Lenviet.com.vn | Báo cáo ban kiểm soát 2016

5 102 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:21

Page | 9TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2011BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT NĂM 2010(Trình tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011)- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;- Căn cứ Điều lệ Cơng ty cổ Phần Thực phẩm Cholimex;- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm sốt.Ban kiểm sốt đã thực hiện kiểm tra cơng tác điều hành, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010. Việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi, phù hợp luật doanh nghiệp và điều lệ cơng ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt thực thi nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra như sau:I/ Cơng tác điều hành sản xuất kinh doanh:Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp để giải quyết các vấn đề như sau:- Thơng qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh q, năm, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm mới.- Thơng qua một số nội dung chủ yếu phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: hạn mức vay vốn cho sản xuất, cho đầu tư dây chuyền mới.- Triển khai tăng vốn điều lệ.- Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.Trong năm Hội đồng Quản trị đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và người lao động trong cơng ty đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu của năm 2010. Đồng thời Hội đồng Quản trị đã xem xét thơng qua các phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản do Ban điều hành trình nhằm tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh…II/ Kết quả sản xuất kinh doanh:- Doanh thu: 391.121.788.478 đồng. Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2010 Trang 9 Page | 10- Lợi nhuận: 30.539.165.192 đồng.- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 0,34- Hệ số thanh toán : 1,09Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được thể hiện trên báo cáo tài chánh năm 2010 của công ty và đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập (Công ty kiểm toán Chuẩn Việt ) kiểm toán. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện năm 2010 của công ty. Do tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định nên tình hình tài chính trong năm qua của công ty tương đối tốt, khả năng thanh toán của công ty ổn định.III/ Thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông:Bảo đảm sản xuất tăng trưởng bền vững mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn tác động đến công ty. Bảo toàn và phát triển vốn. Đạt và vượt mức kế hoạch lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động.Thực hiện tốt các quy định về chế độ tài chính kế toán của nhà nước. Công tác tiếp thị được quan tâm đúng mức.Trong năm Ban điều hành đã đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Đã tiến hành chấn chỉnh công tác quản lý lao động, thực hành tiết kiệm hiệu quả, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đúng với chế độ chính sách của nhà nước và quy định của công ty.IV/ Nhận xét và kiến nghị:Các hoạt động của công ty tuân thủ đúng I HI NG C ễNG CễNG TY CP XMVICEM BM SN BAN KIM SOT CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Bm Sn, ngy 15 thỏng 04 nm 2016 BO CO CA BAN KIM SOT T NH I HI NG C ễNG N M 2016 Cn c iu l t chc v hot ng Cụng ty c phn xi mng Bm Sn; Cn c Quy ch v t chc hot ng ca Ban Kim soỏt Cụng ty; i hi ng c ụng nm 2015 ó bu Ban Kim soỏt mi cú ngi (c gm ngi) Thc hin chng trỡnh cụng tỏc nm 2015, Ban kim soỏt ó kim tra, giỏm sỏt chung cỏc mt qun lý sn xut kinh doanh, ú trung vo cụng tỏc sn xut, tiờu th sn phm, chi phớ bỏn hng v qun lý cụng n Trng Ban Kim soỏt ó tham gia y cỏc cuc hp ca Hi ng qun tr Cụng ty, Ban Kim soỏt ó thc hin kim tra, giỏm sỏt tuõn th theo ỳng iu l v Quy ch t chc hot ng ca Ban kim soỏt Cụng ty Ban Kim soỏt xin trỡnh i hi ng c ụng Cụng ty bỏo cỏo cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt hot ng sn xut kinh doanh nm 2015 nh sau: I Kt qu thc hin ngh quyt i hi ng c ụng nm 2015 V sn xut kinh doanh v u t xõy dng Nm 2015, ngnh xi mng núi chung v Cụng ty c phn xi mng Bm Sn núi riờng trin khai thc hin nhim v sn xut kinh doanh u t xõy dng bi cnh c n nhiu khú khn Song vi s on kt, quyt tõm i mi ca Hi ng qun tr, Ban iu hnh v ton th cỏn b cụng nhõn viờn, Cụng ty ó thc hin hon thnh nhng mc tiờu m Ngh quyt i hi ng c ụng thng niờn nm 2015 1.1 V sn xut kinh doanh Cụng ty ó tỏi cu trỳc t 26 n v c n 19 n v ph ng ban, phõn xng Thc hin ỏp dng cú hiu qu cỏc tin b k thut v qun tr sn xut, cỏc cụng on sn xut chớnh hot ng n nh, nng sut thit b c bn vt so vi thit k Sn lng sn xut clinker v xi mng t cao hn cựng k nm 2014, cht lng clinker nn quý IV/2015 c ci thin ỏng k lm cho t l s dng clinker xi mng gim hn so vi thỏng u nm 2015 Tiờu th sn phm xi mng tng 6% so vi cựng k Tiờu hao nng lng ( than, in) u thp hn so vi cựng k Cỏc gii phỏp c th nh: Lắp thiết bị lấy mẫu tự động khâu nhập than, kim soỏt chi phớ nng lng tiờu hao hng ngy; thnh lp i kim tra thm khỏm thit b; cụng tỏc phi liu v hnh c nõng cao, thit b hot ng n nh m bo cht lng v gim chi phớ, thi gian s a cha ln dõy chuyn l nung c rỳt ng n, m bo cht lng l hot ng n nh liờn tc di ngy; kim soỏt cht v nõng cao cht lng sn phm, n nh t l pha ph gia gim chi phớ cho mt n v sn phm Kt qu thc hin : TT Ch tiờu Sn xut Clinker Tiờu th sn phm Doanh thu Li nhun trc thu T l chia c tc (d kin) n v tớnh tn tn t t % Ngh quyt HC nm 2015 2.915.000 4.097.000 4.192,953 220,180 Thc hin nm 2015 T l % 3.063.884 4.171.214 4.152,496 341,387 15% 105,1 101,8 99,0 155,1 1.2 V u t xõy dng - D ỏn dõy chuyn mi: Quyt toỏn, kim toỏn xong ton b cỏc gúi thu ca d ỏn Hi ng thnh viờn VICEM ó thng nht tha thun v Cụng ty hon thnh quyt toỏn xong TXD cụng trỡnh - Cỏc d ỏn khỏc: D ỏn nghin xi mng n úng bao: ó t chc u thu v ang thc hin gúi thu s 1: Cung cp thit k, thit b v cỏc dch v k thut; D ỏn trung tõm iu hnhVICEM Bm sn: ang xõy dng tng ro; D ỏn tuyn bng ti chuyn ỏ sch: ó hon thnh v a vo s dng; D ỏn m rng nõng cp ng Trn Nhõn Tụng: ang phi hp vi UBND th xó phõn chia trỏch nhim bo trỡ v khai thỏc Cụng tỏc xõy dng ni b: Cụng ty ó r soỏt xem xột cỏc danh mc xõy dng m bo hp lý, tit kim v ỳng quy nh Cỏc ni dung khỏc - Theo Ngh quyt ca HC, Hi ng qun tr cụng ty ó la chn n v kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2015 l Cụng ty kim toỏn ERNST & YOUNG Vit Nam - Cụng ty ó thc hin chi tr thự lao cho cỏc U viờn Hi ng qun tr, Ban Kim soỏt v th ký theo ỳng Ngh quyt HC v iu l cụng ty quy nh II ỏnh giỏ hot ng ca Hi ng qun tr v Ban iu hnh: ỏnh giỏ v hot ng nm 2015, Hi ng qun tr Cụng ty ó bỏm sỏt Ngh quyt ca HC v tỡnh hỡnh thc t kp thi lónh o, qun lý Cụng ty sn xut kinh doanh, u t xõy dng v cỏc mt cụng tỏc khỏc Hi ng qun tr Cụng ty u t chc hp hng quý, Ban iu hnh hp hng thỏng, hng tun trin khai ngh quyt ca HQT v kim im, phõn tớch, ỏnh giỏ kt qu ó thc hin, a cỏc bin phỏp, linh hot, kp thi phự hp vi thc t SXKD Trong nm qua, Hi ng qun tr Cụng ty ó t chc cuc hp, Ngh quyt v quyt nh vi nhiu ni dung c th cn thc hin Ban iu hnh Cụng ty ó tớch cc t chc trin khai thc hin Ngh quyt ca HC v ca Hi ng qun tr Cụng ty Kt qu thc hin ngh quyt HC nm 2015 nh bỏo cỏo trờn Mt s ni dung c th cỏc mt sn xut, Ban kiểm sốt – Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2CƠNG TYCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2BAN KIỂM SỐTCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 2012BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm sốt được quy định tại Mục X, Điều 29, 30, 31 và Điều 32 của Điều lệ Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty hợp danh Kiểm tốn Việt Nam, tháng 3/2012.Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm sốt quy định tại Điều lệ Cơng ty, Ban kiểm sốt xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng nội dung, kết quả hoạt động của Ban kiểm sốt trong năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 như sau:A. Tình hình kinh doanh và cơng tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:Trong năm 2011, Cơng ty triển khai thực hiện ĐTXD một số dự án, cơng trình gồm: - Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với HUD về việc quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm. Trong đó tập trung vào cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai thi cơng xây dựng hạ tầng kỹ thuật.- Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với Tập đồn về quản lý thực hiện các cơng tác chuẩn bị đầu tư của các dự án nhà ở cao tầng và thấp tầng tại Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm (thực hiện đến khi hồn thành thủ tục thẩm tra, phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở).- Triển khai cơng tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án nhà ở do Tập đồn HUD uỷ quyền đầu tư và kinh doanh gồm: Dự án nhà ở thấp tầng lơ TT5 (dãy B, C, D), Nhà ở cao tầng A1 và B – Lơ TT2 thuộc Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm.- Triển khai đầu tư xây dựng hồn thiện tồ nhà văn phòng tại lơ đất CC7 – Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.- Triển khai các thủ tục giao chủ đầu tư lập quy hoạch dự án Khu đơ thị mới Đơng đường Thành cổ, thành phố Đơng Hà. Triển khai cơng tác đo đạc, khảo sát đánh giá hiện trạng và lập quy hoạch của Dự án.- Triển khai cơng tác hồn thiện và thu hồi vốn đầu tư tại tại Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình.Trong năm 2011, Cơng ty đã xác định Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm là dự án trọng tâm, trọng điểm của Năm 2011. Sau khi cơng tác đền bù GPMB đã cơ bản được hồn thành, Cơng ty đã tập trung đẩy nhanh cơng tác triển khai thi cơng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Đến hết q II/2011, cơng tác triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án đã được triển khai cơ bản hồn thành, đủ điều kiện để triển khai các dự án cấp 2 thuộc Khu đơ thị.Đối với cơng trình nhà ở văn phòng Lơ CC7, Linh Đàm đã cơ bản hồn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi cơng xong tồn bộ phần thơ cơng trình và bắt đầu triển khai thi cơng phần hồn thiện. Tuy nhiên, do việc phải cân đối nguồn vốn đầu tư cho các dự án khác do đó việc thi cơng hồn thiện cơng trình Cơng ty đã chủ động dãn tiến độ đầu tư phần hồn thiện.1Báo cáo của Ban Kiểm sốt 20121 Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng và tình trạng thắt chặt tín dụng đối với các dự án bất động sản do đó Công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án 777 đường Giải Phóng cũng phải chủ động dãn tiến độ đầu tư.Đối với công tác đầu tư và kinh doanh Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình trong năm 2011 tiếp tục tiến hành công tác thu hồi công nợ của các nhà ở thấp tầng.Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư các dự án, Công ty CễNG TY CP KHONG SN BC KN CNG HềA X HI CH NGHE VIT NAM BAN KIM SOT c lp T Hnh phỳc S: /BC - BKS ( D tho ) Bc Kn, ngy thỏng nm 2014 BO CO Hot ng ca Ban kim soỏt Cụng ty C phn Khoỏng sn Bc Kn ( Trỡnh i hi c Page | 9TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2011BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT NĂM 2010(Trình tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011)- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;- Căn cứ Điều lệ Cơng ty cổ Phần Thực phẩm Cholimex;- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm sốt.Ban kiểm sốt đã thực hiện kiểm tra cơng tác điều hành, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010. Việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi, phù hợp luật doanh nghiệp và điều lệ cơng ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt thực thi nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra như sau:I/ Cơng tác điều hành sản xuất kinh doanh:Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp để giải quyết các vấn đề như sau:- Thơng qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh q, năm, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm mới.- Thơng qua một số nội dung chủ yếu phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: hạn mức vay vốn cho sản xuất, cho đầu tư dây chuyền mới.- Triển khai tăng vốn điều lệ.- Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.Trong năm Hội đồng Quản trị đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và người lao động trong cơng ty đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu của năm 2010. Đồng thời Hội đồng Quản trị đã xem xét thơng qua các phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản do Ban điều hành trình nhằm tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh…II/ Kết quả sản xuất kinh doanh:- Doanh thu: 391.121.788.478 đồng. Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2010 Trang 9 Page | 10- Lợi nhuận: 30.539.165.192 đồng.- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 0,34- Hệ số thanh toán : 1,09Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được thể hiện trên báo cáo tài chánh năm 2010 của công ty và đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập (Công ty kiểm toán Chuẩn Việt ) kiểm toán. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện năm 2010 của công ty. Do tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định nên tình hình tài chính trong năm qua của công ty tương đối tốt, khả năng thanh toán của công ty ổn định.III/ Thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông:Bảo đảm sản xuất tăng trưởng bền vững mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn tác động đến công ty. Bảo toàn và phát triển vốn. Đạt và vượt mức kế hoạch lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động.Thực hiện tốt các quy định về chế độ tài chính kế toán của nhà nước. Công tác tiếp thị được quan tâm đúng mức.Trong năm Ban điều hành đã đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Đã tiến hành chấn chỉnh công tác quản lý lao Page | 9TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2011BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT NĂM 2010(Trình tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011)- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;- Căn cứ Điều lệ Cơng ty cổ Phần Thực phẩm Cholimex;- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm sốt.Ban kiểm sốt đã thực hiện kiểm tra cơng tác điều hành, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010. Việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi, phù hợp luật doanh nghiệp và điều lệ cơng ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt thực thi nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra như sau:I/ Cơng tác điều hành sản xuất kinh doanh:Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp để giải quyết các vấn đề như sau:- Thơng qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh q, năm, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm mới.- Thơng qua một số nội dung chủ yếu phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: hạn mức vay vốn cho sản xuất, cho đầu tư dây chuyền mới.- Triển khai tăng vốn điều lệ.- Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.Trong năm Hội đồng Quản trị đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và người lao động trong cơng ty đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu của năm 2010. Đồng thời Hội đồng Quản trị đã xem xét thơng qua các phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản do Ban điều hành trình nhằm tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh…II/ Kết quả sản xuất kinh doanh:- Doanh thu: 391.121.788.478 đồng. Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2010 Trang 9 Page | 10- Lợi nhuận: 30.539.165.192 đồng.- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 0,34- Hệ số thanh toán : 1,09Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được thể hiện trên báo cáo tài chánh năm 2010 của công ty và đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập (Công ty kiểm toán Chuẩn Việt ) kiểm toán. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện năm 2010 của công ty. Do tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định nên tình hình tài chính trong năm qua của công ty tương đối tốt, khả năng thanh toán của công ty ổn định.III/ Thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông:Bảo đảm sản xuất tăng trưởng bền vững mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn tác động đến công ty. Bảo toàn và phát triển vốn. Đạt và vượt mức kế hoạch lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động.Thực hiện tốt các quy định về chế độ tài chính kế toán của nhà nước. Công tác tiếp thị được quan tâm đúng mức.Trong năm Ban điều hành đã đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Đã tiến hành chấn chỉnh công tác quản lý lao động, thực hành tiết kiệm hiệu quả, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đúng với chế độ chính sách của nhà nước và quy định của công ty.IV/ Nhận xét và kiến nghị:Các hoạt động của công ty tuân thủ đúng c6Nc ry co pHAN rd B,q.N xrEN,I sOAr rrrr coNG HdA xA sor cuir NGHIA vrET NAM D-0p-l6p-:-r u-dp:-Ear@i Hd NQL ngdlt 4j thring c ndm 2017 nAo cAo HoAT D9NG cuA BAN KrtM soAr N,(M 2016 VA PHIIONG HITdNG NHIEM VU NAM 2017 Kinh giri: Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2017 Clngty CP - O tO TMT j Cdn cil' LuQt Doanh nghiQp sii OatZOtltgnt duqc Quiic hQi nudc CQng hda xd h/i chi.r nghia ViQt Nam th6ng qua ngdy 26/l l/2014; Cdn ctr chac ndng, nhiQm vqt ctia Ban ki€m sodt Quy dinh tqi Diiu lQ chtirc vd hoat d6ng C6ng ty c6 phdn t6 TMT; Cdn ctr Bdo cdo tdi chinh ndm 2016 dd &"roc kiAm bdn b&i Chi nhdnh C6ng ty TNHH Dich vu Tu vdn Tdi chinh Kii todn & Kidm bdn Nam ViQt (AASCN); Cdn ctr K* qud hoqt dQng kiem tra gidm sdt cila Ban kidm sodt ndm 2016, i Ban ki6m sorit C6ng ty tran b6o crio tru6c Dai hQi ddng c6 d6ng thudng ni6n nim 2017 vd kr5t quri ki€m tra gidm s6t cric mqt hoqt dQng C6ng ty ndm 2016 nhu sau: A Hogt tlQng

Hình ảnh liên quan

u- Thẩm định Tình hình SXKD và tài chính năm 2016. - Lenviet.com.vn | Báo cáo ban kiểm soát 2016

u.

Thẩm định Tình hình SXKD và tài chính năm 2016 Xem tại trang 1 của tài liệu.
s Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 theo nghị quyết của ĐHĐCPĐ Công ty CP LEN VIỆT NAM như sau: - Lenviet.com.vn | Báo cáo ban kiểm soát 2016

s.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 theo nghị quyết của ĐHĐCPĐ Công ty CP LEN VIỆT NAM như sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Thu thập, thâm định các tài liệu về tình hình SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và cơ quan điều hành - Lenviet.com.vn | Báo cáo ban kiểm soát 2016

hu.

thập, thâm định các tài liệu về tình hình SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và cơ quan điều hành Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan