0

tài liệu trắc nghiệm thi công chức_điều lệ trường Tiểu học

23 375 1
  • tài liệu trắc nghiệm  thi công chức_điều lệ trường Tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 18:21

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌCCâu 1. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường tiểu học do cấp nào quản lýA. Do UBND xã quản lýB. Do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lýC. Do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý.D. Do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lýCâu 2. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng học sinh trong một lớp họcA. Mỗi lớp học có 30 học sinh.B. Mỗi lớp học có không quá 30 học sinh.C. Mỗi lớp học có 35 học sinh.D. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh.Câu 3. Tổ chuyên môn ở trường Tiểu họcA. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên.B. Tổ chuyên môn bao gồm tất cả giáo viên trong tổ. Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên.C. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 7 thành viên.D. Tổ chuyên môn bao gồm các giáo viên trong tổ. Mỗi tổ có ít nhất 7 thành viên.Câu 4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm:Không có gì đẹp hơn là một người bạn đem sách đến tặng tôi. thứ, đó là lòng yêu mến . và sự hiểu biếtH.Bergson1 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhunggmail.comTÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨCA. Hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa.B. Hoạt động bảo vệ môi trường.C. Lao động công ích và các hoạt động xã hội.D. Tất cả các ý trên.Câu 5. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ của giáo viên bao gồm: A. Giáo án (bài soạn); Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;B. Giáo án (bài soạn); Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).C.Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).D.Giáo án (bài soạn); Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ; Sổ chủ nhiệm(đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội). Câu 6. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên tiểu học có mấy nhiệm vụA. 4 nhiệm vụB. 5 nhiệm vụC. 6 nhiệm vụD. 7 nhiệm vụCâu 7. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên tiểu học có bao nhiêu quyềnA. 4 quyềnKhông có gì đẹp hơn là một người bạn đem sách đến tặng tôi. thứ, đó là lòng yêu mến . và sự hiểu biếtH.Bergson2 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhunggmail.comTÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨCB. 5 quyềnC. 6 quyềnD. 7 quyềnCâu 8. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học làA. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm.B. Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạmC. Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạmCâu 9. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên có mấy điều cấmA. 3 điềuB. 4 điềuC. 5 điềuD. 6 điềuCâu 10. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuổi của học sinh tiểu họcA. Tuổi của học sinh tiểu học từ sáu đến mười bốn tuổi (tính theo năm).B. Tuổi vào học lớp một là sáu tuổi; trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ bảy đến chín tuổi;C. Trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ bảy đến mười bốn tuổi. D. Cả A,B và CKhông có gì đẹp hơn là một người bạn đem sách đến tặng tôi. thứ, đó là lòng yêu mến . và sự hiểu biếtH.Bergson3 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhunggmail.comTÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨCCâu 11. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có được học vượt lớp trong phạm vi cấp học không?A.CóB.KhôngCâu 12. Thủ tục để xem xét học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ học vượt lớp trong phạm vi cấp học là: A. Giáo viên chủ nhiệm xét và quyết địnhB. Quyền chọn lớp học của cha mẹ học sinhC. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh yêu cầu và Hiệu trưởng quyết định cho học vượt lớp.D. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh có đơn đề nghị với nhà trường; Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn; Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng xem xét quyết định. Câu 13. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh tiểu học có mấy nhiệm vụ:A. 4 nhiệm vụB. 5 nhiệm vụC. 6 nhiệm vụD. 7 nhiệm vụCâu 14. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh tiểu học có bao nhiêu quyềnA. 4 quyềnB. 5 quyềnC. 6 quyềnD. 7 quyềnKhông có gì đẹp hơn là một người bạn đem sách đến tặng tôi. thứ, đó là lòng yêu mến . và sự hiểu biếtH.Bergson4 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhunggmail.comTÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨCCâu 15. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định tuổi của học sinh tiểu học là:A. Tuổi của học sinh tiểu học từ 5 đến 12 tuổi (tính theo năm)B. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 12 tuổi (tính theo năm)C. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 13 tuổi (tính theo năm)D. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm)Câu 16. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 1 ở độ tuổi:A. Từ 7 đến 8 tuổiB. Từ 7 đến 14 tuổiC. Từ 7 đến 9 tuổiD. Từ 7 đến 10 tuổiCâu 17. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về thủ tục chuyển trường Hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh trong thời gian làm việc bao lâu:A.Trong thời hạn 1 ngày làm việcB.Trong thời hạn 2 ngày làm việcC.Trong thời hạn 3 ngày làm việcD.Trong thời hạn 1 tuần làm việcCâu 18. Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03VBHNBGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàKhông có gì đẹp hơn là một người bạn đem sách đến tặng tôi. thứ, đó là lòng yêu mến . và sự hiểu biếtH.Bergson5 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhunggmail.comTÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨCĐào tạo, về thủ tục chuyển trường Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có trách nhiệm tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp trong thời gian bao lâu:A. Trong thời hạn 1 ngày làm việcB. Trong thời hạn 2 ngày làm việcC. Trong thời hạn 3 ngày làm việcD. Trong thời hạn 1 tuần làm việcCâu 1: Điều lệ trường Tiểu học ba ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC Câu Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, trường tiểu học cấp quản lý A Do UBND xã quản lý B Do Phòng Giáo dục Đào tạo quản lý C Do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý D Do Sở Giáo dục Đào tạo quản lý Câu Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, số lượng học sinh lớp học A Mỗi lớp học có 30 học sinh B Mỗi lớp học có không 30 học sinh C Mỗi lớp học có 35 học sinh D Mỗi lớp học có không 35 học sinh Câu Tổ chuyên môn trường Tiểu học A Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên B Tổ chuyên môn bao gồm tất giáo viên tổ Mỗi tổ có thành viên C Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên D Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên tổ Mỗi tổ có thành viên Câu Hoạt động giáo dục lên lớp bao gồm: Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A Hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa B Hoạt động bảo vệ môi trường C Lao động công ích hoạt động xã hội D Tất ý Câu Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, hồ sơ giáo viên bao gồm: A Giáo án (bài soạn); Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ; B Giáo án (bài soạn); Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội) C Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội) D Giáo án (bài soạn); Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội) Câu Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, giáo viên tiểu học có nhiệm vụ A nhiệm vụ B nhiệm vụ C nhiệm vụ D nhiệm vụ Câu Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, giáo viên tiểu học có quyền A quyền Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC B quyền C quyền D quyền Câu Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học A Có tốt nghiệp trung cấp sư phạm B Có tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm C Có tốt nghiệp Đại học Sư phạm Câu Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, giáo viên có điều cấm A điều B điều C điều D điều Câu 10 Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, tuổi học sinh tiểu học A Tuổi học sinh tiểu học từ sáu đến mười bốn tuổi (tính theo năm) B Tuổi vào học lớp sáu tuổi; trẻ em vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em diện hộ nghèo theo quy định Nhà nước, trẻ em nước nước vào học lớp độ tuổi từ bảy đến chín tuổi; C Trẻ em khuyết tật vào học lớp độ tuổi từ bảy đến mười bốn tuổi D Cả A,B C Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 11 Học sinh lực tốt phát triển sớm trí tuệ có học vượt lớp phạm vi cấp học không? A Có B Không Câu 12 Thủ tục để xem xét học sinh lực tốt phát triển sớm trí tuệ học vượt lớp phạm vi cấp học là: A Giáo viên chủ nhiệm xét định B Quyền chọn lớp học cha mẹ học sinh C Cha mẹ người đỡ đầu học sinh yêu cầu Hiệu trưởng định cho học vượt lớp D Cha mẹ người đỡ đầu học sinh có đơn đề nghị với nhà trường; Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn; Căn kết khảo sát Hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng xem xét định Câu 13 Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, học sinh tiểu học có nhiệm vụ: A nhiệm vụ B nhiệm vụ C nhiệm vụ D nhiệm vụ Câu 14 Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, học sinh tiểu học có quyền A quyền B quyền C quyền D quyền Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 15 Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Quy định tuổi học sinh tiểu học là: A Tuổi học sinh tiểu học từ đến 12 tuổi (tính theo năm) B Tuổi học sinh tiểu học từ đến 12 tuổi (tính theo năm) C Tuổi học sinh tiểu học từ đến 13 tuổi (tính theo năm) D Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi (tính theo năm) Câu 16 Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nước nước vào lớp độ tuổi: A Từ đến tuổi B Từ đến 14 tuổi C Từ đến tuổi D Từ đến 10 tuổi Câu 17 Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, thủ tục chuyển trường - Hiệu trưởng trường nơi chuyển có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh thời gian làm việc bao lâu: A Trong thời hạn ngày làm việc B Trong thời hạn ngày làm việc C Trong thời hạn ngày làm việc D Trong thời hạn tuần làm việc Câu 18 Theo điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Đào tạo, thủ tục chuyển trường - Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có trách nhiệm tiếp nhận xếp học sinh vào lớp thời gian bao lâu: A Trong thời hạn ngày làm việc B Trong thời hạn ngày làm việc C Trong thời hạn ngày làm việc D Trong thời hạn tuần làm việc Câu 1: Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐBGDĐT ngày 31 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo gồm có: a chương 47 điều b chương 47 điều c chương 47 điều Câu 2: Điều - Điều lệ trường Tiểu học quy định vị trí trường tiểu học là: a Cơ sở giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu chung b Cơ sở giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng c Cơ sở giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục dân lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng Câu 3: Khoản Điều - Điều lệ trường Tiểu học quy định tên trường sau: a Tên trường: trường tiểu học tên riêng trường, không ghi loại hình trường công lập hay tư thục b Tên trường ghi định thành lập trường, dấu, biển trường giấy tờ giao dịch c Cả hai ý Câu 4: Khoản Điều - Điều lệ trường Tiểu học quy định phân cấp quản lý sau: a Trường tiểu học Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung cấp huyện) quản lý b Trường tiểu học Phòng giáp dục đào tạo quản lý Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC c Trường tiểu học Sở giáo dục đào tạo quản lý Câu 5: Khoản Điều - Điều lệ trường Tiểu học quy định Phòng giáo dục đào tạo thực chức quản lý nhà nước đối với: a Một loại hình trường, lớp tiểu học thực chương trình giáo dục tiểu học địa bàn b Mọi loại hình trường, lớp tiểu học sở giáo dục khác thực chương trình giáo dục tiểu học địa bàn c Chỉ quản lý trường Tiểu học công lập địa bàn Câu 6: Điều 10 Điều lệ trường Tiểu học quy định thẩm quyền thành lập cho phép thành lập trường tiểu học là: a Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện định thành lập trường tiểu học công lập cho phép thành lập trường tiểu học tư thục b Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập trường tiểu học công lập cho phép thành lập trường tiểu học tư thục c Cả hai ý Câu 7: Khoản Điều 14 - Điều lệ trường Tiểu học quy định số học sinh/mỗi lớp học là: a Không 25 học sinh b Không 30 học sinh c Không 35 học sinh Câu 8: Khoản Điều 14 - Điều lệ trường Tiểu học quy định số giáo viên/lớp sau: a Đối với trường tiểu học dạy buổi ngày bố trí biên chế bình quân không 1,20 giáo viên lớp b Đối với trường tiểu học dạy học buổi/ ngày bố trí biên chế bình quân không 1,50 giáo viên lớp; phải có giáo viên chuyên trách môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục môn học tự chọn c Cả hai ý Câu 9: Khoản Điều 15 - Điều lệ trường Tiểu học quy định số thành viên tổ chuyên môn là: Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC a Ít thành viên thành viên b Ít thành viên c Ít Câu 10: Khoản Điều 34 - Điều lệ trường Tiểu học quy định: a Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ tuần lần b Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ hai tuần lần c Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ba tuần lần Câu 11: Điều 15 - Điều lệ trường Tiểu học quy định hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên: a Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải chuẩn mực, có tác dụng giáo dục học sinh b Trang phục phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm c Cả hai ý Câu 3: Quyền GV quy định Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 41//2010/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo a quyền b quyền c quyền Câu 4: Quyền HS quy định Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 41//2010/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo a quyền b quyền c quyền Câu 10: Điều 41 Điều lệ trường tiểu học Khen thưởng kỷ luật: Học sinh có thành tích học tập rèn luyện nhà trường cấp quản lý khen thưởng hình thức a Khen trước lớp b Khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi, danh hiệu học sinh tiên tiến; khen thưởng học sinh đạt kết tốt cuối năm học môn học hoạt động giáo dục khác Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC c Hai câu chưa đủ hình thức khen thưởng d Hai câu đủ hình thức khen thưởng Câu 14: Theo QĐ 41/2010 điều lệ trường tiểu học hành vi giáo viên không làm Điều lệ Trường tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo quy định điều: a Điều 35 b Điều 36 c Điều 37 d Điều 38 Câu 21: Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học Thông tư kèm theo số: a Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo b Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo c Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Câu 22: Nhiệm vụ quyền hạn trường tiểu học quy định điều ? a Điều b Điều c Điều d Điều Câu 23: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định tên trường, biển tên trường phân cấp quản lí quy định điều ? a Điều điều b Điều điều c Điều điều d Điều điều Câu 24: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định thẩm quyền thành lập cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục, đình hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia tách, giải thể trường tiểu học công lập tư thục Do quan định Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC a.Chủ tịch UBND huyện định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường tiểu học công lập cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường tiểu học tư thục b.Trưởng phòng GD&ĐT định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường tiểu học công lập cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường tiểu học tư thục c.Chủ tịch UBND xã định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường tiểu học công lập cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường tiểu học tư thục Câu 25: Lớp học, tổ học sinh, khối lớp học, điểm trường Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định là: a Học sinh tổ chức theo lớp học Lớp học có lớp trưởng, lớp phó tập thể học sinh bầu giáo viên chủ nhiệm lớp định luân phiên năm học Mỗi lớp học không 35 học sinh b Học sinh tổ chức theo lớp học Lớp học có lớp trưởng, bốn lớp phó tập thể học sinh bầu giáo viên chủ nhiệm lớp định luân phiên năm học Mỗi lớp học không 35 học sinh c Học sinh tổ chức theo lớp học Lớp học có lớp trưởng, hai lớp phó tập thể học sinh bầu giáo viên chủ nhiệm lớp định luân phiên năm học Mỗi lớp học không 35 học sinh Câu 26: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định Tổ chuyên môn gồm thành phần ? a Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên Tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ thành viên trở lên có tổ phó b Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên Tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ thành viên trở lên có tổ phó c Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên Tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ thành viên trở lên có tổ phó Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 10 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 27: Nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng Thông tư số 41/2010/TTBGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định điều ? a Điều 18 b Điều 19 c Điều 20 d Điều 21 Câu 28: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Điều 20 quy định: a Hiệu trưởng trường tiểu học người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động chất lượng giáo dụccủa nhà trường Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục đào tạo bổ nhiệm công nhận trường tiểu học công lập b Hiệu trưởng trường tiểu học người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động chất lượng giáo dụccủa nhà trường Hiệu trưởng UBND huyện bổ nhiệm công nhận trường tiểu học công lập c Hiệu trưởng trường tiểu học người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động chất lượng giáo dụccủa nhà trường Hiệu trưởng Sở Giáo dục Đào tạo bổ nhiệm công nhận trường tiểu học công lập Câu 29: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Điều 21 quy định: a Phó Hiệu trưởng người giúp việc cho Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Hiệu trưởng bổ nhiệm công nhận trường tiểu học công lập b Phó Hiệu trưởng người giúp việc cho Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng phòng giáo dục đào tạo bổ nhiệm công nhận trường tiểu học công lập c Phó Hiệu trưởng người giúp việc cho Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, UBND huyện bổ nhiệm công nhận trường tiểu học công lập Câu 30: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Điều 22 quy định: Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 11 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC a Mỗi trường tiểu học có Tổng phụ trách Đội UBND xã bổ nhiệm theo đề nghị Hiệu trưởng trường tiểu học