0

Bien ban hop HDT QD mien nhiem QD bo nhiem TGD signed

4 149 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2017, 08:36

Lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng dị tật Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Hội đồng người có công cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Biên bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Lập bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến có xác nhận của UBND xã. 2. Bước 2 Niêm yết danh sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học trong thời gian 15 ngày trước khi Hội đồng xác nhận người có công (cấp xã) họp và lập biên bản, danh sách đề nghị xác nhận. 3. Bước 3 UBND cấp xã chuyển các giấy tờ kèm biên bản, danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 2HH - Bản khai cá nhân Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBX . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không LƯƠNG MINH TUẤN Digitally signed by LƯƠNG MINH TUẤN DN: c=VN, st=Bình Dương, l=Dĩ An, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH, ou=Văn phòng Tổng Giám Đốc, title=Trợ lý Tổng Giám Đốc, cn=LƯƠNG MINH TUẤN, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CM ND:023798081 Date: 2017.03.24 13:30:43 +07'00' TRÍCH BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI Chi đoàn ……… Khoa …………………… Nhiệm kỳ 2010 – 2011 - Cuộc họp khai mạc hồi ngày tháng 9 năm 2010. - Địa điểm: - Tổng số đoàn viên:. .…… có mặt … vắng … có lý do không lý do (Chỉ tiến hành đại hội khi số đoàn viên có mặt >= 2/3 tổng số đoàn viên của Chi đoàn). - Đại biểu: Đại diện khoa (Thầy, Cô): Đại diện đoàn khoa: Đại biểu khác: - Chủ toạ: - Thư ký: - Nội dung: Tổ chức đại hội Chi đoàn ……… nhiệm kỳ 2010 – 2011. NỘI DUNG CỤ THỂ Đồng chí chủ tọa báo cáo về việc Ban chấp hành Chi đoàn …………đã kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 2009 – 2010; hôm nay, Chi đoàn ……… tiến hành tổ chức đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2011; bầu đại biểu đi dự đại hội đoàn khoa nhiệm kỳ 2009 – 2010 và bầu đại biểu ứng cử vào BCH đoàn khoa nhiệm kỳ 2010 – 2011. Phần I: Bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2010 -2011: 1. Chi đoàn tiến hành bầu ra 4 đồng chí vào danh sách bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2011: 01.Đ/c: 02. Đ/c: 03.Đ/c: 04. Đ/c: 2. Chi đoàn tiến hành bỏ phiếu kín bầu ra 3 đồng chí trong danh sách 4 đồng chí ứng cử - đề cử vào Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2011: Kết quả bầu cử: Số phiếu phát ra (1): …………. Số phiếu thu vào (2): ………… Số phiếu hợp lệ (3): ………… Số phiếu không hợp lệ (4): ………… 1 ĐOÀN TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG ĐOÀN KHOA …………………… ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN:……………………… Biên Hòa, ngày tháng 9 năm 2010 Kêt quả cụ thể như sau: STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU KHÔNG ĐẠT (5) SỐ PHIẾU ĐẠT (6) TỶ LỆ ĐẠT (7) (6) / (3) 1. 2. 3. 4. 3. Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, 3 đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban chấp hành Chi đoàn …… nhiệm kỳ 2010 – 2011: (3 đồng chí có Tỷ lệ đạt (7) cao nhất và Tỷ lệ đạt (7) phải >= 50%): 01.Đ/c: 02. Đ/c: 03.Đ/c: 4. Ban chấp hành Chi đoàn …… nhiệm kỳ 2010 – 2011, thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban chấp hành Chi đoàn như sau: 01.Đ/c: giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn 02. Đ/c: giữ chức vụ Phó Chi đoàn 03.Đ/c giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành (Đ/c có số phiếu cao nhất không nhất thiết phải giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn) Phần II: Bầu đại biểu dự đại hội đoàn khoa nhiệm kỳ 2010 – 2011: 1. Chi đoàn tiến hành bầu ra 3 đồng chí vào danh sách bầu đi dự đại hội đoàn khoa nhiệm kỳ 2010 – 2011: 01.Đ/c: 02. Đ/c: 03.Đ/c: 2. Chi đoàn tiến hành bỏ phiếu kín bầu ra 2 đồng chí trong danh sách 3 đồng chí ứng cử - đề cử đi dự đại hội đoàn khoa nhiệm kỳ 2010 – 2011: Kết quả bầu cử: Số phiếu phát ra (1): …………. Số phiếu thu vào (2): ………… Số phiếu hợp lệ (3): ………… Số phiếu không hợp lệ (4): ………… 2 Kêt quả cụ thể như sau: STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU KHÔNG ĐẠT (5) SỐ PHIẾU Lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởg chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng dị tật Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản đề nghị Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Người có công với cách mạng hoặc lập bản khai, nộp cho UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú kèm giấy xác nhận của trạm y tế cấp xã 2. Bước 2 UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố. 3. Bước 3 Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Tên bước Mô tả bước 4. Bước 4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định trợ cấp hàng tháng, chuyển Quyết định về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chi trả trợ cấp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai cá nhân. 2. Một trong các giấy tờ/ lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác. 3. Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của Bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc giấy xác nhận có con dị dạng, dị tật của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 4. Biên bản họp Số bộ hồ sơ: 2 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản khai cá nhân (mẫu số 7-HH2) Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBX 2. Biên bản xác nhận (mẫu số 7- HH3) Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng, dị tật. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Người hoạt động kháng chiến hoặc thân nhân người bị nhiễm là chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân, công nhân viên quốc phòng, cán bộ, CNVC trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, thanh niên xung phong tập trung, dân công, công an xã, dân quân, du kích, tự vệ, cán bộ thôn ấp, xã phường đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. + Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh 2. Bước 2: Đến ngày hẹn trả kết quả; công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để nhận kết quả. Trường hợp không đủ điều kiện sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai cá nhân (theo mẫu); 2. Lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ khác liên quan đến hoạt động ở chiến trường; 3. Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa; 4. Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai chi dưới của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 5. Trường hợp người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thành phần hồ sơ 6. Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của Ủy ban nhân dân cấp xã; 7. Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản khai cá nhân Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP TỔ TỰ NHIÊN VỀ VIỆC GIỚI THIỆU TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ Năm học 2016 - 2017 Thời gian: Vào hồi phút, ngày tháng năm 2016 Địa điểm: Trường THCS Hoàn Lãm (Phân hiệu Châu Hoàn) Thành phần Ông: Vi Hữu Tú - Hiệu trưởng - Chủ trì Bà: Lang Thị Nhung - Giáo viên - Thư ký Các thành viên Tổ Tự nhiên: Có mặt : 10/10 Vắng mặt: NỘI DUNG: 1.Ông Vi Hữu Tú – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì thông qua mục đích họp thành viên Tổ chuyên môn nhằm thực quy trình thành lập, kiện toàn Hội đồng nhà trường theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; thành lập Tổ chuyên môn, tổ Văn phòng bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó tổ nhằm thực nhiệm vụ trường học Thực công văn số 11/PGD&ĐT – TCCB ngày 25 tháng năm 2014 việc Hướng dẫn bổ nhiệm Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, văn phòng đơn vị trường học Phòng GD&ĐT Quỳ Châu Trong điều kiện thực tế sở vật chất nhà trường gồm phân hiệu địa bàn Xã khác đội ngũ nhân Tổ Tự nhiên nay, thành viên tổ giới thiệu Tổ trưởng Tổ phó đảm bảo trình độ đào tạo đạt chuẩn, có lực quản lý, nhiệt tình có trách nhiệm công việc Ý kiến thành viên tham gia: - Ý kiến đồng chí Lô Văn Nhật trí với nội dung mà Hiệu trưởng nêu giới thiệu đồng chí Vi Văn Tuấn vào vị trí Tổ trưởng tổ chuyên môn - Ý kiến đồng chí Vi Văn Tuấn giới thiệu đồng chí Lô Thị hiền vào vị trí Tổ trưởng tổ Tự nhiên - Ý kiến đồng chí Quang Văn Tuấn – giới thiệu đồng chí Vi Văn Tuấn vào vị trí Tổ trưởng đồng chí Lô Văn Nhật vào vị trí Tổ phó - Các thành viên lại Tổ Tự nhiên trí ý kiến đồng chí Quang Tuấn nêu Tổ trưởng GV môn Toán tổ phó phải GV Sinh Hóa hợp lý Ý kiến kết luận: Qua nghe ý kiến trao đổi giới thiệu Tổ trưởng, Tổ phó tổ Tự nhiên thành viên dự họp, đồng chí Hiệu trưởng kết luận thống sau: Giới thiệu đồng chí Vi Văn Tuấn, Lô Thị Hiền vào vị trí tổ trưởng đồng chí Lô Văn Nhật, tổ phó tổ Tự nhiên để Chi ủy Chi Ban Lãnh đạo đơn vị xem xét cho ý kiến danh sách Tổ trưởng, Tổ phó thành viên tổ giới thiệu Sau có ý kiến Chi ủy Chi Ban Lãnh đạo nhà trường danh sách Tổ trưởng, Tổ phó thành viên tổ giới thiệu, thành viên Tổ Tự nhiên họp để bầu Tổ trưởng, Tổ phó theo quy trình bầu cử Biên kết thúc vào hồi phút ngày thông qua cho người nghe ý kiến bổ sung CHỦ TRÌ THƯ KÝ Vi Hữu Tú Lang Thị Nhung ... LƯƠNG MINH TUẤN Digitally signed by LƯƠNG MINH TUẤN DN: c=VN, st=Bình Dương, l=Dĩ An, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban hop HDT QD mien nhiem QD bo nhiem TGD signed, Bien ban hop HDT QD mien nhiem QD bo nhiem TGD signed,