0

Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (PDF | 16MB)

31 139 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:33

STMT Thủ tục/Quy trình Hướng dẫn công việc/biểu mẫu/ tài liệu Phụ lục 2: Một số thủ tục và hướng dẫn công việc 1. Thủ tục kiểm soát tài liệu 1. Phạm vi Thủ tục này đưa ra cách thức kiểm soát tài liệu liên quan đến EMS của KDL BQ1. 2. Áp dụng Thủ tục này áp dụng cho các loại tài liệu của EMS, bao gồm những hoạt động liên quan đến soạn thảo, nhận dạng, kiểm tra, xác minh, phê duyệt, phân phối, rà soát cũng như việc bảo quản chúng. 3. Trách nhiệm Các Tổ, Bộ phận, Ban môi trường thuộc KDL BQ1 chòu trách nhiệm áp dụng thủ tục này. 4. Các hoạt động điều hành 4.1 Hệ thống tài liệu 4.2 Nhận dạng tài liệu Mỗi tài liệu được nhận dạng bởi tựa đề và phần tiêu đề như sau: 1. Sổ tay SỔ TAY MÔI TRƯỜNG Mã hiệu : BQ1_STMT Phiên bản : 00/00 Ngày ban hành : 00/00/2006 Chương TÊN CHƯƠNG Soạn thảo Soát xét Phê duyệt 2. Các thủ tục SỔ TAY MÔI TRƯỜNG Mã hiệu : BQ1_TT_x.x.x.a Phiên bản : 00/00 Ngày ban hành : 00/00/2006 TÊN THỦ TỤC Soạn thảo Soát xét Phê duyệt x.x.x : Số của điều khoản của ISO 14001:2004 a : Số thủ tục ờ điều khoản đó 3. Hướng dẫn công việc 28 THỦ TỤC Mã hiệu : BQ1_TT_4.4.5 Phiên bản : 00/00 Ngày ban hành : 00/00/2006 THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Phụ lục 2: Một số thủ tục và hướng dẫn công việc THỦ TỤC Mã hiệu : BQ1_TT_4.4.5 Phiên bản : 00/00 THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Soạn thảo Soát xét Phê duyệt a: Số thứ tự của HDCV thuộc điều khoản x.x.x Tuy nhiên, cách trình bày hướng dẫn công việc có thể khác đi do yêu cầu công việc 4.3 Trình bày tài liệu 1. Sổ tay Sổ tay môi trường được trình bày thành nhiều chương. Mỗi chương mô tả ngắn về thành phần của EMS hoặc các thủ tục/hướng dẫn tham chiếu khi cần thiết. 2. Thủ tục Mỗi thủ tục gồm các nội dung chính như sau: 1. Phạm vi 2. Áp dụng 3. Trách nhiệm 4. Các hoạt động tác nghiệp 5. Tài liệu tham chiếu 6. Biểu mẫu đính kèm (nếu có) 3. Hướng dẫn công việc Để dễ theo dõi và dễ hiểu, các HDCV được soạn thảo cô đọng hoặc bằng lưu đồ. Tốt nhất nên thể hiện trên một trang giấy. 4. Hồ sơ Các hồ sơ có nội dung thay đổi tuỳ theo các yêu cầu riêng biệt. Tuy nhiên, hầu hết các hồ sơ đều có sẵn các biểu mẫu để sử dụng. 5. Lưu đồ Các lưu đồ sử dụng trong các thủ tục được soạn thảo theo lưu đồ sau đây: 29 Bước đầu của quy trình Các bước thực hiện của quy trình, trong đó phải nêu lên được: Trách nhiệm (ai làm?) Hành động (làm cái gì?) Tài liệu tham khảo tương ứng Yêu cầu/quyết đònh/câu hỏi Tham khảo các quy trình, thủ tục Các bước của quy trình Các đònh nghóa Các chú thích, giải thích, bình luận…thêm về bước thực hiện của thủ tục. Biểu mẫu áp dụng Có Đường phản hồi (không) Các phát biểu ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình. Tài liệu là quy trình có thể soạn thảo bằng lưu đồ như trên hoặc bằng văn viết Phụ lục 2: Một số thủ tục và hướng dẫn công việc THỦ TỤC Mã hiệu : BQ1_TT_4.4.5 Phiên bản : 00/00 Ngày ban hành : 00/00/2006 THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 4.4. Kiểm soát tài liệu 30 Các dấu hiệu nhận biết tình trạng tài liệu BTN: Kiểm Toán Nội Bộ GVHD: ThS Nguyễn Thị Khánh Vân Luận VănĐề Tài: Các tài liệu liên quan đến hệ thốngKSNB hiện nay tại các doanh nghiệp ViệtNamNhóm 1- K13KKT6 1BTN: Kiểm Toán Nội Bộ GVHD: ThS Nguyễn Thị Khánh VânMục lụcLỜI MỞ ĐẦU 3PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ KTNB VÀ HOẠT ĐỘNG KTNB 3Các khái niệm và vai trò của hệ thống kiểm toán nội bộ: 3Các khái niệm: 32. Vai trò: 4Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm toán nội bộ: 4Theo quan điểm của IFAC: 4Môi trường kiểm soát: 4Hệ thống kế toán: 5Theo COSO: 5PHẦN II: MỘT SỐ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN KTNB 6VIỆC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BÁO CÁO THEO ĐIỀU 13 30Nội dung báo cáo: 30Thời gian gửi chương trình kiểm tra, kiểm toán nội bộ và báo cáo định kỳ, đột xuất 32Trách nhiệm báo cáo: 32II. THỰC HIỆN ĐIỀU 14 33PHẦN III. THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI VIỆT NAM 34Những thành tựu về phát triển của hệ thống kiểm toán VN 352. Những hạn chế của hệ thống kiểm toán VN 37PHẦN IX: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 38 1. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ 382. Một số ý kiến đề xuất để hoàn thiện hơn hệ thống KSNB 39 LỜI KẾT 42Nhóm 1- K13KKT6 2BTN: Kiểm Toán Nội Bộ GVHD: ThS Nguyễn Thị Khánh VânLỜI MỞ ĐẦUCùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đãhình thành và phát triển ở Việt Nam trong hơn mười lăm năm qua, trở thành nhucầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và góp phần nâng cao chất lượng quản lýdoanh nghiệp.Ở Việt Nam, kiểm toán nội bộ ra đời vào năm 1996, đánh dấu bằng Nghịđịnh 59-CP ngày 3/10/1996 của Chính Phủ. Tuy nhiên chỉ đến ngày 28/10/1997,quy chế kiểm toán nội bộ mới được ra đời bằng quyết định 832-TC/QĐ/CĐKTcủaBộ tài chính. Mãi tới ngày 22/12/1998 Bộ tài chính mới có thông tư hướng dẫn171/1998/TT-BTC thực hiện kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp nhà nước.Hiện nay,ở Việt Nam kiểm toán nội bộ đã triển khai hầu hết ở các doanhnghiệp có quy mô lớn. Một số doanh nghiệp tổ chức rất có hiệu quả, tuy nhiên bêncạnh đó còn có một số doanh nghiệp chỉ thực hiện mang tính hình thức, chưa hiểuhết sự cần thiết của KTNB cũng như các thông tư, quyết định sử dụng trong công tác KTNB tại doanh nghiệp. Vì thế hôm nay nhóm chúng em tìm hiểu đềtài: “Các tài liệu liên quan đến hệ thống KSNB hiện nay tại các doanh nghiệpViệt Nam”.PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ KTNB VÀ HOẠT ĐỘNG KTNBCác khái niệm và vai trò của hệ thống kiểm toán nội bộ:Các khái niệm:- Định nghĩa năm 1947: “KTNB là hoạt động đánh giá độc lập trong một tổchức về công tác kế toán, tài chính và các công tác khác của tổ chức đó. Hoạtđộng KTNB được xem như là các dịch vụ mang tính bảo vệ và xây dựng hỗ trợcho ban giám đốc”- Định nghĩa năm 1981: “KTNB là một chức năng đánh giá độc lập được thiếtlập trong một tổ chức để đánh giá và kiểm tra các hoạt động kinh doanh của tổchức đó. Hoạt động KTNB được xem là một dịch vụ hỗ trợ cho chính tổ chứcđó”- Định nghĩa năm 1999: “KTNB là hoạt động đưa ra sự đảm bảo và tư vấnNhóm 1- K13KKT6 3BTN: Kiểm Toán Nội Bộ GVHD: ThS Nguyễn Thị Khánh Vânmang tính độc lập và khách quan được thiết kế nhằm mang lại giá trị và tăngcường hoạt động của một tổ chức. KTNB trợ giúp một tổ chức đạt được cácmục tiêu của mình thông qua phương pháp tiếp cận có hệ thống và có nguyêntắc để đánh giá và tăng cường tính hiệu quả của công tác quản trị rủi ro, của hệthống kiểm soát nội bộ.2. Vai trò:- Chức năng kiểm III.2. Chọn máy cho công trình : Theo như các số liệu ta đã tính toán ở phần trên và qua các bản vẽ về mặt bằng công trình , ta thấy được công trình này có không gian điều hoà tương đối rộng , yêu cầu của không gian điều hoà này không cao lắm nên ta có thể chọn nhiều phương án khác nhau với nhiều hệ máy điều hoà khác nhau . Như phần trên đã giới thiệu , ta thấy được một số hệ máy có thể đáp ứng được những yêu cầu của công trình này là : - nhiệt độ , độ ẩm theo như yêu cầu đã cho . - ứng dụng về phần công nghiệp , cho xưởng may . - chi phí đầu tư và bảo dưỡng không được quá cao . những hệ máy có thể phù hợp là : - hệ thống làm mát ngưng tụ bằng nước - hệ thống làm mát ngưng tụ bằng không khí - hệ máy VRV - hệ thống trung tâm nước Theo những phân tích ưu nhược điểm ở phần trên , ta thấy được hệ máy điều hoà làm mát dàn ngưng tụ bằng nước là thích hợp hơn cả vì theo như trên , ta thấy các hệ máy này đều đáp ứng được những yêu cầu về điều hoà cho không gian của công trình nhưng : - Với hệ máy làm mát dàn ngưng tụ bằng không khí thì ta thấy rằng tuy đáp ứng được phần lớn những yêu cầu trên nhưng công suất máy nhỏ , nên phải lắp nhiều hệ máy , làm tăng chi phí đầu tư . - Với hệ máy VRV , đây là một hệ máy mới và rất hiện đại của hãng DAIKIN ( Nhật Bản ) nên giá thành của máy rất cao và đòi hỏi chi phí bảo dưỡng cũng như đội ngũ công nhân lành nghề . - Với hệ thống trung tâm nước , nhược điểm lớn nhất của hệ thống này là tốn diện tích , rất khó áp dụng cho công trình này , khi mà diện tích công trình có giới hạn . Theo những phân tích trên thì ta chọn hệ thống điều hoà làm mát dàn ngưng tụ bằng nước là hợp lý vì công suất máy lớn , tháp giải nhiệt có thể để trên trần , giá thành chi phí cho công trình thấp . Theo chương III , ta có : năng suất lạnh của hệ thống tính được là : Q0 = 154,3 (kW) năng suất gió là G = 26516 (m3/h) năng suất làm khô hệ thống : W = 11,52 (kg/h) Theo catalog về máy điều hoà giải nhiệt bằng nước của hãng DAIKIN , ta chọn loại máy có kí hiệu UCJ 570N + năng suất lạnh : 66,6 (kW) + tần số : 50 (Hz) + kích thước : 1.870 x 1810 x 720 (mm) ta chọn 3 máy để có thể đảm bảo yêu cầu và tính thừa để dự phòng Hệ số dự trữ công suất : N = 306,1508,199 = 1,33 % * chọn tháp giải nhiệt : ta có Q = 15,36,66 = 21,1 tấn lạnh Theo tài liệu “Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hoà không khí” , ta chọn loại tháp lớn hơn hoặc bằng 21,1 tấn lạnh theo bảng 5.13 , ta chọn kiểu tháp giải nhiệt FRK – của hãng RINKI , có kí hiệu : FRK 25 ta chọn 3 tháp giải nhiệt cho 3 máy . năng suất nhiệt thải ra ở bình ngưng : QK = Q0 . 3900 = 25 . 3024 = 75600 (kcal/h) = 75600 . 1.163 = 82923 (W) = 83 (kW) Các thông số của tháp FRK-50 : - lưu lượng định mức : 5,4 (l/s) - chiều cao của tháp : 1932 mm - đường kính của tháp : 1400 mm - quạt gió : 200 (m3/ph) - môtơ quạt : 0,75 (kW) - khối lượng khô : 97 (kg) ướt : 290 (kg) - độ ồn : 55,0 (dBA) Chọn bơm : Nhiệt toả ra ở bình ngưng : QN = 75 (kW) Nhiệt độ nước vào bình ngưng : 'nt = 71 0C Nhiệt độ nước ra bình ngưng : "nt = 360C Năng suất bơm : V = )(.'"nnnnNttCQ−ρ = )3136.(18,4.100075− = 0,0036 (m3/s) = 12,96 (m3/h) Ta có tốc độ nước trong hệ thống là như nhau là ω = 1,5 m nên ta có đường kính ống sẽ như sau : d = ρωπ 4G = 1000.5,1.14,335,3.4 = 0,0533 mm ta chọn d = 55 mm vậy vận tốc thực của dường ống là : ω = 2 4dGρπ = 255,0.14,3.100035,3.4 = 1,4 m/s vì tháp giải nhiệt đặt trên nóc nên ta có : H = -Hh + Hđ + hh + hđ + hr ta có : Hh = 5m Hđ = 6m hđ = 4m hr = 10m theo tiêu chuẩn Reynol , ta có : Re = vd.ω do nhiệt độ nước vào và ra không chênh lậch nhau qua cao nên ta chọn NỘI DUNG, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN BHXH Luật số 71/2006/QH11 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội tự nguyện; Nghị định số 127/2008/NĐ- CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về Bảo hiểm xã hội thất nghiệp. Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/nđ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ; Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007; Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA Q UỐC HỘ I NƯỚ C CỘ NG HOÀ XÃ HỘ I CHỦ NGH ĨA VIỆT N AM SỐ 71/ 2 006/QH 11 NGÀY 2 9 THÁNG 6 NĂM 2 0 06 có 11 Ch ương, 1 41 Điều CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG II QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯ ỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI CHƯƠNG III BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC MỤC 1 CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU Điều 21. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này. Điều 22. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau 1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau. 2. Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế. Điều 23. Thời gian hưởng chế độ ốm đau 1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau: a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên; b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên. 2. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau: a) Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần; b) Hết thời hạn một trăm tám mươi ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn. 3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này tuỳ thuộc vào thời gian điều trị tại cơ sở y tế thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân. Điều 24. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ  THUYẾT TRÌNH HỆ THỐNG NHÚNG Đề tài: Chương 11: XÁC ĐỊNH CHƢƠNG TRÌNH KHỞI TẠO VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG GVHD: ThS. Phan Vinh Hiếu Danh sách nhóm: 1. Trần Nhật Quang 09079551 2. Nguyễn Vũ Châu 09090541 3. Bùi Tấn Vang 09083181 4. Phạm Thế Linh 09193371 5. Trần Văn Hƣng 09218441 6. Nguyễn Hồng Phúc 09215081 TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2012 2 Chương 11 XÁC ĐỊNH CHƢƠNG TRÌNH KHỞI TẠO VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG Trong Chƣơng này - Xác định các giai đoạn tạo ra một kiến trúc hệ thống nhúng. - Giới thiệu vòng thƣơng mại kiến trúc và ảnh hƣởng của nó đến kiến trúc. - Mô tả cách khởi tạo một kiến trúc và các tài liệu liên quan. - Giới thiệu cách đánh giá và đối chiếu một thiết kế kiến trúc. Chƣơng này cung cấp cho ngƣời đọc một số quy trình kỹ thuật thực tế hữu ích đƣợc ứng dụng trong những năm qua. Xác định sơ đồ và kiến trúc của nó, giai đoạn phát triển là giai đoạn khó khăn nhất và quan trọng nhất của toàn bộ vòng phát triển. Hình 11-1 cho thấy các giai đoạn phát triển khác nhau theo quy định của Thiết kế hệ thống nhúng và mô hình phát triển. [11-1] Khái niệm về sản phẩm Hình 11-1: Thiết kế Hệ thống nhúng và mô hình phát triển Phân tích sơ bộ các yêu cầu Xây dựng phiên bản kiến trúc Tạo ra các thiết kế kiến trúc Cung cấp phiên bản kiến trúc cuối cùng Phát triển [thực hiện] hệ thống Xem xét và thử nghiệm hệ thống Phân phối & bảotrì hệ thống Cung cấp phiên bản kiến trúc Giai đoạn1:Tạo Kiến trúc Kết hợp thông tin phản hồi Xem xét & lấy thông tin phản hồi Giai đoạn2:Thực hiện kiến trúc Giai đoạn3:Kiểm tra hệ thống Giai đoạn4:Duy trì hệ thống Kết hợp thông tin phản hồi 3 Mô hình này chỉ ra rằng quy trình thiết kế một hệ thống nhúng và đƣa nó ra thị trƣờng có bốn giai đoạn: - Giai đoạn 1: Tạo kiến trúc, là quá trình lập kế hoạch thiết kế hệ thống nhúng. - Giai đoạn 2: Thực hiện kiến trúc, là quá trình phát triển hệ thống nhúng. - Giai đoạn 3: Kiểm tra hệ thống, là quá trình thử nghiệm các vấn đề của hệ thống nhúng và sau đó giải quyết những vấn đề này. - Giai đoạn 4: Duy trì hệ thống, là quá trình triển khai hệ thống nhúng vào các ứng dụng và hỗ trợ kỹ thuật cho ngƣời sử dụng thiết bị. Mô hình này cũng chỉ ra rằng giai đoạn trọng nhất là giai đoạn 1, tạo ra kiến trúc. Ở giai đoạn này, không có bo mạch nào đƣợc thiết lập và không có phần mềm nào đƣợc mã hoá. Đó là việc tập trung điều tra, thu thập thông tin về thiết bị đang đƣợc phát triển, tìm hiểu những tài liệu tìm đƣợc. Nếu việc xác định kiến trúc của hệ thống đƣợc chuẩn bị tốt, xác định đƣợc các yêu cầu, sự hiểu biết về những rủi ro, thì các giai đoạn phát triển, thử nghiệm và duy trì các thiết bị sẽ đơn giản hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Điều này, tất nhiên yêu cầu các kỹ sƣ phải có các kỹ năng cần thiết. Trong thời gian ngắn, nếu giai đoạn 1 đƣợc thực hiện tốt, thì thời gian dành cho việc xử lí các yêu cầu không liên quan đến ứng dụng sẽ ít hơn, nếu không lỗi gặp phải sẽ nhiều hơn,và do đó, phải làm việc nhiều hơn. Thông tin thu thập có thể không chính xác, chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi, vì vậy các nhà thiết kế phải có sự chuẩn bị trƣớc để giải quyết các yêu cầu phát sinh và các lỗi mới phát sinh mới có thể đƣợc xác định và giải quyết ngay lập tức. Từ đó, quá trình phát triển sản phẩm sẽ giảm bớt áp lực, giảm bớt thời gian và chi phí, hao phí cũng thấp hơn. Quan trọng nhất, Dự án xuất phát từ một quan điểm kỹ thuật, gần nhƣ chắc chắn thực hiện sẽ thành công. 11.1 Tạo một kiến trúc hệ thống nhúng Một số phƣơng pháp công nghiệp có thể đƣợc áp dụng trong thiết kế kiến trúc của một hệ thống nhúng nhƣ : quy trình phát triển phần mềm (Rational Unified Process RUP), phƣơng pháp thiết kế thuộc tính (Attribute Driven Design ADD), lập trình hƣớng đối tƣợng (the object-oriented process OOP) và mô hình điều khiển kiến
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng cõn đối kế toỏn ngày 31 thỏng 12 năm 2014 Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh - Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (PDF | 16MB)

Bảng c.

õn đối kế toỏn ngày 31 thỏng 12 năm 2014 Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng cõn đối kế toỏn (Trớch) - Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (PDF | 16MB)

Bảng c.

õn đối kế toỏn (Trớch) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng dưới đõy được trỡnh bày dựa trờn dũng tiền chưa chiết khấu của cụng nợ tài chớnh tớnh theo ngày đỏo hạn sớm nhỏt mà Cụng ty phải trả - Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (PDF | 16MB)

Bảng d.

ưới đõy được trỡnh bày dựa trờn dũng tiền chưa chiết khấu của cụng nợ tài chớnh tớnh theo ngày đỏo hạn sớm nhỏt mà Cụng ty phải trả Xem tại trang 31 của tài liệu.