0

GMC - Điều lệ tổ chức và hoạt động ( phần 2 )

22 94 0
  • GMC - Điều lệ tổ chức và hoạt động ( phần 2 )

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:45

BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ --------------------CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------ĐIỀU LỆTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC KIỂM SỐT VÀ AN TỒN BỨC XẠ, HẠT NHÂN(Ban hành kèm theo Quyết định số 12 /2004/QĐ-BKHCN ngày 13 / 05 /2004của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cơng nghệ)CHƯƠNG ICHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠNĐiều 1. Cục Kiểm sốt và An tồn bức xạ, hạt nhân(được viết tắt là Cục ATBXHN) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Cơng nghệ có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an tồn và kiểm sốt bức xạ, hạt nhân. Cục Kiểm sốt và An tồn bức xạ, hạt nhân có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng.Tên giao dịch quốc tế của Cục Kiểm sốt và An tồn bức xạ, hạt nhân là Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety & Control, viết tắt là VARANSAC. Điều 2. Cục Kiểm sốt và An tồn bức xạ, hạt nhân có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:1. Tổ chức và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, quy trình, quy phạm về kiểm sốt và an tồn bức xạ, hạt nhân. Tham gia xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về an tồn bức xạ, hạt nhân, chế độ, chính sách đặc thù cho những người làm việc trực tiếp với bức xạ.2. Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ các chính sách, phương hướng phát triển, các hướng ưu tiên, các chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực an tồn và kiểm sốt bức xạ, hạt nhân. Tổ chức triển khai các kế hoạch, quy hoạch đã được phê duyệt 3. Tổ chức và thực hiện việc khai báo, đăng ký, cấp, gia hạn, sửa đổi và thu hồi giấy phép đối với các cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân, nguồn bức xạ, nhân viên bức xạ và các cơng việc có liên quan đến bức xạ, hạt nhân. Tổ chức thẩm định địa điểm, thiết kế, xây dựng, luận chứng đảm bảo an tồn bức xạ, hạt nhân và an ninh đối với các cơ sở bức xạ và cơ sở hạt nhân.4. Hướng dẫn, chỉ đạo cơng tác an tồn và kiểm sốt bức xạ, hạt nhân đối với các Sở Khoa học và Cơng nghệ. Phối hợp với các Bộ, Ngành thực hiện quản lý nhà nước về an tồn và kiểm sốt bức xạ, hạt nhân theo sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Cơng nghệ.5. Thực hiện kiểm tra, thanh tra chun ngành về an tồn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an tồn bức xạ và hạt nhân theo thẩm quyền. 6. Quản lý Nhà nước về chất thải phóng xạ. Tổ chức quan trắc môi trường phóng xạ, ứng phó khẩn cấp và xử lý sự cố bức xạ, hạt nhân; kiểm soát liều bức xạ và đánh giá an toàn trong chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ dân chúng và chiếu xạ y tế.7. Tổ chức hoạt động thanh sát hạt nhân.8. Xây dựng hệ thống thống kê, lưu trữ, thông tin và dữ liệu về an toàn bức xạ, hạt nhân.9. Tổ ĐIỀU LỆTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU( Sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 )Vũng Tàu, tháng 07 năm 2010MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU .6GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ .6CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG .6Điều 1: Tên, Hình thức, Trụ sở, Đơn vị trực thuộc của Công ty .6 Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 8 Thời hạn hoạt động .9 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công ty .9 Người đại diện theo pháp luật 10 Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội tại Công ty 10CHƯƠNG IIQUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY .10Điều 2: Quyền của Công ty .10Điều 3: Nghĩa vụ của Công ty 11CHƯƠNG IIIVỐN ĐIỀU LỆ - CỔ PHẦN 11MỤC 1 : VỐN .11Điều 4: Vốn điều lệ 11Điều 5: Các loại vốn khác .12Điều 6: Cổ phần – Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 12Điều 7: Phát hành trái phiếu 13Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần .13Điều 9: Thừa kế cổ phần .13Điều 10: Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty 14 Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông .14 Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại .14CHƯƠNG IVCƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ ần.htm' target='_blank' alt='cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần' title='cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần'>CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ ty+vinamilk.htm' target='_blank' alt='cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty vinamilk' title='cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty vinamilk'>CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ .15Điều 11: Cơ cấu tổ chức quản lý 15Điều 12: Nghĩa vụ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VF1) - 04/2004 - MỤC LỤC CÁC ĐỊNH NGHĨA 1 CHƯƠNG I: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG 4 Điều 1: Tên và địa chỉ liên hệ 4 Điều 2: Mục tiêu . 4 Điều 3: Thời hạn hoạt động 4 Điều 4: Nguyên tắc tổ chức . 4 Điều 5: Tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ Quỹ phát hành . 5 Điều 6: Chỉ định đại diện huy động vốn và phát hành chứng chỉ Quỹ 5 Chương II: CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH & HẠN CHẾ ĐẦU TƯ 5 Điều 7: Mục tiêu đầu tư . 5 Điều 8: Chính sách đầu tư . 5 Điều 9: Hạn chế đầu tư 6 CHƯƠNG III: NGƯỜI ĐẦU TƯ, SỔ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CHỨNG CHỈ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ 7 Điều 10: Người đầu tư . 7 Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của người đầu tư . 7 Điều 12: Sổ đăng ký sở hữu chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1 . 8 Điều 13: Chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ đầu tư 8 Điều 14: Thừa kế chứng chỉ Quỹ đầu tư . 9 CHƯƠNG IV: PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 Điều 15: Phương thức trả cổ tức Quỹ 9 Điều 16: Giải pháp cho vấn đề thua lỗ của Quỹ . 10 CHƯƠNG V: ĐẠI HỘI NGƯỜI ĐẦU TƯ . 10 Điều 17: Đại hội người đầu tư thường niên 10 Điều 18: Đại hội người đầu tư bất thường 10 Điều 19: Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội người đầu tư . 11 Điều 20: Thể thức tiến hành Đại hội người đầu tư . 12 Điều 21: Quyết định của Đại hội người đầu tư . 12 CHƯƠNG VI: BAN ĐẠI DIỆN QUỸ . 13 Điều 22: Tổ chức Ban đại diện Quỹ . 13 Điều 23: Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện Quỹ 14 Điều 24: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban đại diện Quỹ . 14 Điều 25: Chủ tịch Ban đại diện Quỹ 15 Điều 26: Thủ tục điều hành của Ban đại diện Quỹ Trang 1/75 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Hà Nội, tháng 5/2009 DỰ THẢO 6 (15/5/2009) BẢN TRÌNH ĐẠI HỘI Trang 2/75 STT TIÊU ĐỀ TRANG CHƯƠNG I: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1 Giải thích từ ngữ 6 Điều 2 Tên gọi, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Ngân hàng 9 Điều 3 Hình thức, tư cách pháp nhân, đại diện theo pháp luật và tài khoản của Ngân hàng 10 Điều 4 Tôn chỉ, lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Ngân hàng 10 Điều 5 Phạm vi kinh doanh và hoạt động 11 Điều 6 Hoạt động ngân hàng thương mại 11 Điều 7 Hoạt động ngân hàng đầu tư 12 Điều 8 Bảo hiểm 13 Điều 9 Các hoạt động khác 13 Điều 10 Các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động 13 Điều 11 Áp dụng điều ước quốc tế và tập quán quốc tế trong hoạt động ngân hàng 14 Điều 12 Tổ chức chính trị - xã hội trong Ngân hàng 14 CHƯƠNG II: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU Điều 13 Vốn điều lệ của Ngân hàng 14 Điều 14 Tăng, giảm vốn điều lệ 14 Điều 15 Cổ phần 15 Điều 16 Chào bán cổ phần 15 Điều 17 Mua lại cổ phần 17 Điều 18 Chuyển nhượng cổ phần 18 Điều 19 Thừa kế cổ phần 19 Điều 20 Giới hạn sở hữu cổ phần 19 Điều 21 Sổ đăng ký cổ đông 20 Điều 22 Cổ phiếu 20 CHƯƠNG III: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG Trang 3/75 Điều 23 Cơ cấu tổ chức quản lý 22 Điều 24 Cổ đông 22 Điều 25 Quyền của cổ đông 23 Điều 26 Nghĩa vụ của cổ đông 24 Điều 27 Đại hội đồng cổ đông 24 Điều 28 Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 25 Điều 29 Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 26 Điều 30 Thông báo mời họp, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 27 Điều 31 Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 29 Điều 32 Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 30 Điều 33 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 32 Điều 34 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 33 Điều 35 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 34 Điều 36 Thay đổi các quyền 35 Điều 37 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 36 Điều 38 Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 36 Điều 39 Hội đồng quản trị 36 Điều 40 Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị 38 Điều 41 Chủ tịch Hội đồng quản trị 40 Điều 42 Quyền hạn và nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị 41 Điều 43 Thù lao và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị 42 Điều 44 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 43 Điều 45 Họp Hội đồng quản trị 43 Điều 46 Thông qua quyết định của Hội đồng quản trị 45 Điều Trường Trung Cấp Nghề Trường Trung Cấp Nghề CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HOÀ BÌNH HOÀ BÌNH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -----o0o----- -----o0o----- ĐIỀU LỆ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG của TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG của TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HOÀ BÌNH TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HOÀ BÌNH CHƯƠNG I CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG ĐIỀU 1 ĐIỀU 1 : Phạm vi điều chỉnh của Điều lệ : Phạm vi điều chỉnh của Điều lệ Điều lệ này qui định về việc tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Điều lệ này qui định về việc tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp nghề Hoà Bình. nghề Hoà Bình. ĐIỀU 2 ĐIỀU 2 : Địa vị pháp lý của Trường Trung cấp nghề Hoà Bình : Địa vị pháp lý của Trường Trung cấp nghề Hoà Bình 1. Trường Trung cấp nghề Hoà Bình là cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống Giáo Trường Trung cấp nghề Hoà Bình là cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân, được thành lập theo Quyết định số : 1800/QĐ-UBND ngày dục quốc dân, được thành lập theo Quyết định số : 1800/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai. 09 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai. 2. Trường Trung cấp nghề Hoà Bình hoạt động theo loại hình Trường Trung Trường Trung cấp nghề Hoà Bình hoạt động theo loại hình Trường Trung cấp nghề tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản theo quy cấp nghề tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp định của pháp luật, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ này. luật và điều lệ này. ĐIỀU 3 ĐIỀU 3 : Tên Trường : Tên Trường 1. Tên trường 1. Tên trường TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HOÀ BÌNH TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HOÀ BÌNH Tên giao dịch Quốc tế Tên giao dịch Quốc tế : HOA BINH VOCATIONAL COLLECTE : HOA BINH VOCATIONAL COLLECTE 2. Địa chỉ Trụ sở chính : 87/1 Khu phố 7, Phường Tân Hoà, Thành phố 2. Địa chỉ Trụ sở chính : 87/1 Khu phố 7, Phường Tân Hoà, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. 3. Địa chỉ Cơ sở đào tạo : Ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 3. Địa chỉ Cơ sở đào tạo : Ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng nai. Tỉnh Đồng nai. ĐIỀU 4 ĐIỀU 4 : Quản lý nhà nước đối với trường trung cấp nghề hoà bình : Quản lý nhà nước đối với trường trung cấp nghề hoà bình Trường Trung cấp nghề Hoà Bình chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề Trường Trung cấp nghề Hoà Bình chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của : của : - Bộ Lao động Thương
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG 2 ĐẠI DIỆN VÀ THỜI  HẠN HOẠT  ĐỘNG  CỦA  CÔNG TY 2  Điều  2 - GMC - Điều lệ tổ chức và hoạt động ( phần 2 )

2.

ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Điều 2 Xem tại trang 19 của tài liệu.