0

Bao cao tai chinh kiem toan nam 2016 Tya Tru so chinh

31 112 0
  • Bao cao tai chinh kiem toan nam 2016 Tya Tru so chinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH EY VIỆT NAM THỰC HIỆN HÀ NỘI, 5/2016 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………….1 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH EY VIỆT NAM THỰC HIỆN………………………………… 1.1 Khái quát kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm toán báo 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.2 cáo tài Công ty TNHH EY Việt Nam thực hiện…………………… Kiểm tra vật chất……………………………………………………………… Quan sát …………………………………………………………………………2 Điều tra………………………………………………………………………… Lấy xác nhận…………………………………………………………………….4 Xác minh tài liệu……………………………………………………………… Tính toán……………………………………………………………………… Phân tích…………………………………………………………………………6 Vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm toán báo cáo 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 tài Công ty TNHH EY Việt Nam thực hiện………………………….8 Kiểm tra vật chất……………………………………………………………… Quan sát……………………………………………………………………… 11 Điều tra…………………………………………………………………………11 Lấy xác nhận………………………………………………………………… 13 Xác minh tài liệu……………………………………………….………………15 Tính toán……………………………………………………………………….17 Phân tích……………………………………………………………………….18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH EY VIỆT NAM THỰC HIỆN TẠI KHÁCH HÀNG……… 23 2.1 Giới thiệu khách hàng………………………………………………………23 2.1.1 Công ty XYZ……………………………………………………………… 23 2.1.2 Công ty ABC…………………………………………………………………23 2.2 Kiểm tra vật chất…………………………………………………………….24 2.2.1 Ở công ty XYZ………………………………………………………………24 2.2.2 Ở công ty ABC………………………………………………………………26 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 2.6.1 2.6.2 2.7 2.7.1 2.7.2 2.8 2.8.1 2.8.2 Quan sát…………………………………………………………………… 28 Ở công ty XYZ………………………………………………………………28 Ở công ty ABC………………………………………………………………31 Điều tra………………………………………………………………………33 Ở công ty XYZ………………………………………………………………33 Ở công ty ABC………………………………………………………………39 Lấy xác nhận…………………………………………………………………40 Ở công ty XYZ……………………………………………………………….40 Ở công ty ABC……………………………………………………………… 42 Xác minh tài liệu…………………………………………………………… 44 Ở công ty XYZ……………………………………………………………….44 Ở công ty ABC……………………………………………………………….47 Tính toán…………………………………………………………………… 47 Ở công ty XYZ……………………………………………………………….47 Ở công ty ABC……………………………………………………………….50 Phân tích…………………………………………………………………… 52 Ở công ty XYZ……………………………………………………………….52 Ở công ty ABC……………………………………………………………….55 2.9 So sánh kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán Công ty XYZ Công ty ABC………………………………………………………………………………….57 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH EY VIỆT NAM THỰC HIỆN…… 59 3.1 Nhận xét thực trạng vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH EY Việt Nam thực hiện………59 3.1.1 Những ưu điểm thực tế………………………………………………….59 3.1.2 Những tồn tại………………………………………………………………… 60 3.2 Các giải pháp hoàn thiện vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH EY Việt Nam thực hiện………68 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 Kiểm tra vật chất……………………………………………………………… 68 Quan sát ……………………………………………………………………… 68 Điều tra……………………………………………………………………… 69 Lấy xác nhận………………………………………………………………… 69 Xác minh tài liệu……………………………………………………………… 70 Tính toán……………………………………………………………………….71 Phân tích……………………………………………………………………… 71 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BCKQHĐKD: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BCTC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HTK: HÀNG TỒN KHO KSNB: KIỂM SOÁT NỘI BỘ KTV: KIỂM TOÁN VIÊN TNHH: TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TSCĐ: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VNĐ: VIỆT NAM ĐỒNG XDCBDD: XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU BẢNG 1.1: NHỮNG XÁC NHẬN THƯỜNG LẤY TRONG THỰC TẾ BẢNG 1.2: HỘI CỰU CHIẾN BINH VN TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI CCB TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Số: /BC-CCB Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ V/v: Báo cáo phục vụ kiểm tra năm 2016 1/1/2015 – 30/6/2016 TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 BÁO CÁO PHỤC VỤ KIỂM TRA NĂM 2016 01/01/2015 – 30/6/2016 Kính gửi: Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Hội Cựu Chiến binh Khối Dân – Chính – Đảng TP (Đơn vị 487) Đảng ủy Trường ĐH KHXH&NV- ĐHQG HCM Thực Kế hoạch kiểm tra Hội Cựu chiến binh Khối 487 số 203/KHKT-CCB ngày 13/5/2016 Thường trực Hội CCB thành phố, Hội Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (ĐHKHXH&NV) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) xin báo cáo nội dung theo yêu cầu Kế hoạch kiểm tra sau: I KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Công tác tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, quyền, chế độ XHCN (Công tác hội viên: công tác phát triển hội viên, tăng, giảm so với báo cáo kỳ trước Chất lượng hội viên về tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, Điều lệ hội Xét đề nghị tặng kỷ niệm chương…) 1.1 Có 100% hội viên giữ vững lập trường quan điểm, bảo vệ Đảng, Chính quyền chế độ XHCN - Hội CCB Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM có 34 hội viên – có 02 nữ (giảm đồng chí so với kỳ năm ngoái) - Hội có đội ngũ cán bộ, viên chức chất lượng cao, nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bao gồm: Về học hàm, học vị: 01 Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân; 08 Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 14 Tiến sĩ; 02 Thạc sĩ; 01 Cử nhân Về chức danh: 01 đ/c UV Hội đồng chức danh liên ngành, Chủ tịch Hội đồng Chức danh sở 01 đ/c Chủ tịch Hội đồng Khoa học Khoa 01 đ/c Ủy viên Hội đồng Chức danh chuyên ngành - 100% hội viên có ý thức trau dồi học tập, bồi dưỡng lý luận (thông qua lớp tập huấn, đợt học tập Nghi Đảng cấp, buổi sinh hoạt chuyên đề…) để nâng cao nhận thức trị, giữ vững lập trường quan điểm, tư tưởng trị, kiên định bảo vệ Đảng, Chính quyền chế độ XHCN Thể qua kết đánh giá đảng viên, cán bộ-viên chức năm Chi đơn vị, 100% hội viên Hội đảng viên, CB-VC hoàn thành tốt nhiệm vụ - 100% hội viên đủ tiêu chuẩn xét tặng kỷ niệm chương CCB 1.2 Có 10% hội viên tham gia chức danh lãnh đạo Đảng, Chính quyền, đoàn thể - Hiện Hội có 11/34 đồng chí, đạt 32,4% hội viên tham gia chức danh lãnh đạo Đảng, Chính quyền, đoàn thể, bao gồm: 06 đồng chí (đ/c) cán quản lý cấp trưởng: 01 Trưởng Khoa, 03 Trưởng Bộ môn, 01 Trưởng Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức, 03 Giám đốc trung tâm – có 02 kiêm nhiệm 04 đ/c cán quản lý cấp phó từ trường đến môn: 01 Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc 02 trung tâm, 01 Phó Trưởng Phòng kiêm Phó Giám đốc Trung tâm, 01 Phó trưởng Bộ môn, 01 Phó Trưởng Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức 01 đ/c Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân (TTND) kiêm uỷ viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy uỷ viên UBKT Công đoàn Trường - 29/34 đ/c Đảng viên, nhiều đồng chí công tác Đảng vị trí bí thư chi bộ, Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Trường (hiện có 02 bí thư 01 Phó Bí thư chi bộ) - 02 đ/c tham gia Ban Chỉ huy Quân Trường ĐH KHXH&NV, phụ trách toàn công tác quân quốc phòng Trường, đồng thời quản lý Trung đội Tự vệ Trường (có 28 người mà hội viên Hội CCB lực lượng nòng cốt) gồm: 01 đồng chí (Chủ tịch Hội CCB Trường) Chính trị viên 01 đồng chí (Ủy viên BCH Hội CCB Trường) Chỉ huy Phó 1.3 Kiên đấu tranh chống quan điểm sai trái, biểu tự diễn biến, tự chuyển hóa; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí Với mạnh nhiều hội viên Hội CCB Trường có trình độ chuyên môn cao, nhiều hội viên cán giảng dạy thuộc môn khoa học Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội CCB Trường điểm tựa Nhà trường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức trị Đảng, chế độ; kiên đấu tranh với biểu sai trái, tự diễn biến, tự chuyển hoá Cụ thể: - Các đồng chí hội viên Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Khoa phụ trách công tác sinh viên chủ trì tham gia khoa, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM), Hội Sinh viên (SV) nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên, giáo dục – thuyết phục sinh viên Trường cảnh giác BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN HẢI BẮC SỰ TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP LỚN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN HẢI BẮC SỰ TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP LỚN Ở VIỆT NAM Ngành: Kế toán Mã số: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Giang Tân Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu kết làm việc cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Thị Giang Tân Các số liệu nêu trung thực Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm tính trung thực đề tài nghiên cứu Tp Hồ Chí Minh, 11 tháng 11 năm 2015 Tác giả Trần Hải Bắc Mục lục Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục hình bảng biểu Danh mục phụ lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt LỜI CAM ĐOAN i CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Câu hỏi nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng/phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Các đóng góp Chương I: Tổng quan thủ tục đánh giá đối phó rủi ro kiểm toán báo cáo tài 1.1 Tổng quan nghiên cứu trước đánh giá kiểm toán báo cáo tài 1.1.1 Lịch sử phát triển chiến lược tiếp cận kiểm toán 1.1.2 Nghiên cứu ứng dụng mô hình đánh giá rủi ro kiểm toán 1.1.2.1 Nghiên cứu chiến lược tiếp cận dựa rủi ro tiềm tàng 1.1.2.2 Nghiên cứu xem xét hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro 1.1.2.3 Nghiên cứu chiến lược tiếp cận dựa rủi ro kinh doanh 1.1.2.4 Nghiên cứu việc sử dụng chuẩn mực kiểm toán để tiếp cận rủi ro 11 1.1.3 Những khó khăn vận dụng mô hình rủi ro kinh doanh đánh giá rủi ro 11 1.2 Cơ sở lý thuyết 17 1.2.1 Tổng quan rủi ro chiến lược tiếp cận dựa rủi ro 17 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro chiến lược tiếp cận rủi ro 17 1.2.1.2 Rủi ro kiểm toán 17 1.2.1.3 Các phận rủi ro kiểm toán 18 1.2.2 Đánh giá rủi ro mô hình rủi ro kinh doanh 21 1.2.2.1 Khái niệm đánh giá rủi ro 21 1.2.2.2 Tiếp cận kiểm toán dựa rủi ro 22 1.2.2.3 Chiến lược tiếp cận dưa rủi ro kinh doanh 22 1.2.3 Đánh giá rủi ro theo yêu cầu chuẩn mực kiểm toán quốc tế hành 23 1.2.3.1 Lịch sử đời phát triển chuẩn mực kiểm toán quốc tế rủi ro đánh giá rủi ro 23 1.2.3.2 Yêu cầu chuẩn mực kiểm toán quốc tế liên quan đánh giá rủi ro kiểm toán 25 1.2.4 Đánh giá rủi ro theo yêu cầu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hành 28 1.2.5 Lý thuyết tảng 29 Chương II: Thực trạng đánh giá đối phó với rủi ro kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán độc lập lớn Việt Nam 31 2.1 Mô hình, phương pháp nghiên cứu đối tượng khảo sát 31 2.1.1 Mô hình nghiên cứu 31 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.1.3 Đối tượng khảo sát 31 2.2 Kết nghiên cứu 34 2.2.1 Mô tả mẩu khảo sát 34 2.2.2 Phân tích kết khảo sát 34 2.2.2.1 Phân tích kết khảo sát thông qua phương pháp thống kê mô tả 34 2.2.2.2 Phân tích kết khảo sát theo công ty kiểm toán 48 2.2.2.3 Phân tích kết khảo sát cách xác định hệ số tương quan kiểm định tham số trung bình hai mẫu độc lập thử nghiệm T-test 51 2.2.3 Nhận xét chung thực trạng tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quy trình đánh giá kiểm toán báo cáo tài 54 2.2.3.1 Những kết đạt việc thực quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán 54 2.2.3.2 Những hạn chế công tác đánh giá kiểm toán 56 Chương III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 60 3.1 Các quan điểm hoàn thiện thủ tục đánh giá rủi ro 60 3.2 Nhóm giải pháp phía công ty kiểm toán 61 3.2.1 Tăng cường sử dụng phương pháp tiếp cận theo mô hình rủi ro kinh doanh việc đánh giá rủi ro kiểm toán 61 3.2.2 Ban hành văn hướng dẫn thủ tục đánh giá rủi ro kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Tài sản cố định hữu hình - Bao cao tai chinh kiem toan nam 2016 Tya Tru so chinh

i.

sản cố định hữu hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
Các khoản mục ngoài Bảng cần đôi kê toán Tài  sản  thuê  ngoài  - Bao cao tai chinh kiem toan nam 2016 Tya Tru so chinh

c.

khoản mục ngoài Bảng cần đôi kê toán Tài sản thuê ngoài Xem tại trang 27 của tài liệu.