Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

24 174 0
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM tài liệu, giáo án...

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:28

Hình ảnh liên quan

-Bảng cân đối kế toán -Mẫu số B01-DN(Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Bảng c.

ân đối kế toán -Mẫu số B01-DN(Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) Xem tại trang 1 của tài liệu.
~-Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01- -DN(Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Bảng c.

ân đối kế toán Mẫu số B01- -DN(Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN Tụi  ngày  30  thủng  6  năm  2017  - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

i.

ngày 30 thủng 6 năm 2017 Xem tại trang 3 của tài liệu.
3.Tài sản cỗ định vô hình 2211 V.I0 4.414.405.700 4.414.405.700 -Nguyên  giá 228 4.414.405.700 4.414.405.700  - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

3..

Tài sản cỗ định vô hình 2211 V.I0 4.414.405.700 4.414.405.700 -Nguyên giá 228 4.414.405.700 4.414.405.700 Xem tại trang 4 của tài liệu.
2.Nguồn kinh phí đãhìnhtiànhISCĐÐĐ | 433 [| —- - 0| - - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

2..

Nguồn kinh phí đãhìnhtiànhISCĐÐĐ | 433 [| —- - 0| - Xem tại trang 5 của tài liệu.
V- Thông tin bố sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

h.

ông tin bố sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 13 của tài liệu.
10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

10..

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Xem tại trang 15 của tài liệu.
18.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

18.1.

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan