0

bao cao tai chinh quy iv 2015

19 107 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:11

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình đợc ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình đựoc nghi nhận theo nguyên giá, giá trị hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Tài sản cố định thuê tài chính đợc nghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT ) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính . Trong quá trình sử dụng , tài sản cố định thuê tài chính đợc ghi nhận theo nguyên giá , hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Khấu hao đựoc trích theo phơng pháp đờng thẳng . Thời gian khấu hao đợc ớc tính nh sau : - Nhà cửa, vật kiến trúc : - Máy móc, thiết bị : - Phơng tiện vận tải : - Thiết bị văn phòng : 3 TAP DOAN DAU KI If QUOC GIA NAM CONG TY CO PHAN CIIUNG KIIOAN DAU KIIi CONG I IOA XA 1101 CI I0 NGI fin viu NAM D'Oc 14p — Ty — Ranh phtic s6: V/v: Giai /CKDK-TCKT trinh bcio cao tai chinh quy IV nano 2014 Kinh IIa NOin 20 Mang 01 nam 2015 UY BAN CIIUNG KIIOAN NIIA NVOC UY BAN GIAM SAT TAI CIIINII QUOC GIA SO GIAO INCH CIIUNG KIIOAN HA NO! sar GIAO DICH CIIUNG KIIOAN THAN!! I'HO 110 CHI MINH C8ng ty Co phan Chang khoan Dau (PSI) xin Uy ban Chirng khoan Nha ntrac, Uy ban Giam sat Tai chinh Quec gia va cac SO Giao dich led chao tran Theo quy dinh tai Thong tAr se 52/2012n-1-13TC 05/04/2012 twang dan ve vice tong be th6ng tin tren TTCK, twang hop 10 nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep tai bao cao ket qua hoat d6ng kinh doanh giira kY bao dm so voi ciing ky bao cao nam tank co bien d6ng tir mu.6.1 phan tram (10%) tro len, to ch&c niem yet phai giai trinh r8 nguyen nhan di'm den nhirng Hen d6ng bat thu.Ong Theo do, Cong ty Co phan Chirng khoan Dau xin giai trinh v'e bien d6ng Icet qua kinh doanh cua QuY IV nam 2014 (kY bao cao) so vai QuY [V nam 2013 nhu sau: M5 Chi tieu QuY 1V/2014 QuY 1V/2013 ( - 1) (- 2) (-3) (- 4) 1 I Doanh thu Trona d6: - Doanh thu hog dang mai giai chirng khoan - Doanh thu hoar dant!, au to chirng khoan, gop van - Doanh thu bao lanh phat hanh chirng khoan - Doanh thu dai lj( phat hanh chirng khoan - Doanh thu hog clang ttx van - Doanh thu km 14 chirng khoan, - Doanh thu hog clang uji lilac dau gia - Doanh thu cho thud sir dung tai san - Doanh thu khac Chi phi Loi nhui:in !chic Tong 19•1 nhukin kd than tru•O.c thud Chi phi thue TM" hie'n hanh i' 1,9i nhu:in sau thue l'NDN That/ d6i % cricra e, QIV/2014 va ()1V/2013 (-5) 27,164,351,952 33,198,893,282 -18% 7,003,580,462 22,766,450 8,013,598,483 3,838,561,596 2,192,561,795 82% -99% 15,796,032,726 1,602,966,684 -49% 21% 1,942,366,550 10,182,040,007 26,072,700,457 (25,515,500) 1,066,135,995 1,066,135,995 9,768,770,481 32,261,023,047 (354,147,264) 583,722,971 583,722,971 4% -19% 83% 83% CONG TY CO PHAN CHONG KHOAN DAU KHI 18 LS! Thuang Kiet - Hoan Kiem - Ha NOi BAO CAO TINA IHNII TAI SAN NO - TAI SAN CO Qr4 IV nom 2014 Don I Thi sin ca (sa dyng von) Tan - Tien mht t6n quj, - Tien gii tai NH - Tien dang chuyen Hoot Ong nghiep vu a) Cac Ichoin diu tu ching khoan ngfin hp va dAu tu nem hp khac - Ching khoan ty doanh + Till phieu chinh phi' + Trai phieu cong ty dtrac CP boo linh + Trai phieu va cac ching khodn khac cac TCTD, cac t8 chic TC khac phat hanh + Trai phieu va cac ching khoan khac cac t6 chic kinh to phat hanh - DAu tu ngin han dm cong ty thong khoan + DAL' to vao cac TCTD va cac to chic tai chinh ntroc khac + DAu tu vao cac CO chic kinh to nu& + Dau tu vao cac t6 chic O nu& ngoai b) Cac khohn cluing khoan dAu tu dai han va gap van lien doanh cua cong ty ching khoan - Dau to vao cac TCTD va cac t6 chic tai chinh ntrac khac - DAu tu vao cac t8 chic kinh th nu& - DAu to va cac tochic a nu& ngoai c) DAu to dai han khac - Diu to vao cac TCTD va cac ti8 chic tai chinh ntrac khic - Dau tu vao cac to chic kinh to mnac - Diu tu va cac t6 chic a nuac ngoai d) Du plying giam gia CK& DT dai hp khac Tai sin co khac II 'rid sin nu (nguen vim) I Vay TCTD,cic TCTC khic nu* Vay cac artuvng khfic ntrerc Vay milk ngoai Trill phieu phit hanh Thanh town giao dich ching khofin cfia NOT ‘Toil vi cfic quy - Win gap ban dati— - Vtni ba" sung - Viin dieu chinh - Cac qu'y va lgi nhuan chtra phin phOi 'fii sin no khac Milk sinh giam kS' 15,893,004,046,186 14,807,845,199,348 1,683,116,023 14,806,162,083,325 36,230,273,416 7,846,131 7,846,131 - 79,773,643,281 79,773,643,281 - alai kj, 813,844,216,587 251,590,679,368 102,686,219 251,487,993,149 207,313,560,078 209,642,787,486 209,642,787,486 - - - 79,773,643,281 - 7,846,131 - 209,642.787,486 - - - - - 1,066,135,995 9,944,787,781,357 - - 1,011,204,859,127 20,643,437,002,285 10,697,583,084,933 1,066,135,995 - (43.543,369,865) 1,048,928,573,422 21,244,755,827,395 10,867,815,477,758 10,376,940,349,637 - (2,329,227,408) 354,939,977,141
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. Tài sản cố định hữu hình 2211 V.7 58.149.966.415 34.853.197.100 - bao cao tai chinh quy iv 2015

1..

Tài sản cố định hữu hình 2211 V.7 58.149.966.415 34.853.197.100 Xem tại trang 4 của tài liệu.
V. Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán - bao cao tai chinh quy iv 2015

h.

ông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cằm có đảm bảo các khoản vay: 38, 149,966,415 - bao cao tai chinh quy iv 2015

i.

á trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cằm có đảm bảo các khoản vay: 38, 149,966,415 Xem tại trang 15 của tài liệu.
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu - bao cao tai chinh quy iv 2015

a.

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Xem tại trang 17 của tài liệu.