Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013

1 129 0
Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả... CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 Đơn vị tính: VND I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Stt Nội dung Số đầu năm Số cuối kỳ I. Tài sản ngắn hạn 1.696.701.474.121 908.201.921.001 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 82.650.055.508 158.213.544.035 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5.723.536.000 8.055.501.400 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 478.674.045.319 286.105.178.223 4 Hàng tồn kho 1.128.951.153.694 417.148.392.498 5 Tài sản ngắn hạn khác 702.683.600 38.679.304.845 II Tài sản dài hạn 3.951.191.368.690 6.377.015.377.786 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố định 3.737.960.724.052 6.137.305.903.446 - Tài sản cố định hữu hình 353.490.456.660 1.385.964.508.805 - Tài sản cố định vô hình 85.568.512.637 85.407.428.189 - Tài sản cố định thuê tài chính - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.298.901.754.755 4.665.933.966.452 3 Bất động sản đầu tư - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 48.160.000.000 48.580.000.000 5 Tài sản dài hạn khác 165.070.644.638 191.129.474.340 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.647.892.842.811 7.285.217.298.787 IV Nợ phải trả 4.672.476.104.237 6.116.982.321.584 1 Nợ ngắn hạn 1.674.730.954.575 1.360.030.177.619 2 Nợ dài hạn 2.997.745.149.662 4.756.952.143.965 V Vốn chủ sở hữu 975.416.738.574 1.168.234.977.203 1 Vốn chủ sở hữu 979.194.566.256 1.170.883.727.963 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 870.000.000.000 1.100.000.000.000 - Thặng dư vốn cổ phần - 68.945.452.346 - Vốn khác của chủ sở hữu - - Cổ phiếu quỹ (902.752.100) (902.752.100) - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - (215.666.661.549) - Các quỹ 32.500.000.000 61.484.353.739 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 77.597.318.356 157.023.335.527 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác (3.777.827.682) (2.648.750.760) - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3.777.827.682) (2.648.750.760) - Nguồn kinh phí - - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.647.892.842.811 7.285.217.298.787 0 0 - Quý IV năm 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Mẫu CBTT-03 Thông tư số 38/2007/TT-BTC Ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng BTC II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 919.437.456.431 2.840.818.898.033 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 17.971.813.000 23.976.197.200 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 901.465.643.431 2.816.842.700.833 4 Giá vốn hàng bán 768.710.701.185 2.291.272.590.138 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 132.754.942.246 525.570.110.695 6 Doanh thu hoạt động tài chính 8.416.771.318 18.429.225.831 7 Chi phí tài chính 33.972.172.616 90.096.888.711 8 Chi phí bán hàng 44.884.216.586 143.533.605.036 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 36.429.872.017 118.300.960.652 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 25.885.452.345 192.067.882.127 11 Thu nhập khác (272.443.249) 3.400.916.702 12 Chi phí khác (6.918.097.473) 11.959.426.663 13 Lợi nhuận khác 6.645.654.224 (8.558.509.961) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 32.531.106.569 183.509.372.166 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.071.646.321 22.986.036.639 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 28.459.460.248 160.523.335.526 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu Giải trình nguyên nhân tăng (giảm) so với quý III/2009 Chỉ tiêu Quý IV/2009 Quý III/2009 Tăng (giảm) % tăng (giảm) Doanh thu thuần 901.465.643.431 626.853.488.857 274.612.154.574 44% Giá vốn 768.710.701.185 481.127.722.820 287.582.978.365 60% Lợi nhuận gộp 132.754.942.246 145.725.766.037 (12.970.823.791) -9% Doanh thu hoạt động tài chính 8.416.771.318 3.578.332.291 4.838.439.027 135% Chi phí tài chính 33.972.172.616 10.825.975.661 23.146.196.955 214% Chi phí bán hàng 44.884.216.586 33.838.788.071 11.045.428.515 33% Chi phí quản lý 36.429.872.017 33.813.389.871 2.616.482.146 8% Chi phí khác (6.918.097.473) 8.714.620.048 (15.632.717.521) -179% Lợi nhuận trước thuế 32.531.106.569 62.160.531.975 (29.629.425.406) -48% Giám Đốc Ngô Minh Lãng Ngày 22 tháng 01 năm 2010 Quý IV/2009 CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -HẢI PHÕNG Trụ sở: 16 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM Quý I -2013 ĐT: 031-3640681; Fax: 031-3845157 Email: biahanoihaiphong@vnn.vn (Số liệu kiểm toán nội bộ) I.Bảng cân đối kế toán II.Kết sản xuất kinh doanh Quý I-2013 ĐVT:đồng ĐVT:đồng STT Néi dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 2.2 Chi phí xây dựng dở dang TSCĐ thuê tài Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản I II 2.1 III IV 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Số cuối kỳ 31/3/2013 Số đầu năm 01/01/2013 33 434 821 533 685 892 996 36 319 325 143 164 349 666 919 460 008 23 022 355 905 807 112 624 194 605 560 534 12 543 672 015 19 402 011 928 209 291 534 188 416 331 024 172 105 560 534 74 160 062 941 271 349 252 176 -197 189 189 235 97 945 497 593 165 916 331 024 80 421 712 909 271 558 944 576 -191 137 231 667 85 494 618 115 22 500 000 000 22 500 000 000 228 040 382 067 224 735 656 167 Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 86 196 498 424 54 701 402 235 31 495 096 189 141 843 883 643 141 843 883 643 91 792 900 000 905 062 000 37 157 005 043 027 183 258 961 733 342 65 812 006 744 37 540 710 555 28 271 296 189 158 923 649 423 158 923 649 423 91 792 900 000 905 062 000 37 157 005 043 027 183 258 18 041 499 122 Tổng cộng nguồn vốn 228 040 382 067 224 735 656 167 Giám đốc công ty Đã ký ST T Chỉ tiêu Quý I- 2013 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 43 489 919 451 Các khoản giảm trừ 15 911 720 249 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 27 578 199 202 Giá vốn hàng bán 25 759 402 935 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 818 796 267 Doanh thu hoạt động tài 007 267 Chi phí tài 934 118 285 Chi phí bán hàng 963 082 226 Chi phí quản lý doanh nghiệp 007 343 654 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -4 078 740 631 Thu nhập khác 95 809 351 Chi phí khác 245 828 500 Lợi nhuận khác - 150 019 149 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -4 228 759 780 Chi phí thuế TNDN hành Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -4 228 759 780 Lãi cổ phiếu III.Các tiêu tài STT Chỉ tiêu Quý I- 2013 Cơ cấu tài sản Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%) 85 34 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%) 14 66 Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) 37 Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) 62.22 Khả toán (lần) Khả toán ngắn hạn 61 Khả toán (tổng TS/Nợ phải trả) 2.65 Tỉ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%) -1 85 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu (%) -9.70 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn CSH (%) -2.98 Hải phòng, ngày 16 tháng năm 2013 Kế toán trưởng 10 11 12 13 14 15 16 17 Đã ký Quý I- 2012 27 672 063 086 446 133 792 19 225 929 294 19 235 592 634 - 663 340 40 012 248 545 056 190 045 966 633 761 859 626 -5 322 533 541 50 286 417 654 104 48 632 313 -5 273 901 228 -5 273 901 228 Quý I- 2012 83.46 16.54 33.05 66.95 1.01 3.03 -2.56 -18.99 -3.82 I.A. Bảng cân đối kế toán STT Nội dung Số cuối kỳ Số đầu năm I Tài sản ngắn hạn 41.129.789.604 39.117.590.095 1 Tiền và các khoản tơng đơng tiền 2.259.589.911 15.875.770.021 2 Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn 15.695.000.000 3.000.000.000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 10.625.778.341 9.063.680.614 4 Hàng tồn kho 12.070.658.206 10.959.767.343 5 Tài sản ngắn hạn khác 478.763.146 218.372.117 II Tài sản dài hạn 9.662.909.903 10.504.881.960 1 Các khoản phải thu dài hạn 550.000.000 2 Tài sản cố định 6.072.962.535 6.345.679.743 - TSCĐ hữu hình 4.775.462.535 5.025.679.743 - TSCĐ vô hình 1.297.500.000 1.320.000.000 - Tài sản cố định cho thuê tài chính - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 3 Bất động sản đầu t 4 Các khoản đầu t tài chính dài hạn 3.468.000.000 3.468.000.000 5 Tài sản dài hạn khác 121.947.368 141.202.217 III Tổng cộng tài sản 50.792.699.507 49.622.472.055 IV Nợ phải trả 9.756.797.243 8.997.557.519 1 Nợ ngắn hạn 9.245.395.034 8.486.155.310 2 Nợ dài hạn 511.402.209 511.402.209 3 Nợ khác V Vốn chủ sở hữu 41.035.902.264 40.624.914.536 1 Vốn chủ sở hữu 41.035.902.264 40.586.045.412 - Vốn đầu t của chủ sở hữu 19.800.000.000 19.800.000.000 - Thặng d vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ (1.366.318.570) (1.366.318.570) - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 15.602.171.071 15.602.171.071 - Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 7.000.049.763 6.550.192.911 - Nguồn vốn đầu t XDCB 2 Nguồn kinh phí và các quỹ 38.869.124 - Quỹ khen thởng phúc lợi 38.869.124 - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí đ hình thành TSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn 50.792.699.507 49.622.472.055 báo cáo tài chính tóm tắt Quý I Năm 2010 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - MST: 5400213153 Phờng Tân Hoà - TP Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình ĐT (84) 02183 854 515 - (84) 02183 854 455 FAX ( 84) 02183 854 138 II.A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 12.389.569.004 12.389.569.004 2 Các khoản giảm trừ 3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 12.389.569.004 12.389.569.004 4 Giá vốn hàng bán 10.838.938.525 10.838.938.525 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.550.630.479 1.550.630.479 6 Doanh thu hoạt động tài chính 239.663.018 239.663.018 7 Chi phí tài chính 8 Chi phí bán hàng 526.087.319 526.087.319 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 664.397.042 664.397.042 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 599.809.136 599.809.136 11 Doanh thu khác 0 0 12 Chi phí khác 0 13 Lợi nhuận khác 0 0 14 Lợi nhuận trớc thuế 599.809.136 599.809.136 15 Thuế thu nhập phải nộp 149.952.284 149.952.284 16 Lợi nhuận sau thuế 449.856.852 449.856.852 17 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 238,32 238,32 Hoà Bình, ngày 04 tháng 05 năm 2010 Giám đốc công ty Đào Quang Dũng STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo ( Quý I/2010) Luỹ kế I.A. Bảng cân đối kế toán STT Nội dung Số cuối kỳ Số đầu năm I Tài sản ngắn hạn 28.666.602.937 31.271.695.913 1 Tiền và các khoản tơng đơng tiền 15.387.142.626 20.001.674.928 2 Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 5.251.541.578 6.777.888.616 4 Hàng tồn kho 6.443.219.714 4.104.245.494 5 Tài sản ngắn hạn khác 1.584.699.019 387.886.875 II Tài sản dài hạn 14.515.727.830 16.640.840.087 1 Các khoản phải thu dài hạn 918.380.203 1.961.609.901 2 Tài sản cố định 9.593.534.127 10.668.552.404 - TSCĐ hữu hình 7.125.943.098 9.056.747.874 - TSCĐ vô hình 1.522.500.000 1.590.000.000 - Tài sản cố định cho thuê tài chính - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 945.091.029 21.804.530 3 Bất động sản đầu t 4 Các khoản đầu t tài chính dài hạn 4.000.000.000 4.000.000.000 5 Tài sản dài hạn khác 3.813.500 10.677.782 III Tổng cộng tài sản 43.182.330.767 47.912.536.000 IV Nợp phải trả 6.897.112.301 9.580.177.884 1 Nợ ngắn hạn 6.635.910.626 9.303.166.459 2 Nợ dài hạn 261.201.675 277.011.425 3 Nợ khác V Vốn chủ sở hữu 36.285.218.466 38.332.358.116 1 Vốn chủ sở hữu 36.256.807.493 37.966.716.998 - Vốn đầu t của chủ sở hữu 19.800.000.000 19.800.000.000 - Thặng d vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 14.018.873.868 12.475.864.700 - Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 2.437.933.625 5.690.852.298 - Nguồn vốn đầu t XDCB 2 Nguồn kinh phí và các quỹ 28.410.973 365.641.118 - Quỹ khen thởng phúc lợi 28.410.973 365.641.118 - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí đ hình thành TSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn 43.182.330.767 47.912.536.000 báo cáo tài chính tóm tắt Quý III Năm 2007 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - MST: 5400213153 Phờng Tân Hoà - TP Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình ĐT (84) 018 854 515 - (84) 018 854 455 FAX ( 84) 018 854 138 II.A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 14.875.543.244 43.377.785.404 2 Các khoản giảm trừ 3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 14.875.543.244 43.377.785.404 4 Giá vốn hàng bán 13.161.197.178 36.858.240.688 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.714.346.066 6.519.544.716 6 Doanh thu hoạt động tài chính 30.555.231 159.295.323 7 Chi phí tài chính 8 Chi phí bán hàng 514.446.960 1.704.572.566 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 641.761.688 2.176.504.717 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 588.692.649 2.797.762.756 11 Doanh thu khác 103.285.611 266.118.944 12 Chi phí khác 0 3.291.250 13 Lợi nhuận khác 103.285.611 262.827.694 14 Lợi nhuận trớc thuế 691.978.260 3.060.590.450 15 Thuế thu nhập phải nộp 207.552.275 622.656.825 16 Lợi nhuận sau thuế 484.425.985 2.437.933.625 17 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 244,66 1.231,28 Hoà Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2007 Giám đốc công ty (Đ ký) Đào Quang Dũng STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo ( Quý III/2007) Luỹ kế MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính quý I năm 2009 Báo cáo tài chính tóm tắt 1 - 2 Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 22 Mẫu CBTT-03 I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: ĐVT: VNĐ STT NỘI DUNG SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ I Tài sản ngắn hạn 277.753.890.802 396.883.890.805 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 19.559.334.401 36.180.489.910 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.372.000.000 1.096.000.000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 90.907.280.995 128.024.315.347 4 Hàng tồn kho 165.314.482.806 229.213.776.406 5 Tài sản ngắn hạn khác 600.792.600 2.369.309.143 II Tài sản dài hạn 320.771.433.473 322.784.753.760 1 Các khoản phải thu dài hạn 14.724.072.801 22.964.096.801 2 Tài sản cố định 281.992.953.232 274.794.251.576 - Tài sản cố định hữu hình 177.307.986.077 166.385.550.934 - Tài sản cố định vô hình 8.070.359.159 7.790.367.234 - Tài sản cố định thuê tài chính - - - Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 96.614.607.996 100.618.333.408 3 Bất động sản đầu tư - - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 22.020.400.000 19.648.700.000 5 Tài sản dài hạn khác 2.034.007.440 5.377.705.383 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 598.525.324.275 719.668.644.565 IV Nợ phải trả 267.295.255.044 382.445.169.467 1 Nợ ngắn hạn 110.900.388.577 226.007.615.578 2 Nợ dài hạn 156.394.866.468 156.437.553.890 V Vốn chủ sở hữu 331.230.069.230 337.223.475.098 1 Vốn chủ sở hữu 331.059.755.021 337.114.220.889 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 185.316.200.000 185.316.200.000 - Thặng dư vốn cổ phần 154.476.840.000 154.476.840.000 - Cổ phiếu quỹ - - - Chênh lệnh đánh giá lại tài sản - - - Chênh lệnh tỷ giá hối đoái - - - Các quỹ 34.542.867.533 34.542.867.532 - Lợi nhuận chưa phân phối (43.276.152.511) (37.221.686.643) - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 170.314.209 109.254.209 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 170.314.209 109.254.209 - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định - - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 598.525.324.275 719.668.644.565 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ I - NĂM 2009 1 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: ĐVT: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO LŨY KẾ 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 204.164.380.440 204.164.380.440 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 355.403.702 355.403.702 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 203.808.976.738 203.808.976.738 4 Giá vốn hàng bán 188.089.688.031 188.089.688.031 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 15.719.288.708 15.719.288.708 6 Doanh thu hoạt động tài chính 2.314.771.297 2.314.771.297 7 Chi phí tài chính 5.298.942.902 5.298.942.902 8 Chi phí bán hàng 3.783.151.696 3.783.151.696 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.107.491.122 3.107.491.122 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5.844.474.285 5.844.474.285 11 Thu nhập khác 211.491.582 211.491.582 12 Chi phí khác 1.500.000 1.500.000 13 Lợi nhuận khác 209.991.582 209.991.582 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6.054.465.867 6.054.465.867 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành - - 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6.054.465.867 6.054.465.867 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 327 327 19 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu Lập biểu Kế toán trưởng Ngô Th Thanh Hằng Nguyễn Ho àng Tu ấn L ập ngày 20 tháng 04 năm 2009 Tổng Giám đốc Nguy ễn Xuân Tr ình 2 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 396.883.890.805 277.753.890.802 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 36.180.489.910 19.559.334.401 1. Tiền 111 5.1 36.180.489.910 19.559.334.401 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 1.096.000.000 1.372.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5.2(a) 2.788.816.500 2.788.816.500 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (1.692.816.500) (1.416.816.500) III. Các khoản phải thu 130 128.024.315.347 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý I/2009 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Nội dung STT I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định * Tài sản cố định hữu hình * Tài sản cố định thuê tài * Tài sản cố định vô hình * Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Lợi thương mại Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu * Vốn đầu tư chủ sở hữu * Thặng dư vốn cổ phần * Vốn khác chủ sở hữu * Cổ phiếu quỹ * Chênh lệch đánh giá lại tài sản * Chênh lệch tỷ giá hối đoái * Quỹ đầu tư phát triển * Quỹ dự phòng tài * Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu * Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối * Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác * Quỹ khen thưởng phúc lợi * Nguồn kinh phí * Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI Lợi ích cổ đông thiểu số VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Đơn vị tính: đồng 31/03/2009 01/01/2009 4.037.687.125.607 423.089.791.100 733.375.999.000 874.816.612.212 1.879.567.050.027 126.837.673.267 1.953.012.027.675 43.404.000 1.338.777.415.212 851.910.204.831 12.429.200.502 272.299.794.658 202.138.215.221 17.269.685.762 403.053.067.983 71.479.080.795 122.389.373.923 5.990.699.153.282 1.370.503.920.100 1.068.476.213.928 302.027.706.172 4.380.992.741.206 4.359.231.963.520 1.963.639.980.000 1.620.900.010.000 0 -17.267.850.157 76.429.969.200 715.529.854.477 21.760.777.686 21.760.777.686 3.849.009.101.068 510.218.287.249 734.385.999.000 720.175.258.324 1.820.239.669.743 63.989.886.752 1.790.365.447.257 43.404.000 1.265.421.455.951 877.668.572.169 12.691.678.733 264.612.717.186 110.448.487.863 18.330.500.676 380.605.806.896 125.964.279.734 5.639.374.548.325 1.294.098.304.111 1.256.330.621.478 37.767.682.633 4.111.066.885.721 4.070.660.719.967 1.963.639.980.000 1.620.900.010.000 0 -6.052.555.381 76.429.969.200 415.743.316.148 40.406.165.754 40.406.165.754 239.202.491.977 5.990.699.153.282 234.209.358.493 5.639.374.548.325 II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT STT Đơn vị tính: đồng Từ 01/01/2009 đến 31/03/2009 Chỉ tiêu Từ 01/01/2008 đến 31/03/2008 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.612.249.068.838 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 25.466.546.840 21.639.939.739 1.586.782.521.998 2.285.989.608.416 1.139.824.475.667 1.732.408.734.192 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 2.307.629.548.155 446.958.046.331 553.580.874.224 Doanh thu hoạt động tài 18.065.621.384 23.418.409.064 Chi phí tài 63.323.845.952 13.872.741.596 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 21.487.520.378 21.232.381.018 27.602.966.624 24.025.275.143 352.609.334.761 517.868.885.531 5.116.368.651 4.166.858.349 299.937.934 1.129.766.199 13 Lợi nhuận khác 4.816.430.717 3.037.092.150 14 Lợi nhuận lỗ công ty liên kết, liên doanh 1.347.455.377 358.773.220.855 520.905.977.681 56.017.584.105 70.783.816.673 1.122.704.626 -1.677.469.267 301.632.932.124 451.799.630.275 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 15 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi ích cổ đông thiểu số 16 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 17 Lãi cổ phiếu 806.393.795 1.297.348.130 300.826.538.329 450.502.282.145 1.532 3.413 18 Cổ tức cổ phiếu ế toán tr ưởng Phạm T Thanh Hiếu Nguyễn Thị Thanh Vân Lập ngày 20 tháng 04 năm 2009 Tổng giám đốc

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:04

Hình ảnh liên quan

I.Bảng cân đối kế toán II.Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I-2013 - Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013

Bảng c.

ân đối kế toán II.Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I-2013 Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan