0

bao cao tai chinh quy iv nam 2016

19 82 0
  • bao cao tai chinh quy iv nam 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:03

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình đợc ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình đựoc nghi nhận theo nguyên giá, giá trị hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Tài sản cố định thuê tài chính đợc nghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT ) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính . Trong quá trình sử dụng , tài sản cố định thuê tài chính đợc ghi nhận theo nguyên giá , hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Khấu hao đựoc trích theo phơng pháp đờng thẳng . Thời gian khấu hao đợc ớc tính nh sau : - Nhà cửa, vật kiến trúc : - Máy móc, thiết bị : - Phơng tiện vận tải : - Thiết bị văn phòng : 3 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần 2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất - chế biến. 3. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, mua bán xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa xây tô, bê to ng), clinker, nguyên vật liệu, vật tư nghành xây dựng. Xâ y dựng dân dụng. kinh doanh bất động sản (cao ốc văn phòng cho thuê). 4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngà y 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộ c. Báo cáo tài chính của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chín h tổng hợp. 2. Tiền và tương đương tiền Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 8 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 th áng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có n hiều rủi ro trong việc chuyển đổi. 3. Hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao g ồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàn g tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị t huần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kh o trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận t heo hóa đơn, chứng từ. 5. Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên g iá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tín h đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nh ận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần 2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất - chế biến. 3. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, mua bán xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa xây tô, bê tong), clinker, nguyên vật liệu, vật tư nghành xây dựn g. Xây dựng dân dụng. kinh doanh bất động sản (cao ốc văn phòng cho thuê). 4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thú c vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩ n mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài c hính. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp báo cáo tài chính củ a các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cá o tài chính tổng hợp. 2. Tiền và tương đương tiền Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng v ới Báo cáo tài chính 8 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ng ân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như kh ông có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi. 3. Hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơ n giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hà ng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu t hụ chúng. 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. 5. Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản c ố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh s au ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng BAO CAO TAI CHiNH QUY IV cHo NAI\,I TAICHiNH KET THTC NGAY3l THANG 12 NAM 2016 C6NG TY CO PHAN BAT D9NG SAN VA XAY D\TNG TRUONG THANH Hn Nqi thrng 0l nnm 2017 cd pHir{ c6NG Ty BAT ooNG siN vi )dy Dlrhc TRUdNG IHANH MUC LVC I B4o 3, Bing cto ct Eln Ciim cir d6c d6i kd ro{n qui Mai rg}y3l tb{trg 12 rith 2016 '1 BrocAok6rqudhoftdohgUnhdorDbqui4 cnrDnmnichlnhldrrbrr.ngtj rhdbg t2 s Dth,20l6 8-9 ln chuyen t|.tr tg qui4ot!nnnt ntn2016 B4o c{o 12 6, Bin thuyA ninh B4o cdo tll chinh qut th{ng 12 nnm20r6 chtnh k6rthnc ngnyJr ih{ns 10 cn! nnn rri chtnh k6t rhnc rgny 3r rr-32 I ( CONG Ty cO pH,iN B,iT DoNc s,iN v,\ x,iy DIiNG TRttdNc TH,iNH oradri:s6 r!,2 oh6r.iDDan.phudngDinhc6ng,quitrttoingMsi.rhdihpb6sdNir lAoc^or^rcHrNH auY rv ho dn riiidritrh kar dric 'sdyrr ft6ng D dm20r6 BAo cAo CiA BAN TONG GIAMD6C BaD l3trB 1r")rir 'gtt d6c cons !' c6 phitr B;r doissan vi xey duns Truorg lhrnh ($u day sai!i ri _ci0! biy bio cio c'ra linh cing vdiRioc6o rdr chilh gin nion di qui lv crja nirr riic]ri'rLr liL rhil c iDi lldiitrg l2nid20l6 Khii quiifii C6ng tv 'o gJl oS.).;ph; ho doerh.ou';J(r !n'rnJdn,.)oo'n n"l,eD o0" ;trdr nr4 ""no0- i,, n r dosdxdt,o, \tDdu|hi hf\"Hi\.i!.1p u' " p r'mng qui tinh hoar done c6ns ry di duq sn Kd.hoach vd Diu tu d$ih HiNiiohi! 1rr.) di, Cli) chnng nhi:n diig kt doinh ighigp.l l lin Ciey cbihs nhindire ki doaih nchief di€L 'rhiin chhh a', r,J l9 ing r0nim20l5 ve Dtachi , s'513,]2 Dl6 mmim6rtrsi] - Di€n$ori vits rha! d6i ns,Ltrh |lgGkinhdoanh rdr Dtqphud,g D ih cdrs- quin Ho,ins HiN0i.ViirNrm M.,rli',r phd 0.161295356 llo0t dO',g kinli domh c'b Crlrg q theoGiAy chring nl,6n ding ki kinh doarh sir rtrird6e6xiydung - sh ruitsdi phiim khnc tt $isdtr liL: - - Sir \uir pht' ringvnbO pher xudtsdn phim phutqcho d te xe c6 d6ng cd nrir, Fm, vi d6ng n vi var liitrraibin cdxc Ain bo6n rd va xc cd doi! ca khdc Diili 6rd v,i re.6 dorg.d khdc chiaal: Dir li6 rdcoi (loei12 ch6 nsd, rixu6's) Bii phl rire vA cliq b0 phitr phu lrq cna 616u xe c,j d6ng co kh]ic Chiti€i: Bi La phtr ti' rg vi cic b.i phif pl,u rBcnr6 t6 (loai l2 ch6ns6itdrudns) xir dmgcdns tinh d,b,g;t vi dddng bO Xi) dFsc6n! tinh cdng ich Xb d@gc6n! tinh kt rhuit diln dudgkhic "pJl : 'l,i.3d in Lip dir hd dirsc;p, rlloir rudc,ld Lip d Lra 66ns xty dlmg kli{c suoivd didu hoA khons lloin thiin c6ngtinh xiiy dlmg Hoat dirs xiil dvng churon dung khic Bio J(dng, sn chn.6 16 v,i rc c6 dong.! khic ,i'\ -6i"i!.d, s.:.' I n:r D-'lJ.mdib'o t\hd go.oLo'n org'o'! u g('0 .tilo c L n6isi6ih6n nhin c6yau nKi ngoii) Bi, bu6, vii hiLng mry sin, siiyd6p Bin buln dd di'ng khic cho !ia dinb Chi riA: Bin bndnitdiliei sla duog, dan v,r bi dan diqi: Rh hL i,i gnrJiB rt, bir sho vd d0 dlrg tr61 ther tum-q ttr - Bdi bn6r hiy !itii,l\ rhi€tbingorivi v,i phdn m6m - Bh b nr!hi6!bivdriihkiandianln,vigr r6ns dir.qs ci rri) a v,l inh i "aa r t dk tunE i i tit bi phd, hq], thinh o R'ia io tdi hhh : cONcry co pHiN BiToQNG s,iN Di!di: si r 3,r2, rrii vA xAY DWG TRtld\'c THiNIt Dli'L phudng Dinhcd0s,quao Hohg Ms, ddnh BAO CAOTNI CHiNH AUV IV tu dn dr.hhh kn isiy r L ,hing l, dmr0i6 'h'lc -Bin bu;i mit d., thii blviL phu r'jns m6y kntu chiri r Bii bu6n miy D6c- rhi€i bi!:i pn' riL rg ril! lli Llio,iig $! duiei Bin btr6n mit m6c.rhlat bldiii, vd lia' dien (miy phil diqn din-q Nniq i 'ii\ d h ri lrl;r bjkhl dfugtotre mrh di€n) Bin brdn li'n lorivtqulngktn loaL Bi,r budd vir liiu rhici bilip tli( khic tons ie] duig lliitr bu6i chu!6 doaDh khic chm d$t phin ldo diu Cliiti; Bin budn phtr liqtr m.t i'& !i 3ii] dq) phd BiiLamiyvirirh.,i6tbinsoiivi,phinninvd!hiabiri;nth6netonsciccnahiigdiuyindoxDh -Rir i dd n8i kim, so,, kinh v, rhior bilipd{l khiclrcngxaydunsrrcnsqiccn hi0g drLy:f dortrh dii.'dd n" ' h' 'B- er'ddFi""d trL "i'm - ''.bin bh a,Jono" d'gru den.ib6dg o""Fdodr '"d l' -L.d'o.p inr'.od"uroh! e.urhd'L-h-i< lor.' "" !i dd din! r6lrhir t(r,:, (, b6dindiin tong ic ta hing chtr]tn doanhi Btn li giuoig,.Ll, bd',,8he kotr8 ctc.ti hingchuyan do.ih vi'r rdihineh6ib:ng dumg bO - Dich ru luuti'rg nsi) - Nli,r
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. Tài sản cô định hữu hình 2211 V.9 103.525.522.909 58.149.966.415 - bao cao tai chinh quy iv nam 2016

1..

Tài sản cô định hữu hình 2211 V.9 103.525.522.909 58.149.966.415 Xem tại trang 3 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - bao cao tai chinh quy iv nam 2016

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Xem tại trang 5 của tài liệu.
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán - bao cao tai chinh quy iv nam 2016

h.

ông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cỗ đảm bảo các khoản vay: 103.525.522.909 - bao cao tai chinh quy iv nam 2016

i.

á trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cỗ đảm bảo các khoản vay: 103.525.522.909 Xem tại trang 15 của tài liệu.
9, Tăng, giám tài sản cố định hữu hình: - bao cao tai chinh quy iv nam 2016

9.

Tăng, giám tài sản cố định hữu hình: Xem tại trang 15 của tài liệu.
a) Bảng đôi chiêu biên động của vôn chủ sở hữu - bao cao tai chinh quy iv nam 2016

a.

Bảng đôi chiêu biên động của vôn chủ sở hữu Xem tại trang 17 của tài liệu.