0

Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp sài gòn (tt)

14 146 0
  • Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp sài gòn (tt)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 12:13

TÓM TẮT ĐỀ TÀI PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Sơn La hai chi nhánh công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, chuyên cung cấp vật liệu nổ công nghiệp hoạt động vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp hoạt động đơn vị Đến nay, sau năm thành lập Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La đáp ứng kịp thời vật liệu nổ công nghiệp cho xây dựng nhiều công trình Chi nhánh trọng làm tốt công tác lưu kho vận chuyển VLNCN quy trình quy phạm nhà nước quy định Tuy nhiên, hàng hóa mà chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Sơn La phải vận chuyển loại hình hàng hóa đặc biệt, trình vận chuyển sơ xuất, vi phạm nhỏ dẫn đến cháy, nổ gây hậu nghiêm trọng đặc biệt thiệt hại người, tài sản, gây ổn định an ninh trị kinh tế Xuất phát từ thực tiễn chọn nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện quản trị vận chuyển hàng hoá vật liệu nổ công nghiệp Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La” cho luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lí luận vận chuyển hàng hoá (logistics) quản trị vận chuyển hàng hoá - Tìm hiểu phân tích hoạt động vận chuyển hàng hóa vật liệu nổ công nghiệp Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Sơn La - Đề xuất giải pháp nhiều khía cạnh nhằm hoàn thiện công tác quản trị vận chuyển CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN 1.1 Tổng quan kết nghiên cứu nhiều đề tài nghiên cứu trước quản trị nguyên vật liệu giải pháp nhiên tính tới thời điểm chưa đề tài nghiên cứu hoạt động quản trị vận chuyển hàng hoá vật liệu nổ công nghiệp chưa công trình nghiên cứu, luận văn, luận án viết về: Hoàn thiện quản trị vận chuyển hàng hoá vật liệu nổ Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La Vì vậy, đề tài luận văn học viên không trùng lặp với công trình nghiên cứu công bố thời gian gần 1.2 Xác định nội dung nghiên cứu luận văn Nội dung luận văn tập trung chủ yếu vào nội dung chủ yếu: - Vận dụng lý luận quản trị vận chuyển, logistics vào đánh giá thực trạng quản trị khâu vận chuyển nguyên vật liệu nổ công nghiệp Chi nhánh thành tựu, hạn chế gì? - Từ số liệu, tình hình thực tế đưa phương án khắc phục hạn chế nhằm mục đích cuối phát triển hiệu trình vận chuyển nguyên vật liệu nổ công nghiệp Chi nhánh CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ QUẢN TRỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Khái niệm vận chuyển hàng hóa Vận chuyển hàng hoá, (Tiếng Anh: freight) hay giao nhận hàng hóa (Tiếng Anh: freight forwarding) động từ di chuyển hàng hóa từ nơi gởi hàng đến nơi nhận hàng 2.1.2 Khái niệm quản trị vận chuyển hàng hóa Quản trị vận chuyển phần quản trị logistics bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển hiệu hàng hóa, dịch vụ thông tin liên quan từ nơi cung ứng đầu vào đến nơi sản xuất cuối nơi tiêu thụ sản phẩm để đáp ứng yêu cầu khách hàng 2.2 Một số vấn đề vận chuyển hàng hóa 2.2.1 Vai trò, chức đặc điểm loại hình vận chuyển hàng hoá 2.2.1.1 Vai trò, chức vận chuyển hàng hóa - Vai trò di chuyển - Vai trò dự trữ hàng hóa 2.2.1.2 Đặc điểm vận chuyển hàng hóa Dịch vụ vận chuyển hàng hóa mang đặc điểm sản phẩm dịch vụ như: tính vô hình, tính đồng (đối với khách hàng khác nhau), tính không lưu giữ (dễ hỏng) tính không tách rời (giữa sản xuất tiêu dùng) 2.2.2 Các loại hình vận chuyển hàng hóa - Theo đặc trưng đường phương tiện vận tải - Theo đặc trưng sở hữu mức độ điều tiết Nhà nước - Theo số lượng phương tiện mức độ tập trung vận chuyển 2.2.3 Các thành phần tham gia vào hoạt động vận chuyển hàng hóa 2.3 Nội dung quản trị vận chuyển hàng hóa doanh nghiệp 2.3.1 Khái quát xây dựng kế hoạch nội dung kế hoạch vận chuyển hàng hoá doanh nghiệp Để giảm chi phí, doanh nghiệp lựa chọn nhiều cách, phương án làm giảm chi phí công tác vận chuyển Tuy nhiên, để làm điều này, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch vận chuyển hàng hóa hợp lí, đảm bảo chất lượng 2.3.2 Quyết định mục tiêu vận chuyển Đối với doanh nghiệp thương mại, mục tiêu vận chuyển hàng hoá Đó mục tiêu chi phí, mục tiêu tốc độ, mục tiêu ổn định 2.3.3 Quyết định hình thức vận chuyển hình thức vận chuyển mà doanh nghiệp thường sử dụng là: vận chuyển thẳng vận chuyển qua kho (kênh logistics trực tiếp kênh gián tiếp) 2.3.4 Quyết định phương thức vận chuyển Doanh nghiệp thương mại phải lựa chọn phương thức vận chuyển đơn thức, đa thức hay đứt đoạn 2.3.5 Quyết định phương tiện vận tải hợp lý Quyết định phương tiện vận tải nhằm tạo cấu phương tiện đảm bảo cung cấp dịch vụ cho khách hàng tốt chi phí thấp 2.3.6 Quyết định đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển 2.3.7 Quyết định lựa chọn lộ trình vận chuyển Trong thực tế nhiều dạng lộ trình khác xem xét vài dạng lộ trình như: dạng lộ trình mà điểm xuất phát điểm đích khác nhau, dạng lộ trình nhiều điểm xuất phát nhiều điểm đích, dạng lộ trình mà điểm xuất phát điểm đích trùng 2.3.8 Quyết định phối hợp vận chuyển Phối hợp giao lô hàng nhỏ lô hàng lớn cách chủ yếu để đạt chi phí vận chuyển /1đơn vị khối lượng thấp 2.3.9 Quy trình nghiệp vụ vận chuyển hàng hoá - Chuẩn bị gửi hàng - Gửi hàng - Bảo vệ bốc dỡ hàng hoá đường vận chuyển - Giao hàng - Các điều kiện bảo đảm vận chuyển hàng hoá - Đánh giá kết thực kế hoạch vận chuyển hàng hoá 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị vận chuyển hàng hóa - Chi phí vận chuyển - Các sách giá cước đơn vị vận tải - Ảnh hưởng thị trường vận tải hàng hóa 2.5 Các qui định vận chuyển, áp tải mặt hàng vật liệu nổ công nghiệp theo QCVN 02:2008/BCT Thông tư số 35/2010/TT-BCA CHƯƠNG : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP CỦA CHI NHÁNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ SƠN LA 3.1.Giới thiệu khái quát Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La Dưới số tiêu tổng hợp tình hình Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Sơn La giai đoạn 2008 – 2013 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La giai đoạn 2008 – 2012 Đơn vị tính: 1.000.000,đ STT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ Chi phí bán hàng, lãi vay, quản lý kinh doanh Thuế khoản phải nộp Nhà nước Lợi nhuận sau thuế Năm Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 2012 56.700 72.990 55.376 77.684 63.013 10.775 14.135 10.375 15.456 13.293 6.542 8.863 6.278 10.325 8.220 526 633 1.000 1.044 1.129 3.707 4.639 3.097 4.087 3.944 Nguồn: Ban Thống kế kế toán- tài Trong năm qua Chi nhánh sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao, góp phần vào việc đóng góp lợi nhuận Công ty, nộp ngân sách nhà nước tăng thu nhập cho cán công nhân viên đơn vị 3.2 Thực trạng quản trị hoạt động vận chuyển hàng hoá Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La 3.