0

4 bao cao thu nhap

22 121 0
 • 4 bao cao thu nhap

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 21:52

Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Lớp MPP1 Niên khóa 2008-2009 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Học kỳ Xn 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình Bài giảng Báo cáo thu nhập 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Nội dung Chu kỳ kinh doanh kỳ kế tốn Ngun lý kế tốn  Kế tốn theo tiền mặt (cash accounting)  Kế tốn theo thực tế phát sinh (accrual accounting)  Lợi nhuận kế tốn  Ngun tắc xác định doanh thu, xác định chi phí  Chi phí thời kỳ chi phí sản phẩm  Chi phí khấu hao, chi phí lãi vay “lá chắn thuế”  Chi phí hàng bán phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho (FIFO, LIFO)  Chi phí doanh nghiệp thương mại sản xuất  Quan hệ báo cáo thu nhập bảng cân đối kế tốn  Đẳng thức kế tốn mở rộng  Hình thức báo cáo thu nhập  Hình thức báo cáo lợi nhuận giữ lại  Một vài hệ số đánh giá lợi nhuận   1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình I Chu kỳ kinh doanh kỳ kế toán 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Chu kỳ kinh doanh  Chu kỳ kinh doanh tổng quát thời gian từ lúc bỏ tiền mua hàng hoá dòch vụ bán hàng thu tiền Tiền $10,000 Mua Mua hàng nhập kho $10,000 Bán Khoản phải thu $16,000 Thu tiền Nguyễn Tấn Bình 1/5/2009 Kỳ kế toán  Các công ty có cách xác đònh thu nhập kỳ kế toán khác  Các doanh nghiệp thiết lập báo cáo ngắn như: tháng, quý, tháng, thường năm  Hầu hết kỳ kế toán xác đònh theo năm dương lòch, có số công ty xác đònh thời điểm kết thúc năm tài không vào ngày 31/12 mà theo tính chất thời vụ đặc điểm kinh doanh riêng  Thảo luận:     1/5/2009 Tại lại 31/12 dương lòch? Công ty Microsoft kết thúc vào ngày nào? Trường đại học nên kết thúc ngày nào? Luật kế toán Việt Nam? Nguyễn Tấn Bình Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Doanh thu Chi phí   Doanh thu – tăng lên vốn chủ sở hữu tăng tài sản từ việc bán hàng hoá dòch vụ cho khách hàng Chi phí – giảm vốn chủ sở hữu chuyển tài sản hàng hoá dòch vụ cho khách hàng 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình Doanh thu Chi phí (tiếp)  Lợi nhuận (thu nhập) đơn giản hiệu số doanh thu chi phí  Doanh thu –  Chi phí = Lợi nhuận Lợi nhuận giữ lại – phần vốn chủ sở hữu tăng thêm có từ lợi nhuận  Doanh thu > chi phí: làm tăng vốn chủ sở hữu  Doanh thu < chi phí: làm giảm vốn chủ sở hữu 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] II Nguyên lý kế toán 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình Kế toán theo tiền mặt Kế toán theo thực tế phát sinh  Có hai cách đo lường thu nhập (lợi nhuận):  Kế toán theo tiền mặt (cash) – Chỉ ghi nhận giao dòch có thực thu, thực chi tiền mặt  Theo thực tế phát sinh (accrual) – Ghi nhận giao dòch doanh thu chi phí xảy (thực tế phát sinh), chưa thu chưa chi tiền mặt 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 10 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Kế toán theo tiền mặt  Doanh thu ghi nhận vào thời điểm thực thu tiền mặt  Chi phí ghi nhận vào thời điểm thực chi trả tiền mặt Nguyễn Tấn Bình 1/5/2009 11 Ví dụ kế toán theo tiền mặt Cơng ty Ba Bàu, tháng 12/2008 Mua lơ hàng: Trị giá: 6.000 Nợ lại người bán: 60% Bán 1/2 lơ hàng vừa mua: Giá bán: 8.000 Giá vốn: 3.000 Cho người mua nợ lại: Trả trước tiền th nhà cho năm 4.800 Trả trước bảo hiểm tài sản cho năm 1.200 Trả lương nhân viên tháng 12/2008 1/5/2009 50% Nguyễn Tấn Bình 500 12 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Ví dụ kế toán theo tiền mặt (tiếp) Cơng ty Ba Bàu, tháng 12/2008 Báo cáo kết tháng 12/2008 Mua lơ hàng: Trị giá: 6.000 Nợ lại người bán: 60% Bán 1/2 lơ hàng vừa mua: Giá bán: 8.000 Giá vốn: 3.000 Cho người mua nợ lại: 50% Trả trước tiền th nhà cho năm 4.800 Trả trước bảo hiểm tài sản cho năm 1.200 Trả lương nhân viên tháng 12/2008 500 Thu tiền mặt từ người mua 4.000 Chi tiền: Mua hàng 2.400 Trả tiền th nhà 4.800 Trả tiền bảo hiểm tài sản 1.200 Trả lương 500 Cộng khoản chi: Chi vượt thu 8.900 (4.900) Những khơng hợp lý cách báo cáo này? 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 13 Nhược điểm kế toán theo tiền mặt  Không phù hợp doanh thu chi phí kỳ kinh doanh:      Công ty Ba Bàu lãi hay lỗ tháng 12/2008? Doanh thu ghi nhận? Giá vốn hàng bán? Tiền mua hàng, trả tiền thuê nhà, bảo hiểm nào? Không thể tăng giảm vốn chủ sở hữu (mục tiêu doanh nghiệp) 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 14 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Kế toán theo thực tế phát sinh  Doanh thu  ghi nhận thực tế phát sinh Cụ thể, doanh thu ghi nhận hàng hoá dòch vụ chuyển giao cho người mua, cho dù thu tiền hay chưa  Chi phí ghi nhận thực tế phát sinh phù hợp với doanh thu Cụ thể, chi phí ghi nhận phát sinh cho dù trả tiền hay chưa (ví dụ: lương kỳ chưa trả, chi phí vận chuyển chưa trả)  Mặc dù trả tiền chưa phí kỳ (ví dụ: trả trước tiền thuê nhà, trả trước bảo hiểm,…)  1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 15 Kế toán theo thực tế phát sinh (tiếp)  Kế toán theo thực tế phát sinh đo lường lợi nhuận Thể hoàn chỉnh hoạt động xảy kỳ kinh doanh Ghi nhận doanh thu chi phí thực tế phát sinh Phù hợp chi phí với doanh thu Cho biết thay đổi vốn chủ sở hữu 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 16 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Ví dụ kế toán theo thực tế phát sinh Cơng ty Ba Bàu, tháng 12/2008 Báo cáo kết tháng 12/2008 Mua lơ hàng: Trị giá: 6.000 Nợ lại người bán: 60% Bán 1/2 lơ hàng vừa mua: Giá bán: 8.000 Giá vốn: 3.000 Cho người mua nợ lại: 50% Trả trước tiền th nhà cho năm 4.800 Trả trước bảo hiểm tài sản cho năm 1.200 Trả lương nhân viên tháng 12/2008 500 Doanh thu bán hàng 8.000 Chi phí phát sinh: Chi phí hàng bán 3.000 Chi phí th nhà (tháng 12) 200 Chi phí bảo hiểm (tháng 12) 100 Trả lương 500 Cộng chi phí: Kết lãi (lỗ) 3.800 4.200 Thế có hợp lý khơng? 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 17 III Lợi nhuận kế toán 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 18 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Phương trình lợi nhuận Tổng quát: LI NHUẬN = DOANH THU – CHI PHÍ Nhưng,  Thế doanh thu?  Thế chi phí? 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 19 Ghi nhận doanh thu   Xác đònh doanh thu kỳ – kiểm tra xem việc ghi nhận doanh thu có vào kỳ kinh doanh hay không Để ghi nhận doanh thu, điều kiện phải là:  Đã giao – hàng hoá chuyển giao dòch vụ cung cấp cho khách hàng  Đã thực – nhận tiền nhận tiền toán hàng hoá dòch vụ giao 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 20 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Ghi nhận doanh thu (tiếp)  Với hầu hết siêu thò cửa hàng bán lẻ, doanh thu thu tiền phát sinh lúc Khách hàng nhận hàng hoá hay dòch vụ trả tiền 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 21 Ghi nhận doanh thu (tiếp)  Với hầu hết công ty, thời điểm giao hàng thời điểm nhận tiền khác  Đăng ký mua báo nhận tiền trước (tháng, quý, năm) doanh thu không ghi nhận báo chuyển tới người đặt mua  Hoá đơn điện nước gởi đến khách hàng doanh thu ghi nhận tiền chưa nhận khách hàng đồng ý trả tiền chấp nhận (và cam kết) trả tiền 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 22 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ Có hai loại chi phí:  Chi phí sản phẩm – chi phí liên quan đến sản phẩm tiêu thụ kỳ  Chi phí hàng bán (giá vốn hàng bán – COGS) hoa hồng bán hàng   Không có doanh thu chi phí hàng bán hoa hồng bán hàng Chi phí thời kỳ – chi phí có liên quan kỳ hoạt động kinh doanh  Tiền  thuê nhà chi phí quản lý Tiền thuê nhà, lương nhân viên hành phải trả dù doanh thu 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 23 Nguyên tắc phù hợp xác đònh chi phí phát sinh    Phù hợp – ghi nhận chi phí phát sinh phải tương ứng với doanh thu kỳ Chi phí đến hạn – việc chi trả cho hàng hoá dòch vụ ghi nhận tài sản “đến hạn” (phân bổ) sau đó, chi trả dành cho nhiều kỳ tương lai Ví dụ: tiền thuê nhà trả trước cho nhiều năm  Tiền thuê năm “chi phí” báo cáo thu nhập  Phần lại “tài sản” bảng cân đối kế toán 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 24 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Một chi phí đặc biệt: khấu hao  Khấu hao minh hoạ đặc trưng phù hợp xác đònh chi phí phát sinh  Khấu hao – tài sản cố đònh mua sử dụng nhiều kỳ, kỳ thể phần chi phí phát sinh để phù hợp  Với tài sản sử dụng nhiều kỳ, kỳ chuyển phần giá gốc từ “tài khoản tài sản” sang “tài khoản chi phí” phát sinh    Chi phí khấu hao làm giảm lợi nhuận tính thuế Phần tiết kiệm thuế thường gọi “lá chắn thuế” (taxshield) Các phương pháp khấu hao nhanh (các nước, Việt Nam?) Nguyễn Tấn Bình 1/5/2009 25 Chi phí lãi vay  Chi phí lãi vay – gắn liền với thời kỳ, cho dù doanh thu chưa chi trả tiền mặt  Chi phí lãi vay làm giảm lợi nhuận tính thuế, tạo “lá chắn thuế” Thảo luận:   1/5/2009 Chi phí quảng cáo, nghiên cứu, phát triển? Nguyên tắc “phù hợp” hay “thận trọng”? Nguyễn Tấn Bình 26 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Phương pháp đánh giá hàng tồn kho Các phương pháp phổ biến:  FIFO – (giá) vào trước trước  LIFO – (giá) vào sau trước  Giá bình quân (có trọng số)  Giá theo lô hàng cụ thể 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 27 Ví dụ phương pháp hàng tồn kho Số lượng Tồn kho đầu kỳ Đơn giá - Thành tiền - - Mua hàng (nhập kho): Tháng 9: 10 40 400 Tháng 10: 12 50 600 Tháng 11: 15 60 Tổng cộng hàng chờ bán: 900 37 1.900 Bán hàng (xuất kho): Tháng 12: Tồn kho cuối kỳ: 20 17 ?? ??? ??? Hãy cẩn thận với tốn “lớp một”, Tồn đầu kỳ + Nhập – Xuất = Tồn cuối kỳ 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 28 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Ví dụ phương pháp hàng tồn kho (tiếp) FIFO LIFO Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị - - - - Nhập hàng (2) 37 1.900 37 1.900 Xuất hàng (3) (giá vốn hàng bán) 20 900 20 1.150 Tồn kho cuối kỳ (4) = (1) + (2) - (3) 17 1.000 17 750 Tồn kho đầu kỳ (1) Thảo luận: Với mục đích tiết kiệm thuế, công ty chọn (đăng ký) phương pháp thời kỳ lạm phát? Nguyễn Tấn Bình 1/5/2009 29 Chi phí doanh nghiệp thương mại Doanh thu (-) Các chi phí:  Chi phí hàng bán (giá vốn hàng bán)  Chi phí bán hàng  Chi phí quản lý (=) Lợi nhuận Giá vốn hàng bán chi phí mua hàng; hiểu gồm: giá mua + chi phí mua 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 30 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Chi phí doanh nghiệp sản xuất Doanh thu (-) Các chi phí:  Chi phí hàng bán (giá vốn hàng bán)  Chi phí bán hàng  Chi phí quản lý (=) Lợi nhuận Giá vốn hàng bán chi phí sản xuất, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Chi phí nhân công trực tiếp  Chi phí chung sản xuất  1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 31 IV Quan hệ báo cáo thu nhập bảng cân đối kế tốn 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 32 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Báo cáo thu nhập   Báo cáo thu nhập lập cho kỳ kinh doanh, phải giai đoạn cụ thể (cuối tháng, cuối quý, cuối tháng, cuối năm) Những người bên bên sử dụng báo cáo thu nhập để đánh giá kết hoạt động kỳ doanh nghiệp  Bằng cách theo dõi lợi nhuận ròng qua kỳ kinh doanh, người đọc đánh giá nỗ lực doanh nghiệp kỳ 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 33 Mở rộng đẳng thức kế toán Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu Tài sản = Nợ phải trả + Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại Tài sản = Nợ phải trả + Vốn góp + Doanh thu - Chi phí • Doanh thu làm tăng vốn chủ sở hữu • Chi phí làm giảm vốn chủ sở hữu 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình Cổ tức đâu? 34 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Hình thức báo cáo thu nhập Công ty Cửu Long, đến 31/12 (Nhiều bước) (Một bước) 2007 2008 Doanh thu 7.000 7.500 Doanh thu Giá vốn hàng bán 5.800 6.100 Trừ chi phí: Lợi nhuận gộp 1.200 1.400 800 825 50 50 350 38 Lợi nhuận trước thuế 312 472 Thuế thu nhập (25%) 78 118 234 354 Chi phí kinh doanh Chi phí khấu hao EBIT Lãi vay Lợi nhuận ròng 1/5/2009 2007 2008 7.000 7.500 5.800 6.100 800 825 Chi phí khấu hao 50 50 525 Chi phí lãi vay 38 53 53 Thuế thu nhập 78 118 6.766 7.146 234 354 Chi phí hàng bán Chi phí kinh doanh Tổng chi phí: Lợi nhuận ròng Nguyễn Tấn Bình 35 Quan hệ báo cáo thu nhập bảng cân đối kế toán   Bảng cân đối kế toán ảnh chụp nhanh trạng tài thời điểm Báo cáo thu nhập thể hoạt động thời kỳ, giải thích thay đổi cuối kỳ so với đầu kỳ bảng cân đối kế toán 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 36 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Tiếp tục mở rộng đẳng thức kế toán  Liên hệ đẳng thức kế toán sau: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu Tài sản = Nợ phải trả + Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại Doanh - Chi - Cổ Lợi nhuận giữ lại + phí tức thu đầu kỳ 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 37 Hình thức báo cáo lợi nhuận giữ lại Cơng ty Cửu Long Báo cáo lợi nhuận giữ lại đến 31/12/2008 Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ (31/12/2007) Lợi nhuận ròng kỳ (năm 2008) Chia cổ tức kỳ (năm 2008) Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ (31/12/2008) 238 354 30 562 Đối chiếu 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 38 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Bảng cân đối kế toán Công ty Cửu Long, ngày 31/12 TÀI SẢN 2007 NỢ VÀ VỐN 2008 2007 2008 Tiền mặt 200 Vay ngân hàng 250 130 Khoản phải thu 100 458 Khoản phải trả 152 140 Hàng tồn kho 220 550 Cộng nợ ngắn hạn 402 270 Cộng tài sản ngắn hạn 520 1.010 Vốn chủ sở hữu 800 1.028 Tài sản cố định (ròng) 920 850 Lợi nhuận giữ lại 238 562 1000 970 Trong đó, Ngun giá (giá gốc) Cộng vốn chủ sở hữu (80) (120) Tổng cộng 1.440 1.860 Tổng cộng Bài giảng (slide 6) 1/5/2009 1.440 1.860 Đối chiếu Khấu hao tích lũy 1.038 1.590 Nguyễn Tấn Bình 39 V Một vài hệ số đánh giá lợi nhuận 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 40 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Lợi nhuận cổ phiếu (EPS)  EPS lợi nhuận ròng cổ phiếu  EPS thường ghi báo cáo thu nhập EPS Lợi nhuận ròng Lượng cổ phiếu trung bình lưu hành Nguyễn Tấn Bình 1/5/2009 41 Hệ số giá – lợi nhuận cổ phiếu  Hệ số P/E đo lường độ sẵn lòng chi trả nhà đầu tư cho cổ phiếu với kỳ vọng vào lợi nhuận đạt công ty P/E 1/5/2009 Giá thò trường cổ phiếu Lợi nhuận cổ phiếu Nguyễn Tấn Bình 42 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Hệ số giá – lợi nhuận cổ phiếu (tiếp) Một hệ số P/E cao cho biết nhà đầu tư tiên đoán lợi nhuận công ty nhanh chóng gia tăng  Hệ số xác đònh thò trường  Nhưng thò trường chòu tác động gì?  1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 43 ... chi phí: Lợi nhuận gộp 1.200 1 .40 0 800 825 50 50 350 38 Lợi nhuận trước thu 312 47 2 Thu thu nhập (25%) 78 118 2 34 3 54 Chi phí kinh doanh Chi phí khấu hao EBIT Lãi vay Lợi nhuận ròng 1/5/2009... Chi phí lãi vay 38 53 53 Thu thu nhập 78 118 6.766 7. 146 2 34 3 54 Chi phí hàng bán Chi phí kinh doanh Tổng chi phí: Lợi nhuận ròng Nguyễn Tấn Bình 35 Quan hệ báo cáo thu nhập bảng cân đối kế... LI NHUẬN = DOANH THU – CHI PHÍ Nhưng,  Thế doanh thu?  Thế chi phí? 1/5/2009 Nguyễn Tấn Bình 19 Ghi nhận doanh thu   Xác đònh doanh thu kỳ – kiểm tra xem việc ghi nhận doanh thu có vào kỳ kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 bao cao thu nhap , 4 bao cao thu nhap ,

Hình ảnh liên quan

 Quan hệ giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế tốn - 4 bao cao thu nhap

uan.

hệ giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế tốn Xem tại trang 2 của tài liệu.
 Hình thức báo cáo thu nhập - 4 bao cao thu nhap

Hình th.

ức báo cáo thu nhập Xem tại trang 2 của tài liệu.
 Phần còn lại là “tài sản” trên bảng cân đối kế toán - 4 bao cao thu nhap

h.

ần còn lại là “tài sản” trên bảng cân đối kế toán Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình thức báo cáo thu nhập - 4 bao cao thu nhap

Hình th.

ức báo cáo thu nhập Xem tại trang 18 của tài liệu.
 Bảng cân đối kế toán là bức ảnh chụp nhanh về hiện trạng tài           chính tại một thời điểm. - 4 bao cao thu nhap

Bảng c.

ân đối kế toán là bức ảnh chụp nhanh về hiện trạng tài chính tại một thời điểm Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình thức báo cáo lợi nhuận giữ lại Cơng ty Cửu LongCơng ty Cửu Long - 4 bao cao thu nhap

Hình th.

ức báo cáo lợi nhuận giữ lại Cơng ty Cửu LongCơng ty Cửu Long Xem tại trang 19 của tài liệu.
Tiếp tục mở rộng đẳng thức kế toán - 4 bao cao thu nhap

i.

ếp tục mở rộng đẳng thức kế toán Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán - 4 bao cao thu nhap

Bảng c.

ân đối kế toán Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán - 4 bao cao thu nhap

Bảng c.

ân đối kế toán Xem tại trang 20 của tài liệu.