0

TM đê đập chắn đất đá thải

10 565 1
  • TM đê đập chắn đất đá thải

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:54

Đê đập chắn đất đá thải . Đê đập chắn đất đá thải .Đê đập chắn đất đá thải .Đê đập chắn đất đá thải .Đê đập chắn đất đá thải .Đê đập chắn đất đá thải .Đê đập chắn đất đá thải .Đê đập chắn đất đá thải .Đê đập chắn đất đá thải Công ty CP TVĐT Mỏ CN- Vinacomin Thiết kế đổ thải bãi thải Nam Khe Tam Đông Khe Sim giai đoạn 2013-:-2015 THÀNH PHẦN ĐỀ ÁN Phần 1: Phần 2: Phần 3: Thuyết minh Các vẽ Dự toán hạng mục công trình Mục Lục TM.1 Công ty CP TVĐT Mỏ CN- Vinacomin Thiết kế đổ thải bãi thải Nam Khe Tam Đông Khe Sim giai đoạn 2013-:-2015 THÀNH PHẦN ĐỀ ÁN LIỆT KÊ BẢN VẼ ĐÊ CHẮN ĐẤT ĐÁ THẢI .3 CÁC CĂN CỨ 1.1 Các 1.2.Tiêu chuẩn thiết kế: .4 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 2.1 Hiện trạng khu vực xây dựng: 2.2 Điều kiện tự nhiên địa chất công trình: 2.3 Giải pháp thiết kế 2.4 Chỉ dẫn kỹ thuật 2.4.1 Khối lượng xây dựng : 2.4.1.1 Tuyến đê chắn đất đá thải số 5: 2.4.1.2 Tuyến đê chắn đất đá thải số 6: 2.4.2 Trình tự thi công : 2.4.3 Biện pháp thi công : 2.4.4 Đảm bảo an toàn kỹ thuật, môi trường phòng chống cháy nổ LIỆT KÊ BẢN VẼ STT I Hạng mục - Tên vẽ Ký hiệu vẽ ĐÊ CHẮN ĐẤT ĐÁ THẢI Bình đồ-trắc dọc–trắc ngang đê chắn đất đá T241-3MB-02-01 thải số TM.2 Công ty CP TVĐT Mỏ CN- Vinacomin STT Thiết kế đổ thải bãi thải Nam Khe Tam Đông Khe Sim giai đoạn 2013-:-2015 Hạng mục - Tên vẽ Ký hiệu vẽ Bình đồ-trắc dọc–trắc ngang đê chắn đất đá T241-3MB-02-02 thải số PHẦN - THUYẾT MINH ĐÊ CHẮN ĐẤT ĐÁ THẢI CÁC CĂN CỨ 1.1 Các - Luật Xây Dựng nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam số 16/2003/QH11 - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đầu tư - Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH ngày 29/11/2005 TM.3 Công ty CP TVĐT Mỏ CN- Vinacomin Thiết kế đổ thải bãi thải Nam Khe Tam Đông Khe Sim giai đoạn 2013-:-2015 - Nghị định số 209/2009/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Tài liệu trạng Công ty than Đèo Nai cấp tháng năm 2014 1.2.Tiêu chuẩn thiết kế: - Tuyển tập Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam - tập III (Tiêu chuẩn thiết kế) - Tiêu chuẩn TCVN 5326 : 2008 Kỹ thuật khai thác lộ thiên - Tiêu chuẩn TCVN 4612: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Tiêu chuẩn TCVN 8297:2009- Công trình thủy lợi - đập đất yêu cầu kỹ thuật thi công phương pháp đầm nén - Tổ chức thi công: TCVN 4055-85 - Công tác đất Qui phạm thi công nghiệm thu: TCVN 4447 – 87 - Công tác trắc địa phục vụ nghiệm thu, thi công: TCXD 309-2004 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ Theo kế hoạch đổ thải năm 2014 sé tiến hành đổ thải vào gần khu vực Kho chứa than thành phẩm mức +165 khu văn phong điều hành sản xuất Xí nghiệp than Cẩm Thành, Khu kho mìn 20 Công ty than Dương Huy Căn vào điệu kiện địa hình, công trình gần khu vực bãi thải, quy mô bãi thải dự kiến xây dựng công trình bảo vệ bãi thải sau: + Đê chắn bãi thải số bảo vệ cho công trình kho than thành phẩm mức +165 khu văn phòng điều hành sản xuất Xí nghiệp than Cẩm Thành + Đê chắn bãi thải số bảo vệ cho kho mìn 20 Công ty than Dương Huy 2.1 Hiện trạng khu vực xây dựng: Mặt khu vực tuyến đê chắn đất đá thải số xây dựng khu đất tiếp giáp khu chứa than thành phẩm mức +165.00 khu văn phòng điều TM.4 Công ty CP TVĐT Mỏ CN- Vinacomin Thiết kế đổ thải bãi thải Nam Khe Tam Đông Khe Sim giai đoạn 2013-:-2015 hành sản xuất xí nghiệp than Cẩm Thành Định vị tuyến đê số thông qua bảng toạ độ định vị điểm mốc A, O, B sau: BẢNG TOẠ ĐỘ ĐỊNH VỊ ĐÊ CHẮN ĐẤT ĐÁ THẢI SỐ Mốc X Y A 2326659.03 450453.84 O 2326353.50 450469.90 B 2326324.09 450521.99 Mặt khu vực tuyến đê chắn đất đá thải số xây dựng khu đất tiếp giáp kho mìn 20T Dương Huy Định vị tuyến đê số thông qua bảng toạ độ định vị điểm mốc C, D1, D sau: BẢNG TOẠ ĐỘ ĐỊNH VỊ ĐÊ CHẮN ĐẤT ĐÁ THẢI SỐ Mốc X Y C 2327377.11 449607.77 D1 2327292.51 449702.47 D 2327197.73 449785.66 2.2 Điều kiện tự nhiên địa chất công trình: Khí hậu khu vực nằm vùng có đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình 230C, cao 35,90C, nhiệt độ thấp 5,50C Nhiệt độ cao thường vào tháng 6,7,8, nhiệt độ thấp vào tháng 12,1,2 hàng năm Độ ẩm không khí trung bình 83% Các tháng 6,7,8 có độ ẩm lớn độ ẩm nhỏ vào tháng 12,1,2 Lượng mưa lớn quan trắc 2819 mm Lượng mưa lớn 350,4mm năm trung bình có 194 ngày mưa chủ yếu tập trung vào tháng 6,7,8 Hiện tương mù sương mù xảy không nhiều, số ngày mù sương kín trời trung bình 1,3 ngày/năm, số ngày có xuất mù trung bình 25 ngày/năm tập trung chủ yếu vào tháng 12,1,2,3 Chế độ gió: Hướng gió thịnh hành hướng Đông Bắc (Tần suất 27,2%) hướng Nam (Tần suất 14,2%) Tốc độ gió mạnh 40m/s theo hướng Bắc (tháng 7) hướng Đông Bắc (tháng 9) tốc độ gió trung bình 3,4m/s Bão: Bão thường xuất vào tháng 6,7,8, tháng Tốc độ gió lớn đạt tới 51m/s theo hướng Đông Bắc - Điều kiện địa chất khu vực chủ yếu đất đá đổ thải công ty khu vực khai thác gần đổ như: Công ty than Cẩm Thành, Công ty than 86 – TM.5 Công ty CP TVĐT Mỏ CN- Vinacomin Thiết kế đổ thải bãi thải Nam Khe Tam Đông Khe Sim giai đoạn 2013-:-2015 Tổng Công ty Đông Bắc, Công ty than Đèo Nai Do không khảo sát địa chất khu vực nên lấy tương tự địa chất đất đá thải bãi thải Đông Cao Sơn (Do địa chất công ty khai thác than vùng Cẩm Phả đổ ra) sau: Đất đá đổ thải san lấp, thành phần gồm sét pha, dăm cục, tảng đá sét than, sét kết, bột kết mầu đen, xám nâu, xám vàng, đôi chỗ lẫn cục tảng đá cát kết, sạn kết cứng, xám vàng, đôi chỗ lẫn cục tảng đá cát kết, sạn kết cứng mầu xám nâu, xám trắng, kết cấu chặt vừa” với số : • Sức chịu tải cho phép là: 1-:-1.50 kG/cm2 • Góc nội ma sát : ϕtc = 30o • Dung trọng tiêu chuẩn γ tc = 1.82 T/m3 2.3 Giải pháp thiết kế Căn vào điều kiện địa hình khu vực xây dựng, đê chắn đất đá thải số số thiết kế với quy mô sau: 2.3.1 đê chắn đất đá thải số 5: - Kết cấu đê : Đê đất lu lèn đầm chặt K90 - Cao độ thiết kế đỉnh đê : + 168.06-:-+178.32 (Hệ cao độ Nhà nước) - Cao độ tự nhiên : +164.02-:-+173.97 (Hệ cao độ Nhà nước) - Chiều rộng đỉnh đê : 5.00m - Chiều cao đê tính đến đỉnh đê h= 3.98-:-5.71m - Chiều dài đê : Lđ = 331.05m - Taluy đắp : Thượng lưu 1:1.5 - Hạ lưu 1:1.5 * Chú ý: Trước đắp đất cần dọn dẹp bóc hữu sâu 0.5m Khi tự nhiên dốc ngang > 20 % phải đào thành bậc cấp với bề rộng B=1.0m trước đắp đê - Gia cố cửa tràn : + Kết cấu đá hộc xếp cho phép nước thấm qua cửa tràn + Cao độ thiết kế đỉnh cửa tràn : +167.30 (Hệ cao độ Nhà nước) + Cao độ chân cửa tràn : +164.20 (Hệ cao độ Nhà nước) + Chiều rộng đỉnh cửa tràn : 2.00m + Chiều cao cửa tràn h= 3.10m + Chiều dài cửa tràn : Lct = 16.17m + Taluy cửa tràn : Thượng lưu 1:1.0 - Hạ lưu 1:2.0 + Chiều rộng đáy cửa tràn : B= 11.30m TM.6 Công ty CP TVĐT Mỏ CN- Vinacomin Thiết kế đổ thải bãi thải Nam Khe Tam Đông Khe Sim giai đoạn 2013-:-2015 2.3.2 đê chắn đất đá thải số 6: - Kết cấu đê : Đê đất lu lèn đầm chặt K90 - Cao độ thiết kế đỉnh đê : + Đoạn từ cọc Km 0+74.25m -:- cọc 11Km 0+213.09m đê thiết kế với cao độ đỉnh Htk= + 180.70m (Hệ cao độ Nhà nước) + Đoạn từ cọc 11 Km 0+213.09m -:- cọc D Km 0+253.09m đê thiết kế với cao độ đỉnh Htk= + 180.70-:-184.34m (Hệ cao độ Nhà nước) - Cao độ tự nhiên - Chiều rộng đỉnh đê : 5.00m - Chiều cao đê tính đến đỉnh đê h= 3.21-:-5.45m - Chiều dài đê : Lđ = 178.85m - Taluy đắp : Thượng lưu 1:1.5 - Hạ lưu 1:1.5 - Để đảm bảo thoát nước qua khu vực xây dựng cửa tràn ngăn chặn đất đá thải trôi lấp, từ cọc 10 Km 0+204.25m-:- cọc 12 Km 0+233.09m phần thượng lưu đê đào tạo hành lang thoát nước đất đá trôi lấp, với bề rộng đáy B=5.00m cao độ đáy thiết kế thay đổi từ H=+177.4-:-+179.22m, mái ta luy đào 1:1.0 : +175.25-:-+184.34 m (Hệ cao độ Nhà nước) * Chú ý: Trước đắp đất cần dọn dẹp bóc hữu sâu 0.5m Khi tự nhiên dốc ngang > 20 % phải đào thành bậc cấp với bề rộng B=1.0m trước đắp đê - Gia cố cửa tràn : + Kết cấu đá hộc xếp cho phép nước thấm qua cửa tràn + Cao độ thiết kế đỉnh cửa tràn : +179.70 (Hệ cao độ Nhà nước) + Cao độ chân cửa tràn : +174.50 (Hệ cao độ Nhà nước) + Chiều rộng đỉnh cửa tràn : 5.00m + Chiều cao cửa tràn h= 5.20m + Chiều dài cửa tràn : Lct = 26.33m + Taluy cửa tràn : Thượng lưu 1:1.5 - Hạ lưu 1:1.5 + Chiều rộng đáy cửa tràn : B= 21.35m + Gia cố hạ lưu cửa tràn đá hộc xếp với kích thước gia cố 11.9x3x0.8m TM.7 Công ty CP TVĐT Mỏ CN- Vinacomin Thiết kế đổ thải bãi thải Nam Khe Tam Đông Khe Sim giai đoạn 2013-:-2015 2.4 Chỉ dẫn kỹ thuật 2.4.1 Khối lượng xây dựng : 2.4.1.1 Tuyến đê chắn đất đá thải số 5: BẢNG THKL ĐÊ CHẮN ĐẤT ĐÁ THẢI SỐ STT 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 Hạng mục Cửa tràn đá hộc xếp Đào đất đường tràn Đá hộc xếp Đê chắn đất đá thải Đắp Đào cấp Đào hữu Đơn vị Khối lượng m3 m3 41.36 241.64 m3 m3 m3 22294.53 18.01 3059.99 Ghi 2.4.1.2 Tuyến đê chắn đất đá thải số 6: BẢNG THKL ĐÊ CHẮN ĐẤT ĐÁ THẢI SỐ STT Hạng mục Đắp Đào Đào cấp Đào hữu Đá hộc xếp Đơn vị m3 m3 m3 m3 m3 Khối lượng 9584.28 5442.96 84.09 1298.66 1363.28 Ghi 2.4.2 Trình tự thi công : - Định vị ranh giới, vị trí công trình - Dọn dẹp mặt - Tiến hành bóc hữu cơ, đào cấp - Đào đất - Đắp đất 2.4.3 Biện pháp thi công : 2.4.3.1 Nguồn đất đắp tiêu đất đắp nền: Đất đắp lấy từ nguồn đất đổ thải bãi bãi thải Nam Khe Tam – Đông Khe Sim sau sàng lọc loại bỏ đá to đắp Đất đắp vận chuyển tới chân công trình với cự ly vận chuyển 1km * Chú ý: Trong trường hợp vật liệu đất đắp không đồng thi công theo nguyên tắc đất thấm đắp thượng lưu TM.8 Công ty CP TVĐT Mỏ CN- Vinacomin Thiết kế đổ thải bãi thải Nam Khe Tam Đông Khe Sim giai đoạn 2013-:-2015 2.4.3.2 Các giải pháp thi công chính: - Định vị ranh giới tuyến đê theo điểm mốc - Thi công đào nền: Sử dụng tổ hợp máy xúc + máy ủi + ô tô tự đổ thi công đào - Thi công đắp nền: Sau xử lý xong (bóc hữu cơ, đào cấp) tiến hành đắp sử dụng tổ hợp máy xúc + ô tô tự đổ+ máy ủi + xe tưới nước+ máy lu thi công đắp Đất đắp vận chuyển ô tô tự đổ trọng tải 12 – 15 loại Kpa3-256 B1, Huyndai vận tải đến đổ xuống vùng đắp sau dùng xe gạt tạo thành lớp có chiều dày không 30-40 cm, dùng xe lu sơ kết hợp tưới nước đảm bảo độ ẩm thích hợp lu lèn đạt độ chặt lớp đất đắp K=0.90 - Lu lèn theo lớp với chiều dầy không lớn 30-40cm lu bánh tự hành 16T 2.4.4 Đảm bảo an toàn kỹ thuật, môi trường phòng chống cháy nổ a/ Kỹ thuật an toàn lao động: - Trong trình thi công cần đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường vận chuyển đất đắp đến chân công trình, đồng thời tổ chức hoạt động máy móc thi công phù hợp với khả đáp ứng mặt thi công - Lực lượng tham gia thi công có đủ tiêu chuẩn độ tuổi, sức khoẻ, tay nghề huẩn luyện an toàn lao động trước vào thi công; - Người tham gia thi công trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, bảo hộ lao động theo nghề nghiệp mình; - Cần có cán phụ trách an toàn lao động có mặt suốt trình thi công để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế tai nạn b./ Vệ sinh môi trường, an ninh khu vực phòng chống cháy nổ: - Lập thiết kế mặt thi công; - Đảm bảo vệ sinh môi trường,vệ sinh an toàn giao thông: + Có phương án vận chuyển cấu kiện, vật liệu phục vụ thi công vào ban đêm hành theo quy định quyền địa phương; + Các phương tiện vận chuyển vật liệu phế thải che bạt tránh rơi đổ phế liệu đường; + Vệ sinh vật liệu rơi vãi, không để vệ sinh, bụi, bẩn; + Bố trí đội thu gom phế thải dọn dẹp công trường suốt thời gian thi công; - Chống ồn rung động mức; - Phòng chống cháy nổ trình thi công; TM.9 Công ty CP TVĐT Mỏ CN- Vinacomin Thiết kế đổ thải bãi thải Nam Khe Tam Đông Khe Sim giai đoạn 2013-:-2015 - Thực biện pháp an toàn sử dụng điện thi công; - Có thiết bị chống cháy: Nước cứu hoả bình bọt chống cháy; - Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật; - Trong thi công có biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo trì hoạt động bình thường hệ thống này; - Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm TM.10 ... dựng : 2.4.1.1 Tuyến đê chắn đất đá thải số 5: BẢNG THKL ĐÊ CHẮN ĐẤT ĐÁ THẢI SỐ STT 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 Hạng mục Cửa tràn đá hộc xếp Đào đất đường tràn Đá hộc xếp Đê chắn đất đá thải Đắp Đào cấp... hình khu vực xây dựng, đê chắn đất đá thải số số thiết kế với quy mô sau: 2.3.1 đê chắn đất đá thải số 5: - Kết cấu đê : Đê đất lu lèn đầm chặt K90 - Cao độ thiết kế đỉnh đê : + 168.06-:-+178.32... mục - Tên vẽ Ký hiệu vẽ ĐÊ CHẮN ĐẤT ĐÁ THẢI Bình đồ-trắc dọc–trắc ngang đê chắn đất đá T241-3MB-02-01 thải số TM. 2 Công ty CP TVĐT Mỏ CN- Vinacomin STT Thiết kế đổ thải bãi thải Nam Khe Tam Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: TM đê đập chắn đất đá thải, TM đê đập chắn đất đá thải, , GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

Hình ảnh liên quan

BẢNG THKL ĐÊ CHẮN ĐẤT ĐÁ THẢI SỐ 5 - TM đê đập chắn đất đá thải

5.

Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan