0

BAO CAO TAI CHINH CONG TY ME QUY I 2017

20 74 0
  • BAO CAO TAI CHINH CONG TY ME QUY I 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:07

" ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc 313 82.141.117.916 14.124.721.546 4. Thue va cac khoan pMi n(lp Nha nucrc 314 5.12 27.945.326.332 54.358.876.989 5. Phai tra nguai lao d(lng 315 425.041.612.491 105.974.485.660 6. Chi phi phai tra 316 5.13 210.606.011.044 42.783.194.721 7. Phai tra n(li b(l 317 8. Phai tra theo tien d(l ke hoch hqp dOng 318 9. Cac khoan pMi tra, phai n(lp
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. Tài sản cố định hữu hình -  Nguyên  giá  - BAO CAO TAI CHINH CONG TY ME QUY I 2017

1..

Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá Xem tại trang 2 của tài liệu.
9, TÀI SẢN CĨ ĐỊNH HỮU HÌNH - BAO CAO TAI CHINH CONG TY ME QUY I 2017

9.

TÀI SẢN CĨ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 12 của tài liệu.
10. TÀI SẢN CĨ ĐỊNH VƠ HÌNH - BAO CAO TAI CHINH CONG TY ME QUY I 2017

10..

TÀI SẢN CĨ ĐỊNH VƠ HÌNH Xem tại trang 13 của tài liệu.