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Chi nhánh Tính tới thời điểm chi nhánh 44 nhân viên phân chia thành phòng ban phận trực thuộc 3.2.2 Thực trạng phương tiện vận tải Hiện Chi nhánh tổng xe đưa vào trình hoạt động kinh doanh, nhìn chung xe chất lượng tốt Trong đợt kinh doanh cao điểm chi nhánh thực thuê thêm cẩu container để đảm bảo giao hàng hạn 3.2.3 Tình hình xử lý đơn hàng Qui trình xử lý đơn hàng chi nhánh thực theo trình tự: Hình 3.3 Qui trình xử lí đơn hàng chi nhánh Tiếp nhận đơn Xử lý thông Phân loại đơn Quản trị vận hàng tin hàng chuyển Đánh giá trình thực 3.2.4 Quy trình vận chuyển hàng hoá Chi nhánh 3.3 Thực trạng chất lượng công tác vận chuyển hàng hóa vật liệu nổ công nghiệp chi nhánh Các tiêu sử dụng để đánh giá chất lượng vận chuyển hàng hóa chi nhánh gồm có: chi phí vận chuyển, sách giá cước, khả đáp ứng yêu cầu vận chuyển, mức độ thực đơn hàng, nhận xét khách hàng công tác vận chuyển chi nhánh 3.3.1 Về chi phí vận chuyển Những nhân tố ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển hàng hóa Chi nhánh xếp theo mức độ quan trọng giảm dần bao gồm: khoảng cách vận chuyển, khối lượng hàng hóa vận chuyển, điều kiện bảo quản,hình dạng hàng hóa, trách nhiệm pháp lý, nhân tố thị trường độ chặt sản phẩm 3.3.2 Về sách giá cước Đơn giá cước vận tải (P) tính: P = (Định mức xăng dầu * Cung đoạn đường * Giá xăng dầu thời điểm ký kết hợp đồng vận chuyển) + Chí phí tiền lương bình quân người * + (Tiền ăn ca, bồi dưỡng độc hại, công tác phí lao động)*2 + khấu hao xe  Định mức xăng xe thực hóa theo bảng đây: Bảng 3.6 Định mức xăng xe STT Trọng tải xe Định mức xăng dầu 0.21 2,7 0.16 1,6 0.14 0.5 0.14 Nguồn: Ban kế hoạch sản xuất 3.3.3 Về khả đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hoá Chi khắc phục khó khăn làm tốt công tác vận chuyển đáp ứng yêu cầu vận chuyển cho khách hàng, phục vụ kịp thời cho công trình thủy điện trên, đảm bảo an toàn cho người phương tiện 3.3.4 Về tình hình thực đơn hàng Trong năm 2012, Chi nhánh hoàn thành xong 99 hợp đồng vận chuyển với tổng giá trị vận chuyển lên tới 50.000 tỉ VNĐ TT Tên khách hàng XN Sông Đà 10.6 Khối Thời Giá trị lượng gian Nơi vận vận giao chuyển chuyển hàng (tấn) (ngày) 21 15 Sơn La Sơn La Sông Mã 449.000 20 17 Sơn La Yên Bái 1.045.000 13 10 Sơn La Mường La 620.000 5,2 Sơn La Lai Châu 454.000 Sơn La Điện Biên 301.000 Sơn La Điện Biên 271.000 4,8 Sơn La Bắc Yên 267.000 Nơi nhận hàng vận chuyển (triệu VNĐ) Mường La 1.220.000 Cty CP Tư vấn XD& phát triển Điện Cty TNHH XD Trường Thành Sơn La Cty CP XD&TM Lam Sơn Cty CP Sông Đà 10.9 Cty TNHH ĐTTM&DV Hoàng Anh Cty TNHH Trường Thọ Điện Biên DNTN XD Kim Thành Nguồn : Ban Kế hoạch sản xuất 3.3.5 Nhận xét khách hàng Sau tiến hành điều tra tác giả thu kết Khách hàng đánh giá dịch vụ vận chuyển đơn vị sau: (sắp xếp theo thứ tự độ hải lòng giảm dần):Thủ tục xuất – nhập kho; Giá thành;Sự linh hoạt ; Thời gian vận chuyển; Độ an toàn vận chuyển 3.3 Đánh giá công tác quản trị vận chuyển chi nhánh hóa chất mỏ Sơn La 3.3.1 Những kết đạt Chi nhánh quản trị vận chuyển hàng hoá - Về lực cạnh tranh Chi nhánh biết cách tận dụng lợi kinh doanh ngành kinh doanh khác đặc biệt, đối thủ cạnh tranh - Về tình hình thực đơn hàng Cho đến nay, công ty kí kết hợp đồng cung ứng vận chuyển thành công vật liệu nổ cho nhiều công ty tỉnh khác Hòa Bình, Yên Bái…, năm vừa qua, công ty vận chuyển an toàn 7000 thuốc nổ phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng loạt công trình công trình thủy điện trọng điểm nước ta - Về trì quan hệ hợp tác với khách hàng nhà cung cấp Chi nhánh chủ yếu kí kết đơn hàng với khách hàng mới, việc vận chuyện đạt thành công không gặp phải rủi ro đáng kể trình vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa nguyên vật liệu nổ công nghiệp Bên cạnh đó, chi nhánh trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng truyền thống - Về tình hình thực công tác vận chuyển thuốc nổ theo qui định nhà nước vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Chi nhánh thực tốt qui định nhà nước việc vận tải thuốc hàng hóa vật liệu nổ công nghiệp - Nguyên nhân kết Sự lãnh đạo sáng suốt định hợp lí ban lãnh đạo; Tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán công nhân viên, gắn kết cao phận, tuân thủ nguyên tắc toàn quy trình vận chuyển hàng hóa, thực nghiêm túc qui định an toàn vận chuyển, giao hàng hẹn 3.3.2 Những hạn chế quản trị vận chuyển hàng hóa nguyên nhân  Những tồn - Về nguồn nhân lực: Số lượng cán công nhân viên so với khối lượng công việc chi nhánh chênh lệch lớn, dẫn tới người thường phải kiêm nhiệm công việc Tính chuyên môn hóa phận không cao, chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh chưa thực đáp ứng yêu cầu công việc - Về sở vật chất Số lượng xe tải vận chuyển so với khối lượng hàng hóa mà chi nhánh phải vận chuyển năm.Tại chi nhánh, chưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trình quản lý.Cơ cấu khách hàng chi nhánh chưa thực đa dạng - Về qui trình vận chuyển hàng hóa chi nhánh Chi nhánh chưa phối kết hợp phương thức vận chuyển với nhau, chưa biết cách phối hợp vận chuyển dự trữ - Về qui trình xử lý đơn hàng Ban Kế hoạch sản xuất Ban kiểm tra an toàn- Tổ kho bảo vệ hai ban chịu trách nhiệm nhân viên vận chuyển nhân viên áp tải hoạt động hai ban riêng rẽ, ban thực công việc ban trao đổi công việc với - Qui trình chất, dỡ hàng hóa Việc xếp hàng hóa lên xe mà tính toán khối lượng lô hàng trọng tải, dung tích xe khiến cho xảy tình trạng lẽ xe chở hết chi nhánh lại cần đến hai xe để vận chuyển hàng hóa vật liệu nổ đến nơi theo yêu cầu khách hàng - Về đơn giá vận tải  Nguyên nhân tồn tại: - Nguyên nhân chủ quan: sở vật chất chi nhánh chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển hoạt động vận chuyển hàng hóa Số lượng phương tiện vận tải ít, tính đại mức độ chuyên dụng phương tiện đạt mức trung bình Bên cạnh đó, chi nhánh trọng đến vấn đề đa dạng hóa loại hình phương thức vận chuyển - Nguyên nhân khách quan: sở hạ tầng giao thông nước ta chưa thực tốt, hệ thống đường chật hẹp thường xuyên phải chắp vá, tuyến đường quốc lộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trình vận tải hàng hóa doanh nghiệp CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ SƠN LA 4.1 Triển vọng phát triển phương hướng quản trị vận chuyển hàng hoá Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La 4.2 Các biện pháp hoàn thiện quản trị vận chuyển hàng hoá Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Sơn La 4.2.1 Các biện pháp nguồn nhân lực - Đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với tình hình - Tuyển người, việc, thời điểm - Chế độ lương thưởng hợp lí 4.2.2 Các biện pháp sở vật chất 4.2.2.1 Hoàn thiện phương tiện vận chuyển Chi nhánh nên đầu tư mua thêm xe tải, loại – tấn, container loại 20’DC 40’DC phục vụ cho kế hoạch dài hạn đáp ứng yêu cầu vận chuyển với khối lượng lớn 4.2.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin quản trị vận chuyển 4.2.2.3 Các biện pháp hoàn thiện sở vật chất khác Trước mắt chi nhánh cần trang bị đại cho công tác bốc xếp, để thay cho thủ công số khâu, trì chế độ sửa chữa bảo dưỡng xe vận tải 4.2.3 Các biện pháp hoàn thiện qui trình vận chuyển Theo thực tế, Chi nhánh cần xây dựng hoàn thiện qui trình vận chuyển hàng hóa mình, phối hợp cao hoạt động vận chuyển 4.2.4 Các biện pháp hoàn thiện trình xử lý- thực đơn đặt hàng Thứ nhất, Ban kế hoạch sản xuất xử lý xong đơn hàng, nên xin ý kiến đạo giám đốc, đồng thời gửi kế hoạch cho ban lại để họ dự tính chi phí, chủ động việc xếp bố trí phương tiện nhân lực Thứ hai, hình thành mối quan hệ phối hợp hoạt động ban Kế hoạch sản xuất Ban kiểm tra an toàn- Tổ kho bảo vệ 4.2.5 Hoàn thiện qui trình chất, dỡ hàng hóa vật liệu nổ công nghiệp 4.2.6 Hoàn thiện công thức tính đơn giá vận tải 4.2.7 Một số kiến nghị với quan Nhà nước - Hoàn thiện hệ thống luật - Xây dựng sở hạ tầng đại cho ngành vận chuyển hàng hóa - Nhà nước cần quản lý chặt chẽ tình hình vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, đưa qui định nghiêm ngặt việc vận chuyển loại hàng hóa nguy hiểm KẾT LUẬN Chi nhánh thực nghiêm túc qui trình vận chuyển làm theo qui định nhà nước để đảm bảo an toàn cho người lao động hàng hóa tài sản đơn vị Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan khách quan xuất phát từ thân chi nhánh từ môi trường bên mà hoạt động vận chuyển chi nhánh gặp số khó khăn hạn chế định Chi nhánh cần biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện , phát huy ưu điểm hạn chế điểm bất hợpcông tác vận chuyển hàng hóa vật liệu nổ công nghiệp ... đến nay, công ty kí kết hợp đồng cung ứng vận chuyển thành công vật liệu nổ cho nhiều công ty tỉnh khác Hòa Bình, Yên Bái…, năm vừa qua, công ty vận chuyển an toàn 7000 thuốc nổ phục vụ cho hoạt... (triệu VNĐ) Mường La 1.220.000 Cty CP Tư vấn XD& phát triển Điện Cty TNHH XD Trường Thành Sơn La Cty CP XD&TM Lam Sơn Cty CP Sông Đà 10.9 Cty TNHH ĐTTM&DV Hoàng Anh Cty TNHH Trường Thọ Điện Biên... Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La Dưới số tiêu tổng hợp tình hình Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Sơn La giai đoạn 2008 – 2013 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp sài gòn (tt) , Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp sài gòn (tt) ,

Hình ảnh liên quan

Dưới đây là một số chỉ tiêu tổng hợp tình hình của Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Sơn La giai đoạn 2008 – 2013  - Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp sài gòn (tt)

i.

đây là một số chỉ tiêu tổng hợp tình hình của Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Sơn La giai đoạn 2008 – 2013 Xem tại trang 6 của tài liệu.
3.2.3 Tình hình xử lý đơn hàng - Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp sài gòn (tt)

3.2.3.

Tình hình xử lý đơn hàng Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan