0

Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu

19 472 0
  • Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 10:28

Bài tập chương Môn học: Hệ sở liệu Mô tả vắn tắt quy tắc nghiệp vụ công ty Pine Valley – chuyên sản xuất đổ gỗ nội thất sau: “A number of suppliers supply and ship different items to Pine Valley The items are assembled into products that are sold to customers who order the products Each customer order may include one or more lines corresponding to the products appearing on that order” Hãy thực yêu cẩu sau: a Xác định thực thể b Mối quan hệ thực thể c Vẽ lược đồ ER đơn giản ( không xác định thuộc tính thực thể) Từ lược đồ ER sau mô tả quy tắc nghiệp vụ dạng fact constraint Cho lược đồ ER hình vẽ: Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH 72 điểm 6, 26, 18, 23 a Khách hàng (customer) có vô số plan sử dụng handset không? b Có thể có khách hàng plan không? c Có thể tạo plan mà thuộc khách hàng không? d Người sử dụng hạn chế loại thiết bị cầm tay (types of handsets) liên quan đến loại plan (plan type) không? e Có thể quản lý liệu vể handset mả không cần gắn kết với plan không? f Có thể handset kết hợp với nhiều plan không? Từ bảng điểm (xem hình) gửi cho sinh viện vào cuối học kỳ, tạo ERD phản ánh nội dung có bảng điểm Giả sử môn học dạy instructor Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH Hình sau biểu diễn tình sình viên (student) tham gia (attend) làm việc (work) trường học (school) thuộc câu lạc (club) trường khác Hãy xác định quy tắc nghiệp vụ thể lược đồ a Quan hệ Works For lượng số (cardinality) Hãy phát biểu quy tắc nghiệp vụ cho mối quan hệ này, vẽ bổ sung lượng số phù hợp với quy tắc vừa phát biểu b Phát biểu quy tắc nghiệp vụ làm cho mối quan hệ Located In trở nên dư thừa (trường học câu lạc suy diễn từ quan hệ khác) Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH Vẽ lược đồ ER cho tình sau a Một công ty có số nhân viên (employee) làm việc Các thuộc tính nhân viên bao gồm Employee ID, Name, Address, Birthdate Công ty thực nhiều dự án (project) Các thuộc tính dự án bao gồm ProjectID, Project Name, Start Date Mỗi nhân viên gán cho hay nhiều dự án hay không gán cho dự án Nhưng dự án phải gán cho nhân viên gán cho lúc nhiều nhân viên Tỷ lệ tính chi phí (billing rate) nhân viên thay đổi tùy theo dự án Sau vẽ cho biết lược đồ có cho phép tạo dự án trước gán nhân viên cho dự án không? b Một phòng thí nghiệm có nhiều nhà hóa học (chemist) làm việc hay hay nhiều dự án (project) Các nhà hóa học sử dụng thiết bị (equipment) cho dự án Các tính chất nhà hóa học bao gồm Employee ID, Name, Phone No Các tính chất dự án bao gồm Project lD (identifier), Start Date Các tính chất thiết bị bao gồm Serial No, Cost Tổ chức cần ghi nhận lại ngày giao (Assign Date) thiết bị cho nhà hóa học Mỗi nhà hóa học phải giao cho dự án thiết bị Không thiết thiết bị phải giao, có dự án không cần gán cho nhà hóa học cho thiết bị c Một môn học (course) trường đại học có hay nhiều lớp học phần (section) lớp học phần Thuộc tính môn học bao gồm Course ID, Course Name, Units Thuộc tính lớp học phần bao gồm Section Number, Semester ID Thuộc tính phức Semester ID (mã học kỳ) có thành phần Semester vả Year Thuộc tính Section Number số nguyên dùng để phân biệt lớp học phần môn học d Một bệnh viện (hospital) có số lớn bác sĩ (physician) Các thuộc tính bác sĩ bao gồm Physician lD, Specialty Bệnh nhân (Patient) tiếp nhận vào bệnh viện bác sĩ Thông tin bệnh nhân bao gồm Patient ID, Patient Name Mỗi bệnh nhân tiếp nhận bác sĩ Nhưng bác sĩ tiếp nhận nhiều bệnh nhân Ngay tiếp nhận, bệnh nhân điều trị bác sĩ Một bác sĩ điều tri cho số bệnh nhân hay không điều trị cho bệnh nhân Thông tin chi tiết mỗ lần điều trị cần lưu trữ lại, bao gồm Date, Time, Results Có cần vẽ nhiều quan hệ bác sĩ bệnh nhân không? Có cần đưa bệnh viện vào loại thực thể không? Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH Trong lược đồ ER vừa vẽ có cho phép bệnh nhân tiếp nhận nhiểu bác sĩ khác lần nhập viện không? e Công ty (company) thường có thuộc tính đặc trưng Company ID, Company Name Industry Type Một số công ty thường thuê nhà tư vấn (consultant) Các thuộc tính đặc trưng cho nhà tư vấn Consultant ID, Consultant Name, Consultant Specialty (chuyên ngành) Thuộc tính scpecialty thuộc tính đa trị Giả sử nhà tư vấn làm việc cho công ty thời điểm cần theo dõi việc tuyển dụng thời Hãy vẽ ERD cho tình Bây giờ, bổ sung thêm vào lược đồ thuộc tính gọi hourly Rate, tiền lương mà công ty trả cho nhà tư vấn Mỗi lần nhà tư vấn làm việc cho công ty ký hợp đồng (contract) chứa điều khoản cho việc tuyển dụng Hợp đồng xác định thuộc tính Company ID, Consultant ID Contract Date Giả sử nhà tư vấn làm việc cho công ty thời điểm, vẽ lại ERD cho tình Xét thêm tình khác nhà tư vấn làm việc cho công ty thời điểm, cần lưu giữ lại lịch sử đầy đủ tất lần tuyển dụng nhà tư vấn công ty Vẽ lại ERD f Một bảo tàng nghệ thuật sở hữu khối lượng lớn tác phẩm nghệ thuật Mỗi tác phẩm nghệ thuật mô tả mã hạng mục (item_code), tên tác phầm (title), loại tác phẩm (type), kích cỡ (size) Size bao gồm chiều cao (Height), chiều rộng (Width) trọng lượng (Weight) Một tác phẩm nghệ thuật (work of artist) phát triển nghệ sĩ (artist) nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm chưa biết tới Một nghệ sĩ mô tả tính chất mã nghệ sĩ (artist_lD), tên nghệ sĩ (name), ngày sinh (date_of_birth), ngày (date_of_death) có giá trị null nghệ sĩ sống Chỉ có số liệu nghệ sĩ có tác phẩm thuộc sở hữu bảo tàng lưu trữ CSDL.Tại thời điểm nào, tác phẩm nghệ thuật trưng bày bảo tàng, cho mượn trưng bày bảo tàng khác Nếu trưng bày bảo tàng, tác phẩm nghệ thuật cần mô tả vị trí bảo tàng Nếu trưng bày bảo tàng khác, cần mô tả mã trưng bày (show_ID), thành phố (city), ngày bắt đầu (start_date) ngày kết thúc (end_date) Có thể nhiều tác phẩm bảo tàng tham gia triển lãm nơi khác, có trưng bày xuất hiện, bắt đầu ngày kết thúc chương trình Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH Nhiều tác phẩm nghệ thuật phần triển lãm, có triển lãm với tác phẩm nghệ thuật phải lưu trữ sở liệu Cuối cùng, sưu tập mô tả mã số sưu tập (gallery_ID), tên sưu tập (name) thành phố (city) Bảo tàng muốn giữ lại toàn lịch sử việc cho mượn tác phẩm nghệ thuật để trưng bày, lần tác phẩm cho mượn, bảo tàng muốn biết ngày cho mượn ngày trả lại Hãy vẽ lại lược đồ ER g Mỗi vụ xử kiện (case) công ty luật ABC thực có mã vụ kiện (case number), ngày mở (opened date), ngày kết thúc (closed date) mô tả vụ kiện (description) Một vụ kiện thuộc hay nhiều nguyên đơn (plaintiff), nguyên đơn tham gia nhiều vụ kiện Mỗi nguyên đơn có phán yêu cầu Một vụ kiện liên quan đến nhiều bị đơn (defendant), bị đơn liên quan đến nhiều vụ kiện Một nguyên đơn bị đơn người riêng lẻ hay tổ chức Người tổ chức lúc bị đơn lúc khác nguyên đơn Hãy vẽ lược đồ ER h Mỗi nhà xuất (publisher) có tên (name); email số điện thoại (telephone number) Một nhà xuất xuất nhiều sách (book); sách xuất nhà xuất Một sách xác định mã ISBN nó, thuộc tính khác tiêu đề (title), giá (price), số lượng trang (number of pages) Mỗi sách viết nhiều tác giả (author); tác giả viết nhiều sách dành cho nhà xuất khác Mỗi tác giả mô tả mã tác giả (author ID), tên (name) địa (address) Tiền nhuận bút (royalty rate) trả cho tác giả khác sách khác Một tác giả nhận chi phiếu trả tiền quyền (royalty check) riêng biệt cho sách Mỗi séc xác định mã số séc (check ID), ngày (date) số tiển Vẽ lược đồ ER Sở điện lực muốn tạo sở liệu với thực thể thuộc tính sau: • Khách hàng (customer) có thuộc tính mã số khách hàng (customer ID), tên (name), địa (Address) gồm có tên đường (street), thành phố (city), mã vùng (Zip Code), điện thoại (telephone) Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH • Địa điểm (Location) có thuộc tính mã địa điểm (Location ID), địa (Street, City, Zip Code), loại địa điểm (Type) (dành cho doanh nghiệp cư dân) • Đơn giá (Rate) với thuộc tính Rate class (loại đơn giá) đơn giá (RatePerKWH) Các quy tắc kinh doanh công ty sau: • Khách hàng có nhiều địa điểm • Mỗi địa điểm có nhiều giá, tùy thuộc vào thời gian sử dụng ngày Vẽ ERD xác định lượng sô tối đa tối thiểu Bình Minh công ty kỹ thuật với khoảng 500 nhân viên (employee) Cần sở liệu để theo dõi tất nhân viên phòng ban (department) công ty Mỗi nhân viên có mã số (unique number) công ty gán cho, ngày sinh nhân viên Nếu nhân viên kết hôn với nhân viên khác công ty ngày kết hôn (date of marriage) tên người kết hôn phải lưu trữ lại; Tuy nhiên, người kết hôn nhân viên công ty không cần lưu hồ sơ hôn nhân Mỗi nhân viên có chức danh công việc (ví dụ, kỹ sư, thư ký, vv) Một nhân viên thực loại công việc thời điểm nào, cần trì thông tin cho công việc nhân viên Có 11 phòng ban khác nhau, phòng ban có mã số Một nhân viên cần báo cáo với phòng ban Mỗi phòng ban có số điện thoại Để mua sắm thiết bị (equipment), phòng ban giao dịch với nhiều nhà cung cấp (vendor) Một nhà cung cấp thường cung cấp thiết bị cho nhiều phòng ban Cần lưu trữ tên địa nhà cung cấp ngày họp cuối phòng ban nhà cung cấp Nhiều nhân viên làm dự án (project) Một nhân viên làm việc nhiều dự án gán cho nhiều dự án thành phố (city) Đối với thành phố, cần lưu trữ tên mật độ dân cư thành phố Một nhân viên có nhiều kỹ (skill) nhân viên sử dụng số kỹ dự án cụ thể Nhân viên sử dụng kỹ mà họ sở hữu vào dự án Mỗi kỹ gán mã số phải lưu trữ mô tả ngắn gọn (short description) cho kỹ Các dự án phân biệt mã số dự án, chi phí ước tính (estimated cost) Vẽ lược đồ ER Wally Los Gatos- chủ chuỗi chi nhánh (branch) bán giấy dán tường phụ kiện - muốn thiết kế sở liệu theo dõi doanh số bán hàng, Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH khách hàng nhân viên cửa hàng Các quy tắc đặc tả nghiệp vụ ông cung cấp sau:  Khách hàng (customer) đặt hàng thông qua chi nhánh (branch)  Các thông tin cần theo dõi khách hàng: tên (name), địa (address) , thành phố (city), mã vùng (Zip Code) , điện thoại (phone number), ngày sinh (birthdate)  Một khách hàng đặt nhiều đơn đặt hàng (order)  Một khách hàng không thiết phải đặt hàng cố định chi nhánh  Khách hàng có nhiều tài khoản (account) tài khoản Các thông tin tài khoản bao gồm: số dư (balance), ngày toán cuối (last payment date), số tiền toán trước (last payment amount), loại tài khoản (Type)  Một chi nhánh có nhiều khách hàng Các thông tin chi nhánh cần lưu trữ lại bao gồm: mã số Chi nhánh (branch number), vị trí (Location) bao gồm thành phố, mã vùng, địa  Một chi nhánh bán tất mặt hàng (item) bán số mặt hàng cố định  Đơn đặt hàng chứa hay nhiều mặt hàng Các thông tin đơn đặt hàng bao gồm mã đơn đặt hàng (order umber), ngày đặt hàng (order date)  Các mặt hàng (item) bán nhiều chi nhánh Thông tin mặt hàng bao gồm : mã mặt hàng (item number), tên mặt hàng (name), mô tả (description), mau sắc (color), kích cỡ (size), loại mặt hàng (Type)  Một mặt hàng chứa nhiều mặt hàng thành phần, ví dụ giấy dán phòng ăn bao gồm giấy hình giấy đường viền  Hiện chuỗi cửa hàng có 56 nhân viên làm việc Các thông tin nhân viên bao gồm Tên (Name), Địa (Street, City, Zip Code), Điện thoại, Ngày thuê (Hire date), Lương (salary), kỹ (skill) tuổi (age)  Mỗi nhân viên làm việc chi nhánh  Mỗi nhân viên có nhiều người họ hàng (dependent) Thông tin họ hàng cần lưu trữ lại bao gồm tên người phụ thuộc tuổi tác mối quan hệ với nhân viên  Nhân viên có nhiều kỹ Dựa vào thông tin này, vẽ lược đồ E-R Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH BÀI TẬP chương 1/ Cho lược đồ CSDL quản lý sinh viên Hãy thực câu truy vấn sau a) Lập danh sách sinh viên nam tỉnh “LONG AN” học khoa “CNTT”, danh sách cần tất thuộc tính quan hệ Sv b) Lập danh sách sinh viên có điểm thi < (thi lại), danh sách cần MASV,HOTEN,TENMH, DIEMTHI tăng dần theo cột MASV c) Lập danh sách sinh viên có điểm thi trung bình môn < 5, danh sách cần MASV,HOTEN, DIEMTRUNGBINH tăng dần theo cột MASV d) Tổng số tiền học bổng khoa e) Những sinh viên đăng ký học nhiều môn học, danh sách cần MASV,HOTEN,SOLAN_DANGKY f) Lập danh sách sinh viên có điểm trung bình cao nhất, danh sách cần MASV, HOTEN, NGAYSINH, DIEMTRUNGBINH 2/ Cho lược đồ CSDL dùng để quản lý lao động bao gồm lược đồ quan hệ sau: Nhanvien(MANV,HOTEN,NGAYSINH,PHAI,DIACHI,MAPB) Các quy tắc nghiệp vụ sau: - Mỗi nhân viên có mã số nhân viên (MANV) Một mã số nhân viên xác định thông tin họ tên (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH), phái (PHAI), địa (DIACHI) phòng ban (MAPB) nơi quản lý nhân viên Phongban(MAPB,TENPB) - Mỗi phòng ban có mã phòng ban (MAPB) nhất, mã phòng ban xác định tên phòng ban (TENPB) Cong(MACT,MANV,SLNGAYCONG) - Cần ghi nhận số lượng ngày công (SLNGAYCONG) nhân viên (MANV) tham gia vào công trình (MACT) Congtrinh(MACT,TENCT,DIADIEM,NGAYCAPGP,NGAYKC,NGAY HT) - Mỗi công trình có mã số công trình (MACT) Mã số công trình xác định thông tin tên gọi công trình (TENCT), địa điểm (DIADIEM), ngày công trình cấp giấy phép xây dựng (NGAYCAPGP), ngày khởi công (NGAYKC), ngày hoàn thành (NGAYHT) Hãy thực câu hỏi sau SQL Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH a) Danh sách nhân viên có tham gia vào công trình có mã công trình (MACT) X Yêu cầu thông tin: MANV,HOTEN, SLNGAYCONG, MANV tăng dần b) Đếm số lượng ngày công công trình Yêu cầu thông tin: MACT, TENCT, TONGNGAYCONG (TONGNGAYCONG thuộc tính tự đặt) c) Danh sách nhân viên có sinh nhật tháng yêu cầu thông tin: MANV, TENNV, NGAYSINH, ĐIACHI,TENPB, xếp quan hệ kết theo thứ tự tuổi giảm dần d) Đếm số lượng nhân viên phòng ban Yêu cầu thông tin: MAPB, TENPB, SOLUONG (SOLUONG thuộc tính tự đặt.) 3/ Cho quan hệ sau: Monhoc(MSMH ,TENMH,SOTINCHI ,TINHCHAT) MSMH mã số môn học, TENMH tên môn học SOTINCHI số lượng tín chỉ, TÍNH CHẤT môn học bắt buộc, môn học không bắt buộc Sinhvien(MSSV,HOTEN,NGAYSINH,LOP) MSSV mã số sinh viên, HOTEN họ tên sinh viên NGAYSINH ngày sinh, LOP(C,4,0) lớp Diem(MSSV,MSMH,DIEMTHI) DIEMTHI điểm thi Hãy dùng lệnh SQL để thực câu lệnh sau: a) Hãy cho biết môn học bắt buộc có SOTINCHI cao b) Hãy liệt kê danh sách gồm MSSV,HOTEN,LOP, DIEMTHI sinh viên thi môn học CSDL, theo thứ tự LOP,DIEMTHI c) Hãy cho biết sinh viên có điểm thi cao môn học có mã CSDL d) Hãy cho biết phiếu điểm sinh viên có mã số 9900277 Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH 10 e) Hãy liệt kê danh sách gồm MSSV, HOTEN., LOP, ĐIỂM TRUNG BÌNH sinh viên có điểm trung bình môn 5, theo thứ tự LOP,HOTEN f) Hãy liệt kê danh sách điểm trung bình sinh viên theo thứ tự , lớp, tên g) Hãy cho biết điểm sinh viên theo môn 4/ Dựa vào lược đồ sở liệu Docgia(MADG,HOTEN,NGAYSINH,DIACHI,NGHENGHIEP) Phieumuon(SOPM,NGAYMUON,MADG) Chitietmuon(SOPM,MADAUSACH,NGAYTRA) Dausach(MADAUSACH,BAN,TAP,MASH) Sach(MASH,TENSACH,TACGIA,NHAXB,NAMXB) Hãy thực câu hỏi sau SQL a) Danh sách đọc giả đăng ký mượn sách ngày d Yêu cầu thông tin: MAĐG, HOTEN, ĐIACHI b) Các sách phiếu mượn có SOPM x Yêu cầu thông tin MASH, TENSACH, TACGIA, NGAYMUON, NGAYTRA c) Tổng số lượt mà đọc giả đến mượn sách năm 2001 Yêu cầu thông tin MAĐG,HOTEN,SOLANMUON (SOLANMUON thuộc tính tự đặt) d) Danh sách đọc giả cao tuổi mượn sách ngày d Yêu cầu thông tin MAĐG, HOTEN, NGAYSINH, ĐIACHI, NGHENGHIEP 5/ Dựa vào lược đồ sở liệu Khach(MAKH,HOTEN,DIACHI,DIENTHOAI) Hoadon(SOHD,NGAYLAPHD,NGAYBAN,MAKH) DongHoaDon(SOHD,MAHANG,SLBAN) Hang(MAHANG,TENHANG,DONGIA,DVT,MANHOM) Nhom(MANHOM,TENNHOM) Hãy thực câu hỏi sau SQL a) Danh sách khách hàng mua hàng ngày d Yêu cầu thông tin MAKH, HOTEN, ĐIACHI, ĐIENTHOAI b) Danh sách mặt hàng số hóa đơn (SOHĐ) x Yêu cầu thông tin MAHANG, TENHANG, SLBAN, ĐONGIA, THANHTIEN Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH 11 c) d) e) f) (THANHTIEN= SLBAN*ĐONGIA; THANHTIEN thuộc tính tự đặt).Yêu cầu xếp tăng dần theo cột TENHANG Danh sách mặt hàng thuộc mã nhóm hàng A có đơn giá cao Yêu cầu thông tin : MAHANG, TENHANG,ĐONGIA Đếm số lượng mặt hàng nhóm hàng Yêu cầu thông tin : MANHOM, TENNHOM, SOLUONG (trong SOLUONG thuộc tính tự đặt) (0,75đ) Danh sách khách hàng mua mặt hàng có mã nhóm hàng A ngày d Yêu cầu thông tin MAKH, HOTEN, ĐIACHI, ĐIENTHOAI,TENHANG Thống kê việc mua hàng năm 2002 khách hàng có mã khách hàng Kh01 (theo hóa đơn) Yêu cầu thông tin MAKH,HOTEN,SOHĐ,TRIGIAHĐ TRIGIAHĐ tổng số tiền hóa đơn (TRIGIAHĐ thuộc tính tự đặt) 6/ Dựa vào lược đồ sở liệu Giaovien(MAGV,HOTEN,DTGV,MAKHOA) Khoa(MAKHOA,TENKHOA,DTKHOA) Lop(MALOP,TENLOP,SISO,MAKHOA) Monhoc(MAMH,TENMH) Phonghoc(SOPHONG,CHUCNANG) Lichbaogiang(MALICH,NGAYDAY,MAGV) Dongbaogiang(MALICH,TUTIET,DENTIET,BAIDAY,GHICHU,LYTHU YET,MAMH,MALOP,SOPHONG) Hãy thực câu hỏi sau SQL a) Xem lịch báo giảng tuần từ ngày 16/09/2002 đến ngày 23/09/2002 giáo viên có MAGV (mã giáo viên) TH3A040 Yêu cầu: MAGV,HOTEN,TENLOP,TENMH,SOPHONG, NGAYDAY, TUTIET, DENTIET, BAIDAY, GHICHU b) Xem lịch báo giảng ngày 23/09/2002 giáo viên có mã khoa CNTT Yêu cầu: MAGV,HOTEN,TENLOP,TENMH,PHONG,NGAYDAY,TUTIET,DEN TIET,BAIDAY, GHICHU) c) Cho biết số lượng giáo viên (SOLUONGGV) khoa, kết cần xếp tăng dần theo cột tên khoa yêu cầu: TENKHOA ,SOLUONGGV ( SOLUONGGV thuộc tính tự đặt) Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH 12 BÀI TẬP chương 1/ Cho quan hệ sau: r( A B C D E) a1 b1 c1 d1 e1 a1 b2 c2 d2 d1 a2 b1 c3 d3 e1 a2 b1 c4 d3 e1 a3 b2 c5 d1 e1 Phụ thuộc hàm sau thỏa r: AD,ABD,CBDE,EA,AE 2/ Cho Q+={ABCD} a) Tìm tất các tập Q b) Tìm tất phụ thuộc hàm có Q (không liệt kê phụ thuộc hàm hiển nhiên) 3/ Tìm bao đóng F+ quan hệ phanCong(PHICONG,MAYBAY,NGAYKH,GIOKH) 4/ Cho F = {ABC,BD,CDE,CEGH,GA} a) Hãy chứng tỏ phụ thuộc hàm ABE,ABG suy diễn từ F nhờ luật dẫn Armstrong b) Tìm bao đóng AB(với toán không nói lược đồ quan hệ Q ta ngầm hiểu Q+ tập thuộc tính có F nghĩa Q+={ABCDEGH}) 5/ Cho F = {AD,ABDE,CEG,EH} Hãy tìm bao đóng AB 6/ Cho F={ABE,AGI,BEI,EG,GIH} a) Hãy chứng tỏ phụ thuộc hàm ABGH suy diễn từ F nhờ luật dẫn Armstrong b) Tìm bao đóng {AB} 7/ Cho F={AD,ABE,BIE,CDI,EC} tìm bao đóng + {AE} ={ACDEI} BÀI TẬP chương 1/ Chứng minh tính chất sau: a) Tính cộng đầy đủ X  Y Z  W  XZ  YW b) Tính tích lũy X  Y Y  ZW  X  YZW 2/ Cho G={ABC,AB,BC,AC} F={ABC,AB,BC} có tương đương với G không? 3/ Cho lược đồ CSDL Kehoach(NGAY,GIO,PHONG,MONHOC,GIAOVIEN) Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH 13 F={NGAY,GIO,PHONG  MONHOC MONHOC,NGAY  GIAOVIEN NGAY,GIO,PHONG MONHOC  GIAOVIEN  GIAOVIEN} a) Tính {NGAY,GIO,PHONG}+ ; {MONHOC}+ b) Tìm phủ tối thiểu F c) Tìm tất khóa Kehoach 4/ Cho lược đồ CSDL Q(TENTAU,LOAITAU,MACHUYEN,LUONGHANG,BENCANG,NGAY ) F={TENTAU  LOAITAU MACHUYEN  TENTAU, LUONGHANG TENTAU,NGAY  BENCANG, MACHUYEN} a) Hãy tìm tập phủ tối thiểu F b) Tìm tất khóa Q 5/ Q(A,B,C,D,E,G) Cho F={ABC;CA;BCD;ACDB;DEG;BEC;CGBD;CE  AG} X={B,D}, X+=? Y={C,G}, Y+=? 6/ cho lược đồ quan hệ Q tập phụ thuộc hàm F a) F={ABE;AGI;BEI;EG;GI H} chứng minh AB  GH b) F={ABC;BD;CDE;CEGH;GA}chứng minh AB  E; AB  G 7/ Cho quan hệ r A B C D x u x Y y x z x Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH 14 z y y y y z w z Trong phụ thuộc hàm sau đây, PTH không thỏa A  B; A  C; B  A; C  D; D  C; D  A 8/ Hãy tìm tất khóa cho lược đồ quan hệ sau: Q(BROKER,OFFICE,STOCK,QUANTITY,INVESTOR,DIVIDENT)  DIVIDENT F={STOCK INVESTOR  BROKER INVESTOR,STOCK  QUANTITY BROKER  OFFICE } 9/ Xét lược đồ quan hệ tập phụ thuộc liệu: Q(C,T,H,R,S,G) f={ f1: C T; f2: HR C; f4: CS G; f5: HS R} f3: HT R; Tìm phủ tối thiểu F 10/ Q(A,B,C,D,E,H) F={A  E; C  D; E  DH} Chứng minh K={A,B,C} khóa Q 11/ Q(A,B,C,D) F={ABC; DB; CABD} Hãy tìm tất khóa Q 12/ Q(A,B,C,D,E,G) F={ABC;C A;BCD;ACDB;DEG;BEC;CGBD;CEG} Hãy tìm tất khóa Q 13/ Xác định phủ tối thiểu tập phụ thuộc hàm sau: a) Q(A,B,C,D,E,G), Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH 15 F={ABC;CA;BCD;ACDB;DEG;BEC;CGBD;CEAG } b) Q(A,B,C) F={AB,AC,BA,CA,BC} 14/ Xác định phủ tối thiểu tập phụ thuộc hàm sau: a) Q1(ABCDEGH) F1={A H,ABC,BCD;GB} b) Q2(ABCSXYZ) F2={SA;AXB;SB;BYC;CZX} c) Q3(ABCDEGHIJ) F3={BGD;GJ;AIC;CEH;BDG;JHA; DI } d) Q4(ABCDEGHIJ) F4={BHI;GCA;IJ;AEG;DB;IH} I Bài tập tổng hợp 1/ Cho biết dạng chuẩn lược đồ quan hệ sau: a) Q(ABCDEG); F={ABC, CDE, EG} b) Q(ABCDEGH); F={CAB, DE, BG} c) Q(ABCDEGH) F={ABC, DE, HG} d) Q(ABCDEG); F={ABC, CB, ABDE, GA} e) Q(ABCDEGHI); F={ACB,BIACD,ABCD,HI,ACEBCG,C GAE} 2/ Kiểm tra bảo toàn thông tin ? Q(ABCDE) R1(AD);R2(AB);R3(BE); R4(CDE);R5(AE) F={A  C; B  C;C  D;DE  C;CE  A} 3/ Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D) tập phụ thuộc hàm F = {AB;BC;AD;DC} Và lược đồ CSDL sau: C ={Q1(AB);Q2(AC);Q3(BD)} a) C có bảo toàn thông tin F b) C có bảo toàn phụ thuộc hàm ? 4/ Kiểm tra dạng chuẩn Q(C,S,Z) F={CSZ;ZC} Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH 16 5/ Phân rã Q(G,H,A,B,C,D) F={GHAD;AGB;CDGH; CA; BHC} 6/ Cho lược đồ CSDL Kehoach(NGAY,GIO,PHONG,MONHOC,GIAOVIEN) F={NGAY,GIO,PHONGMONHOC MONHOC,NGAYGIAOVIEN NGAY,GIO,PHONGGIAOVIEN MONHOCGIAOVIEN} a) Xác định dạng chuẩn cao Kehoach b) Nếu Kehoach chưa đạt dạng chuẩn 3, phân rã Kehoach thành lược đồ CSDL dạng chuẩn vừa bảo toàn phụ thuộc hàm vừa bảo toàn thông tin c) Nếu Kehoach chưa đạt dạng chuẩn BC, phân rã KeHoach thành lược đồ CSDL dạng BC 7/ Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D) tập phụ thuộc hàm F F = {AB;BC; DB} C = {Q1(A,C,D); Q2(B,D)} a) Xác định Fi (những phụ thuộc hàm F bao Qi) b) Lược đồ CSDL C có đạt dạng chuẩn BC ? Nếu không phân rã tiếp Qi C để biến C thành dạng chuẩn BC ? 8/ Giả sử ta có lược đồ quan hệ Q(C,D,E,G,H,K) tập phụ thuộc hàm F sau; F = {CK H; C D; EC; E G; CK E} a) Từ tập F, chứng minh EK  DH b) Tìm tất khóa Q c) Xác định dạng chuẩn Q d) Hãy tìm cách phân rã Q thành lược đồ CSDL đạt dạng chuẩn BC (hoặc dạng chuẩn 3) tìm tập phụ thuộc hàm khóa cho lược đồ quan hệ 9/ Cho lược đồ quan hệ Q(S,I,D,M) Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH 17 F = {f1:SI  DM; f2:SD M; f3:D M} a) Tính bao đóng D+, SD+, SI+ b) Tìm tất khóa Q c) Tìm phủ tối thiểu F d) Xác định dạng chuẩn cao Q e) Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn 3, phân rã Q thành lược đồ CSDL dạng chuẩn vừa bảo toàn phụ thuộc hàm vừa bảo toàn thông tin f) Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn BCNF, phân rã Q thành lược đồ CSDL dạng BCNF g) Kiểm tra phép tách Q thành lược đồ (SID,SIM) có bảo toàn thông tin ? h) Kiểm tra phép tách Q thành lược đồ (SID,SIM) có bảo toàn phụ thuộc hàm ? 10/ Cho lược đồ quan hệ R(W,A,Z,Y,Q,P) R1(A,Z); R2(W,Y,Q,P) R3(Y,Q,P,A) F = {W AYQP, A Z, YQP A} Hãy kiểm tra tính kết nối không thông tin 11/ Cho lược đồ quan hệ Q(Môn, GiảngViên,Giờ giảng, Phòng, SinhViên, Hạng) với F ={MGV; G,PM; G,GVP; M,SVH; G,SVP} C = {Q1(M,G,P); Q2(M,GV);Q3( M,SV,H)} Kiểm tra xem lược đồ sở liệu sau có bảo toàn thông tin F? 12/ Kiểm Tra Dang Chuẩn a) Q(A,B,C,D) F={CAD; AB} Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH 18 b) Q(S,D,I,M) F={SID;SDM} c) Q(N,G,P,M,GV) F={N,G,PM;MGV} d) Q(S,N,D,T,X) F={SN; SD; ST; SX} 13/ Phân rã lược đồ thành dạng BCK a) Q(S,D,I,M) F={S,ID;S,DM} b) Q(A,B,C,D) F={AB;BC;DB} c) Q(C,S,Z) F={C,SZ; ZC} 14/ Phân rã lược đồ thành dạng 3NF vừa bảo toàn phụ thuộc hàm vừa bảo toàn thông tin a) Q(A,B,C), F={AB;AC;BA;CA;BC} b) Q(MSCD,MSSV,CD,HG) F={MSCDCD; CDMSCD; CD,MSSVHG; MSCD,HGMSSV; CD,HGMSSV; MSCD,MSSVHG} c) Q(A,B,C,D) F={ ABC; CB} Bài tập Môn Hệ Cơ sở liệu – IUH 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu,

Hình ảnh liên quan

3. Cho lược đồ ER như hình vẽ: - Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu

3..

Cho lược đồ ER như hình vẽ: Xem tại trang 1 của tài liệu.
4. Từ bảng điểm (xem hình) được gửi cho sinh viện vào cuối mỗi học kỳ, hãy tạo ERD phản ánh nội dung có trong bảng điểm - Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu

4..

Từ bảng điểm (xem hình) được gửi cho sinh viện vào cuối mỗi học kỳ, hãy tạo ERD phản ánh nội dung có trong bảng điểm Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan