0

Điều lệ ngày 29-6-2017.doc

46 64 0
  • Điều lệ ngày 29-6-2017.doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:32

Ngân hàng quốc doanh: vốn điều lệ ít, tỷ lệ an toàn vốn thấpTrong nỗ lực hội nhập của mình, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có nhiều cố gắng như việc triển khai hệ thống thanh toán điện tử, áp dụng nhiều hệ thống kế toán tiêu chuẩn quốc tế . được nhiều tổ chức tín dụng quốc tế đánh giá cao, đi đến hợp tác triển khai các dự án tín dụng cũng như dịch vụ.Tuy nhiên, có một điểm yếu của các ngân hàng Việt Nam mà các tổ chức tín dụng quốc tế luôn lưu ý là tỷ lệ an toàn vốn đang ở mức thấp. Mặc dù đã được cấp bổ sung vốn, nhưng cả 5 ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam (cũng là 5 ngân hàng lớn nhất nước), gồm: Công thương, NN&PTNT, ĐT&PT, Ngoại thương, Phát triển Nhà ĐBSCL, mới có tổng vốn điều lệ khoảng hơn 15.000 tỷ đồng (chưa đạt tới 1 tỷ USD); chỉ chiếm 4% trên tổng tài sản. Con số này rất khiêm tốn so với yêu cầu 8% thông lệ quốc tế. Trong khi đó, số nợ quá hạn của các ngân hàng này lại khá cao và chưa được xử lý dứt điểm, nên hoạt động của các ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế.Theo các chuyên gia, để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế thì tốc độ tăng trưởng của các ngân hàng trung bình phải đạt 25%; tốc độ cho vay đối với nền kinh tế phải ở mức 20%. Muốn thế, các ngân hàng quốc doanh cần phải nâng mức vốn tự có lên khoảng 60.000 tỷ vào năm 2010 không chỉ đủ sức huy động vốn một cách an toàn mà hoàn toàn có thể yên tâm về tỷ lệ 8% vốn tự có trên tổng tài sản theo thông lệ quốc tế.Trong mấy năm gần đây, tất cả các ngân hàng đều tự cải cách để tăng vốn điều lệ. Điều đó có thể nhận thấy rõ nhất ở các ngân hàng cổ phần khi hầu hết đều quyết định tăng vốn điều lệ. Ngân hàng lớn như ACB, SACOMBANK thì hướng tới con số hơn 1.000 tỷ đồng và tiến tới đưa cổ phiếu ra niêm yết. Ngân hàng nhỏ hơn như VIB lên mức 250 tỷ đồng trong 1-2 năm tới. Các ngân hàng quốc doanh cũng đang trong quá trình này khi được Chính phủ quyết định cấp thêm vốn điều lệ. Tuy nhiên, Tổng giám đốc một ngân hàng quốc doanh đã cho rằng, các ngân hàng cổ phần đang thuận lợi và linh hoạt hơn các ngân hàng quốc doanh trong việc tăng vốn điều lệ vì họ chủ động trong việc phát hành cổ phiếu và huy Dịch vụ ngân hàng ngày càng phổ biếnđộng vốn từ nhiều nhà đầu tư tự do; còn ngân hàng quốc doanh không thể làm được điều đó nếu chưa tiến hành CPH.Vận động nội lực để cổ phần hóaPhân tích lợi ích khi CPH các ngân hàng thương mại quốc doanh, đa số các chuyên gia đều cùng nhận định: CPH tạo ra một DN có nhiều chủ sở hữu, và sẽ sử dụng một cách có hiệu quả hơn vốn cùng tài sản Nhà nước hiện có, cũng như huy động thêm nhiều Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng năm 2017 MỤC LỤC I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Điều Người đại diện theo pháp luật công ty III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều Chứng nhận cổ phiếu Điều Chứng chứng khoán khác Điều Chuyển nhượng cổ phần Điều 10 Thu hồi cổ phần V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT Điều 11 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 12 Quyền cổ đông Điều 13 Nghĩa vụ cổ đông Điều 14 Đại hội đồng cổ đông Điều 15 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Điều 16 Đại diện theo ủy quyền Điều 17 Thay đổi quyền Điều 18 Triệu tập họp, chương trình họp thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Điều 19 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Điều 20 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng năm 2017 Điều 21 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông Điều 22 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông Điều 23 Biên họp Đại hội đồng cổ đông Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 25 Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Điều 26 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị Điều 27 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị Điều 28 Chủ tịch Hội đồng quản trị Điều 29 Các họp Hội đồng quản trị VIII TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY Điều 30 Tổ chức máy quản lý Điều 31 Cán quản lý Điều 32 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc Điều 33 Thư ký công ty IX BAN KIỂM SOÁT Điều 34 Thành viên Ban kiểm soát Điều 35 Ban kiểm soát X NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC Điều 36 Trách nhiệm cẩn trọng Điều 37 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Điều 38 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY Điều 39 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN Điều 40 Công nhân viên công đoàn XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 41 Phân phối lợi nhuận Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng năm 2017 XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN Điều 42 Tài khoản ngân hàng Điều 43 Năm tài Điều 44 Chế độ kế toán XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG Điều 45 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý Điều 46 Báo cáo thường niên XVI KIỂM TOÁN CÔNG TY Điều 47 Kiểm toán XVII CON DẤU Điều 48 Con dấu XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 49 Chấm dứt hoạt động Điều 50 Gia hạn hoạt động Điều 51 Thanh lý XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 52 Giải tranh chấp nội XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 53 Bổ sung sửa đổi Điều lệ XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 54 Ngày hiệu lực Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng năm 2017 PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ thông qua theo định Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 29 tháng năm 2017 I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" số vốn tất cổ đông đóng góp quy định Điều Điều lệ này; b "Luật doanh nghiệp" Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; c "Luật chứng khoán" Luật chứng khoán ngày 29 tháng năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; d "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; đ "Cán quản lý" Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, vị trí quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn; e "Người có liên quan" cá nhân, tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều Luật chứng khoán; g "Cổ đông lớn" cổ đông quy định khoản Điều Luật Chứng khoán; h "Thời hạn hoạt động" thời gian hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị quyết; i "Việt Nam" nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Tên Công ty Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng năm 2017 - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường - Tên tiếng Anh: Song da Cao Cuong ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ Trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm : tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội. 2. Điều lệ này áp dụng cho trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học. Điều 2. Vị trí của trường tiểu học Trường tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học 1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 2. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học của học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường. 3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 1 4. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật. 5. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục. 6. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. 7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Điều 4. Trường tiểu học, lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 1. Trường tiểu học được tổ chức theo hai loại hình : công lập và tư thục. a) Trường tiểu học công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên; b) Trường tiểu học tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách Nhà nước. 2. Lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt, gồm : a) Lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học; b) Lớp tiểu học trong trường phổ thông dân tộc bán trú; c) Lớp tiểu học trong trường dành cho trẻ em tàn tật, khuyết tật; d) Lớp tiểu học trong trường giáo dưỡng; trung tâm học tập cộng đồng và trường, lớp tiểu học thực hành trong trường sư bộ giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc IU L Trờng trung học cơ sở, trờng trung học phổ thông và trờng phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chơng I những quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tợng áp dụng 1. Điều lệ này quy định về trờng trung học cơ sở (THCS), trờng trung học phổ thông (THPT) và trờng phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là tr- ờng trung học), bao gồm: những quy định chung; tổ chức và quản lý nhà trờng; chơng trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của trờng; quan hệ giữa nhà trờng, gia đình và xã hội. 2. Điều lệ này áp dụng cho các trờng trung học (kể cả trờng chuyên biệt quy định tại khoản 4 Điều 4 của Điều lệ này) và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục ở trờng trung học. Điều 2. Vị trí của trờng trung học Trờng trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trờng có t cách pháp nhân và có con dấu riêng. Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trờng trung học Trờng trung học có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chơng trình giáo dục phổ thông. 2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên. 3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trờng, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng. 5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục. 6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nớc. 7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội. 8. Tự đánh giá chất lợng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lợng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lợng giáo dục. 9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Điều 4. Hệ thống trờng trung học 1. Trờng trung học có loại hình công lập và loại hình t thục. a) Trờng công lập do cơ quan nhà nớc có thẩm quyền quyết định thành lập và Nhà nớc trực tiếp quản lý. Nguồn đầu t xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho chi thờng xuyên, chủ yếu do ngân sách nhà nớc bảo đảm; b) Trờng t thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi đợc cơ quan nhà nớc có thẩm quyền cho phép. Nguồn đầu t xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trờng t thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nớc. 2. Các trờng có một cấp học gồm: a) Trờng trung học cơ sở; b) Trờng trung học phổ thông. 3. Các trờng phổ thông có nhiều cấp học gồm: a) Trờng tiểu học và trung học cơ sở; b) Trờng trung học cơ sở và trung học phổ thông; c) Trờng tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 4. Các trờng trung học chuyên biệt gồm các loại trờng theo quy định tại Mục 3 Chơng III của Luật Giáo dục. Điều 5. Tên trờng, biển tên trờng 1. Việc đặt tên trờng đợc quy định nh sau: Trờng trung học cơ sở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học và trung học cơ sở; trung học cơ sở và trung học phổ thông; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung học phổ thông chuyên) + tên riêng của trờng, không ghi loại hình công lập, t thục. 2. Tên trờng đợc ghi trên quyết định thành lập, con dấu, biển tên trờng và giấy tờ giao dịch. 3. Biển tên trờng ghi những nội dung sau: a) Góc phía trên, bên trái: - Đối với trờng trung học có cấp học cao nhất là cấp THCS: Dòng thứ nhất: Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh và tên huyện (quận, thị xã, thành phố) thuộc tỉnh; Dòng thứ hai: Phòng Giáo dục và Đào tạo. - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Hội thi) quy định: nội dung, hình thức thi, đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi; thẩm quyền tổ chức Hội thi; Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo và tổ chức Hội thi. 2. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; giáo viên đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông (sau đây gọi chung là Chương trình giáo dục thường xuyên) và tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều 2. Mục đích và yêu cầu của Hội thi Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là các trường). Hội thi được tổ chức định kỳ, theo quy mô từng cấp dưới sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục của địa phương và trung ương. 1. Mục đích Hội thi a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, giáo viên dạy giỏi Chương trình giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên; b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành; 1 c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. 2. Yêu cầu của Hội thi a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên; b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục. Điều 3. Các cấp tổ chức Hội thi a) Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần; b) Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở. Diện váy hoa sành điệu nhất ngày hè Tận dụng những sắc màu tươi trẻ sống động của hoa cỏ thiên nhiên, các nhà thiết kế đã cho ra đời nhiều mẫu váy hoa dịu dàng nhằm tạo cảm giác mát mẻ và quyến rũ cho bạn gái trong những ngày hè oi ả. Nếu như trước đây, váy hoa chỉ để dùng cho bạn gái trong những ngày dạo phố hay ở nhà, thì ngày nay váy hoa cũng có những thiết kế dịu dàng cho các quý cô công sở như một sự phá cách mới hiện đại. [...]... Có nhiều mẫu váy hoa, bạn có thể chọn váy hoa liền mảnh hoặc có thể mặc chân váy hoa kết hợp với áo phông, áo ba lỗ tuỳ theo vóc dáng và sở thích của mình Với bất cứ mẫu váy hoa nào khi mặc lên người, bạn đều cảm thấy nhẹ nhàng, mềm mại từ chất liệu voan, chiffon, hay lụa mang lại Với váy hoa, bạn có thể sắm thêm cho mình xăng đan cao gót, dép xỏ ngón, ... ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 53 Bổ sung sửa đổi Điều lệ XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 54 Ngày hiệu lực Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng năm 2017 PHẦN MỞ ĐẦU Điều. .. vào ngày thông qua Điều lệ cổ phần phổ thông Các quyền nghĩa vụ cổ đông nắm giữ loại cổ phần quy định Điều 12, Điều 13 Điều lệ Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ. .. sau: a "Vốn điều lệ" số vốn tất cổ đông đóng góp quy định Điều Điều lệ này; b "Luật doanh nghiệp" Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; c "Luật chứng khoán" Luật chứng khoán ngày 29 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều lệ ngày 29-6-2017.doc, Điều lệ ngày 29-6-2017.doc,

Hình ảnh liên quan

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Cho thuê máy thiết bị phục vụ thi công các công trình xây dựng,  giao thông, thủy lợi, cho thuê container, cho thuê palet… - Điều lệ ngày 29-6-2017.doc

ho.

thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Cho thuê máy thiết bị phục vụ thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, cho thuê container, cho thuê palet… Xem tại trang 8 của tài liệu.