0

1 2605 BIEN BAN DHCD THUONG NIEN NAM 2017

8 82 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:14

CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU CHU NGHIA VI$T NAM Pdc lap - TIT - Hanh phiic C O N G H O A X A HQI Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017 BIEN BAN CUOC HQP DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017 CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO) (Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM) Vao h6i 08 gia 30 phut sang 24 thang 04 nam 2017 Tai Khach san Hai Quan, so 5, Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh NQI DUNG V A DIEN BIEN Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6 Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien phap nhan va the nhan, tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6 4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6 5.000.000 CO phan thong c6 18.810 c6 phieu quy) Theo Luat doanh nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur X V I I nam 2017 to chuc vao hom (ngay 24 thang 04 nSm 2017) la hop le Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To chirc doc "Quy ch6 lam vi?c cua Dai hpi" D^i h6i ddng C6 dong da biiu quy5t "D6ng y" thong qua Quy ch§ voi 100% s6 philu bieu quyet SSG Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 Ong D ^ g H6ng Truong.- Truong Ban T6 chuc thay m^t Ban T6 chu-c Dai hoi len cong bd khai mac Dai hoi, gioi thifu Chu tpa doan Ban Thu ky va Ban Biu cur va K i l m philu cua Dai hoi Dai h6i d6ng C6 dong da nhdt tri 100% phieu bilu quyet "D6ng f" hku: a Chu toan doan gom: - Ong Bui Manh Cuong- Chu tich Hpi ddng quan tri cong ty c6 ph^n V§n tai b i l n Hai A u lam Chu tich Doan chu tpa; - Ong Nguyin Hihi Hoan - Pho chu tich Hpi d6ng Quan tri, Giam d6c Di^u hanh - Thanh vien b Ban Thu ky Dai hpi: ' Ong Nguyen Xuan Lpc - Truorng phong K y thu$t v§t tu - Ong Nguyin Van Trung - Truong phong Phap c h l A n toan c Ban Kiem phieu ket qua bieu quyet cac Ngh; quyet cua D^i hgi: - Ong Nguyin Minh Lpc - Truong Ban B§u cur va K i l m philu - Ong Hoang Van Than - C6 dong Cong ty: Thanh vien - Ba Le Thanh Ha - Co dong Cong ty: Thanh vien Ong Bui Manh Cuong thay mat Chu tpa doan thong qua Chuong trinh Nghi sir cua Dai hpi Cac dai b i l u da nhk tri thong qua voi ty It 100 % philu bilu quylt "D6ng y" Dai hpi da nghe ong Bui Manh Cuong - thay mdX Hpi ddng Quan tri (HDQT) trinh bay "Bao cao hoat dqng cua HQI ddng Quan tri nam 2016" Ong Nguyin Huai Hoan- Pho Chu tjch HDQT, Giam d6c D i l u hanh C6ng ty - trinh bay "Bao cao kit qua hoat dgng kinh doanh ndm 2016 va Ke hoach hoat dong ndm 2017" vd "Bao cao Kiem toan Bao cao Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiim scat va kinh doanh nam 2016" Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m soat trinh bay "Ta trinh DHDCD vi viec lira chqn Cong ty kiim toan Bao cao Tai chinh ndm 2017 cika Cong ty " Cac d^i bieu phat bieu, thao lu$n dong gop y kien: Chu toa doan d i l u khi6n phien thao lu§n d\ra tren cac Bao cao cua HQI ding Quan tri, Ban D i l u hanh va Ban K i l m soat; Dai h6i da thao luan, danh gia, chat van., ban bac v l hoat dpng kinh doanh cua Cong ty nam 2016, ke hoach kinh doanh nam 2017 va chiln luge kinh doanh cua cong ty Tir cac y kien dong gop cua cac c6 dong, Dai hpi da b i l u quylt thong qua cac npi dung sau: a Kit qua kinh doanh ndm 2016 Dai hpi nhat tri "Dong y" 100% v l cac Bao cao cua Hpi ddng Quan tri (HDQT), Bao cao ciia Ban BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 46 Hi đng Qun tr 52 Ban Kim soát 54 Các giao dch, thù lao và các khon li ích ca HĐQT, Ban Tng Giám đc và Ban Kim soát 61 Thông tin Công ty 62 Báo cáo ca HĐQT và Ban Tng Giám đc 63 Báo cáo kim toán đc lp 65 Bng cân đi k toán hp nht 68 Báo cáo kt qu kinh doanh hp nht 69 Báo cáo lưu chuyn tin t hp nht 71 Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht 36 - 43 44 - 57 58 - 111 38 Báo cáo và đánh giá ca Ban Tng Giám đc 42 Đánh giá ca HĐQT v hot đng ca công ty Là doanh nghip tiên phong trong ngành mía đưng vi b dày lch s 45 năm phát trin, Công ty c phn Đưng Biên Hòa đã xây dng đưc mt thương hiu phát trin vng mnh trên th trưng Vit Nam. K tha nn tng đó, Công ty không ngng n lc cho nhng bưc phát trin mi trong tương lai. QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 Thông tin khái quát 12 Quá trình hình thành và phát trin 14 Ngành ngh và đa bàn hot đng 16 Sơ đ t chc 17 Cơ cu t chc 18 Đnh hưng phát trin 18 Các ri ro có th nh hưng đn hot đng ca công ty 04 Tm nhìn - s mnh 06 Thông đip ca Ch tch Hi đng Qun tr 22 Tình hình hot đng sn xut kinh doanh 24 T chc và nhân s 30 Tình hình đu tư, thc hin các d án ln 32 Tình hình tài chính 34 Cơ cu c đông, thay đi vn đu tư ca ch s hu 08 - 19 04 - 07 MC LC 20 - 35 THÔNG TIN CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG S MNH Cung cp các sn phm và dch v tt nht cho khách hàng. Ti đa hóa giá tr gia tăng cho c đông. Bo đm môi trưng làm vic, cơ hi cho mi nhân viên có th phát huy ht kh năng làm vic, nâng cao thu nhp và thăng tin trong công vic. TM NHÌN Gi vng vai trò thương hiu đưng hàng đu Vit Nam, cung cp các sn phm tt cho sc khe và nhu cu dinh dưng ca ngưi tiêu dùng. To tin đ đ tip tc phát trin sang các nưc trong khu vc Đông Nam Á. Là đi tác tin cy, đng hành cùng nông dân đ phát trin cây mía góp phn xây dng nông thôn mi bo đm an sinh xã hi. 5 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 www.bhs.vn Thông tin chung 4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HòA Kính thưa Quý c đông, Đúng như nhn đnh và d báo ca các t chc, chuyên gia kinh t t đu năm, năm 2013 đã đi qua vi rt nhiu khó khăn và thách thc đi vi kinh t toàn cu nói chung và kinh t Vit Nam nói riêng. Đi vi ngành đưng, năm 2013 c th gii vn còn  chu kỳ gim giá vi sn lưng đưng thng dư k lc 10,2 triu tn. Ngành đưng trong nưc cũng đi mt vi rt nhiu khó khăn do cung vưt cu. Trong năm 2013 ngành đưng Vit Nam cũng va tri qua đt tn kho k lc vi trên 500.000 tn, kéo dài sut t tháng 5 cho đn đu niên v 2013 - 2014, cùng vi tình trng đưng lu chưa đưc kim soát khin cho giá đưng suy gim liên tc. Tình hình tiêu th khó khăn, tn kho cao khin tăng chi phí và gim mnh li nhun ca các doanh nghip, thm chí nhiu doanh nghip b thua l. Nhng khó khăn ca ngành, ca doanh nghip đã khin các c phiu ngành đưng gim sc hp dn, giá gim mnh so vi đu năm. Trưc nhng nhn đnh v vĩ mô nêu trên, ngay t đu năm Ban Điu hành đã xác đnh năm 2013 s là mt năm đy nhng khó khăn thách thc đi vi ngành đưng, chính vì vy tp th lãnh đo và CBNV Công ty Đưng Biên Hòa đã luôn bám sát đnh hưng và các mc tiêu trng tâm mà HĐQT xác đnh t đu năm đ kp thi có nhng k hoch hành đng và chin lưc ng x phù hp vi th trưng. Ngay t đu năm, Công ty đã có mt khi đu rt thun li khi ký đưc nhng hp đng vi sn lưng ln. Tuy nhiên, nhng khó CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số 04 /DL2-BB ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU CHU NGHIA VI$T NAM Pdc lap - TIT - Hanh phiic C O N G H O A X A HQI Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017 BIEN BAN CUOC HQP DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017 CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO) (Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM) Vao h6i 08 gia 30 phut sang 24 thang 04 nam 2017 Tai Khach san Hai Quan, so 5, Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh NQI DUNG V A DIEN BIEN Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6 Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien phap nhan va the nhan, tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6 4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6 5.000.000 CO phan thong c6 18.810 c6 phieu quy) Theo Luat doanh nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur X V I I nam 2017 to chuc vao hom (ngay 24 thang 04 nSm 2017) la hop le Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To chirc doc "Quy ch6 lam vi?c cua Dai hpi" D^i h6i ddng C6 dong da biiu quy5t "D6ng y" thong qua Quy ch§ voi 100% s6 philu bieu quyet SSG Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 Ong D ^ g H6ng Truong.- Truong Ban T6 chuc thay m^t Ban T6 chu-c Dai hoi len cong bd khai mac Dai hoi, gioi thifu Chu tpa doan Ban Thu ky va Ban Biu cur va K i l m philu cua Dai hoi Dai h6i d6ng C6 dong da nhdt tri 100% phieu bilu quyet "D6ng f" hku: a Chu toan doan gom: - Ong Bui Manh Cuong- Chu tich Hpi ddng quan tri cong ty c6 ph^n V§n tai b i l n Hai A u lam Chu tich Doan chu tpa; - Ong Nguyin Hihi Hoan - Pho chu tich Hpi d6ng Quan tri, Giam d6c Di^u hanh - Thanh vien b Ban Thu ky Dai hpi: ' Ong Nguyen Xuan Lpc - Truorng phong K y thu$t v§t tu - Ong Nguyin Van Trung - Truong phong Phap c h l A n toan c Ban Kiem phieu ket qua bieu quyet cac Ngh; quyet cua D^i hgi: - Ong Nguyin Minh Lpc - Truong Ban B§u cur va K i l m philu - Ong Hoang Van Than - C6 dong Cong ty: Thanh vien - Ba Le Thanh Ha - Co dong Cong ty: Thanh vien Ong Bui Manh Cuong thay mat Chu tpa doan thong qua Chuong trinh Nghi sir cua Dai hpi Cac dai b i l u da nhk tri thong qua voi ty It 100 % philu bilu quylt "D6ng y" Dai hpi da nghe ong Bui Manh Cuong - thay mdX Hpi ddng Quan tri (HDQT) trinh bay "Bao cao hoat dqng cua HQI ddng Quan tri nam 2016" Ong Nguyin Huai Hoan- Pho Chu tjch HDQT, Giam d6c D i l u hanh C6ng ty - trinh bay "Bao cao kit qua hoat dgng kinh doanh ndm 2016 va Ke hoach hoat dong ndm 2017" vd "Bao cao Kiem toan Bao cao Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiim scat va kinh doanh nam 2016" Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m soat trinh bay "Ta trinh DHDCD vi viec lira chqn Cong ty kiim toan Bao cao Tai chinh ndm 2017 cika Cong ty " Cac d^i bieu phat bieu, thao lu$n dong gop y kien: Chu toa doan d i l u khi6n phien thao lu§n d\ra tren cac Bao cao cua HQI ding Quan tri, Ban D i l u hanh va Ban K i l m soat; Dai h6i da thao luan, danh gia, chat van., ban bac v l hoat dpng kinh doanh cua Cong ty nam 2016, ke hoach kinh doanh nam 2017 va chiln luge kinh doanh cua cong ty Tir cac y kien dong gop cua cac c6 dong, Dai hpi da b i l u quylt thong qua cac npi dung sau: a Kit qua kinh doanh ndm 2016 Dai hpi nhat tri "Dong y" 100% v l cac Bao cao cua Hpi ddng Quan tri (HDQT), Bao cao ciia Ban
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Y Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa / 7he vored rate according to the voting cards: 100% oƒ shareholders attending the meeting unanimousÌy passed the - 1 2605 BIEN BAN DHCD THUONG NIEN NAM 2017

l.

ệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa / 7he vored rate according to the voting cards: 100% oƒ shareholders attending the meeting unanimousÌy passed the Xem tại trang 2 của tài liệu.