0

91 BCTC QUY 4 CONG TY ME BBC

24 87 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:13

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Báo cáo tài riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Báo cáo Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (“Công ty”) trình bày báo cáo tài riêng Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 Các thành viên Hội đồng Quản trò Ban Giám đốc điều hành Công ty năm vào ngày lập báo cáo sau: Hội đồng Quản trò Ông Trần Đình Long Ông Trần Tuấn Dương Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Ông Doãn Gia Cường Ông Nguyễn Ngọc Quang Ông Tạ Tuấn Quang Ông Hoàng Quang Việt Ông Don Di Lam Ông Lars Kjaer Chủ tòch Phó Chủ tòch Phó Chủ tòch Phó Chủ tòch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Trần Tuấn Dương Ông Kiều Chí Công Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 31 tháng 12 năm 2010) Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01 tháng năm 2010) Bà Nguyễn Thò Thảo Nguyên Thông tin Công ty Công ty có tiền thân Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh lần đầu số 0503000008 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp ngày 26 tháng 10 năm 2001 Theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh thay đổi lần thứ số 0503000008 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày tháng năm 2007, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0900189284 ngày tháng 12 năm 2010 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp Công ty có trụ sở đăng ký Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam Kết hoạt động kinh doanh cổ tức Lợi nhuận năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 764.716 triệu VNĐ (năm 2009: 1.197.995 triệu VNĐ) Vào ngày 30 tháng năm 2010, Công ty công bố chia cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 Cổ tức chia cổ phiếu trích từ lợi nhuận chưa phân phối cho tất cổ đông hữu Công ty Cổ phiếu niêm yết bổ sung Sở Giao dòch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày tháng năm 2010 Cuộc họp Hội đồng Quản trò ngày tháng 11 năm 2010 đònh tạm ứng cổ tức tương ứng với 2.000 VNĐ/1 cổ phiếu Các kiện lớn năm • Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty vào ngày 30 tháng năm 2010 đònh phân phối khoản cổ tức 60% mệnh giá cổ phiếu, 10% tạm ứng tiền mặt vào năm 2009 50% lại toán cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 Theo đó, Công ty thực tăng vốn cổ phần từ 1.963.639.980.000 VNĐ lên 2.945.459.940.000 VNĐ theo phương thức chia cổ tức năm 2009 cho cổ đông cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1; • Ngày 10 tháng năm 2010, Công ty nhận chuyển nhượng phần vốn cổ phần Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam, tăng tỷ lệ sở hữu Công ty Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam lên 60% với giá trò tương ứng 260 tỷ VNĐ; • Ngày tháng năm 2010, Công ty nhận chuyển nhượng vốn góp tăng phần vốn góp Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát, nâng tỷ lệ sở hữu từ 50% lên 99,86%; • Ngày 21 tháng năm 2010, Công ty hoàn thành việc phát hành 800 trái phiếu lãi suất thả nổi, thời hạn năm, tài sản đảm bảo với tổng trò giá 800 tỷ VNĐ; • Ngày tháng 11 năm 2010 Hội đồng Quản trò Công ty đònh tạm ứng cổ tức tương ứng với 2.000 VNĐ/1 cổ phiếu; • Vào ngày 30 tháng 11 năm 2010, Công ty thực chuyển đổi 870.000 trái phiếu chuyển đổi tương đương với số tiền 870 tỷ VNĐ thành 23.303.766 cổ phiếu Công ty Theo vốn cổ phần Công ty tăng từ 2.945.459.940.000 VNĐ lên 3.178.497.600.000 VNĐ Số cổ phiếu niêm yết bổ sung Sở Giao dòch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 12 năm 2010 Các kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán Ngoại trừ thông tin công bố Thuyết minh số 30 cho báo cáo tài riêng này, kiện trọng yếu xảy sau ngày kết thúc niên độ kế toán cần phải điều chỉnh hay thuyết minh báo cáo tài Đơn vò kiểm toán Đơn vò kiểm toán Công ty Công ty TNHH KPMG Công bố trách nhiệm Ban Giám đốc Công ty báo cáot ài riêng Ban Giám đốc Công ty chòu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài riêng phản ánh trung thực hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Trong trình
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẰNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN. - 91 BCTC QUY 4 CONG TY ME BBC
BẰNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN Xem tại trang 2 của tài liệu.
1 Tài sp cổ 1 This3n cỗ ịnh hữy hình gi mn 61440647181|_— 69100739673 |. T9.100305314 74236413236 - 91 BCTC QUY 4 CONG TY ME BBC

1.

Tài sp cổ 1 This3n cỗ ịnh hữy hình gi mn 61440647181|_— 69100739673 |. T9.100305314 74236413236 Xem tại trang 2 của tài liệu.
L2 Chỉghi xây đựng cơ bạn dơ đang VY. Đậu tư tài chính đài hạn 1. Dẫu vào bảng sơn 22 3s Bì '300000 000.90 | - 91 BCTC QUY 4 CONG TY ME BBC

2.

Chỉghi xây đựng cơ bạn dơ đang VY. Đậu tư tài chính đài hạn 1. Dẫu vào bảng sơn 22 3s Bì '300000 000.90 | Xem tại trang 3 của tài liệu.
3ˆ Ngun nh ph đã hình thành TSCĐ. sa - 91 BCTC QUY 4 CONG TY ME BBC

3.

ˆ Ngun nh ph đã hình thành TSCĐ. sa Xem tại trang 4 của tài liệu.
Việc hen nhập khoán đự phỏng iám giáhàn ổn khe rong kỷ bảo câo là đo vụng kỳ Công có n hình thanh lý một tư không cn có nhúcầ sử - 91 BCTC QUY 4 CONG TY ME BBC

i.

ệc hen nhập khoán đự phỏng iám giáhàn ổn khe rong kỷ bảo câo là đo vụng kỳ Công có n hình thanh lý một tư không cn có nhúcầ sử Xem tại trang 17 của tài liệu.
L9, Tăng giảm ài sản cổ định hữu hình - 91 BCTC QUY 4 CONG TY ME BBC

9.

Tăng giảm ài sản cổ định hữu hình Xem tại trang 18 của tài liệu.
Chính bảng iệu qung chó Khác  - 91 BCTC QUY 4 CONG TY ME BBC

h.

ính bảng iệu qung chó Khác Xem tại trang 20 của tài liệu.
1%. Các khoẩn mục ngoài Bảng Cân đôi kế toần - 91 BCTC QUY 4 CONG TY ME BBC

1.

%. Các khoẩn mục ngoài Bảng Cân đôi kế toần Xem tại trang 22 của tài liệu.