0

HOA HUU CO 12DH (07 17)

47 139 1
  • HOA HUU CO 12DH (07 17)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 13:33

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm phần Hóa hữu cơ 12 trong các đề tuyển sinh ĐHCĐ từ năm 20072017 của BGDĐT.Nội dung được phân loại theo 4 chương của SGK, có để chỗ trống cho HS làm bài, rất phù hợp làm tài liệu dạy và học cho GV HS. Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 HÓA HỮU CƠ TRONG ĐỀ THI ĐH (2007-1017) CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT Câu (2007): Mệnh đề không là: A CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 B CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime Câu (2007): Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam lipit thu 46 gam glixerol (glixerin) hai loại axit béo Hai loại axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H33COOH C15H31COOH C C17H31COOH C17H33COOH D C17H33COOH C17H35COOH _ _ _ _ Câu (2007): Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 8,56 gam B 3,28 gam C 10,4 gam D 8,2 gam _ _ _ _ Câu (2007): Một este có công thức phân tử C4H6O2, thuỷ phân môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este A CH2=CH-COO-CH3 B HCOO-C(CH3)=CH2 C HCOO-CH=CH-CH3 D CH3COO-CH=CH2 Câu (2007): Cho tất đồng phân đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy A B C D Câu (2007): X este no đơn chức, có tỉ khối CH4 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu 2,05 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOOCH2CH2CH3 B HCOOCH(CH3)2 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 _ _ _ _ Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 Câu (2007): Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hoá 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y A C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 B HCOOC2H5 CH3COOCH3 C C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 _ _ _ _ Câu (2007): Cho chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu (2007): Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y Vậy chất X A ancol metylic B etyl axetat C axit fomic D ancol etylic Câu 10 (2008): Este X có đặc điểm sau: - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 H2O có số mol nhau; - Thuỷ phân X môi trường axit chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) chất Z (có số nguyên tử cacbon nửa số nguyên tử cacbon X) Phát biểu không là: A Chất X thuộc loại este no, đơn chức B Đốt cháy hoàn toàn mol X sinh sản phẩm gồm mol CO2 mol H2O C Chất Y tan vô hạn nước D Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc 170oC thu anken Câu 11 (2008): Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 12 (2008): Phát biểu là: A Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch B Phản ứng axit rượu có H2SO4 đặc phản ứng chiều C Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm cuối muối ancol D Khi thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 Câu 13 (2008): Cho glixerol trioleat (hay triolein) vào ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy A B C D Câu 14 (2008): Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este A etyl axetat B metyl axetat C metyl fomiat D propyl axetat Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 Câu 15 (2008): Hợp chất hữu no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4 Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu chất hữu Y 17,8 gam hỗn hợp muối Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5 B CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5 C CH3OOC–CH2–COO–C3H7 D CH3COO–(CH2)2–COOC2H5 _ _ _ _ Câu 16 (2008): Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 17,80 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam _ _ _ _ Câu 17 (2009): Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Công thức hai este A CH3COOCH3 CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D HCOOCH3 HCOOC2H5 _ _ _ _ Câu 18 (2009): Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, thu hỗn hợp X gồm hai ancol Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc 140 oC, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam nước Giá trị m A 4,05 B 8,10 C 18,00 D 16,20 _ _ _ _ Câu 19 (2009): Xà phòng hoá hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 dung dịch NaOH (dư), thu glixerol hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học) Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa B HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 C CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa D CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa Câu 20 (2009): Cho hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức) Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa A B C D Câu 21 (2009): Chất hữu X có công thức phân tử C5H8O2 Cho gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu hợp chất hữu không làm màu nước brom 3,4 gam muối Công thức X A HCOOC(CH3)=CHCH3 B CH3COOC(CH3)=CH2 C HCOOCH2CH=CHCH3 D HCOOCH=CHCH2CH3 Câu 22 (2009): Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu 6,38 gam CO2 Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu muối hai ancol đồng đẳng Công thức phân tử hai este X A C3H6O2 C4H8O2 B C2H4O2 C5H10O2 C C2H4O2 C3H6O2 D C3H4O2 C4H6O2 _ _ _ _ Câu 23 (2009): Hợp chất hữu X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng với dung dịch AgNO NH3 Thể tích 3,7 gam chất X thể tích 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) Khi đốt cháy hoàn toàn gam X thể tích khí CO2 thu vượt 0,7 lít (ở đktc) Công thức cấu tạo X A HCOOC2H5 B OCH-CH2-CH2OH C CH3COOCH3 D HOOC-CHO _ _ _ _ Câu 24 (2009): Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu muối 336 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng 6,82 gam Công thức hai hợp chất hữu X A CH3COOH CH3COOC2H5 B C2H5COOH C2H5COOCH3 C HCOOH HCOOC3H7 D HCOOH HCOOC2H5 Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 _ _ _ _ Câu 25 (2009): Este X (có khối lượng phân tử 103 đvC) điều chế từ ancol đơn chức (có tỉ khối so với oxi lớn 1) amino axit Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam chất rắn Giá trị m A 26,25 B 27,75 C 24,25 D 29,75 _ _ _ _ Câu 26 (2010): Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu ancol 43,6 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Hai axit A C2H5COOH C3H7COOH B HCOOH C2H5COOH C HCOOH CH3COOH D CH3COOH C2H5COOH _ _ _ _ Câu 27 (2010): Tổng số chất hữu mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 A B C D Câu 28 (2010): Cho sơ đồ chuyển hoá:  HCl  H du ( Ni ,t )  NaOH du ,t  Z Tên Z  X   Y  Triolein  A axit stearic B axit panmitic C axit oleic D axit linoleic Câu 29 (2010): Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ 3), thu thể tích khí CO2 6/7 thể tích khí O2 phản ứng (các thể tích khí đo điều kiện) Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu 12,88 gam chất rắn khan Giá trị m A 8,88 B 10,56 C 6,66 D 7,20 _ _ _ _ Câu 30 (2010): Tổng số hợp chất hữu no, đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C 5H10O2, phản ứng với dung dịch NaOH phản ứng tráng bạc Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong A B Đề cương ôn thi 12 C D Câu 31 (2010): Thủy phân este Z môi trường axit thu hai chất hữu X Y (MX < MY) Bằng phản ứng chuyển hoá X thành Y Chất Z A metyl propionat B metyl axetat C etyl axetat D vinyl axetat Câu 32 (2010): Trong chất: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả làm màu nước brom A B C D Câu 33 (2010): Hợp chất hữu mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4 Thuỷ phân X tạo hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon phân tử gấp đôi Công thức X A C2H5OCO-COO CH3 B CH3OCO- CH2- CH2-COO C2H5 C CH3OCO- CH2-COO C2H5 D CH3OCO-COO C3H7 Câu 34 (2010): Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) este Z tạo từ X Y Cho lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo 16,4 gam muối 8,05 gam ancol Công thức X Y A CH3COOH C2H5OH B CH3COOH CH3OH C HCOOH C3H7OH D HCOOH CH3OH _ _ _ _ Câu 35 (2010): Hợp chất hữu mạch hở X có công thức phân tử C5H10O Chất X không phản ứng với Na, thoả mãn sơ đồ chuyển hoá sau:  CH 3COOH  H2 X   Y    Este có mùi muối chín Tên X H SO4 , đac Ni ,t A 2,2-đimetylpropanal B 3-metylbutanal C pentanal D 2-metylbutanal Câu 36 (2011): Este X tạo thành từ etylen glicol hai axit cacboxylic đơn chức Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều số nguyên tử oxi Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) lượng NaOH phản ứng 10 gam Giá trị m A 14,5 B 17,5 C 15,5 D 16,5 _ _ _ _ Câu 37 (2011): Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat axit oleic, hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) Sau phản ứng thu 18 gam kết tủa dung dịch X Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu thay đổi nào? Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong A Giảm 7,74 gam Đề cương ôn thi 12 C Tăng 2,70 gam B Giảm 7,38 gam D Tăng 7,92 gam _ _ _ _ Câu 38 (2011): Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam este X (tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số este đồng phân X A B C D _ _ _ _ Câu 39 (2011): Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau phản ứng kết thúc lượng NaOH phản ứng 12 gam tổng khối lượng sản phẩm hữu thu 29,7 gam Số đồng phân cấu tạo X thoả mãn tính chất A B C D _ _ _ _ Câu 40 (2011): Cho 200 gam loại chất béo có số axit tác dụng vừa đủ với lượng NaOH, thu 207,55 gam hỗn hợp muối khan Khối lượng NaOH tham gia phản ứng A 32,36 gam B 31,45 gam C 30 gam D 31 gam _ _ _ _ Câu 41 (2011): Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A H2 (xúc tác Ni, đun nóng) B Dung dịch NaOH (đun nóng) C H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng) D Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) Câu 42 (2011): Cho dãy chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ancol A B C D Câu 43 (2011): Phát biểu sau đúng? A Trong phản ứng este hoá CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ nhóm OH axit −COOH H nhóm ancol -OH Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 B Tất este tan tốt nước, không độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm C Để phân biệt benzen, toluen stiren (ở điều kiện thường) phương pháp hoá học, cần dùng thuốc thử nước brom D Phản ứng axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat có mùi thơm chuối chín Câu 44 (2011): Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O Phần trăm số mol vinyl axetat X A 25% B 72,08% C 27,92% D 75% _ _ _ _ Câu 45 (2012): Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có công thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 46 (2012): Khử este no, đơn chức, mạch hở X LiAlH4, thu ancol Y Đốt cháy hoàn toàn Y thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu tổng khối lượng CO2 H2O A 24,8 gam B 28,4 gam C 16,8 gam D 18,6 gam _ _ _ _ Câu 47 (2012): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu 23,52 lít khí CO2 18,9 gam H2O Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 27,9 gam chất rắn khan, có a mol muối Y b mol muối Z (MY < MZ) Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Tỉ lệ a:b A : B : C : D : _ _ _ _ Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 Câu 48 (2012): Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4 H6 O2 , sản phẩm thu có khả tráng bạc Số este X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 49 (2012): Số trieste thủy phân thu sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH axit C2H5COOH A B C D Câu 50 (2012): Este X hợp chất thơm có công thức phân tử C9H10O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo hai muối có phân tử khối lớn 80 Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOOC6H4C2H5 B C2H5COOC6H5 C CH3COOCH2C6H5 D C6H5COOC2H5 Câu 51 (2013): Chất sau đun nóng với dung dịch NaOH thu sản phẩm có anđehit? A CH3–COO–CH2–CH=CH2 B CH3–COO–C(CH3)=CH2 C CH2=CH–COO–CH2–CH3 D CH3–COO–CH=CH–CH3 Câu 52 (2013): Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu m gam glixerol Giá trị m A 27,6 B 4,6 C 14,4 D 9,2 _ _ _ _ Câu 53 (2013): Phát biểu sau không đúng? A Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro đun nóng có xúc tác Ni B Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước C Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm D Chất béo trieste etylen glicol với axit béo Câu 54 (2013): Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở dung dịch NaOH dư, thu m2 gam ancol Y (không có khả phản ứng với Cu(OH)2) 15 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y oxi dư, thu 0,3 mol CO2 0,4 mol H2O Giá trị m1 A 14,6 B 11,6 C 10,6 D 16,2 _ _ _ _ Câu 55 (2013): Este sau phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo hai muối? A C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat) B CH3COO−[CH2]2−OOCCH2CH3 C CH3OOC−COOCH3 D CH3COOC6H5 (phenyl axetat) Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 Câu 56 (2014): Thủy phân 37 gam hai este công thức phân tử C3H6O2 dung dịch NaOH dư Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp ancol Y chất rắn khan Z Đun nóng Y với H2SO4 đặc 1400C, thu 14,3 gam hỗn hợp ete Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối Z A 40,0 gam B 38,2 gam C 42,2 gam D 34,2 gam _ _ _ _ Câu 57 (2014): Đốt cháy hoàn toàn mol chất béo, thu lượng CO2 H2O mol Mặt khác a mol chất béo tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M Giá trị a A 0,20 B 0,30 C 0,18 D 0,15 _ _ _ _ Câu 58 (2014): Hai ester X, Y có công thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzen phân tử Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X Y tác dụng với NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa 0,06 mol, thu dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối khối lượng muối axit cacboxylic có phân tử khối lớn Z A 0,82 g B 0,68 g C 2,72 g D 3,40 g _ _ _ _ Câu 59 (2014): Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol ester X NaOH, thu muối axit cacboxylic Y 7,6 gam ancol Z Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam công thức cấu tạo X A HCOOCH2CH2CH2OOCH B HCOOCH2CH2OOCCH3 C CH3COOCH2CH2OOCCH3 D HCOOCH2CH(CH3)OOCH _ _ _ _ Câu 60 (2015): Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 4,8 B 5,2 C 3,2 10 D 3,4 Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 gam muối khan amino axit có nhóm -COOH nhóm -NH2 phân tử Giá trị M A 51,72 B 54,30 C 66,00 D 44,48 _ _ _ _ Câu 57 (2012): Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu dung dịch X chứa 32,4 gam muối Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 44,65 B 50,65 C 22,35 D 33,50 _ _ _ _ Câu 58 (2012): Alanin có công thức A C6H5-NH2 B CH3-CH(NH2)-COOH C H2N-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Câu 59 (2012): Cho dãy chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein Số chất bị thủy phân môi trường axit là: A B C D Câu 60 (2012): Cho chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5) Các chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A (1), (2) (3) B (1), (2) (5) C (1), (3) (5) D (3), (4) (5) Câu 61 (2013): Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu dung dịch chứa gam muối Công thức X A H2NC3H6COOH B H2NC3H5(COOH)2 C (H2N)2C4H7COOH D H2NC2H4COOH _ _ _ Câu 62 (2013): Cho X hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val Y tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X Y thu amino axit, có 30 gam glyxin 28,48 gam alanin Giá trị m A 77,6 B 83,2 C 87,4 D 73,4 33 Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 _ _ _ _ Câu 63 (2013): Peptit X bị thủy phân theo phương trình phản ứng X + 2H2O  2Y Z (trong Y Z amino axit) Thủy phân hoàn toàn 4,06 gam X thu m gam Z Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần vừa đủ 1,68 lít khí O2 (đktc), thu 2,64 gam CO2; 1,26 gam H2O 224 ml khí N2 (đktc) Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản Tên gọi Y A glyxin B lysin C axit glutamic D alanin _ _ _ _ Câu 64 (2013): Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu 1,49 gam muối Khối lượng amin có phân tử khối nhỏ 0,76 gam X A 0,45 gam B 0,38 gam C 0,58 gam D 0,31 gam _ _ _ Câu 65 (2013): Amino axit X có phân tử khối 75 Tên X A lysin B alanin C glyxin D valin Câu 66 (2013): Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H9N A B C D Câu 67 (2013): Tripeptit X tetrapeptit Y mạch hở Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X Y tạo amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH Đốt cháy 0,05 mol Y oxi dư, thu N2 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O Đốt cháy 0,01 mol X oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 29,55 B 17,73 C 23,64 D 11,82 _ _ _ _ 34 Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 Câu 68 (2013): Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2 Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2 SO4 0,5M, thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M KOH 3M, thu dung dịch chứa 36,7 gam muối Phần trăm khối lượng nitơ X A 9,524% B 10,687% C 10,526% D 11,966% _ _ _ _ Câu 69 (2014) Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α – amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH) dung dịch NaOH dư, thu 6,38 gam muối Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X dung dịch HCl dư, thu m gam muối Giá trị m: A 6,53 B 7,25 C 5,06 D 8,25 _ _ _ _ Câu 70 (2014) Phát biểu sau sai ? A Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất màu vàng B Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím C Anilin tác dụng với nước Brom tạo thành kết tủa trắng D Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím Câu 71 (2014) Cho 0,02 mol α – amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu 3,67 gam muối Công thức X : A HOOC – CH2CH2CH(NH2) – COOH B H2N – CH2CH(NH2) – COOH C CH3CH(NH2) – COOH D HOOC – CH2CH(NH2) – COOH _ _ _ _ Câu 72 (2014): Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng 1:1:3 Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin 8,19 gam valin Biết tổng số liên kết peptit phân tử ba peptit X nhỏ 13 Giá trị m A 18,83 B 18,29 C 19,19 35 D 18,47 Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 _ _ _ _ Câu 73 (2014): Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) chất Z (C4H8N2O3); đó, Y muối axit đa chức, Z đipeptit mạch hở Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,2 mol khí Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu m gam chất hữu Giá trị m A 20,15 B 31,30 C 23,80 D 16,95 _ _ _ _ Câu 74 (2014): Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) tính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T Nhiiệt độ sôi (oC) 182 184 -6,7 -33,4 pH (dung dịch nồng độ 0,001M) 6,48 7,82 10,81 10,12 Nhận xét sau đúng? A Y C6H5OH B Z CH3NH2 C T C6H5NH2 D X NH3 Câu 75 (2014): Amino axit X phân tử chứa hai loại nhóm chức Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu 17,7 gam muối Số nguyên tử hiđro phân tử X A B C D _ _ _ Câu 76 (2014): Có tripeptit (mạch hở) thủy phân hoàn toàn thu sản phẩm gồm alanin glyxin? A B C D Câu 77 (2015): Amino axit X phân tử có nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu dung dịch chứa 37,65 gam muối Công thức X A H2N-[CH2]4-COOH B H2N-[CH2]2-COOH C H2N-[CH2]3-COOH D H2N-CH2-COOH 36 Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 _ _ _ Câu 78 (2015): Đốt cháy hoàn toàn chất hữu sau thu sản phẩm có chứa N2? A Chất béo(C3H5(OCOR)3) B Tinh bột (C6H10O5)n C Xenlulozơ (C6H10O5)n D Protein (CxHyOzNt) Câu 79 (2015): Amino axit X chứa nhóm -NH2 nhóm -COOH phân tử Y este X với ancol đơn chất, My = 89 Công thức X, Y A H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOCH3 B H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOC2H5 C H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOC2H5 D H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOCH3 _ _ _ Câu 80 (2015): Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X (x mol) Y (y mol), tạo glyxin alanin Đun nóng 0,7 mol T lượng dư dung dịch NaOH có 3,8 mol NaOH phản ứng thu dung dịch chứa m gam muối Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y thu số mol CO2 Biết tổng số nguyên tử oxi hai phân tử X Y 13, X Y có số liên kết peptit không nhỏ Giá trị m A 396,6 B 340,8 C 409,2 D 399,4 _ _ _ _ Câu 81 (2015): Hỗn hợp X gồm chất có công thức phân tử C3H12N2O3 C2H8N2O3 Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu dung dịch Y gồm chất vô 0,04 mol hỗn hợp chất hữu đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) Cô cạn Y, thu m gam muối khan Giá trị m là: A 3,12 B 2,76 C 3,36 D 2,97 _ _ _ _ Câu 82 (2015): Hỗn hợp X gồm hai chất hữu no , mạch hở (đều chứa C, H, O), phân tử chất có hai nhóm chức số nhóm –OH, -CHO, -COOH Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 4,05 gam Ag 1,86 gam muối amoni hữu Cho toàn 37 Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong Đề cương ôn thi 12 lượng muối amoni hữu vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu 0,02 mol NH3 Giá trị m là: A 1,24 B 2,98 C 1,22 D 1,50 _ _ _ _ Amin – Amino axit – Protein (2017) 28 Hợp chất H2NCH2COOH có tên là: A lysin B alanin C valin D glyxin C C4H11N D C2H8N2 29 Công thức phân tử dimetylamin A CH6N2 B C2H7N 30 Phát biểu sau sai? A Dung dịch glyxin không làm đổi màu phenolphtalein B Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển sang màu hồng C Amino axit hợp chất hữu tạp chức D Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng 31 Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, tượng quan sát A xuất màu xanh B xuất màu tím C có kết tủa màu trắng D có bọt khí thoát 32 Cho dãy chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin) Thứ tự tăng dần lực bazơ chất dãy A (c), (b), (a) B (c), (a), (b) C (b), (a), (c) D (a), (b), (c) 33 Cho 19,4 gam hỗn hợp amin (no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đằng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu 34 gam muối Công thức phân tử hai amin A C2H7N C3H9N B CH5N C2H7N C C3H9N C4H11N D C3H7N C4H9N 34 Cho 30 gam hỗn hợp amin đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch với V ml dung dịch HCl 1,5M thu dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối Giá trị V A 720 B 329 C 320 D 160 35 Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X O2, thu 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 (các khí đo đktc) 8,2 gam H2O Công thức phân tử X A C3H9N B C4H11N C C4H9N D C3H7N 36 Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X O2, thu 0,05 mol N2, 0,3 mol CO2 6,3 gam H2O Công thức phân tử X A C4H9N B C3H9N C C3H7N 37 Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm 38 D C2H7N Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong A COOH B CHO Đề cương ôn thi 12 C NH2 D NO2 38 Số liên kết peptit phân tử Ala-Gly-Ala-Gly A B C D 39 Thủy phân hoàn toàn mol pepetit mạch hở X thu mol Gly mol Ala Số liên kết peptit phân tử X A B C D 40 Thủy phân hoàn toàn peptit Y mạch hở, thu hỗn hợp sản phẩm có chứa dipeptit GlyGly Ala-Ala Để thủy phân hoàn toàn mol Y cần mol NaOH, thu muối nước Số công thức cấu tạo phù hợp Y A B C D 41 Thủy phân không hoàn toàn tetrapeptit X mạch hở, thu hỗn hợp sản phẩm có Gly-Ala, Phe-Val Ala-Phe Cấu tạo X A Gly-Ala-Val-Phe B Val-Phe-Gly-Ala C Ala-Val-Phe-Gly D Gly-Ala-Phe-Val 42 Thủy phân hoàn toàn mol pentapepetit X mạch hở, thu mol glyxin, mol alanin mol valin Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu hỗn hợp sản phẩm có Ala-Gly, Gly-Ala, GlyGly-Val Cấu tạo X A Gly-Ala-Gly-Gly-Val B Gly-Gly-Val-Gly-Ala C Gly-Gly-Ala-Gly-Val D Ala-Gly-Gly-Val-Gly 43 Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X thu mol Gly, mol Ala, mol Val Nếu thủy phân không hoàn toàn X thu hỗn hợp sản phẩm có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala Val-Gly Amino axit đầu N amino axit đầu C peptit A Ala Gly B Gly Val C Ala Val D Gly Gly 44 Cho 7,3 gam lysin 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu dung dịch Y Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu m gam muối Giá trị m A 33,250 B 61,000 C 53,775 D 55,600 45 Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic valin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu (m+9,125) gam muối Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu (m+77) gam muối Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 39,60 B 26,40 C 32,25 D 33,75 46 Hỗn hợp X gồm amino axit Y (có dạng H2N-CnH2n-COOH) 0,02 mol H2NC3H5(COOH)2 Cho X vào dung dịch chứa 0,04 mol HCl, thu dung dịch Z Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm 0,04 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu chứa 8,21 gam muối Phân tử khối Y A 117 B 75 C 103 D 89 47 Đốt cháy hoàn toàn 12,36 gam amino axit X có công thức dạng H2NCxHy(COOH)t, thu a mol CO2 b mol H2O (b>a) Mặt khác, cho 0,2 mol X vào lít dung dịch hỗn hợp KOH 0,4M NaOH 0,3M, thu dung dịch Y Thêm dung dịch HCl dư vào Y, thu dung dịch chứa 75,25 gam muối Giá trị b 39 Biên soạn: ThS Lâm Đức Phong A 0,30 B 0,42 Đề cương ôn thi 12 C 0,48 D 0,54 48 Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng 2:1:1 Cho lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu 0,25 mol muối glyxin, 0,2 mol muối alanin 0,1 mol muối valin Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu tổng khối lượng CO2 H2O 39,14 gam Giá trị m A 20,17 B 22,64 C 25,08 D 16,78 49 Chia m gam hỗn hợp T gồm peptit mạch hở thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu N2, CO2 7,02 gam H2O Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin Cho X vào 200 ml dung dịch NaOH 0,5M KOH 0,6M, thu dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 19,88 B 24,92 C 24,20 D 21,32 50 Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T1, T2 (T1 T2 liên kết peptit, tạo thành từ X, Y hai amino axit có dạng H2N-CnH2n-COOH; Mx
- Xem thêm -

Xem thêm: HOA HUU CO 12DH (07 17), HOA HUU CO 12DH (07 17),

Hình ảnh liên quan

65. Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z ,T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: - HOA HUU CO 12DH (07 17)

65..

Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z ,T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Xem tại trang 46 của tài liệu.
67. Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z ,T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: - HOA HUU CO 12DH (07 17)

67..

Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z ,T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Xem tại trang 47 của tài liệu.
68. Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z ,T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: - HOA HUU CO 12DH (07 17)

68..

Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z ,T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Xem tại trang 47 của tài liệu.