0

bao cao quan tri cong ty sau thang 2015 Tya

7 83 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:33

CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội.2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐC Trang 1/5 CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S: 27 /BC- HQT H long, ngy 10 thỏng 07 nm 2012 BO CO TèNH HèNH QUN TR CễNG TY ( 6 thỏng u nm 2012) Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc; - S Giao dch Chng khoỏn H Ni; - Trung tõm lu ký Chng khoỏn Vit nam. - Tờn cụng ty i chỳng: Cụng ty CP Xi mng v xõy dng Qung Ninh . - a ch tr s chớnh: KCN Cỏi Lõn Ging ỏy TP H Long- Qung Ninh - in thoi: 0333.841640 - Fax: 0333.841643 - E.mail: hkongqncc@gmail.com - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Mó chng khoỏn: QNC I. Hot ng ca Hi ng qun tr (Bỏo cỏo 6 thỏng u nm 2012): 1. Cỏc cuc hp ca HQT: STT Thnh viờn HQT Chc v S bui hp T l Lý do khụng tham d 1. Cao Quang Duyt Ch tch HQT 02 100% 2. inh c Hin UV HQT 02 100% 3. Phm Vn Chớnh UV HQT 02 100% 4. Phm Vn in UV HQT 02 100% 5. Linh Th Hng UV HQT 02 100% 6. Nguyn Trng Giang UV HQT 02 100% 7. o Th m UV HQT 02 100% 2. Cỏc ngh quyt ca Hi ng qun tr: STT S ngh quyt Ngy hp Ni dung 1 05/NQ-HQT 22/02/2012 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1/ Thng nht thụng qua bỏo cỏo ti chớnh nm 2011 trỡnh i hi ng c ụng thng niờn nm 2012 (Cú bỏo cỏo kốm theo). 2/ Thng nht vic tm ng c tc nm 2011 cho cỏc c ụng hin hu l: 10% bng tin mt; thi gian thc hin trong thỏng 3 v thỏng 4 nm 2012. 3/ Thng nht triu tp i hi ng c ụng thng niờn nm 2012, thi gian d kin t chc trong Trang 2/5 thỏng 4 nm 2012. 4/ Hi ng qun tr thng nht giao Tng giỏm c Cụng ty trin khai mt s cụng vic c th nh sau: + Tp trung ton b ngun lc v ti chớnh, nhõn lc v cỏc iu kin thun li nht cho sn xut, tiờu th Xi mng v Clinker (c bit ti Nh mỏy xi mng Lam Thch II), m bo n nh sn xut, t nng xut, cht lng sn phm. + Cn c yờu cu v tỡnh hỡnh thc t, ch ng trin khai u t cho phự hp m bo hiu qu ca cỏc d ỏn hạ tầng: Dự án khu dân cư Đông Yên Thanh - Phường Yên Thanh - Thành phố Uông Bí; Dự án khu dân cư tại Phường Bắc Sơn - Thành phố Uông Bí; Dự án mở rộng Khu trung tâm thương mại và dân cư Cầu Sến tại Phường Phương Đông - Thành phố Uông Bí. + Triển khai đầu tư hạng mục cảng xuất xi măng bao đường thủy (cảng Lam Thạch) thuộc dự án nghiền xi măng, phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm. + Xây dựng lộ trình đầu tư dự án xây dựng Công trình Trung tâm Cầu Sến - Hạng mục Siêu thị Cầu Sến trình UBND Thành Phố Uông Bí. + Ch o Xớ nghip Than Uụng Bớ thc hin vic thu thp ti liu a cht M than Khi Nam ụng Trng Bch, trin khai ỏnh giỏ tr lng khỏi thỏc. Bỏo cỏo trỡnh Hi ng qun tr Cụng ty phờ duyt u t. 5/ Hi ng qun tr thng nht c cu kin ton li b mỏy t chc Vn phũng Cụng ty theo xut ca Tng giỏm c Cụng ty: + Sỏp nhp phũng Hnh Chớnh vo phũng T Chc Lao ng Tin Lng Cụng ty thnh Phũng T Chc Hnh Chớnh Cụng ty k t ngy 01/03/2012. + Sỏp nhp phũng Xut Nhp Khu vo phũng K Hoch Vt T Cụng ty k t ngy 01/03/2012. + Giao Tng giỏm c b trớ sp xp nhõn lc v t chc hot ng ca hai Phũng trờn cho phự hp vi mụ hỡnh mi. 6/ Hi ng qun tr thng nht viờc chi cỏc Qu ca Cụng ty t 01/03/2012 do Hi ng qun tr quyt nh theo Quy ch phõn cp qun lý Cụng ty s: 78/Q-HQT ngy 12/07/2010. Trang 3/5 2 20/NQ-HQT 11/05/2012 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯXÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----***----- Số: 362/BCQT-TMC Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 THÁNG NĂM 2012Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước- Sở giao dịch chứng khoán Hà NộiTên công ty đại chúng : Công ty CP đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC Địa chỉ trụ sở chính : Số 24/22 Trung Kính – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại : 043. 7834070 Fax: 043. 7834071 Vốn điều lệ : 46.000.000.000 đồng Mã Chứng khoán : BHTI. Hoạt động của Hội đồng quản trị- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ%Lý do không tham dự họp1 Ông Nguyễn Văn Thường Chủ tịch 4 1002 Ông Đinh Đức Tân Ủy viên thường trực 4 100113 Bà Dương Thị Thủy Ủy viên 4 1004 Bà Dương Thị Hà Ủy viên 1 100 Được bầu vào HĐQT tháng 4/20125 Ông Nguyễn Khánh Hiệp Ủy viên 4 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:Hội đồng quản trị đã trực tiếp và thường xuyên định hướng chỉ đạo ban Tổng giám đốc thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Do hoạt động của công ty là hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản nên có nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, ngoài việc định hướng chỉ đạo chiến lược thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Hội đồng quản trị còn trực tiếp chỉ đạo tại công trường nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công trình và các dự án khác của công ty. Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã họp các phiên thường kỳ và bất thường để xem xét và quyết định một số vấn đề có liên quan đến công tác quản trị và chỉ đạo triển khai các hoạt động của công ty. Trong 06 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị đã ban hành và thông qua 01 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản trị điều hành công ty. Các văn bản được thông qua cuộc họp HĐQT, được các thành viên HĐQT nhất trí cao, được ban hành đúng pháp luật và có giá trị thực thi cao.Trong quan hệ với các cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động sự kiện của công ty đến các cổ đông qua báo chí, qua website của công ty, qua đường công văn …Ban thư ký của công ty đã thực hiên đầy đủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đã thực hiện các thông báo, trả lời ý kiến cổ đông, đảm bảo các thông tin chính thức được đến với cổ đông.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:Ban thư ký công ty đóng góp vai trò giúp việc tích cực cho Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo D.I.C GROUPCÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------***-----------------------Số : 07/BC.DIC4-KH Vũng Tàu, ngày 27 tháng 07 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(6 tháng / năm 2012)Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần DIC số 4- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, Đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu- Điện thoại: 0643.613518 Fax: 0643.585070 Email: info@dic4.vn- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)- Mã chứng khoán : DC4I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :1. Các cuộc họp của HĐQT : STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1 Ông: Bùi Văn Chỉ Chủ tịch HĐQT 3 100%2 Ông: Lê Đình Thắng Phó chủ tịch HĐQT 3 100%3 Ông: Hồ Xuân Dũng Thành viên HĐQT 3 100%4 Ông: Hoàng Thanh Minh Thành viên HĐQT 3 100%5 Ông: Khương Mạnh Tân Thành viên HĐQT 1 33%Không còn là thành viên HĐQT từ T04/20122. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tăng cường công tác giám sát đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo đầy đủ các công tác từ kế hoạch đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, bố trí phân bổ các nguồn vốn, ký kết hợp đồng và tổ chức nhân sự do đó đã phát huy được hiệu quả công việc. 1- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp để giảm bớt chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình được HĐQT đặc biệt quan tâm và giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xử lý các công việc kịp thời.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:- Hội đồng xét thầu đã tổ chức xét thầu được nhiều gói thầu và đề xuất lựa chọn một số nhà thầu phụ có kinh nghiệm để thi công các hạng mục quan trọng tại các công trình.- Ban an toàn lao động phát triển mạng lưới an toàn viên đến từng công trường, tổ chức phổ biến, cung cấp tài liệu cho nhà máy, xí nghiệp, công trường để công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường được thực hiện theo đúng quy định.- Hội đồng thi đua khen thưởng đã phát động các phong trào thi đua để tăng năng xuất lao động và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại các công trường, nhà máy.- Hội đồng tuyển dụng nhân sự tuyển dụng bổ sung thêm các nhân sự mới đáp ứng được nhu cầu phát triển của công ty.II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 157/NQ-HĐQT 21/02/2012Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; Thống nhất thời gian CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6  tháng  năm  2015)  - bao cao quan tri cong ty sau thang 2015 Tya

6.

tháng năm 2015) Xem tại trang 1 của tài liệu.