0

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM ĐIỀU LỆ 2017

40 89 0
 • ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM ĐIỀU LỆ 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 23:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỦY SẢN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Phản biện 1: TS. Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 2: TS. Nguyễn Xuân Lãn Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 03 năm 2013. Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng -1- MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam mới chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần nên đã nhiều lần tiến hành cải tiến cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên việc cải tiến, chấn chỉnh đó chưa mang tính khoa học và chiến lược, vẫn còn những bất hợp lý và không phù hợp. Trước tình hình đó, Công ty đã xây dựng cho mình chiến lược trong thời gian tới là: sẽ tiến hành việc cải tiến lại bộ máy quản lý của Công ty. Để đáp ứng được chiến lược kinh doanh trong thời gian tới và khắc phục những tồn tại của bộ máy quản lý hiện hành, việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý là tất yếu khách quan và là nhu cầu cấp bách. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức bộ máy quản lý, cũng như xuất phát từ nhu cầu thực tế, tôi xin chọn đề tài: “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Phân tích đánh giá thực trạng bộ máy quản lý của Công ty và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam, tập trung vào nghiên cứu hệ thống chức năng nhiệm vụ; mô hình tổ chức bộ máy quản lý; cơ chế vận hành của bộ máy quản lý và tổ chức lao động bộ máy quản lý. - Phạm vi: Luận văn tập trung nghiên cứu về bộ máy quản lý -2- của Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp như: phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, mô hình hoá … 5. Bố cục của luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp Chương 2: Tình hình hoạt động và thực BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỦY SẢN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Phản biện 1: TS. Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 2: TS. Nguyễn Xuân Lãn Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 03 năm 2013. Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng -1- MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam mới chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần nên đã nhiều lần tiến hành cải tiến cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên việc cải tiến, chấn chỉnh đó chưa mang tính khoa học và chiến lược, vẫn còn những bất hợp lý và không phù hợp. Trước tình hình đó, Công ty đã xây dựng cho mình chiến lược trong thời gian tới là: sẽ tiến hành việc cải tiến lại bộ máy quản lý của Công ty. Để đáp ứng được chiến lược kinh doanh trong thời gian tới và khắc phục những tồn tại của bộ máy quản lý hiện hành, việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý là tất yếu khách quan và là nhu cầu cấp bách. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức bộ máy quản lý, cũng như xuất phát từ nhu cầu thực tế, tôi xin chọn đề tài: “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Phân tích đánh giá thực trạng bộ máy quản lý của Công ty và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam, tập trung vào nghiên cứu hệ thống chức năng nhiệm vụ; mô hình tổ chức bộ máy quản lý; cơ chế vận hành của bộ máy quản lý và tổ chức lao động bộ máy quản lý. - Phạm vi: Luận văn tập trung nghiên cứu về bộ máy quản lý -2- của Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp như: phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, mô hình hoá … 5. Bố cục của luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Nền kinh tế ngày thay đổi phát triển môi trường cạnh tranh lại trở nên khốc liệt Doanh nghiệp nuốn đứng vững phát triển dược đòi hỏi phải không U Ế ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quản lý, hợp lý hóa trình sản xuất kinh doanh, tối -H thiểu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận Có vậy, doanh nghiệp mở rộng quy mô, tăng hiệu sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển góp phần đưa TẾ xã hội lên Để đạt mục tiêu doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác quản H lý công ty đặc biệt công tác kế toán Bộ phận kế toán phận quan trọng IN việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin nhanh chóng, xác, tin cậy để làm K sở cho nhà quản trị định phù hợp cho hoạt động doanh nghiệp C Trong công tác kế toán doanh nghiệp kế toán chi phí sản xuất tính giá Ọ thành sản phẩm trở thành công tác trọng tâm Quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất giúp IH doanh nghiệp tiết kiệm kiểm soát tối ưu nguồn lực đồng thời tối đa hóa lợi nhuận sản xuất kinh doanh Đặc biệt, công tác kế toán chi phí công ty xây lắp Ạ công việc đóng vai trò chủ đạo toàn hoạt động doanh nghiệp Đ Công ty Cổ phần Xây lắp thủy sản Việt nam doanh nghiệp hoạt động G ngành xây dựng với chức xây dựng, lắp đặt công trình công nghiệp, Ờ N dân dụng, giao thông, thủy lợi, điện năng… ra, công ty thực tư vấn thiết kế xây dựng, kinh doanh địa ốc, tư vấn giám sát thi công công trình, đầu tư vào dự Ư án Khu công nghiệp…Bởi vậy, chi phí phát sinh công ty đa dạng phức tạp TR Với đặc điểm này, công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa thực quan trọng cấp thiết công ty Nhận thức tầm quan trọng công tác kế toán chi phí nên chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam” để làm khóa luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phương Thảo – K41 Kế toán Doanh nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà Tuy đề tài đề tài sâu nghiên cứu công tác kế toán chi phí kết hợp với phần mềm kế toán máy để thấy rõ ảnh hưởng công nghệ thông tin tới công tác kế toán doanh nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu U Ế Đề tài nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu sau: -H - Nghiên cứu hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây TẾ lắp nói riêng - Tìm hiểu nghiên cứu thực trạng công tác kế toán nói chung công tác kế H toán chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây lắp thủy sản Việt nam IN - Trên sở thực tiễn, đưa đánh giá số kiến nghị, giải pháp góp phần K hoàn thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm công ty C 1.3 Đối tượng nghiên cứu Ọ Đối tượng nghiên cứu đề tài nghiên cứu công tác kế toán chi phí tính IH giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây lắp thủy sản Việt nam Tuy nhiên, đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán chi phí công trình Ạ “Xây lắp nhà chung cư số – Khu chung cư Vũng Thùng” doanh nghiệp Đ 1.4 Phạm vi nghiên cứu G  Về không gian: Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt nam – số 31 Ờ N đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng TR Ư  Về thời gian: đề tài tìm hiểu công tác kế toán chi phí tháng tháng năm 2011  Về nội dung: hạn chế điều kiện thời gian nên đề tài tập trung tìm hiểu đánh giá công tác kế toán chi phí công trình “Xây lắp nhà chung cư số – Khu chung cư Vũng Thùng” 1.5 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, phương pháp nghiên cứu sử dụng bao gồm: Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phương Thảo – K41 Kế toán Doanh nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp sử dụng để tìm hiểu tổng hợp lý luận công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm từ sách, tài liệu, giáo trình kế toán - Phương pháp quan sát: Trực tiếp quan sát hoạt động kế toán viên Ế phòng kế toán vấn họ để hiểu rõ công tác chi phí đng thực Đây U phương pháp sử dụng nhiều trình thực tập -H - Phương pháp thu thập, tổng hợp xử lý liệu: Thu thập tài liệu làm để từ tiến hành phân tích tổng hợp số liệu Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỦY SẢN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Phản biện 1: TS Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 2: TS Nguyễn Xuân Lãn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 -1- Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần nên nhiều lần tiến hành cải tiến cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn, qua nâng cao hiệu hoạt động Công ty Tuy nhiên việc cải tiến, chấn chỉnh chưa mang tính khoa học chiến lược, bất hợp lý không phù hợp Trước tình hình đó, Công ty xây dựng cho chiến lược thời gian tới là: tiến hành việc cải tiến lại máy quản lý Công ty Để đáp ứng chiến lược kinh doanh thời gian tới khắc phục tồn máy quản lý hành, việc hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý tất yếu khách quan nhu cầu cấp bách Nhận thức tầm quan trọng công tác tổ chức máy quản lý, xuất phát từ nhu cầu thực tế, xin chọn đề tài: “Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận tổ chức máy quản lý doanh nghiệp Phân tích đánh giá thực trạng máy quản lý Công ty đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam, tập trung vào nghiên cứu hệ thống chức nhiệm vụ; mô hình tổ chức máy quản lý; chế vận hành máy quản lý tổ chức lao động máy quản lý - Phạm vi: Luận văn tập trung nghiên cứu máy quản lý Footer Page of 126 Header Page of 126 -2- Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, mô hình hoá … Bố cục luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận cấu tổ chức máy quản lý doanh nghiệp Chương 2: Tình hình hoạt động thực trạng cấu tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam Chương 3: Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu Qua tìm hiểu, tham khảo đề tài nghiên cứu khoa học ngành xây dựng, người viết nhận thấy vấn đề hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý chưa nghiên cứu nhiều chuyên sâu Với mục tiêu nhằm đề xuất số giải pháp sát với thực tế, thiết thực, thật mang lại hiệu cho cấu tổ chức máy quản lý công ty Trên diễn đàn có số viết, vấn đề hoàn thiện cấu tổ chức Tuy nhiên, viết phân tích cách chung chung, chưa đưa hướng giải cụ thể, hợp lý Sau dẫn chứng số viết: - “Hoàn thiện cấu tổ chức doanh nghiệp - tất yếu khách quan” Trên web http://doanhnhan360.com - “Hoàn thiện cấu tổ chức Tổng cục Hải quan Việt Nam bối cảnh hội nhập.” Trên trang http://www.customs.gov.vn Các nghiên cứu hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý luận văn Quản trị kinh doanh tác giả khác: Footer Page of 126 Header Page of 126 -3- - “Một số giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức quản lý Trường Cao đẳng Tài - Hải quan (2006-2015)” Nguyễn Ngọc Hạnh, nơi xuất bản: Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006 - “Hoàn thiện cấu tổ chức Công ty xi măng Hoàng Thạch” Phạm Thị Ngọc Châm, nơi xuất bản: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2008 Các nghiên cứu hầu hết nêu tồn chung, khó khăn cấu tổ chức máy quản lý Các đề tài nghiên cứu đề cập đến phần phân tích thực trạng chưa thật trọng tới phần đưa giải pháp Để khắc phục tình trạng nêu tác giả phải vào mục tiêu Công ty biến động môi trường thời kỳ Công ty, việc hoàn thiện cấu
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chỉ nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công tÿ.....................c20000 LỆ 001 71000 000007121701 10 612,c2ccccceneneéeHHheTHH HH1 344181 1 1t 5 - ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM ĐIỀU LỆ 2017

i.

ều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chỉ nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công tÿ.....................c20000 LỆ 001 71000 000007121701 10 612,c2ccccceneneéeHHheTHH HH1 344181 1 1t 5 Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan