0

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 (Bất đẳng thức và Bất PT) trường Lục Ngạn 2 - Bắc Giang - TOANMATH.com

5 362 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 06:47

Trường THPT Ngô Mây ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10  (Bài số 1, Học kỳ I, Năm học 2009 – 2010) CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chủ đề Nội dung kiến thức Số câu MỆNH ĐỀ Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến. Phủ định của một mệnh đề. Mệnh đề kéo theo. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương. Điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần đủ. 3 TẬP HỢP Khái niệm tập hợp. Hai tập hợp bằng nhau. Tập con. Tập rỗng. Hợp, giao, hiệu của hai tập hợp. Các tập hợp con của tập số thực. Số gần đúng. Sai số. Quy tròn. Độ chình xác của số gần đúng. 5 PHẦN II – TỰ LUẬN (8 điểm) Câu Nội dung kiến thức Điểm 1 Cho mệnh đề. a) Sử dụng khái niệm điều kiện cần, điều kiện đủ để phát biểu mệnh đề trên. b) Lập mệnh đề đảo của mệnh đề đã cho. 2 2 Cho hai tập hợp A B gồm một số hữu hạn các phần tử. Xác định , , \A B A B A B∩ ∪ . 2 3 Viết liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp. 3 4 Các phép toán tập hợp đối với các tập con của tập số thực R. Viết các tập hợp dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử. 1 ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA I – Trắc nghiệm (2 điểm). Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? A). 2− là một số tự nhiên B). 4 5 không phải là một số nguyên C). 3 là một số hữu tỉ D). 1 5 3 + là một số nguyên Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? A). 8 là một số thực B). 2 3 là một số hữu tỉ C). 6 − không phải là một số hữu tỉ D). 3 2 là một số thực Câu 3. Phủ định của mệnh đề: “ 2 : 1 0x R x∀ ∈ + > ” là mệnh đề: A). 2 : 1 0x R x∃ ∈ + < B). 2 : 1 0x R x∃ ∈ + ≤ C). 2 : 1 0x R x∃ ∈ + > D). 2 : 1 0x R x∃ ∈ + ≠ Câu 4. Cho tập hợp { } 1;2;3H = . Số tập hợp con khác rỗng của tập hợp H là: A). 6 B). 7 C). 8 D). 9 Câu 5. Cho hai tập hợp { } , , , ,M m u a h e= , { } , , , , ,N h o c m u a= . Kết quả M N∩ là: A). { } , ,a h e B). { } , ,h u a C). { } , , ,m u a h D). { } , , ,h o c e Câu 6. Cho hai tập hợp ( ) ( ) 4; 7 , ;5E F= = −∞ . Kết quả E F∪ là: A). ( ) 4;E F∪ = +∞ B). ( ] 4;5E F∪ = C). [ ) 5;E F∪ = +∞ D). ( ) ; 7E F∪ = −∞ Câu 7. Cho hai tập ( ) ( ) = − = −∞1;4 , ;2P Q . Kết quả \P Q là: A). ( ) \ 1;2P Q = − B). [ ) \ 2;4P Q = C). ( ) \ 2;4P Q = D) ( ) \ ;4P Q = −∞ Câu 8. Kết quả quy tròn số 15,193856 nào sau đây là đúng. A). 15,1 B). 15,193 C). 15,1938 D). 15,19386 II – Tự luận (8 điểm). Câu 1 (2 điểm). Cho mệnh đề: Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì tứ giác ABCD có bốn cạnh bằng nhau. a) Sử dụng khái niệm điều kiện cần, điều kiện đủ để phát biểu mệnh đề trên. b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên. Câu 2 (2 điểm). Kí hiệu M là tập hợp các chữ cái (không dấu) trong câu “trường học thân thiện”, N là tập hợp các chữ cái (không dấu) trong câu “học sinh tích cực”. Hãy xác định , , \M N M N M N∩ ∪ . Câu 3. (3 điểm). Viết liệt các phần tử của mỗi tập hợp sau: a) Tập hợp A gồm các số nguyên tố nhỏ hơn 20. b) Tập hợp ( ) ( ) ( ) { } 2 3 1 2 0B x Q x x x= ∈ − − + = . c) Tập hợp { } 2 4C x Z x= ∈ < . Câu 4. (1 điểm). Cho hai tập hợp ( ) 1 ;4 , ; 2 E F m   = = +∞  ÷   . Xác định m để E F ∩ = ∅ . ---- Hết ---- Bài 1. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau: a) “2 là một số nguyên tố”. b) “ 3 2 − không phải là số hữu tỉ”. c) “Nếu a b+ chia hết cho 2 thì a b chia hết cho 2”. d) " "x R x x∀ ∈ < . Bài 2. Cho mệnh đề: Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì AD BC= uuur uuur . a ) Sử dụng khái niệm điều kiện cần, TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH Thời gian làm : 45 phút Ngày thi : ……………… Mã đề 155.Họ tên học sinh……………………………………………………Lớp………Điểm……… Câu (0,5 điểm) : Tập nghiệm bất phương trình 21x − 63 > 42 S = A (1;5) ( −∞;1) ∪ ( 5; +∞ ) B ( −∞; −1) ∪ ( 5; +∞ ) ( −1;5) C D Câu (0,5 điểm) : Tam thức bậc hai h ( x ) = x − x + dương khoảng A C Câu (0,5 điểm) : 1   −∞;  ∪ ( 2; +∞ ) 2  1   ;2 2  Câu ( 2,5 điểm): D 1   −∞; −  ∪ ( 2; +∞ ) 2     − ;2   x + dương khoảng B [ −1; +∞ ) C [1; +∞ ) Nhị thức bậc f ( = x) A [3; +∞ ) Câu (0,5 điểm) : Tích g ( x= ) A Câu ( 2,0 điểm): B (13x − 26 )( − x + 5) dương khoảng [ −2;5] B [ 2; −5] C [ 2;5] Xét dấu biểu thức f ( x ) =( − x + x + ) ( x + ) Giải bất phương trình D [ −3; +∞ ) D [ −2; −5] + ≥ x +1 x + x + Câu ( 2,5 điểm): Giải bất phương trình x − 10 x + < Câu ( 1,0 điểm): Tìm giá trị tham số m cho bất phương trình sau nghiệm với giá trị thực x mx − x + m + ≥ - Hết BÀI LÀM Câu Đáp án TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH Thời gian làm : 45 phút Ngày thi : ……………… Mã đề 156.Họ tên học sinh……………………………………………………Lớp………Điểm……… Câu (0,5 điểm) : Tích g ( x= ) A Câu (0,5 điểm) : [ 2;5] (13x − 26 )( − x + 5) dương khoảng B [ −2;5] C [ 2; −5] Nhị thức bậc f ( = x) x + dương khoảng C [ −3; +∞ ) A [ −1; +∞ ) B [3; +∞ ) Câu (0,5 điểm) : Tam thức bậc hai h ( x ) = x − x + dương khoảng 1  B  −∞; −  ∪ ( 2; +∞ ) 2  1  C  ;  D 2  Câu (0,5 điểm) : Tập nghiệm bất phương trình 21x − 63 A A Câu ( 2,5 điểm): [ −2; −5] D [1; +∞ ) 1   −∞;  ∪ ( 2; +∞ ) 2     − ;2   > 42 S = ( −∞;1) ∪ ( 5; +∞ ) (1;5) ( −∞; −1) ∪ ( 5; +∞ ) D ( −1;5 ) f ( x ) =( − x + x + ) ( x + ) Giải bất phương trình + ≥ x +1 x + x + C Câu ( 2,0 điểm): Xét dấu biểu thức D B Câu ( 2,5 điểm): Giải bất phương trình x − 10 x + < Câu ( 1,0 điểm): Tìm giá trị tham số m cho bất phương trình sau nghiệm với giá trị thực x mx − x + m + ≥ - Hết BÀI LÀM Câu Đáp án TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH Thời gian làm : 45 phút Ngày thi : ……………… Mã đề 157.Họ tên học sinh……………………………………………………Lớp………Điểm……… Câu (0,5 điểm) : Tích g ( x= ) (13x − 26 )( − x + 5) dương khoảng B [ 2; −5] C [ 2;5] A [ −2;5] Câu (0,5 điểm) : Tập nghiệm bất phương trình 21x − 63 > 42 S = A C Câu (0,5 điểm) : ( −1;5) ( −∞;1) ∪ ( 5; +∞ ) B D D [ −2; −5] D [1; +∞ ) (1;5) ( −∞; −1) ∪ ( 5; +∞ ) x + dương khoảng B [ −3; +∞ ) C [ −1; +∞ ) Nhị thức bậc f ( = x) A [3; +∞ ) Câu (0,5 điểm) : Tam thức bậc hai h ( x ) = x − x + dương khoảng 1  1  B  ;   −∞;  ∪ ( 2; +∞ ) 2  2  1    C  − ;  D  −∞; −  ∪ ( 2; +∞ ) 2    Câu ( 2,0 điểm): Xét dấu biểu thức f ( x ) =( − x + x + ) ( x + ) A Câu ( 2,5 điểm): Giải bất phương trình + ≥ x +1 x + x + Câu ( 2,5 điểm): Giải bất phương trình x − 10 x + < Câu ( 1,0 điểm): Tìm giá trị tham số m cho bất phương trình sau nghiệm với giá trị thực x mx − x + m + ≥ - Hết BÀI LÀM Câu Đáp án TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH Thời gian làm : 45 phút Ngày thi : ……………… Mã đề 158.Họ tên học sinh……………………………………………………Lớp………Điểm……… Câu (0,5 điểm) : Nhị thức bậc f ( = x) x + dương khoảng C [ −3; +∞ ) A [ −1; +∞ ) B [3; +∞ ) Câu (0,5 điểm) : Tập nghiệm bất phương trình 21x − 63 > 42 S = A ( −∞; −1) ∪ ( 5; +∞ ) (1;5) B D [1; +∞ ) D [ 2;5] ( −∞;1) ∪ ( 5; +∞ ) ( −1;5) D C Câu (0,5 điểm) : Tam thức bậc hai h ( x ) = x − x + dương khoảng 1 1   B  −∞;  ∪ ( 2; +∞ )  ;2 2 2   1    C  −∞; −  ∪ ( 2; +∞ ) D  − ;  2    Câu (0,5 điểm) : Tích g ( x= ) (13x − 26 )( − x + 5) dương khoảng A A [ −2;5] B [ −2; −5] C [ 2; −5] Câu ( 2,0 điểm): Xét dấu biểu thức f ( x ) =( − x + x + ) ( x + ) Câu ( 2,5 điểm): Giải bất phương trình + ≥ x +1 x + x + Câu ( 2,5 điểm): Giải bất phương trình x − 10 x + < Câu ( 1,0 điểm): Tìm giá trị tham số m cho bất phương trình sau nghiệm với giá trị thực x mx − x + m + ≥ - Hết BÀI LÀM Câu Đáp án Bảng đáp án hướng dẫn chấm Câu 155 C A D C 156 A C B A 157 C C B A 158 C B B D Xét dấu biểu thức f ( x ) =( ...ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG III (Chương trình nâng cao thời gian 45’ kể cả thời gian giao đề) ĐỀ I Câu1: (3 điểm). Giải các hệ phương trình sau a).        =+ −=− 5 32 2 53 yx yx b).    −=+− =++ yxyx yxxy 13 822 22 Câu2: (3 điểm) a) Tìm m để phương trình: m 2 x=9x+m 2 -4m+3 có nghiệm. b) Xác định m,n để phương trình: (m-1)x 2 -3(1-m 2 )x+n=0 có tập nghiệm S=R Câu3:(4 điểm). Cho phương trình: (m-1)x 2 +2mx+m+1=0 ( m là tham số). a) Tìm m để phương trình có một nghiệm duy nhất, tính nghiệm trong các trường hợp đó. b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu. c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn x 2 =2x 1 . Hết Đáp án: Câu1 a) Đặt v y u x == 1 , 1 ta có hệ    =+ −=− 532 253 vu vu giải được u=v=1 suy ra x=y=1.(1,5 đ) b) Đặt ( ) PS Pxy Syx 4 2 ≥    = =+ ta có hệ:    −=− =+ 15 82 2 PS SP Giải được           = =    = −= 2 3 34 13 P S P S • Với    = −= 34 13 P S thì x, y là nghiệm phương trình bậc hai X 2 +13X+34=0 giải được 2 3313 ; 2 3313 21 −− = +− = XX . Hệ đã cho có nghiệm (X 1 ;X 2 ) (X 2 ;X 1 ). • Với    = = 2 3 P S thì x, y là nghiệm phương trình bậc hai Y 2 +-3Y+2=0 giải được Y 1 =1, Y 2 =2, Hệ đã cho có nghiệm (1;2) (2;1). • Kết luận: Hệ đã cho có 4 nghiệm (X 1 ;X 2 ) ,(X 2 ;X 1 ), (1;2) (2;1). (1,5 đ). Câu2: a) Đưa phương trình về dạng (m-3)(m+3)x = (m-1)(m-3). Phương trình có nghiệm khi chỉ khi      =    −≠ ≠ ⇔         =−− =+− ≠+− 3 3 3 0)3)(1( 0)3)(3( 0)3)(3( m m m mm mm mm Kết luận…. (1,5 đ) b) Phương trình có tập nghiệm S=R    = = ⇔      = =−− =− ⇔ 0 1 0 0)1(3 01 2 n m n m m Kết luận (1,5 đ) Câu3: a) m=1 phương trình có nghiệm duy nhất x= -1 . Khi 1≠m phương trình có nghiệm duy nhất khi 0' =∆ điều này không xảy ra. Kết luận … ( 1 đ). b) Phương trình có hai nghiện trái dấu 11 01 01 0)1)(1(. <<−⇔    <− >+ ⇔<+−=⇔ m m m mmca Kết luận…(1,5 đ). c) Theo câu a ta thấy phương trình luân có hai nghiện phân biệt với 1≠∀m khi đó giải được hai nghiệm x=-1, x = m m − + 1 1 giả sử x 2 =2x 1    −= = ⇔       − + =− −= − + 3 3 1 )1(2 1 2 1 1 m m m m m m .Kết luận…(1,5 đ) Hết kim tra Đại số 10- chơng 5 ( 1 ) B i toán : Th m dò số giờ tự học ở nh trong 10 ng y c a 75 hc sinh lp 10 đợc ghi li theo bng mu số liệu phân bố tần số ghép lớp nh sau : Lp Tn s [ 1 ; 10 ] 21 [11 ; 20 ] 25 [ 21 ; 30 ] [ 31 ; 40 ] 8 [ 41 ; 50 ] 3 N = a) Đin v o ô tr ng còn thiu . b) Bổ sung ct tn sut ghép lp hình th nh b ng phân b tn s-tn sut . Dựa vào bảng thống kê hãy nhận xét ý thức tự học của các học sinh đợc điều tra. c) Trung bình mỗi học sinh một ngày tự học bao nhiêu tiếng . d) Có bao nhiêu % s hc sinh trong s c iu tra hc trung bình ít hn 3 gi trong 1 ng y . e) V biu ng gp khúc tn s . f) Tính phng sai chính xác n h ng trăm. kim tra Đại số 10- chơng 5 2 B i toán : Th m dò s gi t hc nh trong 10 ng y c a 50 hc sinh lp 10 c ghi li theo bng mu s liu phân b tn s ghép lp sau : Lp Tn s [ 0 ; 9 ] 17 [ 10 ; 19 ] 21 [ 20 ; 29 ] 7 [ 30 ; 39] [ 40 ; 49 ] 1 N = a) Điền v o ô trống còn thi u . b) Bổ sung ct tn sut ghép lp để hình th nh b ng phân bố tn s-tn sut . Dựa vào bảng thống kê hãy nhận xét ý thức tự học của các học sinh đợc điều tra. c) Trung bình mỗi học sinh một ngày tự học bao nhiêu tiếng . d) Có bao nhiêu % s hc sinh trong s c iu tra hc trung bình không dới 2 gi trong 1 ng y. e) V biu đờng gấp khúc tn s f) Tính lch chun . SỞ GD – ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT ĐAKRÔNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐI 10 THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT ∗∗∗∗ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Mệnh đề, tập hợp Câu 1a Câu 2 2 1.5đ 2.0đ 3.5đ Hàm số bậc nhất Câu 1b Câu 3 2 1.5đ 2.0đ 3.5đ Hàm số bậc hai Câu 4 Câu 5 2 2.0đ 1.0đ 3.0đ Tổng 2 3 1 6 3.0đ 6.0đ 1.0đ 10đ Câu1.(3.0 điểm) a) Lập mệnh đề phủ định của một mệnh đề xét tính đúng sai (yêu cầu có giải thích). b) Tìm tập xác định của hàm số. Câu2.(2,0 điểm) Cho hai tập hợp A, B ( khoảng; đoạn; nữa khoảng). Tìm hợp, giao, hiệu của A B. Câu3. (2,0 điểm) Xác định đường thẳng y = ax + b thỏa mãn tính chất cho trước. Câu4. (2,0 điểm) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số y = ax 2 + bx + c. Câu5. (1,0 điểm) Xác định các hệ số a, b, c của hàm số y = ax 2 + bx + c thỏa mãn một tính chất cho trước. SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT ĐAKRÔNG ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TOÁN – LỚP 10B5 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ SỐ 1: Câu1(3.0 điểm): a) Lập mệnh đề phủ định xét tính đúng sai của mệnh đề sau. Giải thích? 2 : " : 2"A x x∀ ∈ =¡ b) Tìm tập xác định của hàm số 3 2 x y x = − Câu2 (2,0 điểm): Cho tập hợp ( ;3]; ( 2;5).A B= −∞ = − Xác định các tập hợp ; ; \ .A B A B A B∩ ∪ . Câu3 (2,0 điểm): Xác định đường thẳng y = ax + b biết đường thẳng đó đi qua A(2; 3) B(-1;6). Câu4 (2,0 điểm): Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số 2 2 3.y x x= − − + Câu5 (1,0 điểm): Xác định các hệ số a, b của hàm số y = ax 2 + bx +c biết đồ thị của nó đi qua A(1; 5) có đỉnh ( 1; 3)I − − . ∗∗Hết∗∗ SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT ĐAKRÔNG ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TOÁN – LỚP 10B5 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ SỐ 2: Câu1(3.0 điểm): a) Lập mệnh đề phủ định xét tính đúng sai của mệnh đề sau. Giải thích? 2 : " : 3"B x x∃ ∈ =¤ b) Tìm tập xác định của hàm số 5 3 x y x = − Câu2(2,0 điểm): Cho tập hợp ( ;4]; ( 1;6).A B= −∞ = − Xác định các tập hợp ; ; \ .A B A B A B∩ ∪ . Câu3(2,0 điểm): Xác định đường thẳng y = ax + b biết đường thẳng đó đi qua A(-2; 1) B(-1; 3). Câu4 (2,0 điểm): Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số 2 2 3.y x x= + − Câu5 (1,0 điểm): Xác định các hệ số a, b của hàm số y = ax 2 + bx +c biết đồ thị của nó đi qua A(2; 2) có đỉnh (1;4)I . ∗∗Hết∗∗ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 Câu Nội dung Điểm Câu 1a 2 2 : " : 2" :" : 2" A x x A x x ∀ ∈ = ∃ ∈ ≠ ¡ ¡ A: Sai, A : Đúng A : Đúng vì tồn tại 2 1 ; 1 2.x x= ∈ = ≠¡ 0.5 0.5 0.5 Câu 1b Biểu thức 3 2 x y x = − có nghĩa khi: 2 0 2x x − ≠ ⇔ ≠ . Vậy tập xác định của hàm số là: { } | 2D x x= ∈ ≠¡ 1.0 0.5 Câu 2 ( ;3]; ( 2;5).A B= −∞ = − ( 2;3] ( ;5) \ ( ; 2]. A B A B A B ∩ = − ∪ = −∞ = −∞ − 0.5 0.5 0.5 0.5 Câu 3 • Vì đường thẳng cần tìm đi qua A(2;3) nên 3 .2 2 3a b a b = + ⇔ + = • Vì đường thẳng cần tìm đi qua B(-1;6) nên 6 .( 1) 6a b a b= − + ⇔ − + = • Khi đó ta có hệ 2 3 1 6 5 a b a a b b + = = −   ⇔   − + = =   • Vậy đường thẳng là y=-x+5 0.5 0.5 0.5 0.5 Câu 4 2 2 3.y x x= − − + • BBT: x -∞ -1 +∞ y 4 -∞ -∞ • TXĐ: D = ¡ • Đỉnh ( 1;4)I − • Trục đối xứng 1x = − • Hướng bề lõm xuống dưới • Điểm đặc biệt: Giao với trục tung (0;3)A Giao với trục hoành (1;0), ( 3;0)B C − Đồ thị đi qua điểm ( 2;3)D − • Đồ thị: 0.5 1.0 0.5 Câu 5 • Vì đồ thị của nó đi qua A(1;5) nên 2 5 .1 .1 5.a b c a b c= + + ⇔ + + = • Vì đồ thị của nó đi qua đỉnh I(-1;-3) nên 2 3 .( 1) .( 1) 3.a b c a b c− = − + − + ⇔ − + = − • Vì đồ thị của nó có trục đối xứng 1x = − nên 1 2 0 2 b a b a − = − ⇔ − = • Khi đó ta có hệ phương trình: 5 2 3 4 . 2 0 1 a b c a a b c b a b c + + = =     − + = − ⇔ =     − = = −   • Vậy a=2; b=4; c=-1. 0.5 0.5 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 Câu Nội dung Điểm Câu 1a 2 2 : " : 3" : " : 3" B x x B x x ∃ ∈ = ∀ ∈ ≠ ¤ ¤ B: Sai, B : Đúng B sai vì tồn tại 2 3 3 .x x= ⇔ = ± ∉¤ 0.5 0.5 0.5 Câu 1b Biểu thức 5 3 x y x = − có nghĩa khi: 3 0 3x x − ≠ ⇔ ≠ . Vậy tập xác định của hàm số là: { } | 3D x x= ∈ ≠¡ 1.0 0.5 Câu 2 ( ;4]; ( 1;6).A B= −∞ = − Trường THCS Mỹ Đông Lớp : ………………………………………… Họ tên:…………………………………… Đề kiểm tra 1 tiết Môn: Đại số 8 Thời gian: 45 phút Tuần 31 tháng 4 năm 2013 Điểm Lời Phê của Thầy ( Cô ) Đề B2 A. Trắc nghiệm ( 5 đ ) Điền đúng sai vào ô cuối các câu sau Nếu ta có Suy ra Đúng hây sai Câu 1 a > b 2a < 2b Câu 2 a +5 < b+7 a > b Câu 3 a ≤ b 2a+1 ≤ 2b+1 Câu 4 15.x ≥ 10.x x > 0 Câu 5: Các bất phương trình sau phương trình nào không phải là bất phương trình bậc nhất 1 ẩn a. 2x – 15 > 0 b. 5x - 3 2 < 0 c. 1 y + 2x < 15 d. 3 2 x – 31 16 ≤ 0 Câu 6: Các bất phương trình sau phương trình nào là bất phương trình 1 ẩn a. 2x – y < 0 b. 5y - 3 5 2y ≥ c. 2x - 3 < 15 +2y d. 3 2 y – 3 > 0 B. PhÇn tù luËn (7 điểm ) Câu 1: (3đ) a.Giải bất pt 10x +5 > 2x -3 ( 2 đ ) b. Biễu diễn nghiệm bất pt x -3 trên trục số ( 1 đ ) Câu 2 : ( 2 đ ) Giải biểu diễn nghiệm bất phương trình 3x +9 4x -2 Câu 3: ( 2đ) Giải phương trình. a.Tìm điều kiện để bất pt tồn tại ( 1 đ ) b.Giải bất phương trình ( 1 đ ) Đáp án đề B2 A. Trắc nghiệm ( mỗi câu đúng 0,5 điểm) Câu 1: Sai câu 2 : Sai Câu 3 : Đúng Câu 4 : Sai câu 5: c Câu 6: d B.Tự luận: Câu 1: (3đ) a.Giải bất pt 10x +5 > 2x -3  10x – 2x > - 3 -5 (0,5 đ)  8x > -8 (0,5 đ)  x > (0,5 đ)  x> - 1 ( 0,5 đ) b. Biễu diễn đúng nghiệm bất pt x -3 trên trục số ( 1 đ ) Câu 2 : ( 2 đ ) Giải 3x +9 4x -2  3x - 4x -2-9  - x -11 x ≥ 11 ( 1 đ) Biểu diễn nghiệm đúng 1 đ Câu 3: ( 2đ) Giải phương trình. a.Tìm điều kiện để bất pt tồn tại ( 1 đ ) ĐKTT x-1 b.Giải bất phương trình ( 1 đ ) ...TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH Thời gian làm : 45 phút Ngày thi : ……………… Mã đề 156.Họ tên học sinh……………………………………………………Lớp………Điểm………... TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH Thời gian làm : 45 phút Ngày thi : ……………… Mã đề 157.Họ tên học sinh……………………………………………………Lớp………Điểm………... TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH Thời gian làm : 45 phút Ngày thi : ……………… Mã đề 158.Họ tên học sinh……………………………………………………Lớp………Điểm………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 (Bất đẳng thức và Bất PT) trường Lục Ngạn 2 - Bắc Giang - TOANMATH.com, Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 (Bất đẳng thức và Bất PT) trường Lục Ngạn 2 - Bắc Giang - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Lập bảng xét dấu vế trái - Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 (Bất đẳng thức và Bất PT) trường Lục Ngạn 2 - Bắc Giang - TOANMATH.com

p.

bảng xét dấu vế trái Xem tại trang 5 của tài liệu.