0

BCTC ban nien nam 2016 Tya Tru so chinh

32 72 0
  • BCTC ban nien nam 2016 Tya Tru so chinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:54

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH HNG NM HIểU BIếT, NHU CầU, KHả NĂNG CHI TRả CHO DịCH Vụ Y Tế Từ XA CủA BệNH NHÂN NộI TRú TạI BệNH VIệN ĐA KHOA PHú THọ NĂM 2016 Và MộT Số YếU Tố ảNH HƯởNG KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA 2010 2016 H Ni 2016 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH HNG NM HIểU BIếT, NHU CầU, KHả NĂNG CHI TRả CHO DịCH Vụ Y Tế Từ XA CủA BệNH NHÂN NộI TRú TạI BệNH VIệN ĐA KHOA PHú THọ NĂM 2016 Và MộT Số YếU Tố ảNH HƯởNG KHểA LUN TT NGHIP BC S Y HC D PHềNG KHểA 2010 2016 Ngi hng dn khoa hc: ThS INH THI SN H NI 2016 LI CM N hon thnh lun tt nghip ny em ó nhn c s ng viờn, giỳp , h tr nhit tỡnh v cú hiu qu ca nhiu cỏ nhõn, th, ca cỏc thy cụ giỏo, gia ỡnh v bn bố gn xa Li u tiờn, em xin chõn thnh cm n Ban Giỏm hiu trng i hc Y H Ni; Vin o to Y hc d phũng v Y t cụng cng; Phũng qun lý o to i hc Trng i hc Y H Ni; Phũng o to, Nghiờn cu khoa hc; B mụn Thng kờ - Tin hc y hc ó to mi iu kin thun li v giỳp em quỏ trỡnh hc v nghiờn cu em cú th hon thnh lun ny Em xin chõn thnh cm n PGS.TS Lu Ngc Hot - ch nhim ti: Nghiờn cu hiu bit, nhu cu, kh nng chi tr cho dch v y t t xa ca ngi bnh ni trỳ ti bnh vin a khoa Phỳ Th nm 2016 v mt s yu t nh hng ó cho phộp em s dng mt phn s liu ca ti thc hin lun tt nghip Em xin gi li cm n chõn thnh ti Ban lónh o s y t tnh Phỳ Th, Ban giỏm c bnh vin a khoa tnh Phỳ Th, lónh o cỏc khoa, phũng v cỏc nhõn viờn bnh vin a khoa tnh Phỳ Th cựng ton th nhõn dõn a phng ó h tr v hp tỏc giỳp em sut quỏ trỡnh trin khai ti nghiờn cu ti a phng c bit, vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc, em xin chõn thnh cm n ThS inh Thỏi Sn l ngi thy kớnh mn ó truyn t nhng kinh nghim quý bỏu cng nh ngi ó hng dn em tn tỡnh, giỳp v ng viờn em sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny Cui cựng, em xin by t lũng bit n sõu sc i vi cha, m, nhng ngi thõn gia ỡnh em v bn bố gn xa ó dnh cho em mi s ng viờn, chia s v tinh thn, thi gian v cụng sc giỳp em vt qua mi khú khn quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny Mt ln na, em xin chõn thnh cm n! Sinh viờn Nguyn Th Hng Nm Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam c lp T Hnh phỳc -LI CAM OAN Kớnh gi: Phũng o to i hc trng i hc Y H Ni Vin o to Y hc d phũng v Y t cụng cng Phũng o to, Nghiờn cu khoa hc, Hp tỏc quc t Vin o to Y hc d phũng v Y t cụng cng Hi ng chm lun tt nghip Tờn em l Nguyn Th Hng Nm Sinh viờn t - lp: 30Y6H Y hc d phũng Trng i hc y H Ni Em xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu c tin hnh nghiờm tỳc, trung thc Kt qu nghiờn cu cha tng c cụng b cụng trỡnh, ti liu no Em ó c ch nhim ti cho phộp s dng mt phn s liu thc hin lun tt nghip H Ni, ngy thỏng nm 2016 Sinh viờn Nguyn Th Hng Nm DANH MC VIT TT BHYT : Bo him y t BVK : Bnh vin a khoa CSSK : Chm súc sc khe DVYT : Dch v y t EFPIA : Hip hi cụng nghip dc phm liờn minh Chõu u HG : H gia ỡnh PTTH : Ph thụng trung hc WHO : T chc y t th gii YTTX : Y t t xa MC LC Li cm n Li cam oan Danh mc ch vit tt Danh mc bng Danh mc biu PH LC DANH MC CC BNG DANH MC BIU T VN Ngy nay, vi s phỏt trin nh v bóo ca khoa hc cụng ngh, nht l cuc cỏch mng cụng ngh thụng tin din vi thp k va qua ó úng gúp tớch cc vo s phỏt trin nhiu khớa cnh lnh vc cuc sng Ngnh y t cng khụng nm ngoi s phỏt trin ú, vic ỏp dng cỏc tin b khoa hc k thut tin b ó to nhiu quan im, hỡnh thc, thnh tu mi vic chm súc sa khe cho ngi Mt s ú phi k n hỡnh thc khỏm cha bnh t xa vi hai khỏi nim mi l y hc t xa Telemedicine v bỏc s t xa - Teledoctor c hỡnh thnh to mt xu hng mi chn oỏn v t y t iu ny ó chng minh cho s phỏt trin mnh m nhng cụng ngh tiờn tin chn oỏn bnh v cung cp thụng tin y t [1] Y t t xa hay telemedicine chớnh l vic thụng qua s dng cụng ngh thụng tin cung cp dch v chm súc sc khe (CSSK) t xa cho ngi bnh, bao gm c chn oỏn v iu tr, cung cp thuc men, t vn, d phũng v phc hi, bo him y t, ging dy, nghiờn cu YTTX cung cp cỏc loi hỡnh dch v ngy cng a dng, giỳp cỏc k thut iu tr tiờn tin c ỏp dng rng rói, gúp phn nõng cao nng lc v uy tớn khỏm cha bnh (KCB) cho cỏc bnh vin tuyn di thụng qua o to, chn oỏn v t t xa; nõng cao cht lng phc v ngi bnh tt c cỏc cp B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH HNG NM HIểU BIếT, NHU CầU, KHả NĂNG CHI TRả CHO DịCH Vụ Y Tế Từ XA CủA BệNH NHÂN NộI TRú TạI BệNH VIệN ĐA KHOA PHú THọ NĂM 2016 Và MộT Số YếU Tố ảNH HƯởNG KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA 2010 2016 H Ni 2016 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH HNG NM HIểU BIếT, NHU CầU, KHả NĂNG CHI TRả CHO DịCH Vụ Y Tế Từ XA CủA BệNH NHÂN NộI TRú TạI BệNH VIệN ĐA KHOA PHú THọ NĂM 2016 Và MộT Số YếU Tố ảNH HƯởNG KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA 2010 2016 Ngi hng dn khoa hc: ThS INH THI SN H NI 2016 LI CM N hon thnh lun tt nghip ny em ó nhn c s ng viờn, giỳp , h tr nhit tỡnh v cú hiu qu ca nhiu cỏ nhõn, th, ca cỏc thy cụ giỏo, gia ỡnh v bn bố gn xa Li u tiờn, em xin chõn thnh cm n Ban Giỏm hiu trng i hc Y H Ni; Vin o to Y hc d phũng v Y t cụng cng; Phũng qun lý o to i hc Trng i hc Y H Ni; Phũng o to, Nghiờn cu khoa hc; B mụn Thng kờ - Tin hc y hc ó to mi iu kin thun li v giỳp em quỏ trỡnh hc v nghiờn cu em cú th hon thnh lun ny Em xin chõn thnh cm n PGS.TS Lu Ngc Hot - ch nhim ti: Nghiờn cu hiu bit, nhu cu, kh nng chi tr cho dch v y t t xa ca ngi bnh ni trỳ ti bnh vin a khoa Phỳ Th nm 2016 v mt s yu t nh hng ó cho phộp em s dng mt phn s liu ca ti thc hin lun tt nghip Em xin gi li cm n chõn thnh ti Ban lónh o s y t tnh Phỳ Th, Ban giỏm c bnh vin a khoa tnh Phỳ Th, lónh o cỏc khoa, phũng v cỏc nhõn viờn bnh vin a khoa tnh Phỳ Th cựng ton th nhõn dõn a phng ó h tr v hp tỏc giỳp em sut quỏ trỡnh trin khai ti nghiờn cu ti a phng c bit, vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc, em xin chõn thnh cm n ThS inh Thỏi Sn l ngi thy kớnh mn ó truyn t nhng kinh nghim quý bỏu cng nh ngi ó hng dn em tn tỡnh, giỳp v ng viờn em sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny Cui cựng, em xin by t lũng bit n sõu sc i vi cha, m, nhng ngi thõn gia ỡnh em v bn bố gn xa ó dnh cho em mi s ng viờn, chia s v tinh thn, thi gian v cụng sc giỳp em vt qua mi khú khn quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny Mt ln na, em xin chõn thnh cm n! Sinh viờn Nguyn Th Hng Nm CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc -LI CAM OAN Kớnh gi: Phũng o to i hc trng i hc Y H Ni Vin o to Y hc d phũng v Y t cụng cng Phũng o to, Nghiờn cu khoa hc, Hp tỏc quc t Vin o to Y hc d phũng v Y t cụng cng Hi ng chm lun tt nghip Tờn em l Nguyn Th Hng Nm Sinh viờn t - lp: 30Y6H Y hc d phũng Trng i hc y H Ni Em xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu c tin hnh nghiờm tỳc, trung thc Kt qu nghiờn cu cha tng c cụng b cụng trỡnh, ti liu no Em ó c ch nhim ti cho phộp s dng mt phn s liu thc hin lun tt nghip H Ni, ngy thỏng nm 2016 Sinh viờn Nguyn Th Hng Nm DANH MC VIT TT BHYT : Bo him y t BVK : Bnh vin a khoa CSSK : Chm súc sc khe DVYT : Dch v y t EFPIA : Hip hi cụng nghip dc phm liờn minh Chõu u HG : H gia ỡnh PTTH : Ph thụng trung hc WHO : T chc y t th gii YTTX : Y t t xa MC LC Li cm n Li cam oan Danh mc ch vit tt Danh mc bng Danh mc biu T VN CHNG 1: TNG QUAN 1.1 Y hc t xa 1.1.1 Khỏi nim y hc t xa 1.1.2 Tỡnh hỡnh phỏt trin y hc t xa 1.1.3 ng dng ca y t t xa 1.1.4 Li ớch ca vic cha bnh t xa 1.1.5 Mt s yu t liờn quan n tip cn v s dng dch v y t t xa 1.2 Nhu cu s dng dch v v chi phớ 11 1.2.1 Nhu cu s dng dch v 11 1.2.2 Chi phớ cho vic khỏm, cha bnh 13 1.3 Bnh vin a khoa tnh Phỳ Th cụng tỏc chm súc sc khe 15 1.3.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin .15 1.3.2 Chc nng, nhim v 16 1.3.3 Ngun nhõn lc v nng lc chuyờn mụn .17 1.3.4 C s vt cht - Trang thit b 18 CHNG 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 20 2.1 i tng nghiờn cu 20 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 20 2.2.1 Thi gian nghiờn cu 20 2.2.2 a im nghiờn cu 20 2.2.3 Thit k nghiờn cu 20 2.2.4 Mu v phng phỏp chn mu 21 2.2.5 Bin s, ch s nghiờn cu v phng phỏp thu thp s liu .22 2.2.6 Cụng c v thi gian thu thp s liu 25 2.2.7 Cỏn b thu thp s liu .25 2.2.8 Qun lý v phõn tớch s liu 25 2.2.9 Sai s v bin phỏp khc phc CHƯƠNG TRÌNH 09:00 – 09:30 : Đón khách 09:30 – 09:35 : Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 09:35 – 09:50 : Giới thiệu tình hình phát triển Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn 09:50 – 09:55 : Đại diện Ban TGĐ phát biểu 09:55 – 11:15 : Thảo luận trao đổi khó khăn khách hàng giao nhận hàng hóa trực tiếp khu vực Cảng Tân cảng - Cái Mép; Cục Hải Quan Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi Cục Hải Quan Cái Mép đối thoại với doanh nghiệp 11:15 – 11:30 : Giải pháp thu hút khách hàng giao nhận hàng hóa trực tiếp khu vực cảng Cái Mép 11:30 – 13:00 : Tiệc chiêu đãi - Giao lưu văn nghệ KỊCH BẢN CHI TIẾT Thời gian 9h259h30 Tiết mục Lời dẫn Ghi Chuẩn MC: Kính thưa quý vị đại biểu, quý khách dự, xin quý vị vui MC bị khai lòng ổn định chỗ ngồi để chương trình bắt mạc đầu ít phút Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác quý vị! Ladies and gentlemen, would you please have a seat for our program to be started in a few minutes Thank you so much for your cooperation! 9h30 – Tuyên 9h35 bố lý do, giới thiệu đại biểu MC : Kính thưa quý vị, xin thay mặt Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, hân hoan chào mừng toàn thể Quý khách hàng, Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Ba Rìa Vũng Tàu, Chi cục Hải quan Cái Mép, Đại diện lãnh đạo công an huyện Tân Thành, Đại điện hợp tác xã xếp dỡ khu vực Cảng Cái Mép, Đại diện Ban Giám Đốc phòng ban Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đại diện lãnh đạo công ty thành viên đến dự “Hội thảo khách hàng khu vực Cái Mép” ngày hôm Ladies and gentlemen, on behalf of Saigon Newport Corporation, I would like to welcome all customers, representatives of the Customs Department of Ba Ria Vung Tau, Cai Customs Branch, representatives of the Tan Thanh district police, representatives of cooperative of handling at Cai Mep Port area, representative Director Board and departments of Saigon Newport Corporation, representatives of the member companies to attend the "Customer Meeting at Cai Mep Area " today Mở nhạc chào mừng MC bước SK, tươi cười MC: Kính thưa quý vị, Nhằm thắt chặt quan hệ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn với khách hàng đối tác Nhằm trao đổi, giải đáp thắc mắc, khó khăn khách hàng giao nhận hàng hóa trực tiếp khu vực Cảng Tân Cảng- Cái Mép, Nhằm giúp doanh nghiệp có hội giao lưu, đối thoại với lãnh đạo quan chức địa bàn Cái Mép Tổng Kiểm công ty Tân cảng Sài Gòn xin hân hạnh tổ chức buổi hội thảo tra thân mật ngày hôm Qua buổi hội thảo này, Tổng công ty danh Tân Cảng Sài Gòn xin giới thiệu số giải pháp để thu sách hút khách hàng giao nhận hàng hóa trực tiếp khu vực Cái đại Mép biểu Thay mặt Ban Tổ chức, xin gửi đến toàn thể quý vị lời cần giới kính chúc sức khỏe lời chào mừng nồng nhiệt thiệu Ladies and gentlemen, To tighten the relationship between Corporation with customers and partners Saigon Newport To communitcate, answer to questions, solve difficulties of customers that have direct delivery of cargos in the area of Tan Cang-Cai Mep, To provide enterprises with the opportunity to communicate and talk with the leaders of the relevant authorities in the area of Cai Mep Saigon Newport Corporation is pleased to organize an intimate seminar today Through this workshop, Saigon Newport Corporation also would like to introduce a number of measures to attract customers to directly deliver and receive cargos at Cai Mep On behalf of the Organizers, we would like to send all of you a warmest greeting and best wish for health (Vỗ tay) MC: Kính thưa toàn thể Quý vị, sau xin giới thiệu thành phần đại biểu tham dự buổi hội thảo hôm nay, Ladies and Gentlemen, I am pleased to introduce delegates today, - - - Về phía Tổng công ty TCSG, xin trân trọng giới thiệu sự diện Ông: - For the SNP Corporation, I am pleased to introduce the presence of Mr: ……………………………………………………… Về phía Công ty TCIT, xin trân trọng giới thiệu sự diện Ông: For TCIT, I am pleased to introduce the presence of Mr: ……………………………………………………… Về phía Công ty TCCT, xin trân trọng giới thiệu sự diện Ông: For TCCT, I am pleased to introduce the presence of Mr: - Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 2Cơ cấu nguồn vốn % - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 3Khả năng thanh toán Lần - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN của CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 kèm theo BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nộ i Lô 2 – CN5, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nộ i NỘI DUNG Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh [...].. .Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo. .. Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo. .. cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Tài sản cơ định hữu hình Nguyên  giá  - BCTC ban nien nam 2016 Tya Tru so chinh

i.

sản cơ định hữu hình Nguyên giá Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng cân đối kế tốn tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 (tiếp theo) - BCTC ban nien nam 2016 Tya Tru so chinh

Bảng c.

ân đối kế tốn tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 (tiếp theo) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tài sản cơ định vơ hình - BCTC ban nien nam 2016 Tya Tru so chinh

i.

sản cơ định vơ hình Xem tại trang 19 của tài liệu.
Các khoản mục ngồi Bảng cân đối kế tốn Tài  sản  thuê  ngồi  - BCTC ban nien nam 2016 Tya Tru so chinh

c.

khoản mục ngồi Bảng cân đối kế tốn Tài sản thuê ngồi Xem tại trang 27 của tài liệu.