0

Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

10 172 0
  • Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:37

Tiết thứ 11: LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ(tiết 2) Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới trong bài cần hình thành - Thành ph ần cấu tạo nguyên tử - Đ ặc điểm của các loại hạt trong nguyên tử - Rèn luyện kĩ năng viết cấu hình electron - Rèn luyện kĩ năng tính toán hoá học về thành phần nguyên tử I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Củng cố kiến thức về thành phần cấu tạo nguyên tử và viết cấu hình electron 2.Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng viết cấu hình electron nguyên tử - Rèn luyện kĩ năng tính toán hoá học về các loại hạt, số khối, 3.Thái độ: Phát huy khả năng duy của học sinh II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Diễn giảng – phát vấn- kết nhóm. III. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: *Giáo viên: Giáo án, chọn bài tập *Học sinh: Ôn bài cũ, làm bài tập trước khi đến lớp IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục 2.Kiểm tra bài cũ: (0 phút) 3.Bài mới: a) Đặt vấn đề: Thành phần cấu tạo nguyên tử gồm các loại hạt nào? Kí hiệu, đặc điểm? - Học sinh trả lời Đó là những điều chúng ta cần nắm vững để áp dụng giải quyết các bài toán sau b) Triển khai bài HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Bài tập về tổng số hạt có 2 dữ kiện Mục tiêu: Hs biết cách tính toán các loại hạt, số khối, trong nguyên tử dựa vào đặc điểm của các loại hạt bằng cách giải hệ 2 phương trình Bài tập1: Nguyên tử X có tổng số hạt bằng 60. Trong đó số hạt notron bằng số hạt proton. X : a r 40 18 A b K 39 19 c Ca 40 20 d Sc 37 21 Bt1: Tổng số hạt = Số p + số e + số nơtron = 60  2Z + N = 60 (1) Mà: Số n = Số p  N = Z, thay vào (1) ta được: 3Z = 60  Z = 60/3 = 20 HD:-Trong nguyên t ử có các loại hạt nào? - Hs trả lời - Tổng số hạt là 2Z + N - Hs giải, trình bày Gv nhận xét Bài tập2 Một nguyên tố X có tổng số các hạt bằng 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Tìm Z, A, viết cấu hình e? HD: Số hạt mang điện gồm có e và p, hạt không mang điện là n Vậy X là Ca (đáp án c) Bt2: Tổng số hạt = Số p + số e + số nơtron = 115  2Z + N = 115 (1) Mà số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện 25 nên: 2Z –N = 25 (2) Từ (1) và (2) ta có hpt: 2Z + N = 115 (1) 2Z –N = 25 (2)  4Z = 140  Z = 140/4 = 35  N = 115 – 2.35 = 45 Vậy A = Z + N = 35 + 45 = 80  lập phương trình thứ 2 rồi giải tương tự bài 1 Cấu hình e: 2 2 6 2 6 10 2 5 1 2 2 3 3 3 4 4 s s p s p d s p Hoạt động 1: Bài tập về tổng số hạt có 1 dữ kiện Mục tiêu: Hs biết cách tính toán các loại hạt, số khối, trong nguyên tử dựa vào đặc điểm của các loại hạt bằng cách kết hợp phương trình và bất phương trình Bài 1: T ổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên t ố X là 13 . S ố khối của nguyên tử X là bao nhiêu? HD: Kết hợp điều BT1: Tổng số hạt: 2Z + N = 13 N = 13- 2Z (1) Lại có: 1 1,5 N Z   (2) Kết hợp (1) và (2) ta tìm được: 3,7 4,3 Z   Z là một số nguyên dương nên ta chọn Z = 4 kiện nguyên tử bền: 1 1,5 N Z   k ết hợp với phương trình t ổng số hạt để giải Bài 2:T ổng số hạt proton, nơtron và electron c ủa một nguyên tử một nguy ên tố X là 21. S ố hiệu nguyên tử của nguy ên tử X là bao nhiêu? HD: Tương tự bài 1  N = 13 – 2.4 = 5 Vậy số khối A = 4 + 5 = 9 BT2: Tổng số hạt: 2Z + N = 21 N = 21- 2Z (1) Lại có: 1 1,5 N Z   (2) Kết hợp (1) và (2) ta tìm được: 6 7 Z   Z là một số nguyên dương nên ta chọn Z = 6 hoặc Z = 7 4. Củng cố: Làm bài tập số 4/28 SGK 5. Dặn dò: Ôn lại kiến thức chương I chuẩn bị kiểm tra 1 tiết Rút kinh TRƯỜNG THPT CHẾ LAN VIÊN TIẾT 10: LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ Giáo viên thực hiện: Thị Thu Hằng Dạng 1: Viết cấu hình electron nguyên tử: Câu 1: Viết cấu hình electron Al( Z = 13) Câu : Nguyên tử X có phân lớp 3s Viết cấu hình electron X Câu 3: Nguyên tử X có electron phân lớp p Viết cấu hình electron X + 2 Câu 4: Nguyên tử M electron tạo thành ion M , có cấu hình 1s 2s 2p Viết cấu hình electron M Dạng 2: Xác định nguyên tố s, p, d, f; số electron lớp Câu 5: Nguyên tử M có Z = 11 Cho biết X có lớp electron, số electron lớp Câu 6: Nguyên tử X có 11 electron phân lớp p Xác định số lớp electron, số electron lớp loại nguyên tố( s, p, d, f ) Dạng 3: Xác định loại nguyên tố ( kim loại, phi kim, hay phi kim ) Câu 7: Nguyên tử X ( Z = 18), nguyên tử Y (Z = 17), nguyên tử T ( z = 19) Xác định loại nguyên tố X, Y, T BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chọn câu phát biểu sai : 1.Trong nguyên tử luôn có số prôtôn = số electron = số điện tích hạt nhân 2.Tổng số prôton số electron hạt nhân gọi số khối 3.Số khối A khối lượng tuyệt đối nguyên tử 4.Số prôton =điện tích hạt nhân 5.Đồng vị nguyên tử có số prôton khác số nơtron A 2,4,5 C 3,4 B 2,3 D 2,3,4 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 2: Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19 Số lớp electron nguyên tử X A D C B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 2 Câu 3: Nguyên tử nguyên tố nhôm có 13e cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p Kết luận sau ? A Lớp electron nhôm có 3e B Lớp electron nhôm có 1e C Lớp L (lớp thứ 2) nhôm có 3e D Lớp L (lớp thứ 2) nhôm có 3e hay nói cách khác lớp electron nhôm có 3e BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 5: Mức lượng electron phân lớp s, p, d thuộc lớp xếp theo thứ tự : A d < s < p C s < p < d B p < s < d D s < d < p BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 4: Cho biết cấu hình electron nguyên tố 2 X : 1s 2s 2p 3s 3p ; 2 6 Y : 1s 2s 2p 3s 3p 4s ; 2 6 Z : 1s 2s 2p 3s 3p A X Nguyên tố kim loại ? B Y C Z D X Y DẶN DÒ Làm tập - SGK: 1,2,3,5,7,9/30 - SBT: 1.511.57/11,12 - BTVN: Clo có đồng vị Hãy tính số nguyên tử có 5,85 g NaCl, biết nguyên tử khối trung bình clo 35,5 BÀI TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. A. Tự luận: Cu 1. Hy viết cấu trc electron của cc nguyn tử cĩ số hiệu nguyn tử từ 1 đến 30. Cu 2. Hãy viết cấu trúc electron của các nguyên tử có đặc điểm như sau: + có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. + Có tổng số electron trong các phân lớp s là 5. + Là nguyên tố p, có 4 lớp, 3 electron ở lớp vỏ ngoài cùng. + Là nguyên tố p, có 4 lớp, có 3 electron ở phân lớp ngoài cùng. + Là nguyên tố d, có 4 lớp, có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng. + Là nguyên tố s, có 4 lớp, có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng. Cu 3. Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử của một nguyên tố R là 21. a. viết cấu trc e của nguyn tử biết số khối của nguyn tử chia hết cho 2. b. Phân bố electron vào obitan, xác định số electron độc thân của nguyên tử. Cu 4. a. Nguyn tử cĩ Z = 11, 14, 17, 20, 16 . Hy cho biết chng l kim loại hay l phi kim. Vì sao? b. Cho biết trong các phản ứng hóa học chúng có xu hướng như thế nào? Để đạt mục đích gì? Cu 5. a. Một nguyên tử R có 4 lớp e, ion R 2+ có tổng số e ở lớp vỏ ngoài cùng là 14. Viết cấu trúc e đúng của R. b. Tổng số electron ở lớp vỏ ngồi cng của A + v B 2- là 26. Trong đó B 2- cĩ hấu hình của khí hiếm. Tìm nguyn tố A. Phn bố electron vo obitan v xc định số electron độc thân. ( Biết A cĩ 4 lớp e). c. A + , B, C - đều có cấu trúc electron ở lớp vỏ ngoài cùng là: 2s 2 2p 6 . Viết cấu trúc electron của A, C. B. Phần trắc nghiệm: Cu 1: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây cho 1 electron trong các phản ứng hóa học: A. Si B. Na C. Al. D. Mg Cu 2: Cặp nguyên tố nào sau đây có tính chất hóa học giống nhau nhất: A. Ag, Ni B. O, Cl B, Ca, Mg D. P, S. Câu 3: Nguyên tử nào sau đây có tổng số electron trong phân lớp s là 5. A. K. B. Na C. Mg D. Al Cu 4. X là nguyên tố p, có 4 lớp, và phân lớp ngoài cùng có 3 electron. Cấu trúc e nào sau đây là đúng của X. A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 1 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 3 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 3 . D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 . Cu 5. Một nguyên tử X có tổng số hạt là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Nếu X mất đi một electron để trở thành ion X + . thì cấu hình electron của X + sẽ là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 4s 1 D. 1s 1 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . Cu 6. Một nguyên tử X của một nguyên tố có điện tích của hạt nhân là 27,2.10 -19 Culông. Hạt nhân của nguyên tử có khối lượng là 58,45.10 -27 kg. Nguyên tố đó là : A. Kim loại B. Phi kim C. Khí hiếm D. phi kim hay khí hiếm. Bài 7: Cho các cấu hình electron sau: a. 1s 2 2s 1 . b. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . c. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 d. 1s 2 2s 2 2p 4 . e. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2 f. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 g. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . h. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 i. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 j. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 . k. 1s 2 2s 2 2p 3 . l. 1s 2 . 7.1 Các nguyên tử có tính chất phi kim gồm. A. ( c, d, f, g, k) B. ( d, f, g, j, k) C. ( d, g, h, k ) D. ( d, g, h, I, k). 7.2 Các nguyên tử có tính kim loại : A. ( a, b, e, f, j, l). B. ( a, f, j, l) C. ( a, b,c, e, f, j) D. ( a, b, j, l). Cu 8. Nguyªn cđa nguyªn t X c tỉng s electron trong c¸c ph©n líp p lµ 7. Nguyªn cđa nguyªn t Y c tỉng s h¹t mang ®iƯn nhiỊu h¬n tỉng s h¹t mang ®iƯn cđa X lµ 8. X vµ Y lµ c¸c nguyªn t: A. Al vµ Br B. Al vµ Cl C. Mg vµ Cl D. Si vµ Br. Câu 9. Cho bit s¾t c s hiƯu nguyªn lµ 26. Cu h×nh electron cđa ion Fe 2+ lµ A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 Câu10. Tổng số electron độc thân của nguyên tử của nguyên tố Y ( ở trạng thái cơ bản) là 3. Vậy Y là nguyên tố nào sau đây: A. Cacbon B. Nitơ C. Oxi D. Clo Câu 11. # SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN QUỸ LAURENCE S’TING Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning Bài giảng: Tiết 11 bài 6 Hóa học 10 – cơ bản Giáo viên: Quách Xuân Đồng (Email: quachdong_hltb@yahoo.com.vn) Đơn vị:Trường THPT Trần Can, Thị trấn Điện Biên Đông, Tỉnh Điên Biên Tháng 01/2015 # I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM II. CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Bài tập về thành phần nguyên tử 2. Cấu hình electron nguyên tử ↔ đặc điểm electron lớp, phân lớp ngoài cùng 3. Xác định nguyên tử khối trung bình, số khối, % các đồng vị NỘI DUNG CHÍNH # Tiết 11: Bài 6: LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TRỌNG TÂM Thứ tự mức năng lượng 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s… Số e tối đa cho mỗi phân lớp: s (2e); p (6e); d (10e); f (14e). Số e tối đa cho 1 lớp: 2n 2 Số e ở lớp, phân lớp ngoài cùng Số khối: A = P + N = Z + N Kí hiệu nguyên tố: A Z X Nguyên tử khối trung bình: 1 2 3 A x+A y+A z+ A= 100 # Tiết 11: Bài 6: LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM II. CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Bài tập về thành phần nguyên tử CÔNG THỨC CẦN NHỚ Z = P = E Áp dụng cho mọi bài toán Áp dụng khi bài toán chỉ có 1 dự kiện về tổng số hạt N 1 1,5 P ≤ ≤ BÀI TOÁN ÁP DỤNG Số khối: A = P + N # Tiết 11: Bài 6: LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM II. CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Bài tập về thành phần nguyên tử Bài 1: Xác định số hạt P, N, E của nguyên tử các nguyên tố sau: 35 39 40 40 17 19 18 20 Cl; K; Ar; Ca HƯỚNG DẪN GIẢI Từ kí hiệu nguyên tố: ta xác định P = E = Z và N = A - Z A Z X Ng. tố P = E = Z 17 19 18 20 N = A - Z 18 20 22 20 35 17 Cl 39 19 K 40 18 Ar 40 20 Ca # Tiết 11: Bài 6: LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ HƯỚNG DẪN GIẢI Tổng số hạt là 60 Số hạt mang điện dương bằng Số hạt không mang điện P + N + E = 60 P = N 1 2 Đã có: P = E 3 Thay (2), (3) vào (1) được phương trình: P + P + P = 60 hay 3P = 60 DỰ KIỆN QUAN TRỌNG Giải ra: P = E = N = 20 I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM II. CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Bài tập về thành phần nguyên tử A = P + N = 40 Kí hiệu: 40 20 X Bài 2: Nguyên tố X có tổng số hạt là 60, trong đó tổng số hạt mang điện dương bằng tổng số hạt không mang điện. Xác định số lượng từng loại hạt trong X và kí hiệu của nguyên tố X? # Tiết 11: Bài 6: LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM II. CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Bài tập về thành phần nguyên tử Bài 3: Nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Xác định số lượng các loại hạt trong X? Viết cấu hình e của X? HƯỚNG DẪN GIẢI Tổng số hạt là 40 Tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 12 P + N + E = 40 P + E = N + 12 1 2 Đã có: P = E 3 Thay (3) vào (2) và (1) được hệ phương trình: DỰ KIỆN QUAN TRỌNG P = E = N = 12 2P+N=40 2P-N=12    Giải ra Cấu hình e của X: 2 2 6 2 1s 2s 2p 3s # Tiết 11: Bài 6: LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM II. CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Bài tập về thành phần nguyên tử Bài 4: Nguyên tố X có tổng số hạt là 34. Số khối của X là 23. Xác định số lượng các loại hạt trong X? Viết cấu hình e của X? HƯỚNG DẪN GIẢI Tổng số hạt là 34 Số khối là 23 P + N + E = 34 P + N = 23 1 2 Đã có: P = E 3 Thay (3) vào (1) được hệ phương trình: DỰ KIỆN QUAN TRỌNG P = E = 11 N = 12 2P+N=34 P+N=23    Giải ra Cấu hình e của X: 2 2 6 1 1s 2s 2p 3s # Tiết 11: Bài 6: LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM II. CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Bài tập về thành phần nguyên tử Bài 5: Nguyên tố X có tổng số hạt là 28.Xác định kí kiệu của nguyên tố X? LƯU Ý Bài toán chỉ có 1 dự kiện: tổng số hạt là 28, nên phải áp dụng biểu thức: N 1 1,5 P ≤ ≤ HƯỚNG DẪN GIẢI N = 28 – 2P Tổng số I. Lớp và phân lớp electron.I. Lớp và phân lớp electron.II. Mối liên hệ giữa lớp electron ngoài cùng với loại nguyên tố. Giải 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 30 Hóa lớp 10: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử – Chương Bài trước: Giải Cấu hình electron nguyên tử Bài (SGK trang 30 – Hóa lớp 10) Thế nguyên tố s, p, d, f ? Hướng dẫn giải 1: Nguyên tố s nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối điền vào phân lớp s Nguyên tố p nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối điền vào phân lớp p Nguyên tố d nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối điền vào phân lớp d Nguyên tố f nguyên tố mà nguyên tử có -electron cuối điền vào phân lớp f Bài (SGK trang 30 – Hóa lớp 10) Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ ? Vì ? Hướng dẫn giải 2: Các electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ lớp L gần hạt nhân mức lượng thấp Bài (SGK trang 30 – Hóa lớp 10) Trong nguyên tử, electron lớp định tính chất hoá học nguyên tử nguyên tố ? Cho thí dụ Hướng dẫn giải 3: Trong nguyên tử, electron lớp định tính chất hoá học nguyên tử nguyên tố Thí dụ : Liti, natri có le lớp nên thể tính chất cua kim loại, oxi lưu huỳnh có 6e lớp nên thể tính chất phi kim Bài (SGK trang 30 – Hóa lớp 10) Vỏ electron nguyên tử có 20 electron Hỏi: a) Nguyên tử có lớp electron ? b) Lớp có electron ? c) Đó nguyên tố kim loại hay phi kim ? Hướng dẫn giải 4: Nguyên có 20 electron nghĩà có 20 proton hay số đơn vị điện tích hạt nhân 20 Cấu hình electron : ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 a) Nguyên tử có lớp electron b) Lớp có electron c) Đó kim loại ví có electron lớp Bài (SGK trang 30 – Hóa lớp 10) Cho biết số electron tối đa phân lớp sau : a) 2s ; b) 3p ; c) 4s ; d) 3d Hướng dẫn giải 5: a) Phân lớp 2s có tối đa electron: 2s2 ; b) Phân lớp 3p có tối đa electron: 3p6 ; c) Phân lớp 4s có tối đa electron: 4s2 ; d) Phân lớp 3d có tối đa electron: 3d10 Bài (SGK trang 30 – Hóa lớp 10) Cấu hình electron nguyên tử photpho 1s22s22p63s23p3 Hỏi: a) Nguyên tử photpho có electron ? b) Số hiệu nguyên tử p ? c) Lớp electron có mức tượng cao ? d) Có lớp, lớp có electron ? e) Photpho !à nguyên tố kim loại hay phi kim ? Vì ? Hướng dẫn giải 6: a) Nguyên tử photpho có 15e b) Số hiệu nguyên tử p : 15 c) Lớp thứ có mức lượng cao d) Có lớp electron Lớp thứ 1: Có electron Lớp thứ 2: Có electron Lớp thứ 3: Có electron e) photpho phi kim có 5e lớp Bài (SGK trang 30 – Hóa lớp 10) Cấu hình electron nguyên tử cho ta thông tin ? Cho thí dụ Hướng dẫn giải 7: Cấu hình electron nguyên tử cho ta biết : cấu hình electron nguyên tử cho biết phân bố electron lớp phân lớp Từ dự đoán nhiều tính chất nguyên tử nguyên tố Ví dụ : Na : 1s2 2s2 2p6 3s1 kim loại mạnh Ar:(1s22s22p63s23p6) khí Bài (SGK trang 30 – Hóa lớp 10) Viết cấu hình electron đầy đủ cho nguyên tử có lớp electron : a) 2s1 b) 2s22p3 ; c) 3s23p6 d) 3s23p3; e) 3s23p5; f) 2s22p6 ; Hướng dẫn giải 8: Cấu hình electron đầy đủ cho nguyên tử : a) 1s22s1 ; b) 1s22s22p3 ; c) 1s22s22p6 ; d) 1s22s22p63s23p3 ; e) 1s22p63s23p5 ; f) 1s22s22p63s23p6 Bài (SGK trang 30 – Hóa lớp 10) Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử : a) nguyên tố có số electron lớp tối đa ; b) nguyên tố có electron lớp ; c) nguyên tố có electron lớp Hướng dẫn giải 9: a) nguyên tố có số electron lớp tối đa: 42He, 2010 b) nguyên tố có electron lớp cùng: 2311Na, 3919 c) nguyên tố có electron lớp cùng: 199Fe, 3517 Tiếp theo: Giải 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 35 SGK Hóa 10: Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Bài SGK chương hóa 10 ... 1: Viết cấu hình electron nguyên tử: Câu 1: Viết cấu hình electron Al( Z = 13) Câu : Nguyên tử X có phân lớp 3s Viết cấu hình electron X Câu 3: Nguyên tử X có electron phân lớp p Viết cấu hình... ) Câu 7: Nguyên tử X ( Z = 18), nguyên tử Y (Z = 17), nguyên tử T ( z = 19) Xác định loại nguyên tố X, Y, T BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chọn câu phát biểu sai : 1.Trong nguyên tử luôn có số prôtôn... tuyệt đối nguyên tử 4.Số prôton =điện tích hạt nhân 5.Đồng vị nguyên tử có số prôton khác số nơtron A 2,4,5 C 3,4 B 2,3 D 2,3,4 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 2: Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử, Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử, Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

Hình ảnh liên quan

Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13e và cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Kết luận - Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

u.

3: Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13e và cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Kết luận Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 4: Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố X : 1s22s22p63s23p4 ;   - Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

u.

4: Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố X : 1s22s22p63s23p4 ; Xem tại trang 9 của tài liệu.