0

ôn tập triết học, các vấn đề triết học, các cách làm bài tập tiểu luận triết, các đề tiểu luận triết và hướng làm bài

21 387 0
  • ôn tập triết học, các vấn đề triết học, các cách làm bài tập tiểu luận triết, các đề tiểu luận triết và hướng làm bài

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 20:35

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập hay còn gọi là quy luật mâu thuẫn là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác Lênin, là hạt nhân của phép biện chứng. Theo Lênin: “có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập. Như thế, là nắm được hạt nhân của phép biện chứng…”. Phép biện chứng duy vật là học thuyết xem xét sự vật, hiện tượng trong trạng thái vận động, phát triển. Nguồn gốc, động lực của mọi sự vận động, phát triển của thế giới chính là mâu thuẫn. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là quy luật về nguồn gốc, động lực cơ bản, phổ biến của mọi quá trình vân động và phát triển. Theo quy luật này, nguồn gốc và động lực cơ bản, phổ biến của mọi quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng chính là xuất phát từ mâu thuẫn khách quan, vốn có của nó: Hạt nhân Phép Biện chứng Duy vật Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn) Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập hay gọi quy luật mâu thuẫn ba quy luật phép biện chứng vật quy luật quan trọng phép biện chứng vật triết học Mác - Lênin, hạt nhân phép biện chứng Theo Lênin: “có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng học thuyết thống mặt đối lập Như thế, nắm hạt nhân phép biện chứng…” - Phép biện chứng vật học thuyết xem xét vật, tượng trạng thái vận động, phát triển Nguồn gốc, động lực vận động, phát triển giới mâu thuẫn Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập quy luật nguồn gốc, động lực bản, phổ biến trình vân động phát triển Theo quy luật này, nguồn gốc động lực bản, phổ biến trình vận động, phát triển vật, tượng xuất phát từ mâu thuẫn khách quan, vốn có nó: Tất vật, tượng chứa đựng mặt trái ngược nhau, tức mặt đối lập tồn Các mặt đối lập vật vừa thống vừa đấu tranh với tạo thành nguồn gốc, động lực vận động, phát triển vật Phép biện chứng vật đưa sử dụng khái niệm: mặt đối lập, mâu thuẫn biện chứng, thống mặt đối lập, đấu tranh mặt đối lập để diễn đạt mối quan hệ thống đấu tranh mặt đối lập thân vật – tạo thành nguồn gốc, động lực phổ biến vận động phát triển giới VD: … - Nắm vững nội dung quy luật sở để hiểu biết tất phạm trù quy luật khác phép biện chứng vật Nó giúp hình thành phương pháp, tư khoa học, biết khám phá chất, nguồn gốc, động lực vận động phát triển vật, tượng giải mâu thuẫn để thúc đẩy phát triển SỰ THỐNG NHẤT SỰ ĐỒNG NHẤT CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP - Phạm trù “mặt đối lập”: Mặt đối lập phạm trù triết học dùng để mặt, đặc điểm, thuộc tính, tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau, tồn cách khách quan phổ biến vật, tượng Ví dụ như: Trong nguyên tử có điện tử hạt nhân hay sinh vật có đồng hoá dị hoá; kinh tế thị trường có cung cầu, hàng tiền… Những mặt trái ngược phép biện chứng vật gọi mặt đối lập - Sự thống mặt đối lập: + “Sự thống mặt đối lập” nương tựa vào nhau, ràng buộc, quy định lẫn nhau, không tách rời mặt đối lập, mặt phải lấy mặt làm tiền đề để tồn VD: … (bám vào từ mô tả để lấy VD nhé) + Giữa mặt đối lập có nhân tố giống nhau, “đồng nhất” với (nôm na “giống hệt nhau”, “trùng khít nhau” bác, nói cho bác dễ hiểu để lấy ví dụ đừng ghi vào văn viết người ta lại bẩu nà “làm tầm thường hóa khoa học”) Với nghĩa đó, thống mặt đối lập bao hàm đồng chúng VD: … Do có "đồng nhất" mặt đối lập mà vận động, phát triển mâu thuẫn đến lúc đó, mặt đối lập chuyển hoá lẫn để giải mâu thuẫn Như vậy, thống mặt đối lập bao hàm đồng nhất, thế, “sự thống mặt đối lập” không đồng với “sự đồng mặt đối lập” SỰ THỐNG NHẤT CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRẠNG THÁI “ĐỨNG IM” CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG - Phạm trù “mặt đối lập”: Mặt đối lập phạm trù triết học dùng để mặt, đặc điểm, thuộc tính, tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau, tồn cách khách quan phổ biến vật, tượng Ví dụ như: Trong nguyên tử có điện tử hạt nhân hay sinh vật có đồng hoá dị hoá; kinh tế thị trường có cung cầu, hàng tiền… Những mặt trái ngược phép biện chứng vật gọi mặt đối lập - “Sự thống mặt đối lập” nương tựa vào nhau, ràng buộc, quy định lẫn nhau, không tách rời mặt đối lập, mặt phải lấy mặt làm tiền đề để tồn Sự thống mặt đối lập tương đối, tạm thời, làm nên trạng thái đứng im vật, tượng VD: … - “Đứng im” trạng thái đặc biệt vận động, vận động cân bằng, ổn định; vận động mà chưa làm thay đổi chất, vị trí, hình dáng, kết cấu vật Trạng thái đứng im vật, tượng tương đối, tạm thời VD: … >> Như vậy, thống mặt đối lập tương ứng với trạng thái “đứng im” tương đối, tạm thời vật, tượng-là thời điểm mà có thống biện chứng mặt “chất” mặt “lượng” vật, tượng khoảng giới hạn “độ”-là thời điểm xác định vật, tượng mà chưa chuyển thành khác Theo Lênin: “Sự thống (phù hợp, đồng nhất, tác dụng ngang nhau) mặt đối lập có điều kiện, tạm thời, thoáng qua, tương đối Sự đấu tranh mặt đối lập, trừ lẫn tuyệt đối, phát triển, vận động tuyệt đối” SỰ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG - Theo Ph.Ăngghen: “Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất, - tức hiểu phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất-thì bao gồm tất thay đổi trình diễn vũ trụ, kể từ thay đổi vị trí đơn giản tư duy” - Phạm trù “mặt đối lập”: Mặt đối lập phạm trù triết học dùng để mặt, đặc điểm, thuộc tính, tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau, tồn cách khách quan phổ biến vật, tượng Ví dụ như: Trong nguyên tử có điện tử hạt nhân hay sinh vật có đồng hoá dị hoá; kinh tế thị trường có cung cầu, hàng tiền… Những mặt trái ngược phép biện chứng vật gọi mặt đối lập - “Sự đấu tranh mặt đối lập” tác động theo xu hướng trừ, phủ định lẫn mặt đối lập Hình thức đấu tranh mặt đối lập phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất, mối quan hệ điều kiện cụ thể vật, tượng Sự đấu tranh mặt đối lập tất yếu dẫn tới chuyển hóa chúng, qua mâu thuẫn giải Nhờ đấu tranh chuyển hóa mặt đối lập để giải mâu thuẫn mà thể thống cũ thay thể thống mới; vật cũ vật đời thay cho vật cũ VD: … - Trong thống đấu tranh mặt đối lập, thống tương đối, tạm thời đấu tranh tuyệt đối, vĩnh viễn Sự đấu tranh mặt đối lập làm nên vận động vĩnh viễn giới vật chất VD: … Theo Lênin: “Sự thống (phù hợp, đồng nhất, tác dụng ngang nhau) mặt đối lập có điều kiện, tạm thời, thoáng qua, tương đối Sự đấu tranh mặt đối lập, trừ lẫn tuyệt đối, phát triển, vận động tuyệt đối”; “Sự phát triển đấu tranh mặt đối lập” Bởi vậy, liên hệ, tác động chuyển hóa mặt đối lập nguồn gốc, động lực vận động phát triển giới NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA SỰ HÌNH THÀNH MỘT MÂU THUẪN - Các phạm trù: + “Mâu thuẫn” phạm trù triết học dùng để thống đấu