3.BaoCao HDQT Tai DH 2017

20 115 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:42

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc Số: 164 /BC-ĐLKH Khánh Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 I Kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Đặc điểm tình hình Năm 2016, bối cảnh kinh tế giới phục hồi chậm, dự báo tăng trưởng kinh tế thương mại toàn cầu giảm, hoạt động thị trường hàng hóa sôi động, giá hàng hóa giới mức thấp ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, hoạt động xuất nhập thu ngân sách Nhà nước Ở tỉnh Khánh Hòa tác động biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, bão lũ xuất hai tháng cuối năm làm hư hỏng, cố lưới điện thiệt hại không nhỏ cho tài sản Công ty Tuy nhiên, với tăng trưởng kinh tế - xã hội Tỉnh tiếp tục phát triển ổn định Tổng sản phẩm địa bàn tỉnh Khánh Hòa (GRDP) năm 2016 tăng 9,31% so với năm 2015 Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch diễn theo hướng tích cực với khu vực công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 31,36% khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn 39,22% Điều góp phần cho Công ty thực hoàn thành tiêu kế hoạch đề Cuối năm 2016, Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) điều chỉnh giá bán điện cho Công ty Ảnh hưởng mưa lũ gây thiệt hại đến Tổng kho vật tư Công ty Cùng với nỗ lực toàn thể CBCNV Công ty, đạo điều hành kịp thời HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Công ty đảm bảo cấp đủ điện, an toàn, tin cậy phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng toàn tỉnh Khánh Hòa; phục vụ tốt kiện trị xã hội quan trọng ngày lễ lớn hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch đề Kết kinh doanh a) Kết thực tiêu công ty năm 2016 STT Chỉ tiêu ĐVT Kê hoạch ĐHĐCĐ Thực 2016 So với kế hoạch So với năm 2015 Vốn điều lệ Tỷ đồng 415,513 415,513 100% 100% 1.1 Vốn lưu hành Tỷ đồng 400,513 400,513 100% 100% 1.2 Cổ phiếu quỹ (*) Tỷ đồng 15,00 15,00 100% 100% 1 STT Chỉ tiêu So với kế hoạch So với năm 2015 ĐVT Kê hoạch ĐHĐCĐ Thực 2016 2.030,363 1.967,256 96,89% 108,16% 5% 4,71% -0,29% -0,55% Điện mua điện phát Tr.KWh Tỷ lệ tổn thất điện % Điện thương phẩm Tr.KWh 1.920,00 1.874,399 97,62% 108,81% Giá bán điện bình quân đ/KWh 1.755,00 1.782,15 +27,15 +52,27 Tổng doanh thu Tỷ đồng 3.572,604 3.549,597 99,36% 111,02% Tổng chi phí Tỷ đồng 3.517,404 3.465,114 98,51% 112,38% Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 55,200 84,483 153,05% 74,14% 10 Thuế TNDN Tỷ đồng 12,696 19,128 150,66% 77,30% 11 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 42,504 65,356 153,76% 73,26% 12 Tỷ lệ cổ tức ( dự kiến) 7% 10% 142,86% 100% % Ghi chú: (*) Giá trị cổ phiếu quỹ tính mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu b) Những yếu tố ảnh hưởng đến tiêu lợi nhuận Công ty Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 84,483 tỷ đồng, so kế hoạch ĐHĐCĐ giao 55,2 tỷ đồng, Công ty hoàn thành vượt 29,283 tỷ đồng tương đương vượt 53% so với kế hoạch 74,14% so với năm 2015 Cuối năm 2016, Tổng kho Vật tư Công ty khu vực Hòn Xện – phường Vĩnh Hòa bị thiệt hại mưa lũ làm phát sinh chi phí tổn thất vật tư sau lũ lụt 11,18 tỷ đồng Hai khách hàng lớn Công ty Dệt Nha Trang Nhà máy đóng tàu Hyundai – Vinashin giảm sản lượng điện tiêu thu so với kế hoạch đăng ký đầu năm (trong Công ty Dệt Nha Trang giảm 29,66%, Nhà máy đóng tàu Hyundai – Vinashin giảm 13,98% so với kỳ) ảnh hưởng đến việc thực tiêu điện thương phẩm, đạt 97,62% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao Mặc dù có yếu tố bất lợi với nỗ lực giảm tổn thất điện năng, tăng giá bán bình quân nên cuối năm hoạt động kinh doanh điện có lãi nhiên lợi nhuận không cao Các yếu tố làm tăng lợi nhuận kinh doanh điện: - Do tỷ lệ tổn thất điện giảm 0,29% so với kế hoạch thỏa thuận với EVNCPC (5%), tương đương giảm 6,005 triệu kWh điện mua nên giảm chi phí mua điện 8,55 tỷ đồng - Giá bán điện bình quân Công ty thực 1.782,15 đ/kWh, tăng 0,06% tương đương tăng 1,15 đồng/kWh so với kế hoạch làm doanh thu tăng 2,16 tỷ đồng Lợi nhuận Công ty vượt kế hoạch chủ yếu lợi nhuận đạt từ hoạt động tài (lãi gửi tiền tiết kiệm cổ tức lợi nhuận chia) 37,09 tỷ đồng, chiếm 43,9% tổng lợi nhuận trước thuế (84,48 tỷ đồng) Lợi nhuận loại hình kinh doanh khác có tăng trưởng Tổng lợi nhuận kinh doanh khác năm 2016 đạt 11,67 tỷ đồng chiếm 13,81 % tổng lợi nhuận trước thuế Hoạt động dịch vụ đem lại 5,66 tỷ đồng lợi nhuận, chiếm gần 6,69% tổng lợi nhuận trước thuế Ngoài ra, năm Công ty có khoảng lợi nhuận 7,21 tỷ đồng, chiếm 8,53% tổng lợi nhuận trước thuế, khoản lợi nhuận từ tài sản bàn giao không hoàn vốn lợi nhuận 22,86 tỷ đồng từ chuyển nhượng đoạn đường dây 110kV từ Đa Nhim đến Tháp Chàm chiếm 27,06% tổng lợi nhuận trước thuế Công tác đầu tư xây dựng sửa chữa lớn 3.1 Công tác đầu tư xây dựng  Đầu tư lưới điện  Công trình 2015 chuyển tiếp 2016: Toàn công trình ĐTXD năm 2015 chuyển tiếp sang năm 2016 theo Nghị số 08/NQ-HĐQT ngày 26/01/2016 đơn vị thi công hoàn thành đưa vào sử dụng quý 2/2016, có dự án lớn Hoàn thiện sơ đồ E – Nam Cam Ranh, Lắp máy biến áp thứ E31 – Đồng Đế  Công trình ĐTXD kế hoạch năm 2016 theo Nghị số 521/NQ-HĐQT ngày 14/12/2015:  Công trình Hoàn thiện lưới phân phối: Nhìn chung, Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch ĐTXD HĐQT Công ...www.themegallery.com LOGO Chương III: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Chương III: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Cơ sở hình thành TTTC 1. Quan hệ vay mượn trực tiếp giữa các tầng lớp dân cư, giữa các doanh nghiệp. 2. Các tổ chức tài chính trung gian vừa là người vay vừa là người cho vay 3. Các tổ chức tài chính tự phát hành những chứng từ có giá trị như trái phiếu, cổ phiếu, kỳ phiếu,… Cơ sở hình thành Thị trường tài chính là gì? Khái niệm thị trường tài chính Thị trường Tài chính Nơi hình thành Các loại lãi suất Mua bán giấy tờ có giá Gặp gỡ cung-cầu về vốn Các yếu tố cơ bản của TTTC Các yếu tố của TTTC Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, người dân Công trái, chứng khoán, cá loại trái phiếu, kỳ phiếu Pháp nhân hoặc thể nhân đại diện cho những nguồn cung và cầu về vốn Đối tượng Nội dung Chủ thể Tham gia Phân loại thị trường tài chính - Thị trường tiền tệ - Thị trường vốn Thời gian Vận động Của vốn - Thị trường sơ cấp - Thị trường Thứ cấp Cơ cấu Tổ chức - Thị trường các công cụ nợ - Thị trường cổ phiếu Cách Huy động vốn Thị trường tiền tệ Khái niệm 1 Phân loại 2 Chủ thể tham gia 3 Các công cụ 4 Các nghiệp vụ 5 Thị trường tiền tệ Khái niệm Add your title in here - Biểu hiện quan hệ điều tiết vốn liên ngân hàng - Biểu hiện quan hệ giữa ngân hàng trung ương và các ngân hàng thương mại Phân loại thị trường tiền tệ Căn cứ vào cơ cấu tổ chức - Thị trường tiền tệ cũ - Thị trường tiền tệ mới Căn cứ vào đối tượng tham gia - Thị trường tín dụng ngắn hạn - Thị trường các công cụ nợ ngắn hạn - Thị trường hối đoái Chủ thể tham gia TT tiền tệ Chủ thể Cho vay Chủ thể Đi vay Trung gian Môi giới [...]... động trong + /-2 0% giá giao dịch dự kiến Thị trường tiền tệ và TT vốn THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ THỊ TRƯỜNG VỐN -Thời gian luân chuyển vốn không quá 1 năm - ầu tư dài hạn ( hơn 1 năm) -Tài trợ vốn gián tiếp thông -Không thông qua các trung qua các trung gian tài chính gian tài chính -Có độ an toàn cao -Rủi ro cao TT các công cụ nợ và TT vốn cổ phiếu Thị trường các công cụ Thị trường vốn cổ phiếu nợ: -Người cần... tệ mới TT tiền tệ mới TT tiền tệ cũ - Là thị trường vay vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng - Ngân hàng trung ương quản lý Là thị trường trái phiếu ngắn hạn Phân làm 2 cấp: + Thị trường tiền tệ sơ cấp (phát hành chứng từ có giá ngắn hạn) + Thị trường tiền tệ thứ cấp Vai trò của thị trường tài chính 1 Nâng cao năng suất và hiệu quả toàn bộ nền kinh tế 2 Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài. .. hàng, các Loại thư tín dụng Thị trường vốn Thị trường vốn là nơi diễn ra hoạt động mua bán các loại chứng từ có giá trung dài hạn, nơi đáp ứng nhu cầu vốn trung hạn cảu nền kinh tế Phân loại thị trường vốn Căn cứ vào cách thức tổ chức Căn cứ vào công cụ tham gia Căn cứ vào tính chất lưu hành • Thị trường vốn sơ cấp • Thị trường vốn thứ cấp • Thị trường phi tập trung • Thị trường tập trung • TT trái... 9h00’ đến 9h15’ Khớp lệnh liên tục I 9h15’ đến 11h30’ Giao dịch thỏa thuận 9h00’ đến 11h30’ Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’ Khớp lệnh liên tục II 13h00’ đến 13h45’ Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 13h45’ đến 14h00’ Giao dịch thỏa thuận 13h00’ đến 14h15’ Trái phiếu Giao dịch thỏa thuận 9h00’ đến 11h30’ Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’ Giao dịch thỏa thuận 13h00’ đến 14h15’ Nguyên tắc khớp lệnh a Ưu tiên...Các công cụ của TT tiền tệ Công Cụ Hợp đồng mua bán lại Các nghiệp vụ trên TT tiền tệ Các nghiệp vụ Vay và cho vay Ngắn hạn Cho vay bằng tiền: - TD hàng ngày - TD theo yêu cầu - TD có kỳ hạn - TD cuối kỳ Cho vay dưới hình thức cầm cố hoặc chiết khấu các Chứng từ có giá (ngân hàng trung Ương hỗ trợ các ngân... đảm, Trái phiếu có tài sản cầm cố 2 Trái phiếu Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Mục tiêu • Sau học xong chương sinh viên có thể:  Giải thích sở chất việc phân loại thuê tài thuê hoạt động  Phân tích xử lý giao dịch liên quan đến thuê tài sản  Trình bày nguyên tắc ghi nhận, đánh giá trình bày nghiệp vụ thuê tài sản báo cáo tài Chương KẾ TOÁN THUÊ TÀI SẢN Nội dung Các quy định pháp lý có liên quan • VAS 01- Chuẩn mực chung • VAS 06- Thuê tài sản  Thông tư 161/2007/TT-BTC: hướng dẫn thực chuẩn mực kế toán • Thông tư 200/2014/TT-BTC- Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp Các qui định pháp lý có liên quan Tổng quan thuê tài sản Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán Trình bày thông tin BCTC Định nghĩa Tổng quan thuê tài sản • Theo VAS 06, đoạn 04: • • • • • • Định nghĩa Phân loại Một số khái niệm Các dấu hiệu thuê tài Ghi nhận tài sản thuê tài Ghi nhận tài sản thuê hoạt động Thuê tài sản là: “Là sự thỏa thuận bên cho thuê bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê khoảng thời gian định để nhận tiền cho thuê lần nhiều lần” Phân loại thuê tài sản Thuê tài chính: * Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê * Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê Thuê hoạt động: * Là thuê tài sản thuê tài Bên cho thuê bên thuê phải xác định thuê tài sản thuê tài hay thuê hoạt động thời điểm khởi đầu thuê tài sản Phân loại thuê tài sản (tiếp) • Mục đích phân loại thuê tài sản – Xác định rõ trách nhiệm bên tài sản thuê (quản lý, sử dụng, sửa chữa, toán…) – Ghi nhận thông tin tài sản thuê sổ sách trình bày báo cáo tài • Cơ sở phân loại thuê tài sản – Mức độ chuyển giao rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản từ bên cho thuê sang bên thuê Một số khái niệm Trường hợp thuê tài sản QSD đất • Đối với trường hợp thuê tài sản quyền sử dụng đất thường thuê hoạt động, đất thường có thời gian sử dụng kinh tế vô hạn quyền sở hữu không chuyển giao cho bên thuê hết thời hạn thuê, nên bên thuê không nhận phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu đất • Thời gian thuê: Là khoảng thời gian hợp đồng thuê tài sản không huỷ ngang cộng (+) với khoảng thời gian bên thuê gia hạn thuê tài sản ghi hợp đồng, phải trả thêm trả thêm chi phí quyền gia hạn xác định tương đối chắn thời điểm khởi đầu thuê tài sản • Thời gian sử dụng kinh tế: Là khoảng thời gian mà tài sản ước tính sử dụng cách hữu ích số lượng sản phẩm hay đơn vị tương đương thu từ tài sản cho thuê nhiều người sử dụng tài sản • Thời gian sử dụng hữu ích: Là khoảng thời gian sử dụng kinh tế lại tài sản thuê kể từ thời điểm bắt đầu 10 thuê, không giới hạn theo thời hạn hợp đồng thuê Một số khái niệm (tiếp) Một số khái niệm (tiếp) • Hợp đồng quyền huỷ ngang: Là hợp đồng thuê tài sản mà hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp: Các khoản toán tiền thuê tối thiểu bên thuê, gồm: – Có kiện bất thường xảy – Được đồng ý bên cho thuê; – Nếu bên thoả thuận hợp đồng thuê tài sản tài sản tương tự; – Bên thuê toán thêm khoản tiền thời điểm khởi đầu thuê tài sản • Hợp đồng quyền huỷ ngang ràng buộc hai bên việc thực hợp đồng đảm bảo lợi ích rủi ro chuyển từ bên cho thuê sang bên thuê 11  Khoản toán mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê việc thuê tài sản theo thời hạn hợp đồng Không bao gồm khoản chi phí dịch vụ thuế bên cho thuê trả mà bên thuê phải hoàn lại tiền thuê phát sinh thêm  Giá trị bên thuê bên liên quan đến bên thuê đảm bảo toán 12 Ví dụ Ví dụ Ngày 1.1.20x1: Công ty cho thuê tài VCBL cho công ty ABC thuê cần cẩu chuyên dụng với điều khoản sau: - Hợp đồng thuê không hủy ngang - Tiền thuê trả hàng năm 600 triệu đồng/năm, trả đầu năm - Thời hạn thuê năm Thời gian sử hữu ích tài sản năm - Tổng thuế GTGT đầu vào 263 triệu đồng - Giá trị lại bên thuê đảm bảo là 20 triệu đồng - Giá trị lại không bên thuê đảm bảo là 40 triệu đồng - Giá trị hợp lý thiết bị 2.630 triệu đồng Yêu cầu: a Xác định tiêu sau: • Thời gian kinh tế tài sản ……………………….…… • Thời gian thuê …………………………… ………….… • Khoản toán CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DQc Iip - Tg - Hgnh phric ,altnlE@r,{lt 56: 288 /BC-MB-HDQT Hd NQi, l5 thang ndm 2017 BAo cAo ctIA HeI DoNG euAN TRI NGAN uAtc rurcp euAN DeI Viv: k5t qui tri6n khai Chi6n luqc giai tlo4n 2011 - 2l16,kdt qui hopt tlQng ndm 2016 vh illnh hurimg Chi6n luqc giai tlogn 2Ol1 - 2021, k6 hopch ho4t tlQng ndm 2017 Kinh gui: Dpi hQi il6ng c6 d6ng NgAn htng TMCP QuAn iIQi Kinh tti toan cAu nim 2016 bi6n dQng kh6ng ddng dAu, cdn nhiAu kh6 khan, th6ch thric TIng truong GDP toan cilt d4t 3,1%o, gi6m so voi mrtc dg b6o 3,3%o truoc 116 vi voi mitc 3,2%o cia ntun 2015 O ViQt Nam, Eng truong kinh t6 khOng dat kli hoach d0 o mric 6,2% (thdp hcrn muc tnng truong 2015 lit 6,7%); nhiing di6n bitin b6t lqi cta bi6n d6i hau, nhiSm m6i trubng dd t6c dQng toi mQt sO ngdnh nhu du lich, kinh tC biCn, khai khoang vA n6ng nghiQp gian ti€p anh huong toi sU ting truong kinh t6 OiCm srturg ndm 2016 ld cin cAn thuong m4i th{ng du vd lam ph6t duoc ki6m sodt hong gioi han 5% clugc Qu6c hQi d0 O linh v.uc ng6n hang, so voi ndm 2015, tang tru&ng tin dung toan nganh dat 18,25%,t6ng phucrng ti€n toriLr: t6rrg 17,88%, huy clQng vi5n tu TCKT vd c6 nhdn ting 17,71% Phin I D6nh giri k6t qui hoSt tlQng giai dogn 20ll - 2016: Dinh gi6 t6ng ti6t Cni6n luqc giai ilo4n 2011 - 2016: NSm20ll,MBtri6nkhaiChi6nluocph6ttriiingiaido4n20ll -2016v1i22sangki6n Chiiin luqc dua tr6n niin tang h Quan tri rui ro hang dAu thim dinh vuqt trQi cing voi Vi,n h6a thUc thi nhanh hu6ng CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận  Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu.  Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế  Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn  Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009  Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược  Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676 Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Kính gửi cổ đông:Bùi Ngọc Quang Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9, KCN Phú Ngĩa, Chương Mỹ, Hà Nội Số thứ tự: Số cổ phần sở hữu: 4000 Hội đồng quản trị Công ty CP XD&ĐT Sông Đà trân trọng kính mời cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty - Thời gian: 08h30, ngày 28 tháng năm 2017 (thứ Sáu) - Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Xây dựng Đầu tư Sông Đà - Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden ... thành công trình trọng điểm tháng 01 /2017 Các dự án chuyển tiếp sang năm 2017 Hiện nay, Công ty 04 chưa hoàn thành năm 2016 tiếp tục chuyển sang thực đầu tư năm 2017 với tổng mức đầu tư chuyển sang... thực dân chủ sở Các tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 Căn vào kết thực năm 2016, dự báo tình tình năm 2017, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 sau: S TT Chỉ tiêu Vốn điều lệ Điện mua... Xin xem Phụ lục III đính kèm) III Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực kế hoạch năm 2017 Đặc điểm tình hình Năm 2017 Tổng công ty Điện lực Miền Trung chọn năm với chủ đề “Đẩy mạnh khoa học công

Hình ảnh liên quan

6. Tình hình hoạt động của các công ty góp vốn - 3.BaoCao HDQT Tai DH 2017

6..

Tình hình hoạt động của các công ty góp vốn Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Tiếp tục chuyển đổi mô hình đẩy mạnh hoạt động dịch vụ , tăng năng suất lao động. Sắp xếp nhân sự, tổ chức đào tạo và đưa dây chuyền sản xuất thùng công  tơ bằng vật liệu composite vào hoạt động. - 3.BaoCao HDQT Tai DH 2017

i.

ếp tục chuyển đổi mô hình đẩy mạnh hoạt động dịch vụ , tăng năng suất lao động. Sắp xếp nhân sự, tổ chức đào tạo và đưa dây chuyền sản xuất thùng công tơ bằng vật liệu composite vào hoạt động Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan