0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất

23 118 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:36

TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAI SAN 270 23.821.195.001.538 21.341.820 850.582 1 31V12/2012 (Trinll bay 1#1) 13.377.34763.082 9.534.65.348.841 1.249.60.361.067 3.030.141.240.229 1.364.391.967.604 525.768.945.035 391.180.227.863 893.140.418.142 1.926.601.680.258 153.748.508.643 3.842.690.414.241 331.330.675.549 18.398.683.429 3.346.770.515.980 143.920.932.397 2.24.606.886 6.296.30.185.558 6.296.29$.710.147 2.978.020.940.000 486.24.151.515 11.368.196.468 1.031.480.370.844 170.10.073.368 'fdNG cONc rY sfrNc ti CONG TY CPSONG DA6 CONC HOA XAIIOT I]HI] NCHiA YIEJ N1[' D6cltp Tddo Hrtrh phn. TIIUYfT MINH BAO CAO 'I.AI CHINII Qui I na 2014 Hgp nh.'it toin Cong tY I.OAC DTiNI IIOATD6NG CUA DOANII NCEIEP 1.Hir r lhic r,hnu rdn: c6ngr! snncDi6duft chulin diji sr.g md hnnr cfirg ry.d phnr rbeo ql)_dt dnih sd 2269/QLl BXD.gay 0t/12/2005.nr 86 tmng ts,: xat dtng vt diir.e |n kinh dlNh h.rtdang$.o 6hnnl Cbre ry cd plrrn k€ tn.gi! 0l/01/2006. Kb,chutitrdni sangm6 hn r Cd.g ry cd phtn. TijLrg lang ry $og D;L iim lrn 601% \nn d,au la, 2Ot It cic cd d6ng.hlCn l!dJ- sd cin hj 1l% li.irr c,i. cd dnng khi. f,ore nan 2013, lai Dr, hdi dd.g c6 dorg bit thdihg, Ngl,, qulor D.i hni ding .al daig brii nrlihg Lh6.g nhlt rhbng qtra phir blDh calphi;tr isnc la ling vnn drdu 13.lr d datr.! li fdn! cnn! ry $ng Da rir 192.231 110000 ddng lan 34? ?16.110 000 ddng 'the. Hqp ding [t lina l.dng c6nr] ry Song Di U C'h! q .d lihiid Sni! Di 6. d;n n-si! 3t/12/2Ol:l mdi holn rhlnh Giai doii I phii hinh ci;lhiatr i1ng vDL rhr:m Ll6 000 00a aao diiog: Giai d.rn 2 h.in thirL.h trud. ngi):10/06201.1 phtr hi'nr.d plria,, ilng \,jn diiu la rl'tol Tnrh d.n rhnl dlis 3l,4l/2orr: vtudraulacinc6n!r!li:30N231 ll0000dirns Trong di: Tdng.a)ng r! Snn! Di ni !,4r 40.55 ltin djer le Cong ry c,j plrdn liong Di 6 6 I C6ng ry .on liL C6rg r! lNlllt I l ! lnDg l)i ll lll aaig 1:. ha. ker liLCdnErtcnlhen Song D:i HoingLong. Tn'h dai rhn, d,iD 3l/03,1101J: j C6ng ry .6 phlil Sn.g DaL 6 niirn eiir h1 ( ling rl coi Cotrgry INIJH MTV Snns DI lTli I00%ldndiau Ia(vor diau la:500lneudanS) t olng r! cdphin sang Dn 6.iin gLn.,l Dldi rd c,5rs ry lren ka: C6n! ry.dphiln $ieDiL-iloirgLonelr2?,9% von di6tr la (V6ndidu 13 9l.1lrrtrding) 2. Linh vuc kirfi do.nlr: Tneo Gl,iy ch'1ig nhlin Jilng kt dohh rgh,ap Cdn! ry .d phiin Sone Di 6 si ,11401155i2 chutin d sddrng kt k,.h 010303423? do srd (d hor.h vi Datr rvrhinh phd Hai l\rni.:lp, ri n: kt lrn djtr ngiy 0:l/011006. drng tt rhrv daii lijnrhn 15 ociLy 11/02D014 3. Nei r nghd kntr dolnh: Xry dmE cilc ci)ng tnrh drn dd.g, cilne ushi.I,, Ciao lhong, lhurtt. duirrg dly vi trn b,C'r rgdiani Sin r[lr, knrh doar]h var ru. lar liEu xiy dmu, ctu kisn bar6ng, xurr kinh dornh \iming, van di. bili d6.g sin; Kha, rltlic m6 vi sin xuii lar 1i3u riydoli rhot ldi, bud dr6., hi rirs kt dnmB, n9 ap hn.tnur! \ln INK !r! u, ngulen li6u, ti'iai