0

78 BIEN BAN HOP DHDCD TN NAM 2014

7 120 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:09

TRƯỜNG THCS VĨNH PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Năm học: 2009 - 2010 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ===o0o=== BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM LỚP Thời gian: Vào hồi giờ, ngày … tháng … năm 200 Địa điểm: Tại phòng học lớp: Thành phần: - Cô ( Thầy ): giáo viên chủ nhiệm lớp chủ toạ cuộc họp. - Phụ huynh HS lớp: . Sĩ số phụ huynh của lớp: . có mặt: vắng PH các em học sinh có tên sau:………………………………………………… . - Thư kí cuộc họp:………………………………………………………………………… I. Nội dung cuộc họp: 1. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá chung về kết quả kết quả hoạt động dạy và học của trường trong năm học 2008 – 2009: (Ghi lại những ý chính) 2.GVCN sơ lược kế hoạch tu bổ cơ sở vật chất cho năm học 2009 - 2010: ………………… 3. Xây dựng kế hoạch thi đua của lớp trong năm học 2009 – 2010: (Sơ lược các chỉ tiêu) ………………………………………………… * Kết quả cụ thể: * Về chất lượng giáo dục văn hoá: Xếp loại học lực Loại Giỏi Loại Khá Loại T/B Loại Yếu Loại kém Số lượng * Về chất lượng giáo dục đạo đức: Xếp loại Hạnh kiểm Loại Tốt Loại Khá Loại T/B Loại Yếu Loại kém Số lượng * Danh hiệu HS của lớp đạt: - HS Giỏi đạt: em, HS tiên tiến đạt em 4. GVCN thông qua kế hoạch thu của năm học 2009 – 2010: 5. Ý kiến đóng góp của phụ huynh: ( ghi lại những ý kiến chính ) 6. Bầu đại diện hội cha mẹ học sinh của lớp: (Họ tên phụ huynh – tên con – đội) Cuộc họp kết thúc vào hồi .giờ cùng ngày GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CHI HỘI TRƯỎNG THƯ KÍ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 3 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ SINH -THỂ DỤC * Long Hưng B, ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP LỆ Lần Tháng Năm I.Kiểm điểm, đánh giá tình hình công tác tháng năm 1.Công tác giáo dục chính trị tư tưởng :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.Công tác lãnh đạo các đoàn thể :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.Công tác xây dựng Đảng ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.Công tác kiểm tra, giám sát :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Công tác khác : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Chủ tọa: Trịnh Văn ThuấnThư ký : Bùi Quang ThạchĐảng viên : /8Vắng : II.Kế hoạch công tác tháng năm 1.Công giáo dục chính trị tư tưởng :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.Công tác lãnh đạo các đoàn thể :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.Công tác xây dựng Đảng :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.Công tác kiểm tra, giám sát :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Công tác khác : .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Biên bản kết thúc lúc giờ cùng ngày tháng năm Chủ Tọa Thư Ký Trịnh Văn Thuấn Bùi Quang Thạch- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN (V/v họp phụ huynh cuối năm học 2015 – 2016) Hôm vào lúc …… giờ…… phút ngày … tháng 05 năm 2016, phòng học lớp ………… trường tiểu học Thuận Hòa Chúng gồm: …………………………… Giáo viên chủ nhiệm lớp …… ………………………………… Trưởng ban ĐDCMHS lớp … ………………………………… Thư kí Cùng …………… phụ huynh học sinh lớp …………… Tiến hành họp phụ huynh cuối năm học 2015 – 2016 với nội dung sau: Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình học tập HS; nề nếp HS HKI: * Cô (thầy) …………………………………… Chủ nhiệm lớp……… thực việc nhận xét, tình hình học tập, kết chất lượng việc thực nề nếp học sinh a/ Đánh giá chung: Ưu điểm: - Nề nếp lớp (xếp hàng vào lớp, đồng phục, ) : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Tỉ lệ chuyên cần: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Vệ sinh trường lớp: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Công tác xã hội hóa giáo dục ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Tham gia bảo hiểm y tế ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Tham gia bảo hiểm thân thể ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - - Thăm góc học tập học sinh ( số lượng, nhận xét chung) ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Giờ tự học nhà ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Học tập ( tình hình sách giáo khoa, dụng cụ học sinh, …) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Về kiến thức, kỹ năng: Điểm kiểm tra Môn Tiếng việt Số lượng Tỉ lệ Môn Toán Số lượng Tỉ lệ Môn Khoa học Số lượng Tỉ lệ Môn LS & ĐL Số lượng Tỉ lệ - 10 7–8 5-6 Dưới Về lực, phẩm chất: Xếp loại Đạt Chưa đạt …………… Số lượng Tỉ lệ Kết cuối năm: TT Lớp Số HS đầu năm Sĩ số cuối năm Lên lớpHTCTTH Kiểm tra lại SL SL % % Học sinh hoàn thành tốt SL % Học sinh tiến vượt bậc SL % Khuyết điểm: - Bên cạnh ưu điểm mà học sinh lớp đạt số nhược điểm mà học sinh, phụ huynh cần quan tâm để thực tốt năm học ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - b/ Đánh giá cụ thể HS: GVCN nhận xét cụ thể tình hình học tập việc thực nề nếp HS năm học c/ Đánh giá việc tham gia phong trào thi đua tham gia vận động: (Đánh giá phong trào thi đua, tên phong trào, số lượng tham gia, kết đạt được) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Ý kiến phụ huynh ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Phần thứ hai: Thầy (cô) ……………………………………………… giáo viên chủ nhiệm lớp……… trao đổi thêm số số công việc thực thời gian hè chuẩn bị cho năm học sau: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… a Công bố lịch cho học sinh nghỉ hè ngày 25/5/2016, dự kiến thời gian tập trung lại ngày 15/8/2016 b Tuyển sinh năm học mới: * Đối với khối 2, 3, 4, 5: Từ ngày 01/8/2016 đến cONG Ty cO pHAN oAu ru cnAu { rnAl s6; Q/,rzo t cgxc nda x.4, ngr cnir NcniA trET NAM eiNH orloNc DQc tgp O,Oe-oucO - TF - lla NQ| H4nh phric ngdy ftthdng lndm 2016 BIEN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 3 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ SINH -THỂ DỤC * Long Hưng B, ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP LỆ Lần Tháng Năm I.Kiểm điểm, đánh giá tình hình công tác tháng năm 1.Công tác giáo dục chính trị tư tưởng :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.Công tác lãnh đạo các đoàn thể :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.Công tác xây dựng Đảng ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.Công tác kiểm tra, giám sát :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Công tác khác : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Chủ tọa: Trịnh Văn ThuấnThư ký : Bùi Quang ThạchĐảng viên : /8Vắng : II.Kế hoạch công tác tháng năm 1.Công giáo dục chính trị tư tưởng :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.Công tác lãnh đạo các đoàn thể :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.Công tác xây dựng Đảng :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.Công tác kiểm tra, giám sát :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Công tác khác : .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Biên bản kết thúc lúc giờ cùng ngày tháng năm Chủ Tọa Thư Ký Trịnh Văn Thuấn Bùi Quang ThạchCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/2014/BB-TPB.ĐHĐCĐ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2014 Hôm nay, ngày 17 tháng năm 2014, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014 (“Đại hội”) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”) tiến hành với nội dung sau đây: I GIỚI THIỆU VỀ TPBANK: Tên ngân hàng: : HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG NGÂN Địa chỉ: Tầng: 3, tầng - Toà nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận GIẢI TRÌNH NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN THEO VĂN BẢN Ý KIẾN SỐ 110/BXD – HĐXD VÀ BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Căn cứ văn bản số 110/BXD – HĐXD ngày 20/01/2010 của Bộ Xây Dựng gửi Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về ý kiến thiết kế cơ sở công trình Khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia TP. HCM. - Căn cứ biên bản họp ngày 29/01/2010 về việc thẩm định dự án đầu tư. Các văn bản trên đề xuất những yêu cầu giải trình và điều chỉnh về thiết kế cơ sở và dự án đầu tư. Chi tiết yêu cầu giải trình và điều chỉnh thiết kế cơ sở và dựa án đầu tư như sau: 1. Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà của các khu đất thực hiện dự án:  Ý kiến Bộ Xây Dựng: Do hồ sơ chưa lập bản vẽ thiết kế cơ sở, yêu cầu lập bổ sung thiết kế cơ sở phần hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà của các khu đất thực hiện dự án đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng Qh 1/500 được phê duyệt.  Giải pháp: Lập bổ sung thiết kế cơ sở cho phần hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và đảm bảo đấu nối phù hợp với QH 1/500 đã được phê duyệt. Xem hồ sơ thiết kế bổ sung phần bản vẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà. 2. Các chứng chỉ hành nghề thiết kế:  Ý kiến Bộ Xây Dựng: Các chứng chỉ hành nghề thiết kế của các chủ trì thiết kế cơ sở chưa đủ, cần bổ sung theo quy định.  Giải pháp: Bổ sung đầy đủ tất cả các chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế theo quy định, đính kèm theo Hồ sơ dự án đầu tư. 3. Tầng cao công trình siêu thị:  Ý kiến Bộ Xây Dựng:Theo quyết định số 1543/QĐ–ĐHQG–KHTC của Giám đốc Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, công trình siêu thị thuộc Khu B có quy mô 5 tầng. Tuy nhiên theo hồ sơ thiết kế cơ sở công trình siêu thị chỉ có quy mô 2 tầng. Chủ đầu tư cần kiểm tra điều chỉnh lại cho phù hợp với các nội dung khác của dự án.  Giải pháp: Điều chỉnh quy mô khu siêu thị từ 2 tầng thành 5 tầng, đảm bảo phù hợp với QHCT 1/500 đã được phê duyệt. 4. Kết quả khoan khảo sát địa chất:  Ý kiến Bộ Xây Dựng:Thiết kế cơ sở được lập căn cứ theo tài liệu khảo sát địa chất của một số công trình trên Lô B và lô D thuộc khu B, vì vậy chủ đầu tư tổ chức thực hiện khảo sát địa chất cho từng công trình để làm căn cứ thiết kế trong giai đoạn thiết kế tiếp theo.  Giải pháp: Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật tiếp theo, Chủ đầu tư sẽ tiến hành tổ chức khoan khảo sát địa chất cho từng công trình cho phù hợp quy định. 5. Danh mục bản vẽ hồ sơ thiết kế cơ sở:  Ý kiến Bộ Xây dựng: Hồ sơ thiết kế cần được lập danh mục bản vẽ từng hạng mục công trình, sắp xếp rõ ràng, theo thứ tự để dễ theo CONG TY co PHAN T~ DoAN xA HOI CQNG HOA KHOANG sAN HAMICO CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV - Hanh phuc - * * * - *** S6: 02INQ-DHDCD-KSH Ha Nam, 17 thang 09 ndm 2014 NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2014 CONG TY CO PHA.N T~P DoAN KHOA.NG sAN HAMICO 29 thdng 11 ndm 2005 cua Qu6c Hoi marc Can ctr Ludt Doanh nghi¢p s6-601QHll12005 Cong hoa Xd hoi chu nghia Viet Nam; Can cu Ludt Chung khoan s6 70120061QH11ngay 29 thang 06 ndm 2006 cua Qu6c h¢i marc Cong hoa Xd h¢i chu nghia Viet Nam; Can ctr fJiJu l¢ t6 chuc va hoat a¢ng cua Cong ty c6 phdn tdp doan khoang san Hamico; Can ctr Bien ban kiim phieu bdu quyet tai Dai hdi a6ng c6 dong beit thuong 2014 cua Cong ty c6 phdn tdp doan khoang san Hamico 1710912014; Can cu Bien ban hop Dai hoi a6ng khoang san Hamico C6 dong beit thuong ndm 2014 cua Cong ty c6 phdn tdp doan 1710912014; QUYETNGHI Di~u 1: Thong qua vi~c tai c~u true cong ty (Co tai lifu dinh kem) 'f~i hoi ~hdt tri thong qua
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

>_ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông - 78 BIEN BAN HOP DHDCD TN NAM 2014

gt.

;_ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông Xem tại trang 2 của tài liệu.
>_ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sâch Ban Thư Ký. - 78 BIEN BAN HOP DHDCD TN NAM 2014

gt.

;_ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sâch Ban Thư Ký Xem tại trang 3 của tài liệu.
>_ Tÿ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cỗ đông tham dự Đại hội nhất trí thông - 78 BIEN BAN HOP DHDCD TN NAM 2014

gt.

;_ Tÿ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cỗ đông tham dự Đại hội nhất trí thông Xem tại trang 4 của tài liệu.