0

BCTC TH Q3 2016 signed

44 115 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:30

CONG TY CO PHAN VAN TAIBIEN HAIAU So 12 Duofng Doan Nhu Hai, P.12, Q.4, Tp.HCM Tel: (84-8) 38.266.254 Fax: (84-8) 38.266.712 Website: www.seagullshipping.com.vn E-mail: sesco@hcin.fpt.vn SESCO So: Jd/.Al /2016_CBTT Kinh sm: Tp Ho ChfMinh, ngaythang 12 nam 2016 - fjy ban chifng khoan nha nir6"c - So" giao dich chirng khoan Ha noi Ten cong ty : Cong ty C6 phSn Van tai bien Hai Au (SESCO) Ma chrnig khoan: SSG Dia chi tru so chinh: 12 Doan Nhu Hai phucmg 12 quan Tp H C M Dienthoai: 08.38266254 Fax: 08 38266712 Nguoi thuc hien cong bo thong tin: Nguyen Huu Hoan - UV HDQT- Giam d6c- Dai di?n phap luat cong ty Noi dung cua thong tin cong b6: Ngdy 26/12/2016, cong ty da ky dong kiim todn v&i Cong ty TNHH Kiem t (DTL) thirc hien kiim todn Bdo cdo tdi chinh nam 2016 (nam tdi chink kit thuc 31/12/2016) Dia chi Website dang tai toan bo bao cao tM chinh: sca^M//5^i/J/7mg^.coifi.^^ Chung toi xin cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung su that va hoan toan chiu trach nhiem truac phap luat ve noi dung thong tin cong bo Trantrong! CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN HAI AU Nod nhdn: - Nhu tren - Lmi G I A M DOC DIEU H A N H jYgii^m MM Moan LÊ THAN H HÀ Digitally signed by LÊ THANH HÀ Date: 2016.12.26 15:10:16 +07:00 Signature Not Verified Được ký LÊ VĂN TUẤN Ngày ký: 31.10.2016 10:42 Signature Not Verified Được ký ĐẶNG LAM GIANG Ngày ký: 31.03.2017 14:33 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (tên giao dịch tiếng Anh Duc Long Gia Lai Group JSC, sau gọi tắt “Công ty”) Công ty Cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900415863 ngày 13 tháng 06 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai Từ thành lập đến Công ty 13 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 10/10/2011 Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định pháp lý hành có liên quan Ngành nghề kinh doanh · Sản xuất, truyền tải phân phối điện; · Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (Chi tiết: Gia công cao su mủ cốm); · Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học sở trung học phổ thông; · Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư); · Bán buôn chuyên doanh khác chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán cao su mủ cốm); · Sản xuất săm, lốp cao su, đắp tái chế lốp cao su; · Hoạt động quản lý quỹ (Chi tiết: Quản lý quỹ chung); · Trồng cao su; Trồng rừng chăm sóc rừng; · Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Vận tải xe buýt; Dịch vụ ăn uống khác; · Khai thác quặng sắt; Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; · Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ; · Xây dựng công trình đường sắt đường (Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ); Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT); · Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị); Cho thuê văn phòng; · Khai thác quặng kim loại quý hiếm; · Hoạt động sở thể thao (Chi tiết: Phát hành vé xem thi đấu thể thao); · Hoạt động câu lạc thể thao; · Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu hóa chất khác sử dụng nông nghiệp (Chi tiết: Mua bán phân bón); · Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị chuyên dùng phụ tùng ngành: Cầu đường, dân dụng công nghiệp); · Cơ sở lưu trú khác (Chi tiết: Khách sạn); Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; · Bán buôn tre, nứa, gỗ gỗ chế biến (Chi tiết: Mua bán gỗ có nguồn gốc hợp pháp); · Vận tải hàng hóa đường bộ; Hoạt động công ty nắm giữ tài sản; · Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; · Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 19 Vay nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn 31/12/2011 31/12/2010 VND VND 335.750.516.710 285.550.865.424 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam_CN Gia Lai 47.121.000.000 47.831.000.000 - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam_CN Gia Lai 281.994.516.710 196.892.742.044 6.635.000.000 6.630.000.000 - Ngân hàng Phát triển Gia Lai - 19.800.000.000 - Ngân hàng Eximbank_CN Tân Sơn Nhất - 14.397.123.380 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam_CN Gia Lai Nợ dài hạn đến hạn trả 32.108.908.274 20.148.000.000 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam_CN Gia Lai - 250.000.000 - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam_CN Gia Lai 31.710.908.274 19.500.000.000 398.000.000 398.000.000 367.859.424.984 305.698.865.424 31/12/2011 31/12/2010 VND VND - CN Công ty cho thuê Tài II Khánh Hòa Cộng 20 Thuế khoản phải nộp Nhà Nước Thuế giá trị gia tăng đầu 1.527.589.489 9.983.464.549 132.291.524 17.231.573 Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.492.247.648 6.699.345.069 Tiền thuê đất, thuế nhà đất 2.621.521.500 2.509.500.000 11.773.650.161 19.209.541.191 Thuế thu nhập cá nhân Cộng Các báo cáo thuế ĐỀ THI THỬ CHUYÊN KHTN LẦN NĂM 2016 Mã đề 210 (Theo gốc Thầy Trần Anh Tuấn – B0K27B) Câu : Tại nơi có g = 9,8 m/s2, một lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ có tốc độ là : A 1,6 cm/s B 15,7 cm/s C 27,1 cm/s D 2,7 cm/s Câu : Tại vị trí O mặt đất, người ta đặt một nguồn phát âm với công suất không đổi Một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M đến N Mắc cường độ âm của âm phát từ O máy thu được quá trình chuyển động tăng từ 45 dB đến 50 dB rồi lại giảm về 40 dB Các phương OM và ON hợp với một góc vào khoảng : A 1270 B 680 C 900 D 1420 Câu : Trong máy quang phổ, ánh sáng từ nguồn được chuyển thành các chùm hội tụ đơn sắc sau qua: A Ống chuẩn trực B Lăng kính ( hệ tán sắc ) C Thấu kính của buồng ảnh D Khe vào của máy quang phổ Câu : Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng Trên dây, khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động với cùng biên độ mm và giữa hai điểm dao động có cùng biên độ mm đều bằng 10 cm Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp dây gần giá trị nào nhất sau ? A 27 cm B 36 cm C 33 cm D 30 cm Câu : Để đo cường độ dòng điện xoay chiều, ta không sử dụng được loại ampe kế nào? A Ampe kế điện tử B Ampe kế nhiệt C Ampe kế sắt từ D Ampe kế khung quay Câu : Cho điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V Giá trị của điện áp hiệu dụng là : A 200 V B 200 V C 100 V D 400 V Câu : Xét hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động x1 =5cos(3πt +0,75π) cm; x2 =5sin(3πt -0,25π) cm ; s Pha ban đầu φ của dao động tổng hợp là : A B π C -0,5π D 0,5π Câu : Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện không phân nhánh gồm tụ điện và cuộn dây không thuần cảm Biết UC = 40 V, UL,r = 50 V, Umạch = 30 V Hệ số công suất của mạch điện là : A 0,8 B C 0,6 D 0,4 Câu : Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H và một tụ điện có điện dung C = 10 μF Tụ điện được nạp điện đến điện tích cực đại Q Chọn gốc thời gian t = lúc tụ điện bắt đầu phóng điện Điện tích của tụ điện là q = 0,5Q0 sau thời gian ngắn nhất là : A 0,33 ms B 0,33 s C 3,3 ms D 33 ms Câu 10 : Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được C Khi C = C 1, điện áp hiệu dụng các phần tử lần lượt là U R = UL = 40 V, và UC = 70 V Khi C = C2, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 50 V, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở sẽ là : A 50 V B 30 V C 40 V D 25 V Câu 11 : Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều gồm cặp cực Vận tốc quay của roto là 1500 vòng/phút Phần ứng của máy gồm cuộn dây giống mắc nối tiếp Biết rằng từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là Φ = 5.10-3 Wb và suất điện động hiệu dụng mà máy tạo là 120 V Số vòng dây của mỗi cuộn dây là : A 100 B 62 C 27 D 54 Câu 12 : Phát biểu nào sau là SAI ? Quang phổ vạch phát xạ : A của mỗi chất có thể tạo ở bất kỳ tỉ khối, áp suất và nhiệt độ nào B của các nguyên tố khác là khác C có vị trí các vạch màu trùng với vị trí các vạch đen quang phổ vạch hấp thụ D là hệ thống các vạch màu riêng rẽ nằm một nền tối Câu 13 : Sóng điện từ có đặc điểm nào nêu sau : A Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm đồng pha với B Là sóng dọc hoặc sóng ngang tùy vào môi trường truyền sóng C Sóng có bước sóng càng dài thì mang lượng càng lớn và càng truyền được xa D Chỉ truyền được chân không và không khí Câu 14 : Kết luận nào là SAI đối với pin quang điện ? A Nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện B Nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện Một số nội dung của thuyết tiên hoá tổng hợp như sau + Vấn đề di truyền học và nguồn gốc các loài: Nhà di truyền học người Mỹ, gốc Nga, là Th. Dobzhanski (1937) trong cuốn sách "Di truyền học và nguồn gốc các loài" đã trình bày ý tưởng muốn gắn liền di truyền học với học thuyết tiến hoá bằng con đường chọn lọc tự nhiên, và cho rằng những biến đổi di truyền có liên quan tới tiến hoá chủ yếu là biến đổi nhỏ nhặt và có tính kế thừa theo định luật Mendel. Thực chất, những biến đổi di truyền đó chỉ do sự biến đổi khác nhau của một gen nhất định đã chi phối một đặc điểm nhất định của sinh vật. Ví dụ ruồi giấm có gen W quy định mắt bình thường là màu đỏ. Do đột biến trên này hình thành nhiều alen khác nhau, gọi là dãy alen (polialen), như: Wc quy định mắt màu Eozin, Wm - mắt màu mơ và w - mắt trắng. Như vậy sau De Vries, thuật ngữ đột biến đã thay đổi ý nghĩa, để chỉ sự sai lệch nhỏ của một đen chứ không phải là sự sai lệch nhiều về các đặc tính của cơ thể. Do đó, có thể nói về sự tiến hoá bằng tác dụng của chọn lọc tự nhiên như sau: Trong quần thể giao phối, mỗi cá thể chỉ mang hai trong số các alen đó, vì vậy kiểu gen nào đó là do các gen alen quy định. Một số kiểu trên có thể đảm bảo tính thích nghi tốt hơn của các cá thể. Do vậy các cá thể đó sẽ có khả năng sống lâu hơn, sinh sản tốt hơn và nhiều hơn so với những cá thể cạnh tranh với chúng. Qua các thế hệ, bằng sinh sản hữu tính các gen alen thích nghi tốt hơn đó sẽ phổ biến hơn trong quần thể. Nếu quá trình này lặp lại nhiều lần, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên, thì các gen alen quy định những đặc tính thích nghi tốt nhất sẽ càng phổ biến hơn, chiếm ưu thế trong quần thể. Sự thay thế các alen bình thường bằng các diễn thích nghi nhất, có tác động tới rất nhiều gen thì quần thể sẽ có cấu trúc di truyền khác xa so với quần thể ban dầu, và loài mới sẽ hình thành. Tác giả Th. Dobzhanski đã nêu kết quả thí nghiệm ở các quần thể ruồi giấm nhằm minh hoạ hiện tượng lan truyền các gen alen "khích nghi nhất" qua các thế hệ của quần thể. Ngoài ra, Dobzhanski còn nêu ra các tính toán lý thuyết của một số nhà toán học, như R. A. Fisher (Anh), S. Wright (Mĩ), hoặc các nhà sinh học, như J. B. S. Haldane (Anh), S. S. Chetverikov (Nga), .cho rằng một ưu thế nào đó dù hiếm, mà do một alen quy định, nhất thiết alen này sẽ lấn át các gen alen cạnh tranh, do đó ngày càng trở nên phổ biến trong quần thể, và cuối cùng chiếm ưu thế. Thời đó các nhà di truyền học quần thể đã phân tích các quần thể tự nhiên trong những năm 1910 - 1930 (như các tác giả Sumner, Schmidt, Chetverikov, Goldschmidt, .) và chứng minh các nguyên lý biến đổi di truyền nhỏ nhặt và sự chọn lọc theo các điều kiện môi trường tại phòng thí nghiệm với hy vọng có thể áp dụng trong tự nhiên. Điều đó khiến cho các tác giả nghĩ rằng, cũng có thể giải thích các nòi địa lý được hình thành bằng sự biến đổi tần số các gen của nội bộ quần thể. Theo các nhà di truyền học, tiến hoá là sự thay đổi từ từ thành phần di truyền của quần thể, hoặc đó là "sự thay đổi tần số các gen trong nội bộ các quần thể". Các quan niệm của Th. Dobzhanski thể hiện trong tác phẩm lai truyền học và nguồn gốc các loạn, có tiếng vang lớn trong các nhà sinh học, vì nó nêu lên những thành tựu cơ bản của di truyền học lý thuyết và thực nghiệm của những thập niên đầu thế kỷ XX. Ông cho rằng sự chọn lọc tự nhiên có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm và tiến hoá là hiện tượng có thể định lượng được, nếu thừa nhận tiến hoá chỉ là sự thay đổi tần số gen. + Vấn Signature Not Verified Được ký PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 01.03.2017 11:08 roNc cONc ry sONc oe cQNc HoA xA uQt CHU Ncsia VIET NAM DQc lfp - Tg - H4nh phfc crcp co xni r,Ap vrAv s0Nc uA S6 ,I Hd NQi, ngey 28 thdng 02 ndm 2017 CT/TCKT (V/v MEC c6ng bri BCTC t6ng hqp 2016 sau ki6m to6n) Kfnh efri: Uy ban Chring khofn Nhn nufc S& giao ty: Md chimg kho6n: Dia chi try sd chinh: TCn C6ng dich chrfrng kho6n Hn NQi C6ng ty CP Co - LEp m6y CTY co PHAN THU'Phy lyc II: ~I~u cong b& Ihon~ lin (Boil himh kem theo quy Irillh ,h!le hifn "oug b61hiing tin 'ren e6ng 'hong tin dirn CTCP TilEr "'IIA BE - V:"STEEL lit UBCK'vX va bao cao UBCK,VN) C
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTC TH Q3 2016 signed, BCTC TH Q3 2016 signed,