de thi tin hoc ung dung cap do b

7 192 0
de thi tin hoc ung dung cap do b

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG ĐỀ THI : 05A KÌ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC ỨNG DỤNG Khoá ngày : 27/07/2008 Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian phát đề ) Hướng dẫn làm bài : Thí sinh sẽ được giáo viên coi thi thông báo đĩa làm bài, sau đó hãy tạo trong đĩa làm bài một thư mục có tên là SBD???? (Dấu ???? đại diện cho số báo danh của thí sinh). Ví dụ : nếu đĩa làm bài là E: , thí sinh có số báo danh 0001 tạo thư mục E:\SBD0001. Toàn bộ các bài làm của thí sinh phải được lưu trong thư mục này ( qui ước gọi là thư mục bài làm), nếu lưu sai sẽ bị mất bài. NỘI DUNG ĐỀ THI I. PHẦN LÍ THUYẾT : thí sinh tạo tập tin LiThuyet.doc ghi tên đề thi và phần trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, dưới dạng 1 bảng 2 cột. Ví dụ: ĐỀ : 05A Câu 1 C … … Câu 8 B Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau : Câu 1: Hình bên cho ta biết thông tin A. Đĩa đã dùng 6.69GB của tổng dung lượng B. Đĩa D: có dung lượng 5.17+1.52 GB C. Đĩa D: còn trống 5.17GB D. Đĩa D: đã dùng 1.52GB Câu 2: Giả sử trong đĩa cứng có các tập tin Dethi.doc, Dethi1.doc, Dethi2.doc, Dethi_HK.doc. Sử dụng chức năng tìm kiếm các tập tin và thư mục trong hệ điều hành Windows, nếu từ khoá là Dethi?.doc thì kết quả tìm kiếm sẽ là: A. Dethi.doc, Dethi1.doc, Dethi2.doc B. Dethi.doc, Dethi1.doc, Dethi2.doc, Dethi_HK.doc C. Dethi1.doc, Dethi2.doc D. Dethi1.doc, Dethi2.doc, Dethi_HK.doc Câu 3: Để thiết lập hướng giấy theo chiều dọc, ta chọn menu File-Page Setup và: A. Nhấp chọn mục Paper, rồi chọn Portrait B. Nhấp chọn mục Margin, rồi chọn Portrait C. Nhấp chọn mục Layout, rồi chọn Portrait D. Nhấp chọn mục Paper, rồi chọn Landscape Câu 4: Người sử dụng MS Excel muốn xóa 1 trang tính (sheet) khỏi 1 bảng tính(workbook). Dãy thao tác nào sau đây là đúng? A. Nhấp chuột phải lên nhãn của sheet và chọn INSERT - WORK SHEET B. Chọn toàn bộ sheet và nhấn phím DELETE C. Chọn toàn bộ sheet và chọn lệnh FILE-CLOSE D. Nhấp chuột phải lên nhãn của sheet và chọn DELETE Câu 5: Trong Excel, nhập chuỗi 1234+4321 vào ô A1. Kết quả khi nhập công thức =LEFT(A1,4) là: A. 1234 B. 4 C. A1 D. 5555 Câu 6: Để ẩn/hiện phần mở rộng của tập tin ta chọn menu Tools-Folder Options và click chọn: A. View – Hide protected operating system file (Recommended) B. View – Show hidden files and folders C. View - Hide extensions for known file types D. General – Show common tasks in folder Câu 7: Khi sử dụng Microsolf Word để soạn thảo văn bản với font là Times New Roman, muốn gõ tiếng Việt ta phải chọn bảng mã: A. Unicode B. TCVN3 (ABC) C. VNI Windows D. VNI-Times Câu 8: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ Email : Trang 1 A. tuan.fpt.vn B. tuan@tg.vnn.vn C. tuan@fpt.vn@ D. www.tuan.vnn.vn II. PHẦN WINDOWS : Câu 1) Trong thư mục bài làm, tạo cây thư mục con có cấu trúc như sau : Câu 1) Ta ̣ o tâ ̣ p tin Traloi.doc co ́ nô ̣ i dung cho biê ́ t ca ́ ch â ̉ n/hiê ̣ n phâ ̀ n mơ ̉ rô ̣ ng cu ̉ a tâ ̣ p tin, lưu ơ ̉ thư mu ̣ c PHANMEMHOCTAP Câu 2) Tìm trong ổ đĩa C: 5 tập tin có phâ ̀ n mở rộng là cur, sau đó chép chúng vào thư mục YENKA. Câu 3) Nén các tập tin trong thư mục YENKA thành 1 tập tin nenca1.zip lưu ở thư mục MCMIX Câu 4) Chép các tập tin trong thư mục YENKA sang thư mục TESPRO và đổi phần mở rộng của chúng thành tro. Trang 2 III. PHẦN WINWORD: Thí sinh chép file Word5.doc vào thư mục bài làm và định dạng lại văn bản như dưới đây. Một số điểm chính khác biệt và thuận tiện hơn so với các phiên bản trước: 1. Nhiều tuỳ chọn Save hơn:  Ngoài việc cho Save as dưới dạng Word của những phiên bản cũ hơn, Word 2007 còn cho bạn Save văn bản dưới dạng PDF hoặc XPX. 2. Xuất bản thành blog:  Cho phép bạn xây dựng văn bản đang soạn thảo thành một trang nhật ký trực tuyến (blog) thật sự: vào menu TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.HCM TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc - ĐỀ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP ĐỘ B ĐỀ SỐ : 03 PHẦN LÝ THUYẾT: Họ tên thí sinh: …………………… Kỳ thi ngày: …./…./2012 Số bao danh:………………….…… Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Để lưu cấu trúc bảng thiết kế, thao tác thực lệnh sau đúng: A Create Table by Using Wizard B File/Save/ C File/Open/ D File/New/Blank Database Câu Tạo Macro cho phép mở Form ta dùng lệnh : A Set Value B Open Form C Quit D Open Report Câu Các phép toán tử Access : A +, -, *, / B ^, \ C a b D a b sai Câu Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực lệnh sau đúng: A Create table by using wizard B File/Open/ C File/New/Blank Database D Create Table in Design View Câu Cấu trúc bảng xác định A Khoá B Các field thuộc tính C Thuộc tính bảng D Các record Câu biểu tượng chức ? A Radio button B Option Group C Check button D Tất Câu Tên tập tin Access bắt buộc phải đặt trước hay sau tạo sở liệu: A Đặt tên tập tin sau tạo sở liệu C Cả câu A,B B Đặt tên tập tin trước tạo sở liệu sau D Cả câu A,B sai Câu 8: Một Auto Report tạo Report liên quan đến A Một Table B Một Query C A B sai D A B Câu Trong Access, muốn nhập liệu vào cho bảng, ta thực A Nháy trái chuột lên tên bảng cần nhập B Nháy phải chuột lên tên bảng cần nhập C Nháy đúp phải chuột lên tên bảng cần nhập D Nháy đúp trái chuột lên tên bảng cần nhập Câu 10 Câu câu khóa chính? A Các giá trị phải B Nó phải xác định trường văn Nó phải trường bảng C D Nó không thay đổi Câu 11 Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định tên trường, ta gõ tên trường cột A File Name B Name Field C Field Name D Name Câu 12 Các giá trị field (trường) : A Có thể khác độ rộng phải kiểu liệu B Có giá trị khác phải kiểu liệu (data type) C Khác kiểu liệu D Khác giá trị độ rộng (field size) Câu 13 Tính chất sau dùng để đưa điều kiện kiểm tra nhập liệu: A Default Value B Validation Rule C Validation Text D Required Câu 14 Hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu phát biểu sau đây:"Để tìm ghi hai bảng có giá trị trường tương ứng, trước tiên cần ……………… bảng." A nhập liệu B thiết kế C đổi tên trường muốn liên kết D liên kết Câu 15 Trong Access, ghi (record) tạo thành từ dãy các: A Giá trị trường (field) B Bản ghi khác C Cơ sở liệu D Tập tin Câu 16 Tên cột (tên trường) viết chữ hoa hay thường A Bắt buộc phải viết thường B Không phân biệt chữ hoa hay thường C Bắt buộc phải viết hoa D Tùy theo trường hợp Câu 17 Giả sử có bảng A B có quan hệ 1-N với nhau, muốn thêm liệu mẩu tin bảng A (bảng 1) Access tự động thêm liệu mẩu tin liên quan bảng B (bảng nhiều), liên kết (relationship) bảng ta chọn: A Không thực yêu cầu B Cascade Update Related Fields C Enforce Referential Integrity D Cascade Delete Related Records Câu 18 Cách nêu nhập liệu cho bảng (Table)? A Nhập trực tiếp từ bàn phím vào bảng B Nhập câu lệnh SQL Nhập từ bàn phím nhờ biểu mẫu (Form) C D Tất Câu 19 Khi tạo bảng, phải khai báo kích thước cho trường? A Để tính kích thước ghi (record) B Để giúp hệ thống kiểm tra tính đắn nhập liệu C Để hệ thống dự trữ vùng nhớ phục vụ ghi liệu D Tất Câu 20 Dữ liệu tập tin CSDL Access lưu : A Table B Query C Report D Form Câu 21 Để định trường khóa chính, ta chọn trường vào menu: A Edit / Primary Key B View / Primary Key C Insert / Primary Key D Edit / Unique Key Câu 22.Nguồn liệu cho Query B Table, Query C Table, Report D A B A Table Câu 23 Hệ quản trị sở liệu : A Một loại thiết bị hỗ trợ mạng máy tính B Một loại thiết bị hỗ trợ hình máy tính Một loại liệu lưu trữ máy tính C D Một loại phần mềm máy tính Câu 24 Trong trình tạo cấu trúc bảng (table), tạo trường (Field), việc sau không thực hiện? A Chọn kiểu liệu B Đặt tên trường C Mô tả nội dung D Chọn kích thước Câu 25 Loại Query nhập liệu cho bảng (Table)? A Update Query B Delete Query C Make-Table Query D Crosstab Query Câu 26 Làm để hiển thị tên cột Table khác với tên trường Table? A Trong cửa sổ trang liệu, kích chuột phải vào tên cột muốn đổi tên, chọn lệnh Rename gõ vào tên nhấn Enter B Vào chế độ Design, tính chất Caption gõ vào tên cột C Không thể thực D Các câu sai Câu 27 Dạng query xoá liệu bảng A Update query B Delete query C Cả câu A, B sai D Cả câu A, B Câu 28 Sau tạo cấu trúc cho bảng (table) thì: A Phải nhập liệu B Có thể lưu lại cấu trúc nhập liệu sau C Không thể sửa lại cấu trúc D Tất Câu 29 Kết biểu thức (12\10)^2+(12 mod 10) là: A Không thực B C D Câu 30 Ý sai Với bảng liệu, hệ quản trị sở liệu access cho phép: A Xem cấu trúc bảng B Xem đồng thời cấu trúc nội dung ghi C Xem ghi riêng biệt (thông thường hàng tương ứng với ghi) D Xem nhóm ghi, ghi tương ứng với hàng Câu 31 Biểu tượng có ý nghĩa gì? A Button B Radio Button C Toggle Button D Logo Câu 32 Thao tác sau không thao tác cập nhật liệu? A Thêm record B Xem liệu C Xoá record D Thêm bớt thuộc tính cấu trúc Câu 33 Điều kiện để tạo liên kết ( Relationships) hai bảng : A Trường liên kết hai bảng phải ...ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO ĐỀ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG ĐỀ CHẴN A Bài thi: LÝ THUYẾT; Cấp độ A ĐỀ CHẴN A Kỳ thi ngày 25/03/2007 Thời gian làm bài : 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 1. Để canh giữa cho một đoạn văn bản, ta nhấn: (A). Ctrl+C (B). Ctrl+E (C). Ctrl+L (D). Ctrl+R 2. Số 11010101 trong hệ nhị phân bằng bao nhiêu trong hệ thập phân: (A). 207 (B). 213 (C). 205 (D). 218 3. Chức năng Formula trong menu Table dùng để: (A). Sắp xếp bảng theo trật tự nào đó (B). Chèn một công thức tính toán vào ô trong bảng (C). Chèn một hình ảnh vào ô trong bảng (D). Chèn một ký hiệu vào ô trong bảng 4. Để mở một cửa sổ folder hoặc một mục chương trình, ta phải thao tác như sau: (A). Bấm chuột nhanh hai lần tại biểu tượng tương ứng. (B). Chỉ chuột vào biểu tượng, nhấn Enter. (C). Chỉ chuột vào biểu tượng, click nút phải, chọn lệnh Open. (D). Một trong các cách trên. 5. Để khởi động lại nhanh máy vi tính trong lúc đang việc với máy mà gặp sự cố nào đó, ta dùng tổ hợp phím hay thao tác nào sau đây: (A). Ctrl_Shift_Del (B). Ctrl_Alt_Del (C). Ctrl_Alt_Del_Shift (D). Các câu trên đều sai. 6. Bộ xử lý trung tâm (CPU) là: (A). Nơi nhập thông tin cho máy (B). Nơi xử lý, quyết định, điều khiển hoạt động của máy (C). Nơi thông báo kết quả cho người sử dụng. (D). Tất cả đều đúng 7. Dấu hiệu để nghi ngờ có Virus xâm nhập máy tính là: (A). Có đủ bộ nhớ khi chạy chương trình. (B). Việc đọc ghi đĩa nhanh hơn bình thường. (C). Việc thi hành các File chương trình chậm hoặc không chạy. (D). Các hiện tượng trên đều không đúng. 8. A1 chứa giá trị 4, B1 chứa 36, C1 chứa 6. Nhập vào D1 công thức: =IF(AND(MOD(B1,A1)=0,MOD(B1,C1)=0),INT(B1/A1),IF(A1>C1,A1,C1)). Cho biết kết quả trong ô D1: (A). 4 (B). 6 (C). 0 (D). 9 9. Trong hộp thoại Taskbar Properties, để dòng Taskbar luôn xuất hiện trên màn hình, ta chọn: (A). Small icon in start menu (B). Show clock. (C). Auto hide. (D). Always on top. 10. Đang soạn thảo văn bản bằng WinWord, muốn thoát, ta có thể: (A). Nhấn Ctrl-F4 (B). Nhấn Alt-F4 (C). Nhấn Esc (D). Các câu A, B, C đều đúng 11. Cho biết phím chức năng dùng để chuyển duyệt qua các cửa sổ đang mở trong Windows: (A). Ctrl-F4 (B). Ctrl-Esc (C). Alt-Tab (D). Alt-F4 12. Để di chuyển một cửa sổ trong môi trường Windows: (A). Chỉ chuột vào control menu box và kéo sang vị trí mới (B). Chỉ chuột vào một trong 4 cạnh rồi kéo sang vị trí mới (C). Chỉ chuột vào biểu tượng move, kéo sang vị trí mới (D). Chỉ chuột vào thanh tiêu đề, kéo sang vị trí mới 13. Chức năng Format, DropCap dùng để thể hiện: (A). Chữ hoa cho toàn bộ đoạn văn bản (B). Chữ hoa đầu từ cho toàn bộ đoạn văn bản (C). Làm to ký tự đầu tiên của đoạn. (D). Làm tăng cỡ chữ cho văn bản trong đoạn 14. Trong WinWord muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng thì phải đè phím gì trước khi kéo chuột: (A). CTRL_ALT (B). CTRL_SHIFT (C). SHIFT (D). TAB 15. Giả sử ô A1 có giá trị 7.263 và ô A2 có giá trị 5.326. Công thức =ROUND(A1,2)-INT(A2) cho kết quả: (A). 1.901 (B). 2.26 (C). 2 (D). 2.2 16. Chỉ chuột vào khoảng trống trên Taskbar, click nút phải chuột, chọn Cascade Windows là: (A). Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng lợp ngói. (B). Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng cạnh nhau. (C). Sắp xếp các biểu tượng trong cửa sổ đang mở. (D). Sắp xếp các biểu tượng hiện có trên Desktop. 17. Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ Folder hiện tại, ta nhấn phím: (A). F8 (B). F7 (C). Ctrl-A (D). Tất cả đều sai. 18. Trong Excel, để sao chép giá trị trong ô A3 vào ô A9, thì tại ô A9 ta điền ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO ĐỀ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG ĐỀ CHẴN A Bài thi: LÝ THUYẾT; Cấp độ A ĐỀ CHẴN A Kỳ thi ngày 25/03/2007 Thời gian làm bài : 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 1. Để canh giữa cho một đoạn văn bản, ta nhấn: (A). Ctrl+C (B). Ctrl+E (C). Ctrl+L (D). Ctrl+R 2. Số 11010101 trong hệ nhị phân bằng bao nhiêu trong hệ thập phân: (A). 207 (B). 213 (C). 205 (D). 218 3. Chức năng Formula trong menu Table dùng để: (A). Sắp xếp bảng theo trật tự nào đó (B). Chèn một công thức tính toán vào ô trong bảng (C). Chèn một hình ảnh vào ô trong bảng (D). Chèn một ký hiệu vào ô trong bảng 4. Để mở một cửa sổ folder hoặc một mục chương trình, ta phải thao tác như sau: (A). Bấm chuột nhanh hai lần tại biểu tượng tương ứng. (B). Chỉ chuột vào biểu tượng, nhấn Enter. (C). Chỉ chuột vào biểu tượng, click nút phải, chọn lệnh Open. (D). Một trong các cách trên. 5. Để khởi động lại nhanh máy vi tính trong lúc đang việc với máy mà gặp sự cố nào đó, ta dùng tổ hợp phím hay thao tác nào sau đây: (A). Ctrl_Shift_Del (B). Ctrl_Alt_Del (C). Ctrl_Alt_Del_Shift (D). Các câu trên đều sai. 6. Bộ xử lý trung tâm (CPU) là: (A). Nơi nhập thông tin cho máy (B). Nơi xử lý, quyết định, điều khiển hoạt động của máy (C). Nơi thông báo kết quả cho người sử dụng. (D). Tất cả đều đúng 7. Dấu hiệu để nghi ngờ có Virus xâm nhập máy tính là: (A). Có đủ bộ nhớ khi chạy chương trình. (B). Việc đọc ghi đĩa nhanh hơn bình thường. (C). Việc thi hành các File chương trình chậm hoặc không chạy. (D). Các hiện tượng trên đều không đúng. 8. A1 chứa giá trị 4, B1 chứa 36, C1 chứa 6. Nhập vào D1 công thức: =IF(AND(MOD(B1,A1)=0,MOD(B1,C1)=0),INT(B1/A1),IF(A1>C1,A1,C1)). Cho biết kết quả trong ô D1: (A). 4 (B). 6 (C). 0 (D). 9 9. Trong hộp thoại Taskbar Properties, để dòng Taskbar luôn xuất hiện trên màn hình, ta chọn: (A). Small icon in start menu (B). Show clock. (C). Auto hide. (D). Always on top. 10. Đang soạn thảo văn bản bằng WinWord, muốn thoát, ta có thể: (A). Nhấn Ctrl-F4 (B). Nhấn Alt-F4 (C). Nhấn Esc (D). Các câu A, B, C đều đúng 11. Cho biết phím chức năng dùng để chuyển duyệt qua các cửa sổ đang mở trong Windows: (A). Ctrl-F4 (B). Ctrl-Esc (C). Alt-Tab (D). Alt-F4 12. Để di chuyển một cửa sổ trong môi trường Windows: (A). Chỉ chuột vào control menu box và kéo sang vị trí mới (B). Chỉ chuột vào một trong 4 cạnh rồi kéo sang vị trí mới (C). Chỉ chuột vào biểu tượng move, kéo sang vị trí mới (D). Chỉ chuột vào thanh tiêu đề, kéo sang vị trí mới 13. Chức năng Format, DropCap dùng để thể hiện: (A). Chữ hoa cho toàn bộ đoạn văn bản (B). Chữ hoa đầu từ cho toàn bộ đoạn văn bản (C). Làm to ký tự đầu tiên của đoạn. (D). Làm tăng cỡ chữ cho văn bản trong đoạn 14. Trong WinWord muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng thì phải đè phím gì trước khi kéo chuột: (A). CTRL_ALT (B). CTRL_SHIFT (C). SHIFT (D). TAB 15. Giả sử ô A1 có giá trị 7.263 và ô A2 có giá trị 5.326. Công thức =ROUND(A1,2)-INT(A2) cho kết quả: (A). 1.901 (B). 2.26 (C). 2 (D). 2.2 16. Chỉ chuột vào khoảng trống trên Taskbar, click nút phải chuột, chọn Cascade Windows là: (A). Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng lợp ngói. (B). Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng cạnh nhau. (C). Sắp xếp các biểu tượng trong cửa sổ đang mở. (D). Sắp xếp các biểu tượng hiện có trên Desktop. 17. Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ Folder hiện tại, ta nhấn phím: (A). F8 (B). F7 (C). Ctrl-A (D). Tất cả đều sai. 18. Trong Excel, để sao chép giá trị trong ô A3 vào ô A9, thì tại ô A9 ta điền công thức: (A). =A3 (B). =$A3 (C). =$A$3 (D). Câu A, B, C đều đúng. 19. Ô A1 chứa giá trị số là 7, ô B1 chứa giá trị chuỗi là "ABC". Hàm =AND(A1>5,B1="ABC") sẽ cho kết quả là: (A). TRUE (B). FALSE (C). 1 (D). 2 20. Biết ô A3 có giá trị ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA HOÁ ĐỀ THI SỐ 1/2 (Sinh viên phải ghi rõ số của đề thi vào bài nộp) MÔN THI: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG HOÁ HỌC NĂM HỌC 2011-2012 NGÀY THI: 21/06/2012 - THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐƯỢC SỬ DỤNG MỌI TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍNH TOÁN CÂU 1. (3 điểm) Khảo sát cation (a) và dication (b) được tạo thành từ nitroethylene: C C N O O H H H H (a) C C N O O H H H H H (b) (cần lưu ý đến đặc tính lập thể của (a) và (b), các nguyên tử đều ở trong cùng mặt phẳng) a) Hãy xây dựng mô hình của (a) và (b), tối ưu hoá hình dạng rồi xác định năng lượng tổng cộng, sinh nhiệt (heat of formation) và năng lượng của orbital trống thấp nhất (LUMO) ứng với hình dạng tối ưu của (a) và (b). (2 điểm) (Dùng bộ chương trình HyperChem 8.0.10, phương pháp PM3, convergence limit: 10 -4 , cách tính RHF, thuật toán tối ưu hoá: Polak-Ribiere, RMS gradient: 10 -4 kcal/(Å.mol). b) Từ kết quả tính toán trong phần a), có thể dự đoán được (a) hay (b) sẽ có hoạt tính electrophile cao hơn (nhận electron dễ hơn) khi phản ứng với các nucleophile hay không? Nếu có thể dự đoán, hãy trình bày lập luận giúp dự đoán. (1 điểm) (Nên nhớ: khi LUMO càng thấp thì khả năng nhận electron càng cao) Câu 2. (2 điểm) Sự thay đổi nội năng, Internal Energy(kcal/mol) của methanol ở 50 o C theo áp suất, Pressure (atm) được ghi trong bảng sau: (Dữ liệu trích từ: http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/) Hãy xác định phương trình hồi quy biểu thị tốt nhất sự thay đổi của nội năng theo áp suất.  Hết  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA HOÁ ĐỀ THI SỐ 2/2 (Sinh viên phải ghi rõ số của đề thi vào bài nộp) MÔN THI: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG HOÁ HỌC NĂM HỌC 2011-2012 NGÀY THI: 21/06/2012 - THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐƯỢC SỬ DỤNG MỌI TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍNH TOÁN CÂU 1. (3 điểm) Khảo sát cation (c) và dication (d) được tạo thành từ nitroethylene: C C N O OH H H H (c) C C N O OH H H H H (d) (cần lưu ý đến đặc tính lập thể của (c) và (d), các nguyên tử đều ở trong cùng mặt phẳng) a) Hãy xây dựng mô hình của (c) và (d), tối ưu hoá hình dạng rồi xác định năng lượng tổng cộng, sinh nhiệt (heat of formation) và năng lượng của orbital trống thấp nhất (LUMO) ứng với hình dạng tối ưu của (c) và (d). (2 điểm) (Dùng bộ chương trình HyperChem 8.0.10, phương pháp PM3, convergence limit: 10 -4 , cách tính RHF, thuật toán tối ưu hoá: Polak-Ribiere, RMS gradient: 10 -4 kcal/(Å.mol). b) Từ kết quả tính toán trong phần a), có thể dự đoán được (c) hay (d) sẽ có hoạt tính electrophile cao hơn (nhận electron dễ hơn) khi phản ứng với các nucleophile hay không? Nếu có thể dự đoán, hãy trình bày lập luận giúp dự đoán. (1 điểm) (Nên nhớ: khi LUMO càng thấp thì khả năng nhận electron càng cao) Câu 2. (2 điểm) Sự thay đổi thể tích mol, Volume(l/mol) của methanol ở 50 o C theo áp suất, P ressure (atm) được ghi trong bảng sau: (Dữ liệu trích từ: http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/) Hãy xác định phương trình hồi quy biểu thị tốt nhất sự thay đổi của thể tích theo áp suất.  Hết  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA HOÁ ĐỀ THI SỐ 1 (Sinh viên phải ghi rõ số của đề thi vào bài nộp) MÔN THI: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG HOÁ HỌC NĂM HỌC 2011-2012 NGÀY THI: 25/11/2011 - THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐƯỢC SỬ DỤNG MỌI TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍNH TOÁN Câu 1. (3 điểm) Hãy tối ưu hóa hình dạng phân tử (dùng phần mềm HyperChem, phương pháp AM1, convergence limit: 10 -4 , cách tính RHF, RMS gradient: 10 -4 kcal/ (Å.mol)) rồi xác định moment lưỡng cực ứng với hình dạng tối ưu của các phân tử sau đây (giá trị moment lưỡng cực thực nghiệm được ghi kèm): Phân tử Moment lưỡng cực thực nghiệm (D) HCl 1.08 Chlorobenzene 1.69 o-Dichlorobenzene 2.50 m-Dichlorobenzene 1.72 Chloromethane 1.87 Dichloromethane 1.60 Câu 2. (2 điểm) Dùng các phương pháp phân tích thống kê đã học để xác định sự tương quan tuyến tính (nếu có) giữa giá trị moment lưỡng cực thực nghiệm (đã cho trong bảng trên) và giá trị moment lưỡng cực tính được ở Câu 1. Từ hệ số tương quan tính được có thể rút ra nhận xét sơ bộ gì về việc dùng phương pháp AM1 trong việc tính giá trị moment lưỡng cực?  Hết  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA HOÁ ĐỀ THI SỐ 2 (Sinh viên phải ghi rõ số của đề thi vào bài nộp) MÔN THI: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG HOÁ HỌC NĂM HỌC 2011-2012 NGÀY THI: 25/11/2011 - THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐƯỢC SỬ DỤNG MỌI TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍNH TOÁN Câu 1. (3 điểm) Hãy tối ưu hóa hình dạng phân tử (dùng phần mềm HyperChem, phương pháp PM3, convergence limit: 10 -4 , cách tính RHF, RMS gradient: 10 -4 kcal/ (Å.mol)) rồi xác định moment lưỡng cực ứng với hình dạng tối ưu của các phân tử sau đây (giá trị moment lưỡng cực thực nghiệm được ghi kèm): Phân tử Moment lưỡng cực thực nghiệm (D) HCl 1.08 Chlorobenzene 1.69 o-Dichlorobenzene 2.50 m-Dichlorobenzene 1.72 Chloromethane 1.87 Dichloromethane 1.60 Câu 2. (2 điểm) Dùng các phương pháp phân tích thống kê đã học để xác định sự tương quan tuyến tính (nếu có) giữa giá trị moment lưỡng cực thực nghiệm (đã cho trong bảng trên) và giá trị moment lưỡng cực tính được ở Câu 1. Từ hệ số tương quan tính được có thể rút ra nhận xét sơ bộ gì về việc dùng phương pháp PM3 trong việc tính giá trị moment lưỡng cực?  Hết  ... vào câu 10 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D... 20 ĐỀ SỐ: 03 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C Ghi chú: Thí... trường b ng Description d Xác định loại liệu lưu trữ trường A 1 -b, 2-d,3-c,4-a B 1-a,2 -b, 3-c,4-d C 1 -b, 2-c,3-d,4-a D 1-c,2 -b, 3-a,4-d Câu 40 Biểu tượng A List Box có ý nghĩa : B Combo Box C Text Box

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:06

Hình ảnh liên quan

Câu 1: Trên CSDL vừa tạo, Anh (Chị) thiết kế các bảng (Table) theo yêu cầu sau: - de thi tin hoc ung dung cap do b

u.

1: Trên CSDL vừa tạo, Anh (Chị) thiết kế các bảng (Table) theo yêu cầu sau: Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan