0

BCTC QUY 1 2014 TRU SO CHINH TYA

12 105 0
 • BCTC QUY 1 2014 TRU SO CHINH TYA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:18

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đề nghị thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBCKNN + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có) - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận, xem xét thẩm định hồ sơ + Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề liên quan (nếu có) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN quyết định chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, trong đó có giải trình lý do thay đổi + Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của Chủ sở hữu Công ty quản lý quỹ về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện + Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh kèm theo Hợp đồng nguyên tắc thuê trụ sở chính, chi nhánh + Danh sách kèm theo sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nhân viên hành nghề quản lý quỹ dự kiến tại trụ sở mới (đối với trường hợp có sự thay đổi về nhân sự) - Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): + Phụ lục 6: Giấy đề nghị chấp thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 26-27 LôI Đường Đồng Khởi Hòa Phú TP TDM BD BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 03 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Dạng đầy đủ) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 3.431.813.703.510 3.587.740.165.489 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 14.051.272.922 44.752.000.112 1. Tiền 111 11.051.272.922 28.252.000.112 2. Các khoản tương đương tiền 112 3.000.000.000 16.500.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 2.192.838.100 4.708.925.100 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 4.893.242.550 8.095.770.935 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.3 (2.700.404.450) (3.386.845.835) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 714.342.594.075 923.131.343.706 1. Phải thu khách hàng 131 V.4 680.269.463.109 897.685.791.263 2. Trả trước cho người bán 132 V.5 24.512.251.577 15.333.087.215 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 V.6 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 V.7 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.8 14.184.954.026 14.736.539.865 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.9 (4.624.074.637) (4.624.074.637) IV. Hàng tồn kho 140 2.679.470.535.552 2.609.569.484.007 1. Hàng tồn kho 141 V.10 2.679.506.485.300 2.609.605.433.755 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.11 (35.949.748) (35.949.748) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 21.756.462.861 5.578.412.564 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.12 1.082.114.910 1.527.176.302 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 11.217.048.782 - 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.13 3.111.436.197 412.771.690 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 V.14 - - 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.15 6.345.862.972 3.638.464.572 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 667.372.078.311 655.745.017.043 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 382.874.174.851 370.574.325.989 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 V.16 382.874.174.851 370.574.325.989 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 V.17 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.18 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.19 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 V.20 - - II. Tài sản cố định 220 113.008.328.269 112.599.875.579 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.21 86.407.952.625 87.564.356.242 Nguyên giá 222 146.860.003.695 145.922.411.565 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (60.452.051.070) (58.358.055.323) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.22 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.23 7.801.403.305 7.850.431.212 Nguyên giá 228 8.992.320.743 8.992.320.743 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.190.917.438) (1.141.889.531) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.24 18.798.972.339 17.185.088.125 III. Bất động sản đầu tư 240 V.25 1.513.516.390 1.559.848.525 Nguyên giá 241 2.409.271.000 2.409.271.000 Giá trị hao mòn lũy kế 242 (895.754.610) (849.422.475) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 167.224.789.630 167.524.789.630 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.26 114.370.000.000 114.370.000.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.27 16.635.910.000 16.635.910.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.28 36.460.000.000 36.760.000.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.29 (241.120.370) (241.120.370) V. Tài sản dài hạn khác 260 2.751.269.171 3.486.177.320 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.30 973.921.555 1.708.829.704 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.31 912.150.791 912.150.791 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.32 865.196.825 865.196.825 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 4.099.185.781.821 4.243.485.182.532 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ 300 2.908.932.763.787 3.037.600.639.213 I. Nợ ngắn hạn 310 2.825.746.998.199 2.952.675.008.297 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.33 279.011.405.404 234.157.673.006 2. Phải trả người bán 312 V.34 1.237.462.963.543 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 26-27 LôI Đường Đồng Khởi Hòa Phú TP TDM BD BÁO CÁO TÀI CHÍNH -TRỤ SỞ CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - TRỤ SỞ CHÍNH (Dạng đầy đủ) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 3.470.086.627.552 3.596.834.591.882 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 10.745.475.746 40.849.301.067 1. Tiền 111 7.745.475.746 24.349.301.067 2. Các khoản tương đương tiền 112 3.000.000.000 16.500.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 2.192.838.100 4.708.925.100 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 4.893.242.550 8.095.770.935 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.3 (2.700.404.450) (3.386.845.835) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 775.331.419.088 950.596.151.623 1. Phải thu khách hàng 131 V.4 625.777.869.629 844.479.257.453 2. Trả trước cho người bán 132 V.5 20.299.985.288 12.400.783.908 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 119.697.912.050 83.623.045.583 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 V.7 14.179.726.758 14.717.139.316 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.8 (4.624.074.637) (4.624.074.637) IV. Hàng tồn kho 140 2.658.969.202.836 2.596.723.449.708 1. Hàng tồn kho 141 V.9 2.658.969.202.836 2.596.723.449.708 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 22.847.691.782 3.956.764.384 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 306.216.770 306.216.770 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 10.462.943.139 - 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.25 6.200.864.866 363.070.807 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.10 5.877.667.007 3.287.476.807 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 621.546.676.623 609.778.146.247 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 382.874.174.851 370.574.325.989 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 382.874.174.851 370.574.325.989 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản cố định 220 67.381.108.160 66.896.017.457 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.11 41.814.787.226 43.325.951.516 Nguyên giá 222 59.937.032.404 59.937.032.404 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (18.122.245.178) (16.611.080.888) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.12 6.767.348.595 6.810.523.361 Nguyên giá 228 7.821.692.743 7.821.692.743 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.054.344.148) (1.011.169.382) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13 18.798.972.339 16.759.542.580 III. Bất động sản đầu tư 240 V.14 1.513.516.390 1.559.848.525 Nguyên giá 241 2.409.271.000 2.409.271.000 Giá trị hao mòn lũy kế 242 (895.754.610) (849.422.475) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 167.224.789.630 167.524.789.630 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.15 114.370.000.000 114.370.000.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.16 16.635.910.000 16.635.910.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.17 36.460.000.000 36.760.000.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.18 (241.120.370) (241.120.370) V. Tài sản dài hạn khác 260 2.553.087.592 3.223.164.646 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.19 775.739.976 1.445.817.030 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.20 912.150.791 912.150.791 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.21 865.196.825 865.196.825 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 4.091.633.304.175 4.206.612.738.129 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ 300 2.902.647.198.515 3.026.154.090.594 I. Nợ ngắn hạn 310 2.819.461.432.927 2.941.228.459.678 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.22 279.011.405.404 234.157.673.006 2. Phải trả người bán 312 V.23 1.233.666.699.692 1.380.315.537.311 3. Người mua trả tiền CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU CHU NGHIA VI$T NAM Pdc lap - TIT - Hanh phiic C O N G H O A X A HQI Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017 BIEN BAN CUOC HQP DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017 CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO) (Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM) Vao h6i 08 gia 30 phut sang 24 thang 04 nam 2017 Tai Khach san Hai Quan, so 5, Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh NQI DUNG V A DIEN BIEN Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6 Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien phap nhan va the nhan, tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6 4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6 5.000.000 CO phan thong c6 18.810 c6 phieu quy) Theo Luat doanh nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur X V I I nam 2017 to chuc vao hom (ngay 24 thang 04 nSm 2017) la hop le Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To chirc doc "Quy ch6 lam vi?c cua Dai hpi" D^i h6i ddng C6 dong da biiu quy5t "D6ng y" thong qua Quy ch§ voi 100% s6 philu bieu quyet SSG Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 Ong D ^ g H6ng Truong.- Truong Ban T6 chuc thay m^t Ban T6 chu-c Dai hoi len cong bd khai mac Dai hoi, gioi thifu Chu tpa doan Ban Thu ky va Ban Biu cur va K i l m philu cua Dai hoi Dai h6i d6ng C6 dong da nhdt tri 100% phieu bilu quyet "D6ng f" hku: a Chu toan doan gom: - Ong Bui Manh Cuong- Chu tich Hpi ddng quan tri cong ty c6 ph^n V§n tai b i l n Hai A u lam Chu tich Doan chu tpa; - Ong Nguyin Hihi Hoan - Pho chu tich Hpi d6ng Quan tri, Giam d6c Di^u hanh - Thanh vien b Ban Thu ky Dai hpi: ' Ong Nguyen Xuan Lpc - Truorng phong K y thu$t v§t tu - Ong Nguyin Van Trung - Truong phong Phap c h l A n toan c Ban Kiem phieu ket qua bieu quyet cac Ngh; quyet cua D^i hgi: - Ong Nguyin Minh Lpc - Truong Ban B§u cur va K i l m philu - Ong Hoang Van Than - C6 dong Cong ty: Thanh vien - Ba Le Thanh Ha - Co dong Cong ty: Thanh vien Ong Bui Manh Cuong thay mat Chu tpa doan thong qua Chuong trinh Nghi sir cua Dai hpi Cac dai b i l u da nhk tri thong qua voi ty It 100 % philu bilu quylt "D6ng y" Dai hpi da nghe ong Bui Manh Cuong - thay mdX Hpi ddng Quan tri (HDQT) trinh bay "Bao cao hoat dqng cua HQI ddng Quan tri nam 2016" Ong Nguyin Huai Hoan- Pho Chu tjch HDQT, Giam d6c D i l u hanh C6ng ty - trinh bay "Bao cao kit qua hoat dgng kinh doanh ndm 2016 va Ke hoach hoat dong ndm 2017" vd "Bao cao Kiem toan Bao cao Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiim scat va kinh doanh nam 2016" Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m soat trinh bay "Ta trinh DHDCD vi viec lira chqn Cong ty kiim toan Bao cao Tai chinh ndm 2017 cika Cong ty " Cac d^i bieu phat bieu, thao lu$n dong gop y kien: Chu toa doan d i l u khi6n phien thao lu§n d\ra tren cac Bao cao cua HQI ding Quan tri, Ban D i l u hanh va Ban K i l m soat; Dai h6i da thao luan, danh gia, chat van., ban bac v l hoat dpng kinh doanh cua Cong ty nam 2016, ke hoach kinh doanh nam 2017 va chiln luge kinh doanh cua cong ty Tir cac y kien dong gop cua cac c6 dong, Dai hpi da b i l u quylt thong qua cac npi dung sau: a Kit qua kinh doanh ndm 2016 Dai hpi nhat tri "Dong y" 100% v l cac Bao cao cua Hpi ddng Quan tri (HDQT), Bao cao ciia Ban CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM DN: C=VN, S=Đồng Nai, L=Biên Hòa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300.100 1.1=MST:3600241468 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-08-09 14:34:07 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Báo Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi địa bàn tỉnh đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/0 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Hướng dẫn người thành lập Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 2. Bước 2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng Tên bước Mô tả bước ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ - Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại. 3. Bước 3 Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 2. Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Thành phần hồ sơ 3. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục III-5) Thông tư 01/2009/TT- BKH của B Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM DN: C=VN, S=Đồng Nai, L=Biên Hòa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300 100.1.1=MST: 3600241468 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-08-11 11:30: 04 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi địa bàn tỉnh đối với công ty hợp danh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/0 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Hướng dẫn người thành lập Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 2. Bước 2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng Tên bước Mô tả bước ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ - Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại. 3. Bước 3 Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ,
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉẺ TOÁN GiỮ NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đú) Trụ sớ chính - BCTC QUY 1 2014 TRU SO CHINH TYA

i.

Ữ NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đú) Trụ sớ chính Xem tại trang 3 của tài liệu.
3. Tài sản cố định vô hình 227 387,450,000 415,800,000 - BCTC QUY 1 2014 TRU SO CHINH TYA

3..

Tài sản cố định vô hình 227 387,450,000 415,800,000 Xem tại trang 4 của tài liệu.
1. Tài sản có định hữu hình 221 65,019,652,722 67,693,950,156 - BCTC QUY 1 2014 TRU SO CHINH TYA

1..

Tài sản có định hữu hình 221 65,019,652,722 67,693,950,156 Xem tại trang 4 của tài liệu.
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - BCTC QUY 1 2014 TRU SO CHINH TYA

3..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Xem tại trang 5 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - BCTC QUY 1 2014 TRU SO CHINH TYA

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 7 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 128.709 triệu tính đến ngày 31/03/2014 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2013:VND125.436triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được - BCTC QUY 1 2014 TRU SO CHINH TYA

guy.

ên giá tài sản cố định hữu hình VND 128.709 triệu tính đến ngày 31/03/2014 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2013:VND125.436triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được Xem tại trang 8 của tài liệu.
Tài sản cố định vô hình: - BCTC QUY 1 2014 TRU SO CHINH TYA

i.

sản cố định vô hình: Xem tại trang 8 của tài liệu.