0

bao cao tai chinh quy2 2014 tru so chinh tya

12 74 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:19

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 26-27 LôI Đường Đồng Khởi Hòa Phú TP TDM BD BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 03 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Dạng đầy đủ) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 3.431.813.703.510 3.587.740.165.489 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 14.051.272.922 44.752.000.112 1. Tiền 111 11.051.272.922 28.252.000.112 2. Các khoản tương đương tiền 112 3.000.000.000 16.500.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 2.192.838.100 4.708.925.100 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 4.893.242.550 8.095.770.935 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.3 (2.700.404.450) (3.386.845.835) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 714.342.594.075 923.131.343.706 1. Phải thu khách hàng 131 V.4 680.269.463.109 897.685.791.263 2. Trả trước cho người bán 132 V.5 24.512.251.577 15.333.087.215 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 V.6 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 V.7 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.8 14.184.954.026 14.736.539.865 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.9 (4.624.074.637) (4.624.074.637) IV. Hàng tồn kho 140 2.679.470.535.552 2.609.569.484.007 1. Hàng tồn kho 141 V.10 2.679.506.485.300 2.609.605.433.755 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.11 (35.949.748) (35.949.748) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 21.756.462.861 5.578.412.564 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.12 1.082.114.910 1.527.176.302 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 11.217.048.782 - 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.13 3.111.436.197 412.771.690 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 V.14 - - 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.15 6.345.862.972 3.638.464.572 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 667.372.078.311 655.745.017.043 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 382.874.174.851 370.574.325.989 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 V.16 382.874.174.851 370.574.325.989 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 V.17 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.18 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.19 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 V.20 - - II. Tài sản cố định 220 113.008.328.269 112.599.875.579 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.21 86.407.952.625 87.564.356.242 Nguyên giá 222 146.860.003.695 145.922.411.565 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (60.452.051.070) (58.358.055.323) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.22 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.23 7.801.403.305 7.850.431.212 Nguyên giá 228 8.992.320.743 8.992.320.743 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.190.917.438) (1.141.889.531) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.24 18.798.972.339 17.185.088.125 III. Bất động sản đầu tư 240 V.25 1.513.516.390 1.559.848.525 Nguyên giá 241 2.409.271.000 2.409.271.000 Giá trị hao mòn lũy kế 242 (895.754.610) (849.422.475) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 167.224.789.630 167.524.789.630 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.26 114.370.000.000 114.370.000.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.27 16.635.910.000 16.635.910.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.28 36.460.000.000 36.760.000.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.29 (241.120.370) (241.120.370) V. Tài sản dài hạn khác 260 2.751.269.171 3.486.177.320 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.30 973.921.555 1.708.829.704 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.31 912.150.791 912.150.791 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.32 865.196.825 865.196.825 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 4.099.185.781.821 4.243.485.182.532 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ 300 2.908.932.763.787 3.037.600.639.213 I. Nợ ngắn hạn 310 2.825.746.998.199 2.952.675.008.297 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.33 279.011.405.404 234.157.673.006 2. Phải trả người bán 312 V.34 1.237.462.963.543 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 26-27 LôI Đường Đồng Khởi Hòa Phú TP TDM BD BÁO CÁO TÀI CHÍNH -TRỤ SỞ CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - TRỤ SỞ CHÍNH (Dạng đầy đủ) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 3.289.283.670.244 3.155.593.815.100 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 40.849.301.067 35.172.698.181 1. Tiền 111 24.349.301.067 9.172.698.181 2. Các khoản tương đương tiền 112 16.500.000.000 26.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 4.708.925.100 5.814.123.600 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 8.095.770.935 8.095.770.935 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.3 (3.386.845.835) (2.281.647.335) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 643.808.435.360 1.449.689.990.390 1. Phải thu khách hàng 131 V.4 522.429.804.158 1.285.089.003.311 2. Trả trước cho người bán 132 V.5 12.400.783.908 26.218.792.164 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 V.6 98.304.370.830 122.815.306.688 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.7 15.297.551.101 19.838.068.348 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.8 (4.624.074.637) (4.271.180.121) IV. Hàng tồn kho 140 2.596.281.463.707 1.658.463.910.482 1. Hàng tồn kho 141 V.9 2.596.281.463.707 1.658.463.910.482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3.635.545.010 6.453.092.447 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 306.216.770 214.326.454 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.25 41.851.433 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.10 3.287.476.807 6.238.765.993 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 947.768.098.716 202.484.796.605 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 709.251.870.595 - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 709.251.870.595 - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản cố định 220 66.896.017.457 38.051.362.688 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.11 43.325.951.516 - 24.694.049.879 Nguyên giá 222 59.937.032.404 34.536.203.439 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (16.611.080.888) (9.842.153.560) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.12 6.810.523.361 6.991.365.809 Nguyên giá 228 7.821.692.743 7.821.692.743 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.011.169.382) (830.326.934) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13 16.759.542.580 6.365.947.000 III. Bất động sản đầu tư 240 V.14 1.559.848.525 1.745.177.065 Nguyên giá 241 2.409.271.000 2.409.271.000 Giá trị hao mòn lũy kế 242 (849.422.475) (664.093.935) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 167.524.789.630 160.567.608.139 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.15 114.370.000.000 111.845.000.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.16 16.635.910.000 16.635.910.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.17 36.760.000.000 36.760.000.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.18 (241.120.370) (4.673.301.861) V. Tài sản dài hạn khác 260 2.535.572.509 2.120.648.713 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.19 1.445.817.030 734.381.369 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.20 224.558.654 412.437.944 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.21 865.196.825 973.829.400 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 4.237.051.768.960 3.358.078.611.705 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ 300 3.027.661.643.099 2.165.666.654.332 I. Nợ ngắn hạn 310 2.942.736.012.183 1.966.793.778.104 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.22 234.157.673.006 196.217.506.780 2. Phải trả người bán 312 V.23 1.380.315.537.311 716.172.000.609 3. Người mua trả tiền trước 313 V.24 295.107.662.398 310.833.331.584 4. Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 26-27 LôI Đường Đồng Khởi Hòa Phú TP TDM BD BÁO CÁO TÀI CHÍNH -TRỤ SỞ CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - TRỤ SỞ CHÍNH (Dạng đầy đủ) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 3.470.086.627.552 3.596.834.591.882 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 10.745.475.746 40.849.301.067 1. Tiền 111 7.745.475.746 24.349.301.067 2. Các khoản tương đương tiền 112 3.000.000.000 16.500.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 2.192.838.100 4.708.925.100 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 4.893.242.550 8.095.770.935 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.3 (2.700.404.450) (3.386.845.835) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 775.331.419.088 950.596.151.623 1. Phải thu khách hàng 131 V.4 625.777.869.629 844.479.257.453 2. Trả trước cho người bán 132 V.5 20.299.985.288 12.400.783.908 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 119.697.912.050 83.623.045.583 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 V.7 14.179.726.758 14.717.139.316 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.8 (4.624.074.637) (4.624.074.637) IV. Hàng tồn kho 140 2.658.969.202.836 2.596.723.449.708 1. Hàng tồn kho 141 V.9 2.658.969.202.836 2.596.723.449.708 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 22.847.691.782 3.956.764.384 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 306.216.770 306.216.770 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 10.462.943.139 - 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.25 6.200.864.866 363.070.807 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.10 5.877.667.007 3.287.476.807 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 621.546.676.623 609.778.146.247 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 382.874.174.851 370.574.325.989 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 382.874.174.851 370.574.325.989 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản cố định 220 67.381.108.160 66.896.017.457 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.11 41.814.787.226 43.325.951.516 Nguyên giá 222 59.937.032.404 59.937.032.404 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (18.122.245.178) (16.611.080.888) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.12 6.767.348.595 6.810.523.361 Nguyên giá 228 7.821.692.743 7.821.692.743 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.054.344.148) (1.011.169.382) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13 18.798.972.339 16.759.542.580 III. Bất động sản đầu tư 240 V.14 1.513.516.390 1.559.848.525 Nguyên giá 241 2.409.271.000 2.409.271.000 Giá trị hao mòn lũy kế 242 (895.754.610) (849.422.475) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 167.224.789.630 167.524.789.630 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.15 114.370.000.000 114.370.000.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.16 16.635.910.000 16.635.910.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.17 36.460.000.000 36.760.000.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.18 (241.120.370) (241.120.370) V. Tài sản dài hạn khác 260 2.553.087.592 3.223.164.646 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.19 775.739.976 1.445.817.030 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.20 912.150.791 912.150.791 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.21 865.196.825 865.196.825 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 4.091.633.304.175 4.206.612.738.129 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ 300 2.902.647.198.515 3.026.154.090.594 I. Nợ ngắn hạn 310 2.819.461.432.927 2.941.228.459.678 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.22 279.011.405.404 234.157.673.006 2. Phải trả người bán 312 V.23 1.233.666.699.692 1.380.315.537.311 3. Người mua trả tiền BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA- KHOA KINH TẾ d&c BÀI TIỂU LUẬN MÔN: KIỂM TOÁN PHẦN 1 ĐỀ TÀI: GIẢ THIẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC VÀ CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA SỔ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giáo viên hướng dẫn : LÊ THỊ HỒNG HÀ Lớp : CDKT12CTH Thanh Hóa, tháng 03 năm 2013 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà DANH SÁCH NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV GHI CHÚ 1 Lê Như Quỳnh 10011763 2 Lê Yến Phương 10011773 3 Trần Thị Nhàn 10011563 SV thực hiện: Nhóm - Lớp: CDKT12CTH Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN SV thực hiện: Nhóm - Lớp: CDKT12CTH Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà MỤC LỤC SV thực hiện: Nhóm - Lớp: CDKT12CTH Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà LỜI MỞ ĐẦU 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong xu thế hội nhập hiện nay các công ty kiểm toán đã và đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức lớn. Cơ hội học hỏi nâng cao trình độ, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán đồng thời là những thách thức về khả năng cạnh tranh gay gắt để đứng vững trên thị trường kiểm toán. Trước những yêu cầu bức thiết đó việc nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán là hết sức cần thiết. Kiểm toán là một bộ phận của nền kinh tế, viêc hình thành và phát triển hoạt động kiểm toán vừa là tất yếu khách quan của thị trường, vừa là tố thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lí tài chính vĩ mô và đóng vai trò tích cực trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân. Hoạt động kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán đã và đang góp phần xây dựng và phổ cập cơ chế chính sách kinh tế, tài chính; thực hiện công khai, minh bạch BCTC của doanh nghiệp; ngăn ngừa lãng phí, tham nhũng, phục vụ đắc lực cho công tác quản lí và điều hành kinh tế, tài chính của nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc kiểm toán được lập ra để mang lại sự đảm bảo “hợp lý” rằng các báo cáo tài chính trình bày rõ ràng các hoạt động tài chính của một công ty. Tuy nhiên, đây không phải là sự đảm bảo tuyệt đối vì kiểm toán viên chỉ kiểm tra bằng chứng dựa trên số liệu thống kê. Các kiểm toán viên không kiểm tra từng giao dịch và số lượng giao dịch. Một số phần trong báo cáo thường niên của công ty không được kiểm toán - ví dụ, thư thông báo của chủ tịch hội đồng quản trị gửi các cổ đông, các thảo luận và phân tích kết quả của cấp quản lý, và thông tin về giá cổ phiếu. Nhận thức được điều này, nhóm chúng em chọn đề tài: “Giả thiết hoạt động liên tục và các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính” làm đề tài thực hiện nhiệm vụ tiểu luận. 2: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu của đề tài gồm các vấn đề sau: Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản – cơ sở lý luận SV thực hiện: Nhóm - Lớp: CDKT12CTH Trang 5 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà Tìm hiểu về giả thiết hoạt động liên tục Tìm hiểu về các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính. 3: HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI Bài tiểu luận của nhóm chúng em chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng với thời gian hạn hẹp, kiến thức còn nhiều hạn chế, quá trình tìm hiểu và điều kiện không được thuận lợi. Chính vì vậy, chúng em rất mong được sự giúp đỡ và góp ý của cô và các bạn trong lớp. SV thực hiện: Nhóm - Lớp: CDKT12CTH Trang 6 Thông n cần kiểm tra Các KTV Đủ năng lực độc lập Thu thập và đánh giá bằng chứng Mức độ phù hợp Báo cáo Các chuẩn mực được thiết lập Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM GVHD: Lê Thị Hồng Hà NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1: KHÁI NIỆM VỀ KIỂM TOÁN Kiểm toán là quá trình các kiểm toán viên độc lập và đủ năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin cần được kiểm tra nhằm xác nhận và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực được thiết lập Có thể khái quát hoạt động kiểm toán như sau: 1.2: PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN. 1.2.1: Phân loại theo mục đích kiểm toán. Kiểm toán hoạt động: là kiểm toán để xem xét và đánh giá tính kinh tế, tính hiệu lực và tính hiệu quả trong
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ - bao cao tai chinh quy2 2014 tru so chinh tya
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Xem tại trang 1 của tài liệu.
3. Tài sản cố định vô hình 227 359,100,000 415,800,000 + - bao cao tai chinh quy2 2014 tru so chinh tya

3..

Tài sản cố định vô hình 227 359,100,000 415,800,000 + Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 61,893,391,765 67,693,950,156 - bao cao tai chinh quy2 2014 tru so chinh tya

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 61,893,391,765 67,693,950,156 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - - bao cao tai chinh quy2 2014 tru so chinh tya

3..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - Xem tại trang 3 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - bao cao tai chinh quy2 2014 tru so chinh tya

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 7 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 129.143 triệu tính đến ngày 30/06/2014 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2013:VND125.436triệu)  nhưng  vẫn  còn  sử  dụng  được - bao cao tai chinh quy2 2014 tru so chinh tya

guy.

ên giá tài sản cố định hữu hình VND 129.143 triệu tính đến ngày 30/06/2014 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2013:VND125.436triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được Xem tại trang 8 của tài liệu.