0

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

26 88 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:51

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 2 Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung IV- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 31/03/2008 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn 3 mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ hữu hình. 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiều chi và chứng từ ngân hàng phù hợp với Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003 hướng dẫn Chuẩn mực số 16 – Chi phí lãi vay ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ tài chính. - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Đơn vị thực hiện vốn hoá chi phí đi vay theo từng khoản vay riêng biệt phát sinh liên quan BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CƠNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Mẫu số B 01 - DN Địa chỉ: Số 4, đường số 6, khu TTĐT Chí Linh, P Thắng Nhất (Ban hành theo thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q I - Năm 2015 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối q Số đầu năm A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 177,839,314,275 191,193,880,895 I - Tiền khoản tương đương tiền 110 2,650,913,757 6,578,819,948 Tiền 111 2,650,913,757 6,578,819,948 Các khoản tương đương tiền 112 II - Đầu tư tài ngắn hạn 120 488,109 488,109 Chứng khốn kinh doanh 121 488,109 CTY co PHAN THU'
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐĨI KẺ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ - Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016
BẢNG CÂN ĐĨI KẺ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 | V9 881,840,376,371 598,257,496,596 - Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 | V9 881,840,376,371 598,257,496,596 Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Hình thức sở hữu vốn: Cỗ phần - Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

1..

Hình thức sở hữu vốn: Cỗ phần Xem tại trang 9 của tài liệu.
* Tĩm tắt tình hình hoạt động của cơng ty liên kết trong kỳ - Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

m.

tắt tình hình hoạt động của cơng ty liên kết trong kỳ Xem tại trang 13 của tài liệu.
8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: - Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

8..

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Giá trị cịn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay: - Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

i.

á trị cịn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay: Xem tại trang 15 của tài liệu.
trình dã được Bộ Cơng thương phê duyệt. Khoản vay trị giá 1.608.094,47 USD và được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 25 năm kể từ năm 2010, bao - Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

tr.

ình dã được Bộ Cơng thương phê duyệt. Khoản vay trị giá 1.608.094,47 USD và được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 25 năm kể từ năm 2010, bao Xem tại trang 17 của tài liệu.
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu - Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

a..

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Xem tại trang 22 của tài liệu.
~ Phát sinh chỉ phí tổn thất vật tư sau lũ lụt là 11.386.511.327 đồng ( tình hình cụ thể: Ban chỉ huy Phịng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hịa đã xác nhận về việc Tổng kho của Cơng ty CP ĐLKH bị thiệt hại nặng như sau: vào n - Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

h.

át sinh chỉ phí tổn thất vật tư sau lũ lụt là 11.386.511.327 đồng ( tình hình cụ thể: Ban chỉ huy Phịng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hịa đã xác nhận về việc Tổng kho của Cơng ty CP ĐLKH bị thiệt hại nặng như sau: vào n Xem tại trang 26 của tài liệu.