0

Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017

20 182 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2017, 02:55

T ~P DoAN D:¢T MAY vrer NAM TONG CONG TY VI:¢T THANG - CTCP M~u s6 B 01 - DN (Ban hanh thee QB s6 15/20061QB-BTC Ngay 20103/2006 cua BO tnrong BTC) BANG CAN DOl KE ToAN T(li ngay 30 thdng 6 niim 2011 Don vi tinh . tl6n a 'A . TAl sAt'1 Mil: Thuyet S6 eu6i ky S6-ci§u nam s6 minh 301612011 0]/01/2011 1 2 3 4 5 A. TAl SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100 361,827,967,584 288,816,694,592_ I. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n " 110 20,650,579,166 29,892,894,07~_ l.TiSn 111 V.01 10,650,579,166 23,892,894,07~_ 2. Cac khoan nrong dirong tien 112 10,000,000,000 6,000,000,000 II. Cac khoan di'iu trr tai ehinh ng~n han 120 V.02 - - 1. B§u nr ngan han 121 ._ 2. DlJ phong giam gia d§u nr ngan han (*) (2) 129 - m. Cac khoan phai thu ng~n han 130 164,572,419,382 119,?l?2~~9_~Q. 1. Phai thu khach hang 131 132,782,700,697 113,050,569,1~ 2. Tra tnroc eho ngtroi ban 132 21,954,163,848 lz~.58,6~~,Z?!. 3. Phai thu noi b9 ngan han 133 4. Phai thu thee ti~n d9 kS hoach hop d6ng xay dung 134 5. Cac khoan phai thu khac 135 V.03 9,835,554,837 5,416-,_481,Qn __ 6. Dir phong phai thu ngan han kh6 doi (*) 139 IV. Hang t6n kho _ - 140 173,614,121,250 136,888,5~2,329 1. Hang t6n kho 141 V.04 173,614,121,250 136,888,587,329 2. Dtr phong giam gill. hang t6n kho (*) 149 V. Tai san ng~n han khac -_ _- 150 2,990,847,786 .2,309,'!?~_J~?_ 1. Chi phi tra tnroc ng~n han 151 '. 509,380,815 393,208!~ 2. ThuS GTGT diroc khau trir 152 967,690,444 - 3. ThuS va cac khoan khac phai thu Nha mroc 154 V.05 5. Tai san ngan han khac 158 1,513,776,527 1,916,265,169 B - TAl sAN DAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 +·250 + 260) 200 348,920,732,208 317,680,586,830 ' _ _ _. 1- Cac khoan phai thu dai han 210 - - - ._- 1. PMi thu dai han cua khach hang 211 2. V6n kinh doanh a don vi tnrc thuoc _ 212 ._. 3. PMi thu dai han n9i bQ 213 V.06 ._ _-_ _ _- 4. Phai thu dai han khac 218 V.07 ._ _ 5. DV phong phai thu dai han kh6 doi (*) 219 II. Hi san e6 djnh ._ _ _ _ ._" - 220 263,623,775,673 264,5~}_,~ ~.~J.~.?6_ 1. Tai san c6 dinh hiru hinh 221 V.08 250,963,788,346 202,908,~~!.~2L - Nguyen gia 222 511 ,286,484,935 449,52.5,91 1,±),§_ - Gill. tri hao man luy kS (*) 223 (260,322,696,589) (246,64 7,344,.±~~_ 2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 V.09 - Nguyen gia ' '-" ' - 225 - Gia tri hao man luy kS (*) , _. 226 3. Hi san c6 dinh v6 hinh !.t ' ' 227 V.IO - Nguyen gia ._ 228 - Gia tri hao man luy kS (*) _ _ _. -_ 229 4. Chi phi xay dung co ban do dang _ - -_ - - 230 V.11 12,659,987,327 6] ,632,576,075 III. BAt dQng san <li'iu tu· -_._ _ - 240 V.12 2,225,599,627 3,098,976,llQ - Nguyen gia 241 26,605,778,414 .?6,605,778 z :!lc:! - Gia tri hao man luy kS (*) 242 (24,380,178,787) (23,~Q6,8Q.?,~.Q'±2 TAl SAN Ma Thuyet S6 cuoi ky S6 d§u narn s6 minh 30/612011 01101/20 II _. __ ._ _ IV. Cac khoan d£lu ttr tai chinh dai han 250 V.13 82,999,588,456 49,934,590,740 1. B§u tu vao cong ty con 251 75,799,934,464 10,651,839,464_ 2. B§u tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 7,058,786,163 39,~24,786,163_ 3. B§u tu dai han khac 258 2,100,000,000 2,100,000,002 4. DlJ phong giam gia o§u nr tai chinh dai han (*) 259 (1,959,132,171) (2,242,034,88J2 V. Hi san dai han khac 260 71,768,452 105,874,984 1. Chi phi tra truce dai han 261 Y.14 71,768,452 105,874,984 2. Hi san thu~ thu nhap hoan lai 262 V.21 - 3. Hi san dai han khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) 270 710,748,699,792 606,497,281,422 NGUONVON Ma Thuyet S6 cU6i ky S6 d§u nam ~ so minh 30/6/2011 01/0112011 A. N<;1PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 354,279,764,386 332,724,049,5~3_ I. NQ'ng~n han 310 254,951,372,579 234,162,069,6~~ _ 1. Yay va no ng~n han 311 V.15 142,271,089,722 144,7j6,681,3~2 2. Phai tra nguoi ban 312 44,333,574,218 46,974,9_~2&~~. 3. Nguoi mua tra ti~n tnroc 313 7,085,989,258 ___ ~3.5.;"656,67~_ 4. Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc 314 V.16 5,114,127,063 //.\r^v/ 0r-le ull rv *\ [9\ c6ttc rY cd pHAu OrO rMr 1998 MINH KHAI - Q.I-IAI BA TRUNG - HA NOI ffi9 BAO GAO TAI GHINUN RIENG OUY NAM 2017 (Tru6c kidm to6n) Ha NOi, thiing 07 nA17 cONG rY c0 prrAN ord rwm pP1??8"*plg.lv1ilg.5l,"i?.p,[qeH-M*h5h*-qsfl *-H*.HTlp"_s.H1"rpnonaNoi MUC LUC Bing c6n AOi t6 toan I B6o c6o k6t qun hoat clgng kinh B6o c6o luu chuy6n ti6n Bin thuy6t minh 86o Trang doanh tQ c6o tii -2 ehinh S - t7 cONG Ty c0 pHAN o ro rnrr 56 t 99e ph6 Minh t
- Xem thêm -

Xem thêm: Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017, Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017,