0

thiết kế biệt thự hoa sen

39 87 0
 • thiết kế biệt thự hoa sen

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ H CHÍ MINH oOo - Đ ÁN TỐT NGHIỆP Tên để tài : BIỆT THự HOA SEN Chuyên ngành : Thiết k ế nội thất Mã sô'ngành : 301 GVHD : Ths KTS Nguyễn Xuân Phúc SVTH : Nguyễn Ngọc Thảo MSSV : 106301126 Lớp : 06 DNT1 Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM ĐỘC lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM v ụ Đ ÁN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN :NGUYỄN NGỌC THẢO MSSV : 106301126 NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT LỚP : 06 DNT1 Đẩu đề Đồ án tất nghiệp: Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): Ngày giao Đồ án tốt nghiệp : Ngày hoàn thành nhiệm v ụ : Họ tên người hướng dẫn Phần hướng dẫn 1/ 2/ Nội dung yêu cầu ĐATN thông qua Bộ môn Ngày tháng năm 20 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (châm sơ bộ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng :kết: Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp: NGƯỜI HƯỚNG DAN (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN Điêm sô sô Điểm sô" chữ TP.HCM, ngày tháns năm 2010 (GV hướng dẫn ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN -T rong su ôt trình m Đ án tôt n g h iệp , e m xin chân thành cảm ơn d y tận tình củ a g iá o v iê n hướna dẫn Ths K TS N g u y ễ n X u â n Phúc, cù n g vớ i hướng dẫn n h iệ t tình th ầy m e m đa h oan tôt đô án tôt n g h iệ p n y N g o i ra, e m c ũ n xin ơửi lờ i c ả m ơn đ ế n toàn c n b ộ g iả n g v iê n c ù n g to n b ộ th ầy cô củ a khoa M ỹ thuật c ô n g n g h iệ p , ngàn h T h iế t k ế n ộ i thất tạ o h ộ i tốt ch o e m h ọ c tập g iả n g d y từ nhữ ng b u ổ i đầu h ọ c tập củ a e m cho đ ế n c u ố i thời gia n h ọc tập trường Q ua đ â y em xin ch ân thành m ơn MỞ ĐẦU Lý chọn đề tà i Ý nghĩa - giá trị đề tài 2.1 Ý n g h ĩa 2.2 Giá trị Mục tiêu nghiên cứu Giới hạn đề tà i Tóm tắt nội dung : gồm p h ầ n PHẦN : SEN TRONG KIÊN TRÚC - NỘI THẤT SINH THÁI 1.1 Định nghĩa s e n 1.2 Phân lo ại 1.3 Vai trò sen 1.3.1 Trong Phật g iá o 5_7 1.3.2 Trong tâm linh, văn hoá V iệ t 78 1.3.3 Trong văn hoá ẩm thực Việt N am 1.3.4 Trong Kiến trúc - Nội thất 8-10 11-12 PHẦN : HÌNH TƯỢNG SEN TRONG KIÊN TRÚC - NỘI THÂT 2.1 Sen - Hình k h ố i 13 14 2.2 Sen - Màu s ắ c 15 2.3 Sen - ứng dụng ngành mỹ thuật k h c .16 17 PHẦN 3: ỨNG DỤNG HÌNH TƯỢNG SEN VÀO BIỆT THự 3.1 HỒ sơ thiết kế 18 3.2 Nhiệm vụ thiết k ế 18 3.3 ứng dụng vào không gian cụ thể 3.3.1 Phòng k h c h 20-24 3-3-2- BêP 25,26 3.3.3 Góc thư giãn 27 28 3.3.4 Phòng ngủ ch ín h 29-33 3.3.5 Phòng đọc sách 34 35 3.3.6 Phòng ngủ trẻ 35 32 3.3.7 Tolet .38,39 KẾT LUẬN 40 LỜI MỞ ĐẦƯ L Lý chọn đề t i : - Tôn từ ngàn năm với cỏ thiên nhiên, hoa sen không người bạn than thiêt mà xem biểu trưng văn hoá in sâu tâm thức người dân Việt Sen loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp tươi sáng, khiết tượng trưng cho cao sang, cao, mang tính dân tộc Hoa sen vào lòng ngươi, vào sông văn hoá người Việt Ngắm hoa sen có the thay va nhận hình ảnh người Việt Nam dũng cảm, kiên cường đôn hậu, cởi mở - Mặc dù sinh bùn lầy hoa sen không bị ô nhiễm mà lại có khả làm thay đổi môi trường sống, hoa sen mọc nơi làm cho nước đục nơi trở nên Sen có hương lẫn sắc, hương sen không nồng mà dịu, gợi cho người tinh thần cao thượng, sắ c sen kín đáo đăm thắm, cánh trắng phớt hồng, nhuỵ vàng, không thu hút ong bướm lôi người đến cảm nhận Sen không đề tài nghiên cứu dưa hình tượng vào không gian sông có sức hút thú vị, đáng quan tam chọn đưa sen vào đồ án tốt nghiệp với mong muôn giúp them hiỏu yêu mên loài quốic hoa - Không gian sống điển hình thực chất phòng khách, phòng ăn phòng ngủ , bếp, sân vườn không gian gần gũi thân quen với người Sen gần gũi với người Việt nên hi vọng hình tưựng thành công không gian sống người Việt Ý nghĩa - giá trị đề t i : 2.1 Ý nghĩa : " Cuộc sônể cànể tiên bộ, nhịp sống hốì kéo theo thay đổi kinh tế hình thành nhiều khu đô thị đại Những khu đô thị đáp ứng nhu cầu sông, làm việc, giải trí làm người dần quên thuộc dân tộc Đây điều khó tránh khỏi, “ Hoà nhập không hoà tan ” mong muôn thiết k ế hướng đến không gian sông đại không thuộc dân tộc Đó hình tượng sen , biêu trưng cho dân tộc Việt Nam cởi mở, thân thiện, sử dụng hình tượng cung la giới thiệu đên với người văn hoá người Việt Nam Dương loài hoa mang nhiêu đức tính tôt đẹp bên ve đẹp tao hình tượng bên - Đô án hội để thân thể hiện, hoàn thiện khẳng định khả nghiên cứu thiết kế, tư duy, thể gu thẩm mỹ 2.2 Giá t r ị : - Công trình thiết k ế nhằm phục vụ cho tất đối tượng, đặc biệt thích sáng tạo, yêu văn hoá Việt, thích sông hoà nhập với thiên nhiên, việc thoả mãn nhu cầu không gian sông cho đốì tượng thiết - Khẳng định sức sáng tạo người thiết k ế Việt Nam để hoà nhập với nước T hế giới Mục tỉêu nghiên cứu : - Tập trung nghiên cứu hình tượng sen mạnh hình loài hoa Tìm hiểu ứng dụng hình tượng qua thời kỳ định, từ đứa ứng dụng cho không gian thiết kế - Xã hội Việt Nam bước phát triển hội nhập với T hế giới Mức sông trình độ văn hoá trình độ thẩm mỹ ngày nâng cao Nhu cầu có không gian cho phù hợp vấn đề cần thiết cần quan tâm Đồ án không nằm xu hướng chung thời đại đơn giản, đại, cần sáng tạo, phù hựp với người Việt, văn hoá Việt Giởi hạn đề t i : - Bai nghiên CƯU đặc tính hình tượng sen ảnh hưởng đôi với môi trường sống, không gian Kiến trúc - Nội thất, từ có kết luận ứng dụng hình tượng từ sen, yếu tô" liên quan đến sen vào thiết k ế nội thất cho đồ án tôt nghiệp Tóm tắt nội dung : gồm phần Phần : Sen Kiến trúc - Nội thất sinh thái - Trình bày nguồn gốc, đặc điểm sen từ rút xu hướng sử dụng kiến trúc nội thất Phần : Hình tượng sen Kiến trúc - Nội thâ"t - Phan tích cac yêu tô màu săc, hình khôi, đường nét, ánh sáng sen kien trúc - nội thât Từ tổng hợp yếu tố thành không gian hoàn chinh VỚI kêt hợp bô trợ lẫn để đạt hiệu cao Phần : ứng dụng hình tượng sen vào Biệt thự PHAN : SEN TRONG KIÊN TRÚC - NỘI THAT SINH THÁI 1.1 Định nghĩa sen : - Sen có danh pháp khoa học Nelumbo nucífera , sen gọi tên Trung văn : hà hoa, liên hoa, thuỷ phù dung , hạm đạm, phù cừ thuỷ c h i - Đây loài thuỷ sinh sông lâu năm Trong thời kỳ cổ đại loại mọc phổ biến dọc bờ sông Nin (Ai Cập), hoa đài hoa hoạ lại rộng rãi kiểu kiến trúc nơi cần hình ảnh linh thiêng No cung có thê loài hoa địa khu vực Đông Dương, phát triển mạnh miên nam Châu A Australia Nó quôc hoa Việt Nam - Thân rễ sen mọc lớp bùn ao hay sông, hồ tren mặt nước Các than già có nhiều gai nhỏ Hoa thường mọc thân to nhô cao vài centimet phía mặt nước Thông thường sen cao tới 1.5m có thề phát triển thân rễ bò theo chiều ngang tới 3m Lá sen to đường kính tới 60cm, hoa to nhâ't có đường kính tới 20cm tường, trân, trang thiêt bị tạo thành thể thông nhât tạo hiệu mặt thị giác - v ề chiêu sáng, sử dụng nguyên lý chiếu sáng bản, lấy sáng tự nhiên, chiêu sáng tổng thể để nhìn thấy vẻ đẹp tổng hựp hình khôi màu sắc không gian Dùng kêt hợp ánh sáng nhấn, ánh sáng điểm, hắt sáng làm bật, tạo điểm nhấn cho đồ đạc trang trí 3.3 ứng dụng vào không gian cụ : 3.3.1 Phòng khách : - Phòng khách có không gian mở lối vào Biệt thự, kiến trúc sử dụng tâm kính dài lấy ánh sáng tự nhiên từ vào, không gian liên thông với bếp vườn - Đường nét cong uốn lượn sen sử dụng để thiết k ế ghế sofa, trần, b ậ t w 1350 1150 13S0 1150 1200 600 1850 3750 400 J _ton M Ặ T B Ằ N G B Ố T R Í TL: 1/100 20 - Màu sắc sử dụng không gian gam màu xanh, màu đài sen sen 22 - Màu sắc điểm thêm cho không gian vàng, màu nhuỵ sen, hồng cánh hoa sen 24 3.3.2 Bếp : - Các cửa tủ bếp sử dụng đường nét hoa sen cách điệu Điểm nhân cho không gian bếp đèn màu hồng thả xuống bàn ăn, vừa mang tính trang trí, vừa tạo nên điểm nhấn màu sắc ► Đường nét sen cách điệu vào hình thức cửa 25 Mặt đứng khu bếp -Khong gian bcp sư dụng hệ thông cửa kính hoa văn in hình hoa sen, mạt ngoai cưa tu bêp sử dụng hình thức cách điệu hoa sen xoay tròn 26 3.3.3 Góc thư giãn : -Góc thư giãn với hồ sen, phù điêu sen lạo không gian đậm chất văn hoá Việt nói riêng văn hoá phương Đông nói chung Điểm nhấn cho không gian cột trụ vừa mang vẻ đẹp thẩm mỹ mặt kiến trúc vừa sử dụng hình 27 3.3.4 Phòng ngủ : Phối cảnh phòng ngủ 29 Vach ngăn không gian ngủ phòng đọc tâm gỗ mỏng mang hoạ tiết búp sen cách điệu vừa mang ý nghĩa công vừa thể duyên dáng - Hình thức ghê, vải bọc ghê, áo gối, drag giường sử dụng tông màu xanh cua đai sen vưa tạo hoà nhập với thiôn nhiên, vừa thể sức sông 32 3.3.5 Phòng đọc sách: - Kệ sách cách điệu từ hình dáng búp sen 34 Ghe sofa dai đọc sach thiôt kê dựa đường cong cánh sen 35 3.3.6 Phòng ngủ trẻ : - Phòng ngủ trẻ lấy ý tưởng chủ đạo màu sắc sen Sử dụng màu xanh sen màu hồng tím cánh hoa sen tạo nét trẻ trung, đầy sức sông cho không gian trẻ 36 Phối cảnh phòng trẻ Hình khôi đường nét không gian lấy từ hình tượng quen thuộc sen, hình thức lỗ tròn đục trần mang ý tưởng từ mặt cắt ngang củ sen 37 3.3.7 T o le t: - Kính hoa văn hình hoa sen góp phần tạo nên sang trọng cho không gian Hình tượng tượng trưng cho búp sen sử dụng cửa Hệ thống khung gỗ trần tủ khung kính mang hình dáng cánh sen đan vào I - ■* I I Phối cảnh Tolet 38 39 KẾT LUẬN - Qua trình làm Đồ án tốt nghệp giúp em hiểu thêm nhiều điều Sen, loài hoa tưởng chừng quen thuộc nghiên cứu ứng dụng hình tượng vào không gian nội thất khám phá nhiều điều thú vị Sen hình tượng đẹp, cao quý, vốn hình tượng gắn bó từ lâu đốì với người Việt Nam nói chung thân em nói riêng Tuy đề tài không với ảnh hưởng sâu sắc sen văn hoá Việt đưa sen vào không gian sông để tạo không gian gần gũi, thân thiện yếu tô cần khai thác Và mục tiêu hàng đầu mà đồ án muốn hướng đến - Không có bề cao sang, thoát sen mang ý nghĩa tôt đẹp cho sông Và điều tạo cảm hứng cho toàn thiết kế em - Đồ án nhiều thiếu sót mặt hình thức thể ý tưởng, em rât mong nhận nhận xét quý giá từ hội đồng giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp 40 ... tim người giống nhưđoá hoa sen, Phật tính bên người phai triôn sen nở Đây ý nghĩa việc Phật ngồi sen - Hoa sen có mặt công trình Phật giáo hoa sen thực hồ chùa, có mặt sen vị chư Phật, chư thần... hình thành sen diễn theo qui luật nhân luân hồi Sen có n hoa- hạt Hoa nở tượng trưng cho khứ, đài sen tương trưng cho hạt sen tượng trưng cho tương lai, nối tiếp liên tục Vì vậy, hoa sen trở thành... -Thời trang : 17 PHẦN 3: ỨNG DỤNG HÌNH TƯỢNG SEN VÀO BIỆT THự 3.1 Hồ sơ thiết k ế : Cong trinh chọn thiêt kẽ biệt thự Đà Nẩng xây dựng hoàn công Biệt thự đại gồm sân vườn, tầng, nhà có hình chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế biệt thự hoa sen , thiết kế biệt thự hoa sen ,

Hình ảnh liên quan

- Cho đến tận hôm nay, khi bạn bè quốc tế đến với Việt Nam thì hình ảnh đầu ticn họ gặp là bông sen vàng trên những chuyên bay của Vietnamairline, hình ảnh biểu hiện cho sự khai sáng và hoàn mỹ, vừa đời thường lại vừa cao quý linh thiêng, vừa - thiết kế biệt thự hoa sen

ho.

đến tận hôm nay, khi bạn bè quốc tế đến với Việt Nam thì hình ảnh đầu ticn họ gặp là bông sen vàng trên những chuyên bay của Vietnamairline, hình ảnh biểu hiện cho sự khai sáng và hoàn mỹ, vừa đời thường lại vừa cao quý linh thiêng, vừa Xem tại trang 14 của tài liệu.
PHẦN 2: HÌNH TƯỢNG SEN TRONG KIÊN TRÚC - NỘI THẤT - thiết kế biệt thự hoa sen

2.

HÌNH TƯỢNG SEN TRONG KIÊN TRÚC - NỘI THẤT Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình ảnh sen cách điệu trong nội thất shop thời trang. - thiết kế biệt thự hoa sen

nh.

ảnh sen cách điệu trong nội thất shop thời trang Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Hình tượng của sen được sử dụng làm hình mẫu cho tranh, tem, bình phong thư pháp, vật dụng trang trí ... - thiết kế biệt thự hoa sen

Hình t.

ượng của sen được sử dụng làm hình mẫu cho tranh, tem, bình phong thư pháp, vật dụng trang trí Xem tại trang 21 của tài liệu.
PHẦN 3: ỨNG DỤNG HÌNH TƯỢNG SEN VÀO BIỆT THự - thiết kế biệt thự hoa sen

3.

ỨNG DỤNG HÌNH TƯỢNG SEN VÀO BIỆT THự Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Hình ảnh sen và các yêu tô' liên hệ tới sen sẽ được sử dụng trong việc thiết kế hình khối của không gian, trang thiết bị trong nhà. - thiết kế biệt thự hoa sen

nh.

ảnh sen và các yêu tô' liên hệ tới sen sẽ được sử dụng trong việc thiết kế hình khối của không gian, trang thiết bị trong nhà Xem tại trang 24 của tài liệu.
-Khong gian bcp sư dụng hệ thông cửa kính hoa văn in hình hoa sen, ngoài ra ở mạt ngoai cưa tu bêp còn sử dụng hình thức cách điệu của hoa sen xoay tròn - thiết kế biệt thự hoa sen

hong.

gian bcp sư dụng hệ thông cửa kính hoa văn in hình hoa sen, ngoài ra ở mạt ngoai cưa tu bêp còn sử dụng hình thức cách điệu của hoa sen xoay tròn Xem tại trang 29 của tài liệu.
- Kệ sách cách điệu từ hình dáng của búp sen. - thiết kế biệt thự hoa sen

s.

ách cách điệu từ hình dáng của búp sen Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình khôi cũng như đường nét trong không gian cũng lấy từ hình tượng quen thuộc của lá sen, hình thức lỗ tròn đục trên trần cũng mang ý tưởng từ mặt cắt ngang của củ sen. - thiết kế biệt thự hoa sen

Hình kh.

ôi cũng như đường nét trong không gian cũng lấy từ hình tượng quen thuộc của lá sen, hình thức lỗ tròn đục trên trần cũng mang ý tưởng từ mặt cắt ngang của củ sen Xem tại trang 36 của tài liệu.
- Kính hoa văn hình hoa sen góp phần tạo nên sự sang trọng cho không gian. Hình tượng tượng trưng cho búp sen sử dụng trên cửa - thiết kế biệt thự hoa sen

nh.

hoa văn hình hoa sen góp phần tạo nên sự sang trọng cho không gian. Hình tượng tượng trưng cho búp sen sử dụng trên cửa Xem tại trang 37 của tài liệu.