tranh, chuyển hóa mặt đối lập vật, tượng vật, tượng với + “Mặt đối lập” phạm trù triết học dùng để mặt, đặc điểm, thuộc tính, tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau, tồn cách khách quan phổ biến vật, tượng + “Sự thống mặt đối lập” nương tựa vào nhau, ràng buộc, quy định lẫn nhau, không tách rời mặt đối lập, mặt phải lấy mặt làm tiền đề để tồn + “Sự đấu tranh mặt đối lập” tác động theo xu hướng trừ, phủ định lẫn mặt đối lập - Qúa trình hình thành mâu thuẫn: + Từ hai mặt khác phát triển theo khuynh hướng trái ngược tồn thể thống vật, tượng xuất hai mặt đối lập + Trong trình vận động, phát triển vật, tượng, hai mặt đối lập vừa thống với nhau, đồng thời chúng đấu tranh với nhau; đến độ chín muồi có điều kiện chuyển hoá cho nhau, qua đó, mâu thuẫn giải >> Như vậy, phép biện chứng vật, khái niệm “mâu thuẫn” đồng nghĩa với mâu thuẫn biện chứng phân biệt với mâu thuẫn theo nghĩa thông thường Một mâu thuẫn tạo thành KHÔNG phải xuất hai mặt đối lập đấu tranh hai mặt đối lập Mâu thuẫn CHỈ đời có xuất hai mặt đối lập; đồng thời mặt đối lập phải vừa thống nhất, vừa đấu tranh chuyển hóa cho CÁC TÍNH CHẤT CỦA MÂU THUẪN * “Mâu thuẫn” phạm trù triết học dùng để thống đấu tranh, chuyển hóa mặt đối lập vật, tượng vật, tượng với * Các tính chất chung mâu thuẫn tính khách quan, tính phổ biến, tính phong phú đa dạng - Mâu thuẫn có tính KHÁCH QUAN mâu thuẫn vốn có vật, tượng, chất chung vật, tượng - Theo Ăngghen: “Nếu thân di động cách máy móc đơn giản chứa đựng mâu thuẫn, tất nhiên hình thức vận động cao vật chất đặc biệt sống hữu phát triển sống hưữ lại phải chứa đựng mâu thuẫn…Sự sống trước hết chỗ sinh vật lúc vừa vừa khác Như vậy, sống mâu thuẫn tồn thân vật trình, mâu thuẫn thường xuyên nảy sinh tự giải quyết, mâu thuẫn chấm dứt sống không chết xảy đến Cũng thấy lĩnh vực tư duy, thoát khỏi mâu thuẫn; chẳng hạn mâu thuẫn lực nhận thức vô tận bên người với tồn thực tế lực người bị hạn chế hoàn cảnh bên ngoài, bị hạn chế, lực nhận thức, mâu thuẫn giải tiếp nối hệ, tiếp nối thực tiễn, vô tận, giải vận động lên vô tận” >> Như vậy, mâu thuẫn có tính KHÁCH QUAN, mâu thuẫn tồn vốn có thân vật, tượng tự nhiên, xã hội tư người Sự vật, tượng thể thống biện chứng chứa đựng mặt đối lập, tức chứa đựng mâu thuẫn tự thân Do đó, mâu thuẫn tồn khách quan vật, tượng KHÔNG phải người GÁN cho vật, tượng Sự tồn mâu thuẫn hoàn toàn không phụ thuộc ý thức người, hiểu biết người chúng, suy nghĩ, tình cảm ý chí người chúng tồn VD: … Ngoài tính khách quan, mâu thuẫn có tính phổ biến, tính phong phú đa dạng VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NỘI DUNG KHÁI QUÁT CỦA QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH >> Quy luật phủ định phủ định ba quy luật phép biện chứng vật Quy luật rõ KHUYNH HƯỚNG bản, phổ biến vận động, phát triển diễn giới thông qua chu kỳ “phủ định phủ định” - KHUYNH HƯỚNG ĐI LÊN - Phủ định biện chứng trình tự thân phủ định, tự thân phát triển, mắt khâu đường dẫn tới đời tiến so với bị phủ định - Phủ định phủ định: Qúa trình phủ định phủ định diễn vô tận thân vật, tượng tạo nên vận động, phát triển vô tận giới vật chất Mỗi chu kỳ phát triển vật, tượng THƯỜNG trải qua hai lần phủ định biện chứng-tức trải qua trình phủ định phủ định Sự phủ định phủ định kết thúc chu kỳ phát triển, đồng thời lại điểm xuất phát chu kỳ lặp lại vô tận Sự phát triển không diễn theo đường thẳng mà theo đường “xoắn ốc” Ở chu kỳ phủ định phủ định, vật, tượng THƯỜNG trải qua ba hình thái tồn Trong đó, hình thái cuối chu kỳ dường lặp lại đặc trưng hình thái ban đầu sở cao trình độ phát triển Trong chuỗi phủ định phủ định, nhờ tính kế thừa phủ định biện chứng, đời sở cũ, loại bỏ yếu tố lỗi thời, lạc hậu, cản trở phát triển, đồng thời giữ lại cải biến yếu tố tích cực cho phù hợp với mới, nhờ đó, lần phủ định biện chứng tạo điều kiện, tiền đề cho phát triển vật Trải qua nhiều lần phủ định biện chứng, tức “phủ định phủ định” tất yếu dẫn tới vận động theo KHUYNH HƯỚNG ĐI LÊN vật, tượng VD: … >> Quy luật Phủ định phủ định rõ KHUYNH HƯỚNG bản, phổ biến vận động phát triển - khuynh hướng lên; Quy luật lượng chất khái quát CÁCH THỨC bản, phổ biến; Quy luật mâu thuẫn khái quát NGUỒN GỐC, ĐỘNG LỰC bản, phổ biến vận động phát triển diễn giới ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA PHỦ ĐỊNH BIỆN CHỨNG - Thế giới vận động phát triển không ngừng, vô cùng, vô tận Các vật, tượng giới thay Sự thay gọi phủ định Có phủ định chấm dứt phát triển - phủ định trơn, phủ định siêu hình; có phủ định tạo điều kiện, tiền đề cho trình phát triển vật, tượng-đó phủ định biện chứng >> Phủ định biện chứng trình tự thân phủ định, tự thân phát triển, mắt khâu đường dẫn tới đời tiến so với bị phủ định VD: phủ định trơn: …; phủ định biện chứng: - Phủ định biện chứng có hai đặc trưng tính khách quan tính kế thừa: + Tính khách quan thể chỗ: nguyên nhân phủ định nằm thân vật, tượng Đó kết chuyển hoá mặt đối lập nhằm giải mâu thuẫn bên thân vật, tượng trình tích luỹ lượng dẫn đến nhảy vọt chất Qúa trình hoàn toàn không phụ thuộc vào ý thức người + Tính kế thừa thể chỗ: phủ định biện chứng phủ định trơn Ngược lại, với phủ định biện chứng, đời sở cũ, loại bỏ yếu tố lỗi thời, lạc hậu, cản trở phát triển cũ, đồng thời giữ lại cải biến yếu tố tích cực cho phù hợp với từ cũ >> Như vậy: CHỈ có phủ định biện chứng đồng thời có hai tính chất tính khách quan tính kế thừa Đặc biệt, tính kế thừa đặc trưng NHẤT phủ định biện chứng Nó đặc trưng quan trọng để phân biệt phủ định biện chứng với phủ định trơn, phủ định siêu hình VD: … HÌNH THỨC (CON ĐƯỜNG) PHÁT TRIỂN THÔNG QUA “PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH” - Quy luật phủ định phủ định ba quy luật phép biện chứng vật Quy luật rõ KHUYNH HƯỚNG bản, phổ biến vận động, phát triển diễn giới thông qua chu kỳ “phủ định phủ định” - KHUYNH HƯỚNG ĐI LÊN - Mặc dù khuynh hướng tất yếu phát triển thông qua "phủ định phủ định" khuynh hướng lên, song phát triển lại không diễn theo hình thức (con đường) thẳng, mà phát triển diễn theo hình thức “xoáy ốc” Lênin khái quát đường sau: “Sự phát triển diễn lại giai đoạn qua, hình thức khác, trình độ cao (“phủ định phủ định”); phát triển nói theo đường tròn xoáy ốc theo đường thẳng…” Khuynh hướng phát triển theo đường “xoáy ốc” thể tính chất biện chứng phát triển, tính kế thừa, tính lặp lại tính tiến lên Mỗi vòng đường xoáy ốc phản ánh trình phát triển vô tận từ thấp đến cao vật, tượng giới Trong trình phát triển vật, phủ định biện chứng đóng vai trò “vòng khâu” trình Ở chu kỳ phủ định phủ định, vật, tượng THƯỜNG trải qua ba hình thái tồn Trong đó, hình thái cuối chu kỳ dường lặp lại đặc trưng hình thái ban đầu sở cao trình độ phát triển Những chu kỳ "phủ định phủ định" lặp lại tạo nên hình thức "xoáy ốc" phát triển VD: … QUAN ĐIỂM BIỆN CHỨNG TRONG PHỦ ĐỊNH CÁI CŨ - Thế giới vận động phát triển không ngừng, vô cùng, vô tận Các vật, tượng giới thay Sự thay gọi phủ định Có phủ định chấm dứt phát triển-được gọi phủ định trơn hay phủ định siêu hình, có phủ định tạo điều kiện, tiền đề cho trình phát triển vật, tượng-đó phủ định biện chứng Như vậy: phủ định biện chứng trình tự thân phủ định, tự thân phát triển, mắt khâu đường dẫn tới đời tiến so với bị phủ định - Phủ định biện chứng có hai đặc trưng tính khách quan tính kế thừa, đó, tính kế thừa đặc trưng phủ định biện chứng, thể chỗ: phủ định biện chứng phủ định trơn; ngược lại, đời sở cũ, loại bỏ yếu tố lỗi thời, lạc hậu, cản trở phát triển, đồng thời giữ lại cải biến yếu tố tích cực cho phù hợp với >> Do đó, thực tiễn, muốn có tiến đời phải có quan điểm biện chứng trình phủ định cũ, cụ thể là: không phủ định trơn hay kế thừa toàn cũ, mà loại bỏ yếu tố lỗi thời, phản tiến bộ, kìm hãm phát triển cũ; đồng thời kế thừa yếu tố hợp lý, hạt nhân hợp lý, tiến bộ, phù hợp với phát triển từ cũ Điều có ý nghĩa thực tiễn to lớn thời kỳ hội nhập đất nước ta VD: … : PHẠM TRÙ “CHẤT" - “Chất” phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có SV, HT; thống hữu thuộc tính, yếu tố cấu thành SV, HT, làm cho SV, HT mà khác - “Chất” thống hữu thuộc tính, yếu tố cấu thành SV, HT, đó, “chất” tạo thành từ vô số thuộc tính SV, HT-tùy thuộc vào mối liên hệ cụ thể SV, HT với SV, HT khác + Thuộc tính biểu khía cạnh “chất” SV, HT mối quan hệ qua lại với SV, HT khác + Mỗi SV, HT có thuộc tính không Chỉ thuộc tính hợp thành “chất” SV, HT Khi thuộc tính thay đổi “chất” thay đổi + Việc phân biệt thuộc tính không SV, HT tương đối Phải tùy theo quan hệ cụ thể phân tích; thuộc tính, quan hệ quan hệ khác không + “Chất” SV, HT không xác định thuộc tính mà xác định phương thức liên kết yếu tố cấu thành SV, HT Do đó, “chất” SV, HT không thay đổi thay đổi yếu tố cấu thành mà phụ thuộc vào thay đổi phương thức liên kết yếu tố + “Chất” biểu tính ổn định tương đối SV, HT >> Mỗi SV, HT “chất”, mà có nhiều “chất” - “chất”, tùy thuộc vào mối quan hệ cụ thể với khác VD: … (không chuẩn bị trước VD chắn nghĩ kịp vào làm nhé! Các bác lấy VD minh họa cho độc ý minh họa cho ý đâu PHẠM TRÙ “ĐIỂM NÚT” - Chất phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có SV, HT; thống hữu thuộc tính, yếu tố cấu thành SV, HT, làm cho vật mà khác - Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có SV, HT, biểu thị số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu vận động phát triển SV, HT thuộc tính >> Sự vận động, biến đổi SV, HT thường thay đổi lượng Khi lượng thay đổi đến giới hạn định dẫn đến thay đổi chất Giới hạn “điểm nút” - “Điểm nút” phạm trù triết học dùng để thời điểm mà thay đổi lượng ĐÃ ĐỦ làm THAY ĐỔI CĂN BẢN chất SV, HT Sự thay đổi lượng đạt tới “điểm nút”, với điều kiện định tất yếu dẫn đến đời chất thông qua “bước nhảy” chất - “Bước nhảy” phạm trù triết học dùng để THAY ĐỔI CĂN BẢN chất SV, HT thay đổi lượng SV, HT trước gây nên “Bước nhảy” kết thúc giai đoạn vận động, phát triển đồng thời điểm khởi đầu cho giai đoạn vận động, phát triển SV, HT >> Như vậy, “Điểm nút” giới hạn mà mà thay đổi lượng ĐÃ ĐỦ để làm thay đổi CĂN BẢN chất SV, HT - có nghĩa là, đó, SV, HT tích lũy đủ lượng để CÓ THỂ (chỉ “có thể” thôi-câu ngoặc đơn không ghi vào nhá!) thực “bước nhảy” làm thay đổi chất, chuyển từ chất cũ sang chất mới; SONG, KHÔNG PHẢI tích lũy lượng đạt đến điểm nút LÀM CHO chất SV, HT thay đổi HOÀN TOÀN CHỈ SAU KHI thực XONG BƯỚC NHẢY chất, SV, HT MỚI thay đổi HOÀN TOÀN chất (Nói nhanh cho dễ hiểu-nhưng không ghi vào bài-thì: “Điểm nút” KHÔNG đánh dấu thay đổi hoàn toàn chất SV, HT mà CHỈ đánh dấu thời điểm SV, HT CÓ THỂ thực bước nhảy làm thay đổi chất CHỈ sau bước nhảy chất ĐÃ thực XONG, đó, SV,HT thay đổi HOÀN TOÀN chất) QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA “LƯỢNG” “CHẤT” - “Chất” phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có SV,HT; thống hữu thuộc tính, yếu tố cấu thành SV,HT, làm cho vật mà khác - “Lượng” phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có SV,HT, biểu thị số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu vận động phát triển SV,HT thuộc tính - “Chất” “lượng” thống hữu với nhau, không tách rời nhau, tác động lẫn cách biện chứng Bất thay đổi lượng TẤT YẾU dẫn tới thay đổi định “chất” SV,HT - Tuy nhiên, KHÔNG PHẢI thay đổi “lượng” dẫn đến thay đổi CĂN BẢN “chất” SV,HT ngược lại Ở giới hạn định, thay đổi “lượng” CHƯA ĐỦ để làm thay đổi CĂN BẢN “chất” - giới hạn “độ” Trong giới hạn “độ”, thống hữu chất lượng chưa bị phá vỡ-sự thay đổi “lượng” chưa đủ để làm thay đổi “chất” SV,HT, khiến cho SV,HT mà chưa chuyển hóa thành SV,HT khác Sự thay đổi CĂN BẢN chất SV,HT CÓ THỂ xảy thay đổi lượng đạt tới “điểm nút” Sự thay đổi “lượng” đạt tới “điểm nút”, với điều kiện định tất yếu dẫn đến đời “chất” thông qua “bước nhảy” “chất” SV,HT >> Như vậy: Mặc dù chất lượng SV,HT hai mặt thống hữu với khiến cho thay đổi lượng TẤT YẾU dẫn đến thay đổi NHẤT ĐỊNH chất Song, KHÔNG PHẢI thay đổi lượng dẫn đến thay đổi CĂN BẢN chất SV,HT Sự thay đổi CĂN BẢN chất CÓ THỂ xảy thay đổi lượng đạt đến điểm nút SV,HT THAY ĐỔI CĂN BẢN chất sau thực xong bước nhảy chất THỰC TIỄN CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA THỰC TIỄN - Thực tiễn toàn hoạt động VẬT CHẤT có mục đích, mang tính lịch sử-xã hội người nhằm cải biến tự nhiên xã hội (Như vậy, KHÔNG PHẢI MỌI hoạt động có mục đích người thực tiễn Hoạt động tư duy, hoạt động nhận thức hay hoạt động nghiên cứu khoa học hoạt động có mục đích người, song chúng hoạt động tinh thần, hoạt động hệ thần kinh trung ương não người chúng thực tiễn) - Các hình thức thực tiễn: có ba hình thức bản: + Hoạt động SẢN XUẤT VẬT CHẤT hình thức hoạt động bản, thực tiễn Đây hoạt động mà người sử dụng công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên để tạo cải vật chất, điều kiện cần thiết nhằm trì tồn phát triển VD: … + Hoạt động CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI hoạt động cộng đồng người, tổ chức khác xã hội nhằm cải biến quan hệ trị-xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển VD: … + Hoạt động THỰC NGHIỆM khoa học hình thức đặc biệt thực tiễn, tiến hành điều kiện người tạo ra, gần giống, giống lặp lại trạng thái tự nhiên xã hội nhằm xác định quy luật biến đổi, phát triển đối tượng nghiên cứu Dạng hoạt động có vai trò phát triển xã hội, đặc biệt thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ đại (Như vậy, hoạt động NGHIÊN CỨU khoa học thực tiễn hoạt động tinh thần, diễn hệ thần kinh trung ương não nhà nghiên cứu Ở cần phân biệt rõ thuật ngữ “nghiên cứu khoa học” với “thực nghiệm khoa học” Thực nghiệm khoa học ba hình thức thực tiễn hoạt động thực hóa nghiên cứu lý luận, phát minh, sáng chế phòng thí nghiệm…) VD: … (Vì thực tiễn hoạt động MANG TÍNH LỊCH SỬ-XÃ HỘI người HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN CỦA CON NGƯỜI Ở MỖI THỜI ĐẠI LÀ KHÁC NHAU Từ hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động trị-xã hội thực nghiệm khoa học mang đặc trưng thời đại, gắn với trình độ phát triển định Lực lượng sản xuất thời đại đó…) - Mối quan hệ ba hình thức thực tiễn: có quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau: + Hoạt động SẢN XUẤT VẬT CHẤT loại hoạt động có vai trò quan trọng nhất, đóng vai trò QUYẾT ĐỊNH hoạt động thực tiễn KHÁC Không có hoạt động sản xuất vật chất có hình thức thực tiễn khác Các hình thức thực tiễn khác, suy đến xuất phát từ thực tiễn sản xuất vật chất nhằm phục vụ thực tiễn sản xuất vật chất VD:… + NGƯỢC LẠI, hoạt động trị-xã hội hoạt động thực nghiệm khoa học có tác dụng kìm hãm thúc đẩy hoạt động sản xuất vật chất phát triển VD:… >> Chính tác động qua lại lẫn hình thức hoạt động làm cho hoạt động thực tiễn vận động, phát triển ngày có vai trò quan trọng hoạt động nhận thức VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC ^*^ Thực tiễn toàn hoạt động VẬT CHẤT có mục đích, mang tính lịch sử-xã hội người nhằm cải biến tự nhiên xã hội ^*^ Nhận thức trình phản ánh tích cực, tự giác sáng tạo giới khách quan vào óc người sở thực tiễn, nhằm sáng tạo tri thức giới khách quan ^*^ Vai trò thực tiễn nhận thức Đối với nhận thức, thực tiễn đóng vai trò sở, động lực, mục đích nhận thức tiêu chuẩn chân lý, kiểm tra tính đắn trình nhận thức chân lý: - Thực tiễn nguồn gốc, sở (điểm xuất phát) nhận thức: Thông qua hoạt động thực tiễn, trước hết lao động, người tác động vào vật tượng làm cho vật, tượng bộc lộ thuộc tính, mối liên hệ quan hệ khác chúng, đem lại tài liệu cho nhận thức, giúp cho nhận thức nắm bắt chất, qui luật vận động phát triển giới Trên sở mà hình thành nên lý thuyết khoa học VD: (Sự xuất học thuyết Macxit vào năm 40 kỷ XIX BẮT NGUỒN từ hoạt động thực tiễn phong trào đấu tranh giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản lúc giờ) (Hãy cố gắng lấy VD khác nhau) >> Do đó, XA RỜI THỰC TIỄN, không dựa vào thực tiễn nhận thức xa rời sở thực nuôi dưỡng phát sinh, tồn phát triển Cũng thế, chủ thể nhận thức KHÔNG THỂ có tri thức đắn sâu sắc giới nến xa rời thực tiễn Vai trò thực tiễn nhận thức, đòi hỏi phải luôn quán triệt quan điểm thực tiễn Quan điểm yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dừa sở thực tiễn, sâu vào thực tiễn, phải coi trọng công tác tổng kết thực tiễn Việc nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học đôi với hành Nếu xa rời thực tiễn dẫn đến sai lầm bệnh chủ quan, ý chí, giáo điều, máy móc, quan liêu Ngược lại, tuyệt đối hóa vai trò thực tiễn rơi vào chủ nghĩa thực dụng kinh nghiệm chủ nghĩa Như vậy, nguyên tắc thống thực tiễn lý luận phải nguyên tắc hoạt động thực tiễn hoạt động lý luận; lý luận mà thực tiễn làm sở tiêu chuẩn để xác định tính chân lý lý luận suông, ngược lại, thực tiễn mà lý luận khoa học, cách mạng soi sáng định biến thành thực tiễn mù quáng VD: … - Thực tiễn động lực nhận thức: + Thực tiễn sản xuất vật chất cải biến giới đặt yêu cầu buộc người phải nhận thức giới + Thực tiễn làm cho giác quan, tư người phát triển hoàn thiện, từ giúp người nhận thức ngày sâu sắc giới VD: (Chẳng hạn, xuất phát từ NHU CẦU thực tiễn người CẦN phải “đo đạc diện tích đo lường sức chứa bình, từ tính toán thời gian chế tạo khí” MÀ toán học đời phát triển) (Hãy cố gắng lấy VD khác nhau) - Thực tiễn mục đích nhận thức: Mục đích cuối nhận thức giúp người hoạt động thực tiễn nhằm cải biến giới Nhấn mạnh vai trò thực tiễn Lênin cho rằng: “Quan điểm đời sống, thực tiễn, phải quan điểm thứ lý luận nhận thức” VD: (Ngay thành tựu khám phá giải mã đồ gien người đời từ thực tiễn, từ MỤC ĐÍCH chữa trị bệnh nan y từ MỤC ĐÍCH tìm hiểu, khai thác tiềm bí ẩn người…có thể nói, suy cho cùng, lĩnh vực tri thức mà lại không xuất phát từ MỤC ĐÍCH thực tiễn, không NHẰM vào việc phục vụ, hướng dẫn thực tiễn (Hãy cố gắng lấy VD khác nhau) - Thực tiễn tiêu chuẩn kiểm tra tri thức, tiêu chuẩn chân lý: Thực tiễn thước đo xác để kiểm tra tính đắn tri thức, xác nhận tri thức có phải chân lý hay không Mác khẳng định: “Vấn đề tìm hiểu xem tư người đạt tới chân lý khách quan hay không, hoàn toàn vấn đềluậnvấn đề thực tiễn Chính thực tiễn mà người phải chứng minh chân lý” PHẠM TRÙ “SỰ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP” Hiện có quan điểm cho rằng: Sự đấu tranh mặt đối lập KHÔNG CHỈ BÀI TRỪ, PHỦ ĐỊNH LẪN NHAU mặt đối lập, mà BÀI TRỪ, PHỦ ĐỊNH LẪN NHAU CHUYỂN HÓA LẪN NHAU mặt đối lập Trong đó, theo quan điểm số thầy, cô có I CAN: đấu tranh mặt đối lập BÀI TRỪ, PHỦ ĐỊNH LẪN NHAU mặt đối lập SỰ CHUYỂN HÓA CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP không nằm đấu tranh chúng mà KẾT QUẢ CỦA SỰ ĐẤU TRANH CỦA CHÚNG ĐÁNG TIẾC! QUAN ĐIỂM CỦA I CAN ĐANG BỊ RƠI VÀO THẾ THIỂU SỐ VÌ THẾ, NOTE NÀY thầy làm để phục vụ cho việc làm học trò thôi, thầy không đồng tình với cách quan niệm Tức sau thầy phải viết lập luận trái với quan điểm mình! ĐAU BỘ NÃO LẮM ĐẤY MÀ VẪN PHẢI NHẮM MẮT ĐƯA BÀN PHÍM Nên phải nói ông vài câu cho làng tỏ tường LỖI KHỔ CỦA KẺ THIỂU SỐ! ADIĐÀPHẬT!) START: - “Mặt đối lập” phạm trù triết học dùng để mặt, đặc điểm, thuộc tính, tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau, tồn cách khách quan phổ biến vật, tượng VD: (lấy VD mặt đối lập dựa vào định nghĩa Mặt đối lập để lập luận chúng lại mặt đối lập nhau) - “Sự đấu tranh mặt đối lập”: + Sự đấu tranh mặt đối lập tác động theo xu hướng trừ, phủ định lẫn CHUYỂN HÓA lẫn :( :( :( mặt đối lập + Hình thức đấu tranh nhằm trừ, phủ định lẫn mặt đối lập phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất, mối quan hệ điều kiện cụ thể vật, tượng + Sự chuyển hóa mặt đối lập tất yếu, kết đấu tranh mặt đối lập Do đa dạng giới nên hình thức chuyển hóa đa dạng: hai mặt đối lập chuyển hóa lẫn nhau, hai mặt đối lập cũ chuyển hoá lên hình thức cao hình thành hai mặt đối lập vật - mâu thuẫn giải quyết, nhờ thể thống cũ thay thể thống mới; vật cũ vật đời thay VD: (lấy VD trừ, phủ định, chuyển hóa lẫn mặt đối lập nhằm giải mâu thuẫn) >> Như vậy, đấu tranh mặt đối lập KHÔNG CHỈ trừ, phủ định lẫn mặt đối lập MÀ CÒN bao gồm CHUYỂN HÓA lẫn chúng :( :( :( nhằm giải mâu thuẫn, dẫn tới đời vật ... tiễn lý luận phải nguyên tắc hoạt động thực tiễn hoạt động lý luận; lý luận mà thực tiễn làm sở tiêu chuẩn để xác định tính chân lý lý luận suông, ngược lại, thực tiễn mà lý luận khoa học, cách. .. nhận tri thức có phải chân lý hay không Mác khẳng định: Vấn đề tìm hiểu xem tư người đạt tới chân lý khách quan hay không, hoàn toàn vấn đề lý luận mà vấn đề thực tiễn Chính thực tiễn mà người... thuộc vào mối quan hệ cụ thể với khác VD: … (không chuẩn bị trước VD chắn nghĩ kịp vào làm nhé! Các bác lấy VD minh họa cho độc ý minh họa cho ý đâu PHẠM TRÙ “ĐIỂM NÚT” - Chất phạm trù triết
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập triết học, các vấn đề triết học, các cách làm bài tập tiểu luận triết, các đề tiểu luận triết và hướng làm bài, ôn tập triết học, các vấn đề triết học, các cách làm bài tập tiểu luận triết, các đề tiểu luận triết và hướng làm bài, ôn tập triết học, các vấn đề triết học, các cách làm bài tập tiểu luận triết, các đề tiểu luận triết và hướng làm bài

Từ khóa liên quan