br.dkhi, cdgr6i !i coDg ngha xev drh:i Knnr doanh dirh !u khich tan nht I'iLngr trhri rll1. di, crir,sij. Jili sCri ,1. Dic didr h03t d6ng.rl, doanh nghi€p trong nrm l,Li.hinh cd inh huine den b']io cio 1ii ' DOi v(ri C,rnC 1r .,i phrn S,ing Dn 6: Ttu.gqu!l nnn 2014, Cdnarycdphin Si,r! Di 6 chrl vtu riptrug rhican! d.lic.dDgtinh rhdi dl.r ldn nhd liL: c6ns tnrh nrtri dian Hu6l Qunrs, $ny d,c'r lji Chiu. c6ns tlnh rhnv dion Ddrr Nai 5 d dnh l-rrn Ddnc, Khai rhr. di vol cuDg dlP.ho NhaL mA) Xi min.e lla L.ns hj tjnh Quing Ninh. rhi cbng Cong lrinh Ddihg sir trEn cro ruvci cn Linh Hli D6ng vi Cdng tinh Odnng hrn Nha Qu6c H6i sang trt Ngoai giro rai Hi r_ni, CoDg tlnh rhir! djgn Xehmd Xrnuy, Xckam l rai nu6c C6ng hna dan chij Nhln din Lio vi Ciing tnrh Dtdrg slir tan.ro tuy€ri sii Gdn Su6i T,8n. Tidp rd. .'hg ric horn $i8n, bln giao quydr brn c6rg tn rhui disn st $n 4, cni thiu x]-l & xL2 c6.g ri0h Nhlr Qntr lloi, rhtri dian sdn La, rhiy dian Hira Na, con8 trinh rLnv d,an Xckam3n :l lai nuar Coi! hia drn chir Nhih din Lio, C6ns d r Dudlg s.{ tsn cao nrvcn (::ir Linh Hi Dang Cing trjnh nhi n ct. brr cri thn tuihg vi nong dtdng rri Khu dO $i Xuin Phudne lli N6i Dotdnkhaj nhidu cane lln,b liiociDg $nididn dh cnng lnh hding 16, cnng ric qut! It cnd CbnS ry doi viri cic hort don8 Sl(I)cua I.iLn Cthe ry '
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. Tài sản cố định hữu hình Zói 11 21.654.804.836 24.826.817. - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất

1..

Tài sản cố định hữu hình Zói 11 21.654.804.836 24.826.817 Xem tại trang 1 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 281.986.389 281.986.389 - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 281.986.389 281.986.389 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ. - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất

Hình th.

ức kế toán: Chứng từ ghi sổ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Tài sản có định vô hình là quyền sử dụng đất không, có thời hạn thì không thực hiện khấu hao - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất

i.

sản có định vô hình là quyền sử dụng đất không, có thời hạn thì không thực hiện khấu hao Xem tại trang 9 của tài liệu.
11. Tài sản cố định hữu hình - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất

11..

Tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 15 của tài liệu.
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chú sở hữu - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất

a..

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chú sở hữu Xem tại trang 18 của tài liệu.
Số liệu so sánh của Bảng cân đối kế toán hợp nhất là số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán và soát xét bởi AAC, số liệu so sánh của Báo - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất

li.

ệu so sánh của Bảng cân đối kế toán hợp nhất là số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán và soát xét bởi AAC, số liệu so sánh của Báo Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan