0

CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tru so chinh Tya

17 83 0
  • CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tru so chinh Tya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:23

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Ký ngày: 20/7/2017 18:03:45 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Ký ngày: 20/7/2017 18:05:37 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam 1 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2009 1. Thông tin về Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN CHÍNH ĐẠI Ký ngày: 15/8/2017 14:53:49 CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: SOÁT XÉT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH ĐỘC LẬP VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KTV A2701/2Tên NgàyNgười thực hiệnNgười soát xét 1Người soát xét 2A. MỤC CÔNG TY CỔ PHẦN FPT ********* BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ II NĂM 2011 Tháng 07 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài chính hợp nhấtCho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011 MẪU SỐ B 01-DN/HN Đơn vị: VND TÀI SẢNMã sốThuyết minh30/6/2011 31/12/2010A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)100 9.018.714.049.902 8.839.022.362.540 I. Ti ền và các khoản tương đư ơng tiền 110 6 1.785.765.054.942 1.436.127.765.530 1. Tiền111 756.805.335.736 861.718.472.654 2. Các khoản tương đương tiền112 1.028.959.719.206 574.409.292.876 II. Các k hoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 7 751.974.468.354 563.892.171.622 1. Đầu tư ngắn hạn121 753.674.468.354 565.892.171.622 2Dự phòng giảm g iá đầu tư ngắn hạn 129 (1.700.000.000) (2.000.000.000)III. Các k hoản phải thu ngắn hạn 130 3.237.713.661.002 3.248.876.343.735 1. Phải thu khách hàng 131 2.506.435.944.569 2.355.779.082.971 2. Trả trước cho người b án 132 265.949.306.549 241.613.024.080 3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng134 224.836.138.157 153.813.573.772 4. Các khoản phải thu khác 135 8 321.906.098.553 556.197.935.397 5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (81.413.826.826) (58.527.272.485)IV. Hàng tồn kho 140 9 2.124.575.472.383 2.448.471.898.690 1. Hàng tồn kho 141 2.136.339.107.009 2.460.453.718.041 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (11.763.634.626) (11.981.819.351)V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.118.685.393.221 1.141.654.182.963 1. Chi phí trả trước ngắn hạn151 78.604.389.586 72.424.202.826 2. Thuế GT GT được khấu trừ 152 282.301.428.967 310.143.861.018 3. Các khoản khác phải thu Nhà nước154 7.311.033.719 12.448.920.935 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 10 750.468.540.949 746.637.198.184 B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+250+260+269)200 3.428.267.771.597 3.465.522.080.811 I. Các k hoản phải thu dài hạn 210 376.000.000 376.000.000 1. Phải thu dài hạn khác 218 376.000.000 376.000.000 II. Tài s ản cố định 220 2.017.950.244.233 2.000.339.297.036 1. Tài sản cố định hữu hình 221 11 1.455.208.103.373 1.433.735.279.875 - Nguyên giá 222 2.546.275.195.616 2.393.560.750.522 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.091.067.092.243) (959.825.470.647)2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 655.395.177 730.633.347 - Nguyên giá 225 928.556.557 927.323.115 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 (273.161.380) (196.689.768)3. Tài sản cố định vô hình 227 12 265.957.458.433 243.376.909.739 - Nguyên giá 228 369.498.593.725 328.891.186.693 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (103.541.135.292) (85.514.276.954)4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 13 296.129.287.250 322.496.474.075 III. Các k hoản đầu tư tài chính dài Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN CHÍNH ĐẠI Ký ngày: 20/7/2017 16:05:13 UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 261 /BC-SVHTTDL Ninh Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2012BÁO CÁOHoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 1 GVHD: Phạm Hữu Sỹ Luận văn Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp và Thương mại Việt Hoàng. SVTH: Lê Thị Trâm_Lớp K10K1_ID 100314 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 2 GVHD: Phạm Hữu Sỹ Mục lục SVTH: Lê Thị Trâm_Lớp K10K1_ID 100314 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 3 GVHD: Phạm Hữu Sỹ LỜI MỞ ĐẦU  Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế văn hóa xã hội với những thay đổi sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế, kế toán không ngừng đổi mới và phát triển góp phần vào việc tăng cường nâng cao chất lượng quản lý kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò quan trọng, nó là một lĩnh vực khoa học và là một khâu then chốt không thể thiếu được và là một nguồn thông tin vô cùng cần thiết trong quản lý kinh tế tài chính của đơn vị. Nguyên liệu vật liệu là yếu tố cấu thành nên sản phẩm, giá trị của nó chiếm tỉ lệ lớn, từ 65% đến 75% trong giá thành sản phẩm, là yếu tố đầu vào không thể thiếu được trong quá trình sản xuất. Vì vậy, cần phải vận dụng đúng và sáng tạo phương pháp hạch toán nguyên liệu vật liệu là vấn đề quan trọng hàng đầu của mỗi Doanh nghiệp sản xuất. Với ý nghĩa quan trọng của yếu nguyên liệu vật liệu trong quy trình hạch toán, cũng như tính chất phức tạp của nó. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp và Thương mại Việt Hoàng thì em đã cố gắng học hỏi. Nhưng bên cạnh đó dưới sự hướng dẫn của Cô giáo và được sự giúp đỡ của các cán bộ CNV trong Công ty đã tạo cho Em thêm động lực để viết lên bản báo cáo này. Đây là dạng báo cáo viết về Kế toán NLVL, nó đòi hỏi số lượng thông tin phải nhiều và chính xác… Nhưng với khoảng thời gian để thực tập tại Công ty có hạn nên em không thể phản ánh hết và cụ thể toàn bộ các yêu cầu mà nhà trường đặt ra. Vì thế, trong báo cáo không thể tránh khỏi những sai lầm và thiếu sót nên em xin kính mong Thầy(cô) xem xét tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt kỳ thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn. Sau đây là bài “ Báo cáo thực tập tốt nghiệp” Tại Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp và Thương mại Việt Hoàng. Đề tài gồm có 3 phần sau: Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán Nguyên Liệu Vật Liệu. PhầnII: Thực trạng, tình hình và vấn đề cần nghiên cứu tại đơn vị. PhầnIII:Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị. SVTH: Lê Thị Trâm_Lớp K10K1_ID 100314 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 4 GVHD: Phạm Hữu Sỹ PHẦN I . CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,CÔNG CỤ DỤNG CỤ. I. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NLVL TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 1.Vai trò của NVL, CCDC trong sản xuất kinh doanh. 1.1.Nguyên vật liệu: là đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật chất, một yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, là cơ sở vật chất để cấu thành nên thực thể sản phẩm mới. 1.2.Công cụ dụng cụ : là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy đinh cho TSCĐ. Do đó Công cụ dung cụ được hạch toán như nguyên vật liệu. 2.Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Quản lý chặt chẽ tình hình cung cấp, bảo quản, dự TONCC6NC TY HANC HAI VIE I \AM CO\C TY CO PHAN DICH !.lJ VAN TAI VA THI'ONG MAI s5,//dnorcrcv-rr " Vh: Gia;itt'inhchenhrcchit honI 0%LNST cing h) ndmtrtdc" coNGHoA xA Eer cH0 NGHiAvrEr NAM DricL{p - Ty Do - H4uh phric Hei Phdng,ngay20 th6ng 04 ndrn2017 Kinh efri: - [ry n,lN SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Khóa ngày 21 tháng 6 năm 2008 ……………… ……………………… MÔN THI:TOÁN (hệ số 2) Thời gian: 150 phút( không tính thời gian giao đề) ĐÈ CHÍNH THỨC Bài 1.(2 điểm). a) Chứng minh đẳng thức (2a 2 +a + 102 – 4a(2a + 1) = ( 2a 2 + a- 1)2 b) Tìm điều kiện đối với tham số a để phương trình (2a+1)x 2 – (2a 2 +a +1)x + a = 0 có hai nghiệm phân biệt khác 1. Bài 2.(2 điểm). a) Giải hệ phương trình      =+−− =−+− 4y5x5xy3x3 4yxxyx 2 2 b) Giải phương trình x 2 – 5x + 4 = 1x2 − Bài 3.(2 điểm). a) Gọi x 1 và x 2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình x 2 - x - 10 = 0. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức P = 577)x2x3(9)x7x2( 2 21 2 21 −−++ b) Cho biểu thức P = 21x - 6 xy +2008y - 9 x +10. Tìm điều kiện đối với các biến số x và y để biểu thức P có nghĩa.Biểu thứ P có giá trị nhỏ nhất không? Tại sao? Bài 4.(1,5 điểm).Ước chung lớn nhất của các số nguyên x và y (x và y không đồng thời bằng 0) được ký hiệu là (x, y). a) Cho 4 số nguyên a, b, c, d thỏa: b > 0, d > 0, (a, b) = (c, d) = 1. Chứng minh rằng nếu d c b a + là một số nguyên thì b = d. b) Tìm tất cả các số nguyên dương a, b, c sao cho c 1 b 1 a 1 ++ là một số nguyên và (a, b) = (b, c) = 1 Bài 5.(1,0 điểm). Cho H là hình vuông tâm O và có độ dài cạnh bằng 1. Tìm số thực dương r để đường tròn (O; r) cắt tất cả các cạnh của H và các giao điểm tạo thành các đỉnh của một hình bát giác đều. Bài 6.(1,5 điểm).Cho đường tròn (O; R) và hai điểm B, C cố định trên (O; R) thỏa BOC = 120 0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức MC 1 MA 1 + khi M di động trên cung nhỏ BC của đường tròn (O; R) với M ≠ B và M ≠ C ……HẾT… Họ và tên thí sinh Phòng thi số Số báo danh SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Khóa ngày 21 tháng 6 năm 2008 ……………… ……………………… HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN (Chuyên Toán - Hệ số 2) Bản hướng dẫn gồm có 02 trang I. HƯỚNG DẪN CHUNG Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định. Điểm toàn bài là tổng số điểm các bài toán và không làm tròn số. II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM BÀI ĐÁP ÁN ĐIỂM Bài 1 (2,00 điểm) a. (0,75 điểm)  (2a 2 + a + 1) 2 - (2a 2 + a - 1) 2 = 2(4a 2 + 2a) 0,25 = 4a((2a + 1) 0,25  Kết luận 0,25 b. (1,25 điểm)  Khi 2a + 1 = 0: Phương trình chỉ có một nghiệm 0,25  Khi 2a + 1 ≠ 0: ∆ = (2a 2 + a + 1) 2 - 4a(2a + 1) = (2a 2 + a - 1) 2 0,25  Phương trình có hai nghiệm phân biệt khác 1 khi và chỉ khi:      ≠+++−+ >∆ 0a)1aa2(1a2 0 2 0,25 ⇔      ≠− ≠−+ 0a2a2 01aa2 2 2 0,25  Kết luận: a ≠ 0; a ≠ 2 1 ± ; a ≠ ±1 0,25 Bài 2 (2,00 điểm) a. (1,00 điểm)     =−− =+− ⇔    =−−− =−+− 4)5x3)(yx( 4)1x)(yx( 4)yx(5)yx(x3 4)yx()yx(x 0,25  Khi x = y thì hệ vô nghiệm 0,25  Khi x ≠ y thì ta có: x + 1 = 3a - 5 ⇔ x CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Hoài Đức, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH, OID.0.9.2342.19200300.10 0.1.1=MST:0500578254 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-10-16 15:11:43 Đề số 17 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học 2014 Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: a) Với giá trị nào của tham số m, hàm số y x mx m 2 = − + có tập xác định là (– ;∞ +∞ ). b) Giải bất phương trình sau: x x 3 1 3 3 + < − Câu 2: 1) Rút gọn biểu thức α α α α α α − = + + − A 3 3 sin cos sin cos sin cos 2) Cho A, B, C là 3 góc trong 1 tam giác. Chứng minh rằng: a) A B Csin( ) sin+ = b) A B C sin cos 2 2   + =  ÷   . 3) Tính giá trị biểu thức A 2 0 0 0 8sin 45 2(2cot30 3) 3cos90= − − + Câu 3: Có 100 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn toán, kết quả được cho trong bảng sau: (thang điểm là 20) Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2 N=100 a) Tính số trung bình và số trung vị. b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn. Câu 4: Cho hai đường thẳng ∆: x y3 2 1 0+ − = và ∆′: x y4 6 1 0− + − = . a) Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi địa bàn tỉnh đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/0 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Hướng dẫn người thành lập Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 2. Bước 2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng Tên bước Mô tả bước ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ - Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại. 3. Bước 3 Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 2. Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Thành phần hồ sơ 3. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục III-5) Thông tư 01/2009/TT- BKH của B Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM DN: C=VN, S=Đồng Nai, L=Biên Hòa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300 100.1.1=MST: 3600241468 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-08-11 11:30: 04 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi địa bàn tỉnh đối với công ty hợp danh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/0 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Hướng dẫn người thành lập Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 2. Bước 2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng Tên bước Mô tả bước ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ - Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại. 3. Bước 3 Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ,
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN (Trụ sở chính) - CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tru so chinh Tya

r.

ụ sở chính) Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 61,131,714,350 55,293,168,600 - CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tru so chinh Tya

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 61,131,714,350 55,293,168,600 Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tru so chinh Tya

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 142.243 triệu tính đến ngày 31/3/2017 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2016:VND142.750  triệu)  nhưng  vẫn  còn  sử  dụng  được - CBTT GT va BCTC quy 1 2017 Tru so chinh Tya

guy.

ên giá tài sản cố định hữu hình VND 142.243 triệu tính đến ngày 31/3/2017 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2016:VND142.750 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được Xem tại trang 12 của tài liệu.