0

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

24 167 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------000---------- NGUYỄN THỊ HỒNG OANH HỒN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY VÀ CƠNG BỐ THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kế tốn Kiểm tốn Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------- TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2008 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ðỀ TÀI TỐT NGHIỆP Tên ñề tài: Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu, ñề tài ñạt ñược những kết quả sau ñây: 1. Sự cần thiết của ñề tài: Sự ra ñời của thị trường chứng khoán là nhu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường khi phát triển ñến một giai ñoạn nhất ñịnh mà vấn ñề tài trợ vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và chính phủ ñang trở nên hết sức cần thiết ñể duy trì sự phát triển. Và ñể thu hút ñông ñảo các nhà ñầu tư trong và ngoài nước tham gia vào thị trường chứng khoán ñòi hỏi thông tin kế toán cung cấp phải trung thực, ñáng tin cậy về kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, về tình hình tài chính, về việc phân phối cổ tức…phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, hài hòa các nội dung, các quy tắc kế toán giữa các quốc gia, nhất là việc trình bày và công bố báo cáo tài chính. Chính vì thế, ñề tài tập trung nghiên cứu vấn ñề này. 2. Nội dung ñạt ñược: - Từ những cơ sở lý luận ñưa ra, ñề tài ñã ñánh giá thực trạng trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ñến 31/12/2007. - Sau khi ñánh giá thực trạng trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết, ñề tài ñã ñưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện những mặt hạn chế của thông tin ñược trình bày và công bố. MỤC LỤC MỞ ðẦU . 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM . 3 1.1 Hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam . 3 1.1.1 Mục ñích của báo cáo tài chính 3 1.1.2 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính . 4 1.1.3 Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp . 5 1.1.3.1 Báo cáo tài chính [...]... 1.1.3 H th ng báo cáo tài chính c a doanh nghi p Theo Quy t ñ nh s 15/2006/Qð-BTC ngày 20/3/2006 c a B Tài Chính, các doanh nghi p b t bu c ph i l p 4 báo cáo sau: - B ng cân ñ i k toán - Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh - Báo cáo lưu chuy n ti n t - Thuy t minh báo cáo tài chính H th ng báo cáo tài chính g m báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính gi a niên ñ 1.1.3.1 Báo cáo tài chính năm -... vi c công b báo cáo tài chính năm s theo M u báo cáo tài chính do B Tài chính ban hành ho c ch p thu n - Trư ng h p t ch c niêm y t là công ty m c a m t t ch c khác thì n i dung công b thông tin v báo cáo tài chính năm bao g m Báo cáo tài chính c a t ch c niêm y t (công ty m ) và Báo cáo tài chính h p nh t theo qui ñ nh c a pháp lu t v k toán - T ch c niêm y t ph i l p và công b Báo cáo Thư ng niên... n giao d ch 1.4 Phân tích các báo cáo tài chính Phân tích các báo cáo tài chính là phân tích tình hình tài chính c a công ty c ph n niêm y t trên th trư ng ch ng khoán, d a vào các báo cáo tài chính c a công ty như: b ng cân ñ i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ñông kinh doanh, b ng lưu chuy n ti n t , b ng thuy t minh báo cáo tài chính T ñó, thi t l p các h s tài chính ñ th y ñư c nh ng m t m nh và. .. tư, các nhà ñ u tư thư ng d a vào các ch s tài chính tính toán ñư c vì v y tính trung th c trong báo cáo tài chính có ý nghĩa ñ c bi t quan tr ng Chúng tôi s d a vào nh ng nghiên c u chương này ñ ñánh giá th c tr ng thông tin trình bày trên báo cáo tài chính các công ty niêm y t t i SGDCK TP.HCM hi n nay CHƯƠNG 2: TH C TR NG VI C TRÌNH BÀY, CÔNG B THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH C A CÁC CÔNG TY NIÊM... ngay các thông tin trên m t cách ñ y ñ cho nhà ñ u tư 1.3.2 Công b thông tin c a công ty niêm y t 1.3.2.1 T ch c niêm y t công b thông tin ñ nh kỳ T ch c niêm y t công b thông tin ñ nh kỳ v báo cáo tài chính năm theo qui ñ nh là: - Ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm ñư c tính t ngày t ch c ki m toán ñư c ch p thu n ký báo cáo ki m toán Th i h n hoàn thành báo cáo tài chính năm ch m nh t là chín... ngày hoàn thành báo cáo tài chính quý Báo cáo tài chính quý không ph i ki m toán - N i dung công b thông tin v báo cáo tài chính quý c a t ch c niêm y t bao g m: B ng cân ñ i k toán, Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh, Báo cáo lưu chuy BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------000---------- NGUYỄN THỊ HỒNG OANH HỒN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY VÀ CƠNG BỐ THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY NIÊM Y ẾT TẠI SỞ GIAO D ỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kế tốn Kiểm tốn Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------- TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2008 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ðỀ TÀI TỐT NGHIỆP Tên ñề tài: Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu, ñề tài ñạt ñược những kết quả sau ñây: 1. Sự cần thiết của ñề tài: Sự ra ñời của thị trường chứng khoán là nhu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường khi phát triển ñến một giai ñoạn nhất ñịnh mà vấn ñề tài trợ vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và chính phủ ñang trở nên hết sức cần thiết ñể duy trì sự phát triển. Và ñể thu hút ñông ñảo các nhà ñầu tư trong và ngoài nước tham gia vào thị trường chứng khoán ñòi hỏi thông tin kế toán cung cấp phải trung thực, ñáng tin cậy về kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, về tình hình tài chính, về việc phân phối cổ tức…phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, hài hòa các nội dung, các quy tắc kế toán giữa các quốc gia, nhất là việc trình bày và công bố báo cáo tài chính. Chính vì thế, ñề tài tập trung nghiên cứu vấn ñề này. 2. Nội dung ñạt ñược: - Từ những cơ sở lý luận ñưa ra, ñề tài ñã ñánh giá thực trạng trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ñến 31/12/2007. - Sau khi ñánh giá thực trạng trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết, ñề tài ñã ñưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện những mặt hạn chế của thông tin ñược trình bày và công bố. MỤC LỤC MỞ ðẦU . 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM . 3 1.1 Hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam . 3 1.1.1 Mục ñích của báo cáo tài chính 3 1.1.2 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính . 4 1.1.3 Hệ thống báo cáo tài CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 3.1 Hướng hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính. Việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính của các tổ chức niêm yết rất quan trọng ñối với các nhà ñầu tư nhất là trong giai ñoạn thị trường chứng khoán Việt Nam ñang trên ñà phát triển như hiện nay. Quyết ñịnh ñầu tư vào cổ phiếu công ty nào của nhà ñầu tư phụ thuộc rất nhiều vào thông tin báo cáo tài chính. Do ñó, các thông tin phải ñược trình bày công khai minh bạch; rõ ràng, dễ hiểu; thống nhất và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. - Công khai minh bạch: ñó là ñiều cần thiết ñối với các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các công ty niêm yết trên sàn. Có như thế các nhà ñầu tư mới có thể yên tâm ñầu tư vào cổ phiếu của công ty mà họ ñánh giá là tốt dựa trên thông tin báo cáo tài chính ñược trình bày. ðể ñược phép niêm yết trên thị trường chứng khoán, báo cáo tài chính năm của công ty phải ñược kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán ñộc lập từ bên ngoài; ñồng thời công ty phải luôn tuân thủ chế ñộ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về các hoạt ñộng của công ty liên quan ñến lợi ích của nhà ñầu tư. Do ñó, các báo cáo tài chính cũng như các báo cáo khác của công ty ñược lập có chất lượng, ñộ chính xác cao và ñạt ñược mức ñộ chấp nhận cao hơn từ phía nhà ñầu tư cũng như các ñối tượng khác. - Rõ ràng, dễ hiểu: ñối tượng sử dụng báo cáo tài chính rất ña dạng. Do ñó việc trình bày rõ ràng, dễ hiểu nhằm ñảm bảo cho người sử dụng ñạt ñược mục ñích. - Thống nhất: tức là các chỉ tiêu phản ánh trên báo cáo tài chính phải thống nhất về cách trình bày, về biểu mẫu hàng tháng, quý, năm giữa các thông tư, quyết ñịnh ban hành ñể có thể ñảm bảo so sánh ñược. - Phù hợp với xu hướng hội nhập: việc tạo mọi ñiều kiện cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài ñến ñầu tư tại Việt Nam là rất cần thiết. ðây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và các công ty niêm yết nói riêng học hỏi ñược kinh nghiệm quản lý, xây dựng thông tin hữu ích. Trên cơ sở các yêu cầu ñề ra về việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính, chúng tôi xin ñưa ra các hướng hoàn thiện sau: + Hoàn thiện nội dung báo cáo; + Tăng ñộ tin cậy của báo cáo; + Chính sách của Nhà nước; + Phương pháp công bố thông tin; + Các trường ñào tạo chứng khoán. 3.2 Giải pháp hoàn thiện công bố thông tin 3.2.1 Hoàn thiện thông tin trên website của SGDCK TP.HCM Hiện nay, thông tin báo cáo tài chính các công ty Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 1. Công ty: Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai 2. Mã chứng khoán: HOM 3. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 4. Điện thoại: (0383) 866 170 Fax: (0383) 866 648 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Minh Sơn 6. Nội dung của thông tin công bố: 6.1 Báo cáo tài chính quý I năm 2012 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 20/04/2012 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. 6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch trên 10% LNST so với cùng kỳ năm 2011) TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM C.TY CP XM VICEM HOÀNG MAI CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /XMHM-TCKT V/v: Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2012 Hoàng Mai, ngày 24 tháng 04 năm 2012 BẢN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2012 SO VỚI QUÝ I NĂM 2011 A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ I NĂM 2012 Của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 20 tháng 04 năm 2012 Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN 2.091.202.451.409 2.121.499.766.835 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 585.735.775.558 599.411.575.529 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 18.165.581.604 142.720.480.326 1. Tiền 111 V.01 18.165.581.604 142.720.480.326 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 30.355.000.000 30.355.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 30.355.000.000 30.355.000.000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 189.307.317.290 73.659.197.828 1. Phải thu khách hàng 131 183.167.082.931 65.342.038.719 2. Trả trước cho người bán 132 4.093.786.222 4.877.768.154 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 3.375.667.803 4.768.610.621 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1.329.219.666) (1.329.219.666) IV. Hàng tồn kho 140 330.345.326.035 350.013.712.972 1. Hàng tồn kho 141 V.04 333.064.371.799 352.732.758.736 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (2.719.045.764) (2.719.045.764) V.Tài sản ngắn hạn khác 150 17.562.550.629 2.663.184.403 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 14.182.474.132 147.635.998 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - - 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 3.380.076.497 2.515.548.405 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.505.466.675.851 1.522.088.191.306 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 1.462.910.627.081 1.478.915.945.128 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 1.442.171.785.949 1.474.562.537.148 - Nguyên giá 222 2.749.752.637.210 2.746.806.655.127 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.307.580.851.261) (1.272.244.117.979) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 29.227.181 35.745.989 - Nguyên giá 228 276.929.770 276.929.770 - Giá trị hao mòn lũy kế
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

-Bảng cân đối kế toán -Mẫu số B01-DN(Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Bảng c.

ân đối kế toán -Mẫu số B01-DN(Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) Xem tại trang 1 của tài liệu.
~-Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01- -DN(Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Bảng c.

ân đối kế toán Mẫu số B01- -DN(Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN Tụi  ngày  30  thủng  6  năm  2017  - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

i.

ngày 30 thủng 6 năm 2017 Xem tại trang 3 của tài liệu.
3.Tài sản cỗ định vô hình 2211 V.I0 4.414.405.700 4.414.405.700 -Nguyên  giá 228 4.414.405.700 4.414.405.700  - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

3..

Tài sản cỗ định vô hình 2211 V.I0 4.414.405.700 4.414.405.700 -Nguyên giá 228 4.414.405.700 4.414.405.700 Xem tại trang 4 của tài liệu.
2.Nguồn kinh phí đãhìnhtiànhISCĐÐĐ | 433 [| —- - 0| - - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

2..

Nguồn kinh phí đãhìnhtiànhISCĐÐĐ | 433 [| —- - 0| - Xem tại trang 5 của tài liệu.
V- Thông tin bố sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

h.

ông tin bố sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 13 của tài liệu.
10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

10..

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Xem tại trang 15 của tài liệu.
18.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu - Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

18.1.

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan