0

bao cao tinh hinh quan tri 6 thang cuoi nam 2012

4 78 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:12

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên HỘI KH HUYỆN THÁP MƯỜI HỘI KH XÃ THẠNH LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 12/BC-HKH Thạnh Lợi, ngày 02 tháng năm 2016 BÁO CÁO Tình hình hoạt động tháng đầu năm và phương hướng tháng cuôi năm 2016 *-I- Báo cáo tình hình hoạt động tháng đầu năm 2016: 1- Công tác tuyên truyền học tập: Các tổ dân phòng khuyến học tăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 Học tập Nghị Đảng, khóa XI, Nghị Đại hội Hội Khuyến học cấp, Điều lệ Hội khuyến học, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân khuyến học, khuyến tài, làm cho cho công tác khuyến học vào chiều sâu: Tổng số tuyên truyền học tập đến tháng 18 cuộc, 1724 lượt người tham dự 2- Công tác cố tổ chức Hội và phát triển hội viên - Số chi hội 10 không tăng - Số tổ hội 12 tổ không tăng - Số hội viên phát triển không tăng 3- Công tác tập huấn nâng cao kiến thức: - Số lớp tập huấn nâng cao kiến thức 12 lớp, có 926 người dự 4- Phong trào xây dựng câu lạc bộ, gia đình học tập, dòng họ học tập a- Xây dựng mô hình câu lạc - Số câu lạc 05 câu lạc nuôi heo đất khuyến học, số người tham gia 1.250, số câu lạc có toàn xã 05 câu lạc có số thành viên 1.250 người + Các câu lạc trường học: số lượng 4, có 1200 người (HS GV) + Câu lạc Hội phụ nữ: số lượng 01, có 50 người - Có 05 câu lạc sinh hoạt thường xuyên b- Gia đình học tập: - Tổng số có 625 gia đình đăng ký thực gia đình học tập - Có 340 gia đình thực tốt c- Dòng họ học tập: Tổng số có 02 dòng họ học tập, phát triển quý 00 dòng họ, có 02 dòng họ trì tốt Chưa có dòng họ xây dựng được quỹ Khuyến học, Khuyến tài Số tiền 00 đồng 5- Hoạt động Tổ Dân Phòng Khuyến học: - Tổng số toàn xã có 38 tổ dân phòng Khuyến học - Có 38 tổ sinh hoạt thường xuyên - Vận động giúp đỡ 10 học sinh bỏ học trở lại trường học tốt - Vận động học bổng 33 suất cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 13.250.000 đồng 6- Hoạt động TTVH-HTCĐ: - Tổng số lớp được mở 18 lớp, với 1724 lượt người tham dự Trong đó: + Nghị quyết, pháp luật: lớp với 637 lượt người tham dự + Khoa học kỹ thuật: lớp với 19 lượt người tham dự + Giáo dục – Đào tạo: lớp với 40 lượt người tham dự + Y tế: lớp với 528 lượt người tham dự + VH, xã hội: lớp với 79 lượt người tham dự + Văn nghệ, TDTT: lớp với 256 lượt người tham dự + Lĩnh vực khác: lớp với 165 lượt người tham dự 7- Tình hình kinh phí nhà nước hỗ trợ và vận động gây quỹ Khuyến học a- Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ - Kinh phí hoạt động bình quân tháng là: 00 đồng - Kinh phí hỗ trợ khác quý 00 đồng - Chế độ phụ cấp cho Chủ tịch 324.000 đồng/tháng - Chế độ phụ cấp cho Phó Chủ tịch 216.000đồng/tháng b- Vận động xây dựng quỹ Khuyến học: - Số tiền vận động: 217.227.000 đồng Cụ thể: Vận động hỗ trợ khai giảng, phát thưởng sơ, tổng kết năm học 2015 – 2016: + Học bổng: 33 suất tương đương 13.250.000 đ + Tập, quần áo: tổng trị giá tương đương 32.000.000 đ + Xã hội hoá xây dựng sở vật chất nhà trường nhân ngày TDĐTĐT năm 2016 tổng trị giá là: 107.613.000 đồng + Xe đạp: xe tương đương 7.100.000 đ + Thẻ BHYT (24 thẻ) BHTN (21 thẻ): 16.188.000đ + Sách giáo khoa: 32 quyên góp sách cũ tương đương 4.574.000 đ + Phong trào nuôi heo đất: 13.402.000 đ + Bếp ăn từ thiện phục vụ điểm trường TH Thạnh Lợi: 32.100.000 đ Kết quả: Vận động là: 217.227.000 đồng (Hai trăm mười bảy triệu hai trăm hai mươi bảy ngàn đồng) * Trong đó vận động nguồn tài trợ thực hiện tháng khuyến học tổng trị giá: 37.335.000 đồng (Ba mươi bảy triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) Cụ thể: + Học bổng: 39 suất, trị giá 13.500.000 đồng + Quà nhận 58 phần tương đương: 6.000.000 đồng + Thẻ BHYT (12 thẻ) BHTN (21 thẻ): 6.915.000 đồng + Xe đạp: xe tương đương 7.100.000 đ + Sách giáo khoa: 32 tương đương 3.840.000 đ 8- Vận động tham gia bảo hiểm y tế học sinh: + Trường TH Thạnh Lợi 1: 313/313 tỷ lệ 100% Trong nghèo 23, cận nghèo 02 học sinh + Trường TH Thạnh Lợi 2: 256/256 tỷ lệ 100% Trong nghèo 13 học sinh + Trường THCS Thạnh Lợi: 248/262 tỷ lệ 94,66% nghèo 09 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 27.07.2017 09:19 CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Dt}cI~p - Tl)' - Hanh phuc CTY CP T~P DoAN THEP TIEN LEN TIEN LEN GROUP Independence - Freedom - Happiness Bien Hoa, 20 thting 07 niim 2016 Bien Hoa, day 20 month 07year 2016 S6/No: 0112016 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NIEM YET REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY (6 thang/2016) I (6 months/2016) Kinh giri: To: - Uy ban Chung khoan Nha nuoc - Sa Giao dich Chung khoan TP H6 Chi Minh - The State Securities Commission - The Stock Exchange Hochiminh City - Ten cong ty niem yet/Name of listing company: Cong ty c6 phan t?P doan thep TiSn Len - Dja chi tru sa chinh/Address of headoffice: G4A Khu 4, phirong Tan Hiep, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai - Dien thoai/ Telephone: 0613.823.187 Fax: 0613.829.043 - Email: congbothongtin@tienlengroup.com.vn - V6n dieu I~/ Charter capital: 846.455.640.000 d6ng (VND) - Ma chirng khoan/ Securities code: TLH I Hoat dong cua Dai hQi d6ng c6 dong/Activities of the General Meeting of Shareholders Thong tin v~ cac cuoc h9P va Nghi quyet/Quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong (bao g6m ca cac Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong diroc thong qua duoi hinh thirc lAyy kien bang van ban)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments)' Stt No 01 S6 Nghj quyet/ Quyet dinh Resolution/Decision No 001l20161NQ-DHDCD NQi dung Content Ngay Date 17/04/2016 NQi dung dang tai dia chi sau : httQ://tienlengrouQ.com.vn/uQload/CODONG/2016/20160417 NQDHCD 2016.Qdf Di~u I Dai hQi d6ng c6 dong da nhAttri thong qua" Bao cao kSt qua th
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY - bao cao tinh hinh quan tri 6 thang cuoi nam 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Xem tại trang 1 của tài liệu.