b Mỗi trường tiểu học có Tổng phụ trách Đội Trưởng phòng giáo dục đào tạo bổ nhiệm theo đề nghị Hiệu trưởng trường tiểu học c Mỗi trường tiểu học có Tổng phụ trách Đội UBND huyện bổ nhiệm theo đề nghị Hiệu trưởng trường tiểu học Câu 31: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Điều 23 quy định gồm có: a.Hội đồng trường gồm có chủ tịch, thư ký thành viên khác Số lượng thành viên Hội đồng trường từ đến người b.Hội đồng trường gồm có chủ tịch, thư ký thành viên khác Số lượng thành viên Hội đồng trường từ đến 11 người c.Hội đồng trường gồm có chủ tịch, thư ký thành viên khác Số lượng thành viên Hội đồng trường từ đến 20 người Câu 32: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định nhiệm vụ quyền giáo viên điều ? a Điều 30 điều 31 b Điều 32 điều 33 c Điều 34 điều 35 d Điều 36 điều 37 Câu 33: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục hành vi không làm giáo viên điều ? a Điều 35 điều 36 b Điều 37 điều 38 c Điều 39 điều 40 Câu 34: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định tuổi học sinh tiểu học là: a Tuổi học sinh tiểu học từ đến 12 tuổi (tính theo năm) b Tuổi học sinh tiểu học từ đến 13 tuổi (tính theo năm) c Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi (tính theo năm) Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 12 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 35: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định điều 41 nhiệm vụ học sinh, có nhiệm vụ: a nhiệm vụ b nhiệm vụ c nhiệm vụ d nhiệm vụ Câu 36: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định điều 42 Quyền học sinh, có quyền: a quyền c quyền b quyền d quyền Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo xác nhận học bạ Hoàn thành chương trình tiểu học? a Giáo viên chủ nhiệm b Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn c Hiệu trưởng d Cả a, b, c sai Tham gia công tác phổ cập giáo dục địa phương nhiệm vụ ai? a Hiệu trưởng b Phó Hiệu trưởng c Giáo viên d Tổng phụ trách Người chịu trách nhiệm việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định là: a Hiệu trưởng b Phó Hiệu trưởng c Giáo viên chủ nhiệm d Cả a, b, c Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành nội dung gì? a Quy định Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên tiểu học b Điều lệ trường tiểu học c Quy chế đánh giá xếp loại học sinh tiểu học d Điều lệ Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi Theo Điều lệ trường tiểu học, tuổi học sinh tiểu học từ : Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 13 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC a tuổi đến 10 tuổi c tuổi đến 14 tuổi b tuổi đến 12 tuổi d tuổi đến 15 tuổi Chuẩn trình độ đào tạo giáo viên Tiểu học : a Có tốt nghiệp trung cấp sư phạm b Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm c Có tốt nghiệp đại học sư phạm d Cả a, b, c A Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Điều lệ trường tiểu học quy định Hội đồng trường họp thường kì lần năm học? a) lần b) lần c) lần d) lần Câu 2: Theo Điều lệ trường tiểu học, trình độ chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học là: a) Tốt nghiệp Sơ cấp sư phạm b) Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm c) Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm d) Tốt nghiệp Đại học sư phạm Câu 3: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định nhiệm kì Hội đồng trường là: năm năm năm năm Câu 4: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định tuổi học sinh tiểu học: Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi Câu 5: Điều lệ trường tiểu học quy định lớp học có: Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 14 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC a) b) c) d) Không 25 học sinh Không 30 học sinh Không 35 học sinh Không 40 học sinh Câu 6: Điều lệ Trường tiểu học qui định hệ thống sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục giáo viên dạy lớp trường phổ thông gồm: a) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm, Sổ công tác Đội b) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm c) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm, Sổ thống kê d) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm, Sổ tự học Câu 7: Điều lệ trường tiểu học quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nước nước vào học lớp độ tuổi: a) Từ đến tuổi b) Từ đến tuổi c) Từ đến 10 tuổi d) Từ đến 11 tuổi Câu 8: a) b) c) d) Câu 9: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Phó hiệu trưởng tham gia giảng dạy tuần: tiết tiết tiết tiết Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn có tổ phó Tổ có: Từ thành viên trở lên Từ thành viên trở lên Từ thành viên trở lên Từ thành viên trở lên Câu Điều lệ trường tiểu học quy định diện tích mặt xây dựng trường 10: khu vực thành phố, thị xã: Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 15 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC a) b) c) d) 4m2 cho học sinh 6m2 cho học sinh m2 cho học sinh 10 m2 cho học sinh Câu 11: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định khu đất làm sân chơi, sân tập: Câu 12: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn có: Câu 13: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Hội đồng trường tiểu học có: Câu 14: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn: Câu 15: a) b) Quyết nghị Hội đồng trường thông qua có hiệu lực nhất: Một phần hai số thành viên có mặt trí Hai phần ba số thành viên có mặt trí Không 20% diện tích mặt trường Không 25% diện tích mặt trường Không 30% diện tích mặt trường Không 35% diện tích mặt trường Ít thành viên Ít thành viên Ít thành viên Ít thành viên nhiệm vụ quyền hạn nhiệm vụ quyền hạn nhiệm vụ quyền hạn nhiệm vụ quyền hạn Sinh hoạt định kì tuần lần Sinh hoạt định kì hai tuần lần Sinh hoạt định kì ba tuần lần Sinh hoạt định kì tháng lần Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 16 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC c) Ba phần tư số thành viên có mặt trí d) Bốn phần năm số thành viên có mặt trí Câu 16: a) b) c) d) Viên chức làm công tác Thư viện, thiết bị giáo dục bố trí vào tổ công tác: Tổ văn phòng Tổ chuyên môn Tổ chuyên môn, tổ văn phòng Tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ công đoàn Câu 17: a) b) c) d) Các Hội đồng thành lập trường tiểu học công lập: Câu 18: a) b) c) d) Ngày truyền thống trường tiểu học ngày: Câu 19: a) b) c) d) Tổ có nhiệm vụ: “Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”? Tổ văn phòng Tổ công đoàn Tổ chuyên môn Tổ Ban giám hiệu Câu 20: a) b) c) d) Tổ có nhiệm vụ đánh giá, xếp loại viên chức làm công tác Kế toán? Hội đồng sư phạm; Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tư vấn Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tư vấn; Hội đồng quản trị Hội đồng kỷ luật Ngày Khai giảng năm học Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Ngày Tổng kết năm học Ngày trường tự chọn Tổ văn phòng Tổ công đoàn Tổ chuyên môn Tổ Ban giám hiệu Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 17 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 2: Theo Điều lệ Trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định giáo viên tiểu học có nhiệm vụ? a/ nhiệm vụ b/ nhiệm vụ c/ nhiệm vụ Câu 7: Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TTBGDĐT, ngày 30/12/2010 Bộ Giáo – Đào tạo quy định hành vi giáo viên không làm gồm ý ? a/ b/ c/ Câu 1: Điều lệ trường tiểu học quy định Hội đồng trường họp thường kì lần năm học? a) lần b) lần c) lần d) lần Câu 2: Theo Điều lệ trường tiểu học, trình độ chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học là: a) Tốt nghiệp Sơ cấp sư phạm b) Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm c) Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm d) Tốt nghiệp Đại học sư phạm Câu 3: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định nhiệm kì Hội đồng trường là: năm năm năm năm Câu 4: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định tuổi học sinh tiểu học: Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 18 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 5: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định lớp học có: Không 25 học sinh Không 30 học sinh Không 35 học sinh Không 40 học sinh Câu 6: Điều lệ Trường tiểu học qui định hệ thống sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục giáo viên dạy lớp trường phổ thông gồm: a) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm, Sổ công tác Đội b) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm c) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm, Sổ thống kê d) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm, Sổ tự học Câu 7: Điều lệ trường tiểu học quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nước nước vào học lớp độ tuổi: a) Từ đến tuổi b) Từ đến tuổi c) Từ đến 10 tuổi d) Từ đến 11 tuổi Câu 8: a) b) c) d) Câu 9: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Phó hiệu trưởng tham gia giảng dạy tuần: tiết tiết tiết tiết Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn có tổ phó Tổ có: Từ thành viên trở lên Từ thành viên trở lên Từ thành viên trở lên Từ thành viên trở lên Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 19 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 10: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định diện tích mặt xây dựng trường khu vực thành phố, thị xã: 4m2 cho học sinh 6m2 cho học sinh m2 cho học sinh 10 m2 cho học sinh Câu 11: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định khu đất làm sân chơi, sân tập: Câu 12: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn có: Câu 13: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Hội đồng trường tiểu học có: Câu 14: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn: Không 20% diện tích mặt trường Không 25% diện tích mặt trường Không 30% diện tích mặt trường Không 35% diện tích mặt trường Ít thành viên Ít thành viên Ít thành viên Ít thành viên nhiệm vụ quyền hạn nhiệm vụ quyền hạn nhiệm vụ quyền hạn nhiệm vụ quyền hạn Sinh hoạt định kì tuần lần Sinh hoạt định kì hai tuần lần Sinh hoạt định kì ba tuần lần Sinh hoạt định kì tháng lần Câu Quyết nghị Hội đồng trường thông qua có hiệu lực 15: nhất: Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 20 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC a) b) c) d) Một phần hai số thành viên có mặt trí Hai phần ba số thành viên có mặt trí Ba phần tư số thành viên có mặt trí Bốn phần năm số thành viên có mặt trí Câu 16: a) b) c) d) Viên chức làm công tác Thư viện, thiết bị giáo dục bố trí vào tổ công tác: Tổ văn phòng Tổ chuyên môn Tổ chuyên môn, tổ văn phòng Tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ công đoàn Câu 17: a) b) c) d) Các Hội đồng thành lập trường tiểu học công lập: Câu 18: a) b) c) d) Ngày truyền thống trường tiểu học ngày: Câu 19: a) b) c) d) Tổ có nhiệm vụ: “Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”? Tổ văn phòng Tổ công đoàn Tổ chuyên môn Tổ Ban giám hiệu Hội đồng sư phạm; Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tư vấn Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tư vấn; Hội đồng quản trị Hội đồng kỷ luật Ngày Khai giảng năm học Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Ngày Tổng kết năm học Ngày trường tự chọn Câu Tổ có nhiệm vụ đánh giá, xếp loại viên chức làm công tác Kế toán? 20: a) Tổ văn phòng b) Tổ công đoàn Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 21 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC c) Tổ chuyên môn d) Tổ Ban giám hiệu Câu 21: a) b) c) d) Hiệu trưởng trường tiểu học bổ nhiệm? Câu 22: a) b) c) d) Phó Hiệu trưởng trường tiểu học bổ nhiệm? Câu 23: a) b) c) d) Câu 24: a) b) c) d) Câu 25: a) b) c) d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Số lượng thành viên Hội đồng trường là: Từ đến người Từ đến 11 người Từ đến 13 người Từ đến 15 người Trường tiểu học tổ chức theo hai loại hình: Công lập tư thục Công lập bán công Công lập dân lập Công lập bán trú Trường tiểu học cấp định thành lập: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Câu 26: Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện Bộ Giáo dục Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 22 ĐỀ TRẮC NGHIỆM – ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC nguyenngocanhnhung@gmail.com TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN VÀ KHÔNG BUÔN BÁN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC a) b) c) d) Đào tạo được: Hiệu trưởng xác nhận Hoàn thành chương trình tiểu học vào học bạ Hiệu trưởng trường tiểu học cấp giấy công nhận Tốt nghiệp tiểu học Phòng Giáo dục Đào tạo cấp giấy công nhận Tốt nghiệp tiểu học Phòng Giáo dục Đào tạo cấp Tiểu học Câu 27: a) b) c) d) Sách giáo khoa sử dụng giảng dạy học tập cấp qui định? Hiệu trưởng trường Tiểu học Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Câu 28: a) b) c) d) Ở nông thôn, độ dài đường học sinh đến trường không quá: km 1,5 km km 2,5 km Câu 29: a) b) c) d) Câu 30: a) b) c) d) Điều lệ Trường tiểu học qui định nhiệm kì Hiệu trưởng trường tiểu học là: năm năm năm 10 năm Học sinh vi phạm khuyết điểm thực biện pháp sau: Nhắc nhở Phê bình Thông báo với gia đình Nhắc nhở, phê bình thông báo với gia đình Không có đẹp người bạn đem sách đến tặng Vì nhận hai thứ, lòng yêu mến hiểu biết H.Bergson 23 ... Th ng tư ban hành điều lệ trường tiểu học Th ng tư kèm theo số: a Th ng tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 th ng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo b Th ng tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 th ng... sơ cho học sinh th i gian làm việc bao lâu: A Trong th i hạn ngày làm việc B Trong th i hạn ngày làm việc C Trong th i hạn ngày làm việc D Trong th i hạn tuần làm việc Câu 18 Theo điều lệ trường... quy định th m quyền th nh lập cho phép th nh lập trường tiểu học là: a Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện định th nh lập trường tiểu học công lập cho phép th nh lập trường tiểu học tư th c b Chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu trắc nghiệm thi công chức_điều lệ trường Tiểu học, tài liệu trắc nghiệm thi công chức_điều lệ trường Tiểu học,

Hình ảnh liên quan

Trường tiểu học được tổ chức theo hai loại hình: a)  Công lập và tư thục  - tài liệu trắc nghiệm  thi công chức_điều lệ trường Tiểu học

r.

ường tiểu học được tổ chức theo hai loại hình: a) Công lập và tư thục Xem tại trang 22 của tài liệu.