0

bctc cty me 6 thang 2017

33 102 0
  • bctc cty me 6 thang 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:36

Lời Mở đầuLà một nớc đang phát triển nhu cầu đầu t xây dựng ở nớc ta rất lớn bao gồm đầu t cho cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, điện lực, xây dựng công nghiệp, dân dụng với tổng mức vốn đầu t hàng năm cho lĩnh vực này chiếm tỷ lệ không nhỏ trong GDP. Bên cạnh đó sự tănglên của đầu t nớc ngoài( Bằng vốn FDI,ODA,WB,ADB ) đã tạo ra nhiều cơ hội cạnh tranh hơn cho các Doanh nghiệp xây dựng. Để thực hiện các dự án đầu t xây dựng cơ bản một cách hiệu quả cần thiết phải tạo ra một môi trờng cạnh tranh tốt cho các Doanh nghiệp xây dựng .Trên thực tế Đấu thầu là hình thức cạnh tranh tạo ra môi trờng tốt nhất. Hiện nay sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp xây dựng đã trở nên ngày càng gay gắt thông qua hình thức đấu thầu .Đấu thầu xây dựng cơ bản là hình thức tổ chức kinh doanah hiệu quả nhất đối với cả chủ đầu t cũng nh đối với các Doanh nghiệp tham gia Đấu thầu ,đồng thời nó mang lại lợi ích lớn cho xã hội.Để dành thắng lợi trong Đấu thầu xây dựng cơ bản đòi hỏi các Doanh nghiệp xây dựng phải ngày càng nâng cao khả năng cạnh tranh, chứng minh sự vợt trội của mình so với các nhà thầu khác dới con mắt của chủ đầu t.Qua quá trình thực tập ở Công ty xây dựng số 6 Thăng Long tôi nhận thấy dành thắng lợi trong Đấu thầu là một vấn đề quan trọng bậc nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó tôi đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu đề tài :" Một số biện pháp tăng cờng công tác Đấu thầu xây lắp ở Công ty xây dựng số 6 Thăng Long".Đề tài gồm 3 Chơng:Chơng I. Vai trò và nội dung của Đấu thầu xây lắp trong nền kinh tế thị trờngChơng II. Phân tích tình hình thực hiện công tác Đấu thầu ở công ty xây dựng số 6 Thăng Long.Chơng III. Một số biện pháp tăng cờng công tác Đấu thầu xây lắ ở công ty xây dựng số 6 Thăng Long .Do thời gian và trình độ có hạn nên đề tài này khó trành khỏi những thiếu sót. Tôi mong đợc sự góp ý, hớng dẫn của thầy giáo để đề tàI đợc hoàn thành tốt hơn.Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hớng dẫn và Tập thể CBCNV của Công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành đợc đề tài này.Sinh viênBùi Thị Thu HoàiChơng IVai trò và nội dung của đấu thầuxây lắp trong nền kinh tế thị trờng I. Những vấn đề cơ bản về đấu thầu xây lắp.1. Các khái niệm:1.1 Khái niệm và thực chất của đấu thầu.-Khái niệm và thực chất của đấu thầu "Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu"-Thực chất: Đấu thầu là việc ứng dụng phơng thức xét hiệu quả kinh tế trong việc lựa chọn các phơng án tổ chức thực hiện. Phơng pháp này đòi hỏi sự so sánh các phơng án tổ chức trên cùng một phơng diện nh (kỹ thuật hay tàichính) hay sự hài hoà giữa các phơng diện để chọn lấy một nhà thầu có đủ khả năng. Kết quả cuối cùng sẽ tìm ra đợc một phơng án tổ chức thực hiện tốt nhấtĐấu thầu là một hoạt động tơng đối mới ở Việt Nam nhng đã đợc sử dụng rộng r i ở nhiều nơi khác trên thế giới. Kinh nghiệmã cho thấy rằng đấu thầu nếu đợc thực hiện có thể tiết kiệm đợc đáng kể so với những phơng pháp giao thầu. Có thể nói đấu thầu là một trong những yếu tố chính bảo đảm sự thành công của các dự án. Đấu thầu nói chung là một phạm trù kinh tế, nó gắn liền với sự ra đời của sản xuất và trao đổi hàng hoá, không có sản xuất và trao CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2013 CHÍNH THỨC 24 - 4 - 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2013 TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN NGÀY 31/3/2013 (DẠNG ĐẦY ĐỦ) TP Hồ Chí Minh, tháng 4 - 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2013 2 NỘI DUNG Trang BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ 07 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ 08 BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2013 3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Tại ngày 31 tháng 3 năm 2013 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 1 2 3 4 5 A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 11.727.679.106.543 10.957.605.189.780 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 VI.1 1.599.413.912.040 1.224.462.285.364 1. Tiền 111 749.413.912.040 824.462.285.364 2. Các khoản tương đương tiền 112 850.000.000.000 400.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 VI.2 3.926.641.975.882 3.909.275.954.492 1. Đầu tư ngắn hạn 121 4.063.170.331.922 4.039.304.630.112 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (136.528.356.040) (130.028.675.620) III. Các khoản phải thu 130 2.295.964.710.357 2.238.818.141.954 1. Phải thu khách hàng 131 VI.3 1.187.990.507.686 1.274.574.429.461 2. Trả trước cho người bán 132 724.874.655.030 550.939.005.745 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 137 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 VI.4 388.798.743.804 417.136.879.198 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 VI.5 (5.699.196.163) (3.832.172.450) IV. Hàng tồn kho 140 3.658.957.191.661 3.357.506.580.186 1. Hàng tồn kho 141 VI.6 3.663.338.724.025 3.360.961.745.571 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 VI.7 (4.381.532.364) (3.455.165.385) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 246.701.316.603 227.542.227.784 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 VI.8 92.939.460.993 70.612.136.982 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 152.511.340.917 154.117.902.324 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 1.250.514.693 2.812.188.478 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2013 4 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 3 năm 2013 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 1 2 3 4 5 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 8.795.147.347.082 8.825.031.622.819 (200 = 210+220+240+250+260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 7.596.775.984.749 7.446.795.167.863 1. Tài sản cố định hữu hình 221 VI.9 4.040.773.688.394 3.748.756.576.222 - Nguyên giá 222 6.250.552.506.497 5.844.850.660.156 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (2.209.778.818.103) (2.096.094.083.934) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 VI.10 207.817.873.127 207.666.924.724 - Nguyên giá 228 310.854.741.760 309.274.097.560 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (103.036.868.633) (101.607.172.836) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 VI.12 3.348.184.423.228 3.490.371.666.917 III. Bất động sản đầu tư 240 VI.11 68.236.014.476 69.225.239.090 - Nguyên giá 241 90.177.337.460 90.177.337.460 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 Chuyên đề thực tập chuyên ngànhLỜI MỞ ĐẦU Năm 2008 là một năm khó khăn đối với tất cả các nền kinh tế trên thế giới. Khủng hoảng kinh tế đã tác động lên hoạt động của các công ty cũng như đời sống của người dân. Do khó khăn nên hầu hết các công ty đều phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động để tiết kiệm chi phí vì tiền lương cũng là một khoản chi phí tương đối lớn. Ngoài ra các công ty đều cắt giảm tiền lương của cán bộ công nhân viên. Điều này gây ra tâm lý không tốt cho người lao động. Từ đó có thể thấy tiền lương là một trong nhiều đòn bẩy quan trọng góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh vì hình thức trả lương là một động lực thúc đẩy người lao động hăng, có ý thức trách nhiệm trong thực thi. Việc trả lương trong điều kiện hiện nay phải đáp ứng được cả hai mặt, vừa trả công cho lao động quá khứ, vừa trả công cho lao động hiện tại của người lao động nhưng phải căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để làm căn cứ trả lương. Có thể thấy tác động qua lại giữa chi phí lương và kết quả kinh doanh. Để có thể tính được kết quả kinh doanh thì cần phải tính được chi phí tiền lương, tuy nhiên một tiêu chí để tính và thanh toán tiền lương lại là kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Do vậy quy trình kiểm toán tiền lương có vai trò tương đối quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Sau một thời gian thực tập ở công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn, em đã quyết định chọn đề tài: “hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội thực hiện”.Chuyên đề của em gồm ba phần: Phần 1: Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn. Phần 2: Thực trạng quy trình kiểm toán tiền lương nhân viên trong kiểm toán BCTC do Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội thực hiện. Phần 3: Đánh giá và kiến nghị để hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương nhân viên trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thực hiện. Nguyễn Thành Tâm Kiểm toán 47B1Chuyên đề thực tập chuyên ngànhPHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) và Chi nhánh Hà Nội1.1.1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn được biết đến là một trong những công ty kiểm toán đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Công ty được biết đến với các dịch vụ kiểm toán và tư vấn với hơn 16 năm kinh nghiệm. Khởi đầu là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số coNG TY Cp OUqC HAU G|ANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIFT NAM Doc lAp SO : hlf TqP - Hanh phuc /DHG-AC v/v giai trlnh s6 licu tai chinh c6ng ty CBTT so voi BCTC ki6m toen th6ng ndm CAn Tho, ngdry L9 th6ng 08 ndm 2015 2015 0y Ban Chrlng khoan Nha nujctc Kinh grli: Sd Giao dich chri'ng kho6n Tp H6 chi Minh Cin crl vdo fhong ttr 52t2o12lfT-BTC ban hanh th5ng nem 2012 cia B0 khoan chOng Tai chinh hudng d5n vd c6ng b6 thdng tin tren thi trudng Nay, C6ng ty C6 phdn DLlqc Hau Giang giai trinh val viec s6 liCu tai.chinh trcn 860 ca6 iai cn'inn rieng va b5o cao tdi chinh hqp nhat cho ky tai chinh ket-thuc 30 theng ndm 201tdo COng ty CBTT so vdi BCTC ki6m todn theo chi ti6t nhu sau: Beo c6o tai chinh ri6ng TAn chi tieu Doanh thu vC ban hang va cung c6p qich_yg Cec khoen giam trri doanh thu Doanh thu lhuan \ b6n hang va cung c5o dich vu hana ben Gie Chiphlben hang Chiphiqudn lY doalf nghlCL chi ti6u
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng cđn đối kĩ toân tại ngăy 30 thâng 06 năm 2017 Bâo  câo  kết  quả  hoạt  động  kinh  doanh  - bctc cty me 6 thang 2017

Bảng c.

đn đối kĩ toân tại ngăy 30 thâng 06 năm 2017 Bâo câo kết quả hoạt động kinh doanh Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN - bctc cty me 6 thang 2017
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN Xem tại trang 7 của tài liệu.
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 22 918.341.676 941.111.097 - bctc cty me 6 thang 2017

10..

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 22 918.341.676 941.111.097 Xem tại trang 8 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đê hình thănh TSCĐ 432 281.986.389 281.986.389 - bctc cty me 6 thang 2017

2..

Nguồn kinh phí đê hình thănh TSCĐ 432 281.986.389 281.986.389 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Giâ trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đê dùng đề thí chập, cảm cô, đảm bảo cho câc khoản vay - bctc cty me 6 thang 2017

i.

â trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đê dùng đề thí chập, cảm cô, đảm bảo cho câc khoản vay Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng dưới đđy phđn tích nợ tăi chính theo ngăy đến hạn còn lại theo hợp đồng: - bctc cty me 6 thang 2017

Bảng d.

ưới đđy phđn tích nợ tăi chính theo ngăy đến hạn còn lại theo hợp đồng: Xem tại trang 32 của tài liệu.