Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

23 175 0
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với c...

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:28

Hình ảnh liên quan

-Bảng cân đổi kế tốn - Mẫu số B01-DN(Thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Bảng c.

ân đổi kế tốn - Mẫu số B01-DN(Thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) Xem tại trang 1 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐĨI KẾ TỐN năm  2017  - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

n.

ăm 2017 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3.Tải sản cổ định vơ hình V.I0 4.414.405.700 - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

3..

Tải sản cổ định vơ hình V.I0 4.414.405.700 Xem tại trang 3 của tài liệu.
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Địa chỉ: Số 16 lê Đại Hành Hồng Bảng Hải Phịng (Ban hành theo Thơng tư sĩ 200/21011/TT-BT( Mẫu số 03a-DN - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

a.

chỉ: Số 16 lê Đại Hành Hồng Bảng Hải Phịng (Ban hành theo Thơng tư sĩ 200/21011/TT-BT( Mẫu số 03a-DN Xem tại trang 6 của tài liệu.
V- Thơng tin bổ sung cho các khoắn mục trình bày trong Bảng cân đối kế tốn - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

h.

ơng tin bổ sung cho các khoắn mục trình bày trong Bảng cân đối kế tốn Xem tại trang 12 của tài liệu.
10. Tăng, giảm tài sản cĩ định hữu hình: - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

10..

Tăng, giảm tài sản cĩ định hữu hình: Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan