục Tượng Huyện Châu Thành – Tỉnh Kiên Giang” 1,1 Đặc điểm tình hình Trường THCS Giục Tượng Trường THCS Giục Tượng thành lập ngày 20 tháng năm 1996 theo Quyết định số 420/TC-QĐ Sở GD&ĐT Kiên Giang, sở tách từ Trường PTCS Giục Tượng Tại thời điểm Trường có phòng học xuống cấp, khuôn viên chật hẹp, thiếu sân chơi, bãi tập.Quá trình lên với nổ lực phấn đấu tập thể sư phạm; đầu tư xây dựng sở vật chất, hỗ trợ, giúp đỡ cấp ủy, quyền nhân dân xã, nhà trường bước phát triển thêm phòng học mới, diên tích , khuôn viên mở rộng đảm bảo cho công tác dạy học Trường nằm ấp Tân Điền xã Giục Tượng , xã nông nghiệp cách trung tâm Huyện Châu Thành 12 km Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên 4.132 ha; dân số có 15,820 người , dân tộc Khmer chiếm tỉ lệ 29,49% dân số, dân tộc Hoa chiếm 0,87% dân số, lại dân tộc kinh Xã Giục Tượng có ấp, sở hạ tầng đường sá, cầu cống, điện lưới đầu tư nâng cấp nên việc lại đến trường học sinh củng giảm bớt khó khăn Diện tích khuôn viên trường: 6800m2 Trường xây dựng riêng biệt có tường rào xung quanh, có cổng biển tên Trường Số phòng học : 11*64m2 có đủ phòng học, phòng môn, phòng làm việc phận 1.2 Thực trạng vấn đề chất lượng đội ngũ giáo viên Trường THCS Giục Tượng Năm học 2016-2017: Trường THCS Giục Tượng có tổng số CBGV – CNV 51, : Giáo viên trực tiếp giảng dạy 41, đạt chuẩn trình độ chuyên môn Ban giám hiệu : ( Đại học) Về số lớp: Toàn trường có 20 lớp, chia ra: Khối có lớp,Khối có lớp,Khối có lớp, Khối có lớp Về học sinh tổng số học sinh toàn trường 651 học sinh, bình quân số học sinh lớp 33 em/ lớp Tổ chuyên môn: Trường thành lập tổ chuyên môn phù hợp với quy mô đặc điểm nhà trường Trước thực trạng đội ngũ giáo viên trường, năm qua, với vai trò Phó hiệu trưởng, thân cố gắng nỗ lực để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo kế hoạch xây dựng: Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức họp hội đồng triển khai văn quy định thống làm hồ sơ sổ sách, xây dựng kế hoạch năm, tháng , tuần, kế hoạch đồi phương pháp, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu….Phó hiệu trưởng hướng dẫn thật kỹ cách làm đến tổ chuyên môn, đạo cho tổ trưởng lên kế hoạch dự tổ giáo viên phối hợp dự chéo lẫn Bên cạnh đó, phân công tổ trưởng tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn từ đầu năm học bàn bạc chọ môn khối chọn 01 giáo viên để dạy thao giảng, chuyên đề để tập thể tổ nhận xét, góp ý điều chỉnh học hỏi kinh nghiệm Đối với giáo viên phân công giảng dạy mô hình Trường học mới(VNen), tháng dự tiết / giáo viên nhầm góp ý tiết dạy, khuyến khích giáo viên phát huy mặt mạnh, kịp thời điều chỉnh hạn chế, bên cạnh truyền lại kinh nghiệm, kỹ lên lớp để giáo viên tham khảo dự lại lần sau để xem giáo viên có tiến hay không Lãnh đạo nhà trường quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ sư phạm cho giáo viên, áp dụng linh hoạt biện pháp hình thức bồi dưỡng để bước nâng cao chất lượng cho TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ---------------------------- Số: /2012/TB. CĐNBK-CNTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------- Hà Nội, ngày tháng năm 2012 THÔNG BÁO V/v: Thi lại Thực hành các lớp Khóa III – Khoa CNTT Kính gửi: - Sinh viên các lớp khóa III – Khoa CNTT Hiện nay, sau khi đã thống nhất về ngày, giờ thi lại thực hành các môn của học kỳ II, Khoa Công nghệ Thông tin– Trường CĐN Bách Khoa HN thông báo tới toàn thể sinh viên lịch thi thực hành cụ thể như sau: LỚP MÔN THI NGÀY/GIỜ THI GV GIẢNG DẠY GHI CHÚ NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH LTMT1,2,3 Nhập môn MT 7h30 - thứ 7 ngày 08/09/2012 T.Đàm Truyền Đức Thi trên máy tại P.305 – số 1 ngõ 17 TQB LTMT1,2,3 Đồ họa ứng dụng 9h30 - thứ 7 ngày 08/09/2012 T.Nguyễn Hoài Linh Thi trên máy tại P.501 – số 1 ngõ 17 TQB LTMT1,2,3 Nhập môn C 7h30 - thứ 5 ngày 06/09/2012 Thi trên máy tại P.205 – số 1 ngõ 17 TQB LTMT1,2, Cấu trúc MT Làm BT lớn T.Phan Đức Chình Liên hệ với GV giảng dạy trước ngày 08/09/2012 LTMT3 Không có sv thi lại T.Lê Xuân Thành NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG QTM02 – BKCAD, QTM1, QTM2 Nhập môn C 7h30 – Thứ 7 ngày 08/09/2012 C.Đào Thị Ngọc Hân Thi tại P.205 – số 1 ngõ 17 TQB QTM3 7h30 – Thứ 5 ngày 06/08/2012 Thi trên máy tại P.205 – số 1 ngõ 17 TQB QTM1-BKCAD Không có sv thi lại T.Trần Văn Bá QTM1,2,3 và QTM01,02- BKCAD Nguyên lý HĐH Làm BT - 7h30 – 8h00, thứ 6 ngày 07/08/2012 T.Đỗ Văn Uy Sv đến tập trung trước cửa nhà B1 để nhận đề tài (trước 8h00, sv đi muộn sẽ không được nhận đề tài). QTM1,2,3 Cấu trúc MT Không có sv thi lại T.Lê Xuân Thành QTM01,02 - BKCAD 13h30 – Thứ 7 ngày 08/09/2012 Thi trên máy tại P.501 – số 1 ngõ 17 TQB NGÀNH TIN HỌC VĂN PHÒNG THVP HĐH Window 7h30 – Thứ 7 ngày T.Nguyễn Hoài Linh Thi trên máy tại P.501 – số 08/09/2012 1 ngõ 17 TQB Cấu trúc MT Làm BT lớn T.Phan Đức Chình Liên hệ với GV giảng dạy trước ngày 08/09/2012 Nhập môn C Làm BT - 7h30 – 8h00, thứ 6 ngày 07/08/2012 T.Đỗ Văn Uy Sv đến tập trung trước cửa nhà B1 để nhận đề tài (trước 8h00, sv đi muộn sẽ không được nhận đề tài). NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TKĐH1,2 Nhập môn C 7h30 – Thứ 7 ngày 08/09/2012 C.Đào Thị Ngọc Hân Thi tại P.205 – số 1 ngõ 17 TQB Cấu trúc MT 13h30 – Thứ 7 ngày 08/09/2012 T.Nguyễn Đức Nam Thi trên máy tại P.501 – số 1 ngõ 17 TQB Lưu ý: Sinh viên đóng tiền thi lại tại văn phòng Khoa CNTT P.405/15A TQB đến hết ngày 08/09/2012. - Với những sinh viên đi thực hành không đủ buổi, phải đóng tiền thực hành lại (30.000đ/buổi) – tương ứng với số buổi thực hành còn thiếu. - Những môn thi trên máy sẽ đóng tiền thi lại tại phòng thi thực hành. Nơi gửi : -Như trên; -Lưu Khoa CNTT. CHỦ NHIỆM KHOA CNTT - Chú ý: Các học phần Giáo dục thể chất học kỳ hè, thời gian thi lịch phía - Lịch thi học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho nhóm lớp học hè Tên SV Ngày thi Mã SV 1364010049 1361020011 1364010088 1366070019 1367010026 1267010051 146C750003 1364010088 1361020011 1369000153 1369000166 Nguyễn Đăng Cao Thành Lê Vũ Đại Lương Quang Nguyễn Thị Trà Nguyễn Thị Thanh Đỗ Thị Lan Lê Vũ Đại Cao Thành Hà Thị Hà Mỹ Tuấn Đạt Nam Được My Tâm Anh Nam Đạt Mai Phương 1361030070 1361020011 1361070069 1366060025 146C600003 146C600012 1266030038 1269010055 1361020020 1361020033 1366060036 146C600001 146C600001 146C600006 146C600007 146C600010 146C600012 146C750014 1367010083 1369010257 146C600012 146C750014 1366030045 1361070009 1364010088 Pha Ma Ly Cao Thành Lê Văn Mai Thị Ngọc Trương Thị Lê Thị Phạm Thị Trần Thị Thu Nguyễn Thị Nguyễn Phương Dương Văn Lê Thị Lê Thị Lò Văn Lê Thị Nguyễn Thị Phương Lê Thị Lê Thị Ngọc Lê Thị Hoàng Thị Lê Thị Lê Thị Ngọc Nguyễn Thị Lê Trọng Lê Vũ Đại Chănsúc Đạt Trường Oanh Hiền Trâm Phương Thủy Hoa Ngân Tùng Dung Dung Luận Ngọc Thanh Trâm Linh Linh Sâm Trâm Linh Thu Dương Nam 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 10/06/2017 11/06/2017 09/06/2017 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12 (BAN A+A1) Ngày thi: 14/11/2016 Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 127 Ta iL ie uO nT hi D H oc 01  Câu 1: (ID 154680) Đặt vào hai đầu đoạn điện áp u  100 cos(100t  )(V) vào hai đầu cuộn cảm có hệ số tự cảm L dòng điện hiệu dụng qua mạch 2A Hệ số tự cảm L có giá trị 2 A B H C H D H H 2   2 Câu 2: (ID 154681) Một sợi dây đàn hồi nằm ngang Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi Khi hai đầu dây cố định tần số sóng dây 56 Hz ta thấy dây có điểm bụng Nếu đầu dây cố định, đầu lại thả tự do, ta thấy dây có điểm nút tần số sóng dây là: A 105Hz B 84 Hz C 98 Hz D 91Hz Câu 3: (ID 154682) Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có phương trình u=2cos40  t (trong u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng cách S1,S2 12cm 9cm Coi biên độ sóng truyền từ hai nguồn đến điểm M không đổi Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ là: A cm C cm D cm B 2 cm w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Câu 4: (ID 154683) Con lắc đơn có chiều dài  , khoảng thời gian  t thực 40 dao động Nếu tăng chiều dài dây dây treo thêm 19 cm, khoảng thời gian lắc thực 36 dao động Chiều dài lúc đầu lắc là: A  = 64 cm B  = 19cm C  = 36 cm D  = 81 cm Câu 5: (ID 154684) (Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB =acos50πt (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,5 m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm đứng yên là) A 10 B C D Câu 6: (ID 154685) Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Cuộn dây cảm Gọi U0R, U0L, U0C hiệu điện cực đại hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây va hai đầu tụ điện Biết U 0L = 2U0R = 2U0C Kết luận độ lệch pha dòng điện hiệu điện A u sớm pha i góc π/4 B u sớm pha i góc 3π/4 C u chậm pha i góc π/4 D u chậm pha i góc π/3 Câu 7: (ID 154686) Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A B cách 16 cm dao động theo phương thẳng đứng theo phương trình uA = uB = cos(50πt)(mm), với t tính giây (s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng thuộc đường trung trực AB cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O M gần O Khoảng cách MO A cm B 10 cm C cm D cm Câu 8: (ID 154687) Dao động học đổi chiều A Lực tác dụng có độ lớn cực đại B Lực tác dụng đổi chiều C Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu D Lực tác dụng không Câu 9: (ID 154688) Khoảng cách nút bụng sóng liên tiếp tượng sóng dừng A nửa bước sóng B bước sóng C lần bước sóng D phần tư bước sóng >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 10: (ID 154689) Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp A độ lệch pha uR u B uL nhanh pha i góc D uC nhanh pha i góc Câu 12: (ID 154704) Nguồn sóng có phương trình u0 = 5cos( oc Câu 11: (ID 154690) Nhận xét sau không đúng? A Biên độ dao động cưỡng đạt cực đại tần số lực cưỡng tần số dao động riêng vật B Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn C Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc tần số lực cưỡng 01 C uR nhanh pha i góc )(cm) Biết sóng lan truyền với )(cm) D uM = 5cos( )(cm) hi C uM = 5cos( D H bước sóng 40cm.Coi biên độ sóng không đổi Phương trình dao động sóng điểm M cách O đoạn 10cm nằm phương truyền sóng : A uM = 5cos( )(cm) B uM = 5cos( )(cm) Ta iL ie uO nT Câu 13: (ID 154706) Tại nơi Trái Đất, lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì s, lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì: A s B 2 s C s D s Câu 14: (ID 154707) Hai dao động thành phần có biên độ 4cm 12cm Biên độ dao động tổng hợp CONG HOA CONG TY CO PHAN THUY DI:E:NcAN DON S6: L1b1QD-HDQT xA HOI CHU NGHiA VIET NAM DQcI~p - TV - H~nh phuc Binh Phuac, ngay1.6 thdng ndm 2017 QUYETDINH (V/v Ban hanh Ngân hàng quốc doanh: vốn điều lệ ít, tỷ lệ an toàn vốn thấpTrong nỗ lực hội nhập của mình, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có nhiều cố gắng như việc triển khai hệ thống thanh toán điện tử, áp dụng nhiều hệ thống kế toán tiêu chuẩn quốc tế . được nhiều tổ chức tín dụng quốc tế đánh giá cao, đi đến hợp tác triển khai các dự án tín dụng cũng như dịch vụ.Tuy nhiên, có một điểm yếu của các ngân hàng Việt Nam mà các tổ chức tín dụng quốc tế luôn lưu ý là tỷ lệ an toàn vốn đang ở mức thấp. Mặc dù đã được cấp bổ sung vốn, nhưng cả 5 ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam (cũng là 5 ngân hàng lớn nhất nước), gồm: Công thương, NN&PTNT, ĐT&PT, Ngoại thương, Phát triển Nhà ĐBSCL, mới có tổng vốn điều lệ khoảng hơn 15.000 tỷ đồng (chưa đạt tới 1 tỷ USD); chỉ chiếm 4% trên tổng tài sản. Con số này rất khiêm tốn so với yêu cầu 8% thông lệ quốc tế. Trong khi đó, số nợ quá hạn của các ngân hàng này lại khá cao và chưa được xử lý dứt điểm, nên hoạt động của các ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế.Theo các chuyên gia, để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế thì tốc độ tăng trưởng của các ngân hàng trung bình phải đạt 25%; tốc độ cho vay đối với nền kinh tế phải ở mức 20%. Muốn thế, các ngân hàng quốc doanh cần phải nâng mức vốn tự có lên khoảng 60.000 tỷ vào năm 2010 không chỉ đủ sức huy động vốn một cách an toàn mà hoàn toàn có thể yên tâm về tỷ lệ 8% vốn tự có trên tổng tài sản theo thông lệ quốc tế.Trong mấy năm gần đây, tất cả các ngân hàng đều tự cải cách để tăng vốn điều lệ. Điều đó có thể nhận thấy rõ nhất ở các ngân hàng cổ phần khi hầu hết đều quyết định tăng vốn điều lệ. Ngân hàng lớn như ACB, SACOMBANK thì hướng tới con số hơn 1.000 tỷ đồng và tiến tới đưa cổ phiếu ra niêm yết. Ngân hàng nhỏ hơn như VIB lên mức 250 tỷ đồng trong 1-2 năm tới. Các ngân hàng quốc doanh cũng đang trong quá trình này khi được Chính phủ quyết định cấp thêm vốn điều lệ. Tuy nhiên, Tổng giám đốc một ngân hàng quốc doanh đã cho rằng, các ngân hàng cổ phần đang thuận lợi và linh hoạt hơn các ngân hàng quốc doanh trong việc tăng vốn điều lệ vì họ chủ động trong việc phát hành cổ phiếu và huy Dịch vụ ngân hàng ngày càng phổ biếnđộng vốn từ nhiều nhà đầu tư tự do; còn ngân hàng quốc doanh không thể làm được điều đó nếu chưa tiến hành CPH.Vận động nội lực để cổ phần hóaPhân tích lợi ích khi CPH các ngân hàng thương mại quốc doanh, đa số các chuyên gia đều cùng nhận định: CPH tạo ra một DN có nhiều chủ sở hữu, và sẽ sử dụng một cách có hiệu quả hơn vốn cùng tài sản Nhà nước hiện có, cũng như huy động thêm nhiều Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng năm 2017 MỤC LỤC I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Điều Người đại diện theo pháp luật công ty III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều Chứng nhận cổ phiếu Điều Chứng chứng khoán khác Điều Chuyển nhượng cổ phần Điều 10 Thu hồi cổ phần V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT Điều 11 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 12 Quyền cổ đông Điều 13 Nghĩa vụ cổ đông Điều 14 Đại hội đồng cổ đông Điều 15 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Điều 16 Đại diện theo ủy quyền Điều 17 Thay đổi quyền Điều 18 Triệu tập họp, chương trình họp thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Điều 19 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Điều 20 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng năm 2017 Điều 21 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông Điều 22 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông Điều 23 Biên
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Công ty có thê bỗ sung ngành nghệ, loại hình hoạt động kinh doanh theo quyêt định. của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật - Dieu le NTP thang 6 2017

ng.

ty có thê bỗ sung ngành nghệ, loại hình hoạt động kinh doanh theo quyêt định. của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan