0

Phương án tăng vốn điều lệ

8 155 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:04

*, CQNGHOAxAHQIcH0NGHIAvIETNAM ,*lR -, t nt-,o,rt,,* D0clip-Tgdo-H?nhphric Hd NQi, ngdy 26 tluing 04 ndm 2017 36: 08AIQ - MB - DIIDCD NG4QUYtT DAr Hor DONG cO DoNc NcAx nAxc rMcp euAN DOr V/v th6ng qua Phuong 6n tlng v5n didu g tir 17.127.409.090J00 d6ng En 18.155.053.630.000 itdng CAn cri Lu$t Doanh nghiQp 2014;Luit c6c t6 chric tin dqng nAm 2010; Luflt Chrjmg ktrodn sii TOl2OO6lQHll tgity 2910612006; L\Q! 6212010/eHl2 ngdy 24/tU2OtO cua eurSc hoi $tra d6i, 66 5''ng mQt s6 diAu cua Lu{t chrmg khorio vd c6c v6n ban husng dan thi hanh; CAn cri Di6u lQ Ng6n hing TMCP Qunn dQi; Z:ln-Tr-lvB-tDQT ngny $/O4l2Ot7 cua HQi d6ng eu,An tri vc viQc 61 r"g v6n CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Số: 255/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng, cụ thể sau: I SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Việc MB tiếp tục tăng vốn điều lệ cần thiết có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao lực tài chính, lực hoạt động khả cạnh tranh MB Cụ thể: - Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt tiêu đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao khả quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng; - Nâng cao khả đầu tư tăng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới; - Nâng cao khả mở rộng phát triển mạng lưới; - Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời hoạt động khác; - Tăng cường củng cố quan hệ hợp tác với cổ đông lớn, củng cố cấu sở hữu vốn tăng cường khả quản trị ngân hàng II KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Mức tăng vốn điều lệ - Vốn điều lệ thời điểm tại: 11.256.250.000.000 VND (Bằng chữ: Mười nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 4.243.750.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm bốn mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến sau hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 15.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười lăm nghìn năm trăm tỷ đồng); Phương thức tăng vốn điều lệ Phát hành cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần) để tăng vốn điều lệ; Các đợt tăng vốn điều lệ 1/5 (*) đợt tăng vốn xếp theo thứ tự thời gian thực dự kiến thay đổi thứ tự thực phù hợp với thực tế hướng dẫn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Đợt 1: Tăng vốn điều lệ thêm 337,6875 tỷ đồng thông qua việc phát hành 33.768.750 cổ phiếu để trả cổ tức đợt năm 2013  Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu MB: cổ đông có tên Danh sách cổ đông ngày chốt Danh sách thực quyền nhận cổ tức cổ phiếu theo nghị HĐQT MB, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo xác nhận  Số lượng cổ phiếu phát hành: 33.768.750 cổ phiếu  Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hữu nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là: 100 : (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận cổ phiếu phát hành thêm)  Nguồn thực hiện: Nguồn thực phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế lại MB năm 2013 sau trích lập quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật  Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng  Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2014 Thời gian thực cụ thể Hội đồng Quản trị MB định sở Giấy phép/Chấp thuận quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với điều kiện thị trường Đợt 2: Tăng vốn điều lệ thêm 3.906,0625 tỷ đồng thông qua việc chào bán 390.606.250 cổ phiếu  Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: HĐQT định tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn danh sách đối tượng chào bán cụ thể, đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định pháp luật  Số lượng cổ phiếu chào bán: Chào bán 390.606.250 cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước  Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: Hội đồng Quản trị định sở phương án hợp tác với MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB  Giá chào bán: - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường không thấp mệnh giá Hội đồng quản trị định giá chào bán cụ thể cho đối tác sở phương án hợp tác với MB, phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ phù hợp
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

“ Địa chỉ: Cụm công nghiệp mở rộng Tây Nam, Xã Thanh Sơn, H. Kim Bảng, Hà Nam - Phương án tăng vốn điều lệ

a.

chỉ: Cụm công nghiệp mở rộng Tây Nam, Xã Thanh Sơn, H. Kim Bảng, Hà Nam Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan