0

Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất

5 170 0
  • Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 21:02

Biểu số 06b/DHCD-BCT Ngày nhận báo cáo: ngày 17/12 Đơn vị báo cáo: ……… …………… Đơn vị nhận báo cáo: 1. Vụ Kế hoạch 2. Vụ Tổ chức cán bộ BÁO CÁO SỐ SINH VIÊN, HỌC SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Năm Trong đó TT Chỉ tiêu Mã sổ Tổng số sinh viên Chính quy Cử tuyển Vừa làm vừa học Văn bằng 2 Liên thông Liên kểt đào tạo Đào tạo từ xa Đào tạo quốc tế Sinh viên nước ngoài A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Đại học - Nữ - Dân tộc ít người Phân theo ngành đào tạo và năm đào tạo 1 Ngành . - Năm thứ 1 - Năm thứ 2 …… 2 Ngành . - Năm thứ 1 - Năm thứ 2 …… II Cao đẳng - Nữ - Dân tộc ít người Phân theo ngành đào tạo và năm đào tạo 1 Ngành . - Năm thứ 1 - Năm thứ 2 …… 2 Ngành… - Năm thứ 1 - Năm thứ 2 …… III Trung cấp chuyên nghiệp - Nữ - Dân tộc ít người Phân theo ngành đào tạo và năm đào tạo 1 Ngành . - Năm thứ 1 - Năm thứ 2 …… 2 Ngành… - Năm thứ 1 - Năm thứ 2 Ghi chú: Ngành đào tạo ghi theo Danh mục Giáo dục, đào tạo Việt Nam ban hành theo Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ - cấp 2 ……, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Ký, họ và tên) Người kiểm tra biểu (Ký, họ và tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ và tên, đóng dấu) Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Thời gian qua, nhiều bạn đọc có hỏi: “Hệ số lương người lao động có Đại học, Cao đẳng, Trung cấp bao nhiêu? Được quy định văn nào?” Về vấn đề này, VnDoc.com xin giải đáp sau: - Trước đây, hệ số lương Công ty nhà nước thực theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ - Từ ngày 01/7/2013, tất doanh nghiệp (bao gồm nhà nước nhà nước) áp dụng thống quy định thang lương, bảng lương Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Chính phủ Như vậy, không tính Hệ số lương quy định cũ Nghị định 205 Mặt khác, việc xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp chuyển xếp lương người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu thực theo hướng dẫn Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Hệ số lương Trung cấp, cao đẳng, đại học: Hệ số lương theo Trình độ học vấn Hệ số khởi điểm Hệ số lương Đại học 2,34 Hệ số lương Cao đẳng 1,80 Hệ số lương Trung cấp 1,55 Hệ số lương Dưới trung cấp 1,00 Đối tượng áp dụng Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc quan Đảng, Nhà nước, tổ chức trị – xã hội Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – Công chức máy lãnh đạo, quản lý viên chức hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật – Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương Nhà nước quy định cấp có thẩm quyền định đến làm việc hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án quan, tổ chức quốc tế đặt Việt Nam – Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố quy định Nghị định 92/2009/NĐ-CP người hoạt động không chuyên trách cấp xã Nghị định 29/2013/NĐ-CP – Giáo viên mầm non hưởng lương theo quy định Quyết định 60/2011/QĐ-TTg Cách tính lương theo Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực mức lương sở Được tính mức lương, phụ cấp, mức tiền hệ số chênh lệch bảo lưu sau Mức lương: = [1.300.000 đồng/tháng] x [Hệ số lương hưởng] Đối với khoản phụ cấp + Mức phụ cấp tính theo mức lương sở = [1.300.000 đồng/tháng] x [Hệ số phụ cấp hưởng] + Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) = [Mức lương + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] X [Tỷ lệ % phụ cấp hưởng theo quy định] Điều Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương Căn vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng định thang lương, bảng lương lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ Bội số thang lương hệ số chênh lệch mức lương công việc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao so với mức lương công việc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc chức danh đòi hỏi Khoảng cách chênh lệch hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài 5% Mức lương thấp (khởi điểm) công việc chức danh thang lương, bảng lương công ty xác định sở mức độ phức tạp công việc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực công việc chức danh, đó: a) Mức lương thấp công việc chức danh giản đơn điều kiện lao động bình thường không thấp mức lương tối thiểu vùng Chính phủ quy định; b) Mức lương thấp công việc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể lao động doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao 7% so với mức lương tối thiểu vùng Chính phủ quy định; c) Mức lương công việc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao 5%; công việc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao 7% so với mức lương công việc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc điều kiện lao động bình thường Khi xây dựng áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật lý thành lập, gia nhập hoạt động công đoàn người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương Thang lương, bảng lương phải định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế đổi công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt tiền lương thị trường lao động bảo đảm quy định pháp luật lao động Khi xây dựng sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể người lao động doanh nghiệp công bố công khai nơi làm việc người lao động trước thực hiện, đồng thời gửi quan quản lý nhà nước lao động cấp huyện nơi đặt sở sản xuất doanh nghiệp Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu xây dựng sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước thực hiện; công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA:………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:……./BC- K.(Khoa soạn thảo) Mỹ Tho, ngày…….tháng………năm 20… BÁO CÁO Xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ đại học- cao đẳng- trung cấp chuyên nghiệp I- ĐỐI VỚI CÁC LỚP TCCN (theo niên chế - QC 40) + HỌC PHẦN: …………………………………………………………… .…… STT MÃ SỐ HỌC SINH HỌ TÊN HỌC SINH LỚP- KHÓA LÝ DO KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI 1 2 … II- ĐỐI VỚI CÁC LỚP ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG (theo HTTC-QC 43)  Chỉ thống kê các lớp học phần có sinh viên không đủ điều kiện dự thi.  Không phải thống kê số lượng sinh viên theo lớp niên chế. + HỌC PHẦN: (Thống kê ra các học phần có sinh viên không đủ điều kiện dự thi theo mẫu) STT MÃ SỐ SINH VIÊN HỌ TÊN SINH VIÊN LỚP HỌC PHẦN LÝ DO KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI 1 2 … Nơi nhận: TRƯỞNG KHOA - P.ĐT; (Ký, họ tên) - Lưu: VP Khoa. 61 XĐKDT - P.ĐT Thủ tục Thẩm định cho phép đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (ĐH, CĐ, TCCN) hệ vừa làm, vừa học: 15.1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ theo quy định của pháp luật. - Bước 2: Nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa). Công chức tiếp nhận hồ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Hồ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ và hẹn ngày trả kết quả. + Hồ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. - Bước 3: Thẩm định tại cơ sở. Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp xử lý hồ sơ, tiến hành các bước kiểm tra, thẩm định tại cơ sở theo quy định. + Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì yêu cầu cơ sở phải khắc phục những thiếu sót được nhắc nhở và thẩm định lại vào năm tiếp theo. + Trường hợp thẩm định “Đạt” thì tiến hành các thủ tục, trình lãnh đạo UBND tỉnh cấp phép. - Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT. + Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất phiếu nhận hồ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của cơ quan. + Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận ký vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 15.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thời gian tiếp nhận hồ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu ( trừ ngày Lễ,Tết) + Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút, + Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. 15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Tờ trình xin cho giấy phép đào tạo, hoặc liên kết đào tạo của đơn vị 2. Bản thuyết minh nhu cầu cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. 3. Biên bản làm việc thống nhất giữa hai đơn vị, nếu liên kết đào tạo. 4. Chỉ tiêu đào tạo đã Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hiện hành. b/ Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 15.4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày ( kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ - Không tính thời gian trả kết quả). 15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Giáo dục Thường xuyên- Chuyên nghiệp - Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo d/ Cơ quan phối hợp: Không. 15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép, công văn đồng ý của UBND Tỉnh (nếu liên kết đào tạo ). 15.8. Lệ phí: Không 15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Cá nhân tự làm tờ trình, đề án (theo hướng dẫn hồ sơ) 15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Quyết định số: 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 V/v ban hành quy định liên kết đào tạo hệ vừa làm, vừa học TCCN, CĐ và ĐH. - Quyết định số:13/2006/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2006 ban hành quy định quy chế đào tạo hệ vừa làm, vừa học. Ngày ban hành 28/7/2008. Ngày có hiệu lực: Từ năm học 2007 – 2008. (Kèm theo Thông tư liên tịch số 03 /2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 19 tháng 1 năm 2012 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP (Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các trường, khoa dự bị đại học, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề) Kính gửi: Phòng lao động - thương binh và xã hội (cấp huyện) Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: Ngành học: Mã số học sinh/sinh viên: Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: Nơi cư trú của gia đình: Thuộc đối tượng được hưởng chi phí hỗ trợ học tập theo QĐ số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010- 2015. Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành. …, ngày tháng năm Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) Xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề Cơ sở giáo dục/dạy nghề: Xác nhận anh/chị: Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ Học kỳ: Năm học lớp khoa khóa học thời gian khóa học (năm) hệ đào tạo Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ mà cơ sở giáo dục/dạy nghề đang quản lý. Kỷ luật: (ghi rõ mức độ kỷ luật, nếu có). Đang hưởng chính sách cùng tính chất tại trường (nếu có), số tiền: đồng/tháng và được hưởng… tháng/năm. Đơn vị chúng tôi sẽ ngừng cấp chính sách cho học sinh/sinh viên trên tại trường từ tháng…năm…(1); đề nghị phòng lao động - thương binh và xã hội xem xét, giải quyết tiền hỗ trợ học tập cho anh/chị nói trên theo quy định và chế độ hiện hành. , ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) (1) Chỉ áp dụng trong trường hợp chính sách đang hưởng tại nơi học thấp hơn chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Thông tư này; trường hợp chính sách đang hưởng cao hơn thì tiếp tục hưởng tại nơi đang theo học, không gửi đơn đề nghị nữa. Giải Pháp Thư Viện Số DLib Cho Các Trường ĐH – CĐ – TC Việt Nam Tel: (08) 3930 9966 –091 7728277 Email: sales@vdoc.com.vn Website: tailieu.vn –dlib.vn Nguồn từ: http://www.dlib.vn NỘI DUNG 1. TaiLieu.VN – CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA (VDOC) 3. HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB 2. THƯ VIỆN SỐ DLIB 4. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI TVS DLIB GIỚI THIỆU – ý tưởng TaiLieu.VN Share to Success Chia sẻ kiến thức Chia sẻ Slide Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ Âm nhạc Chia sẻ Hình ảnh Chia sẻ Video Clip GiỚI THIỆU – Sản phẩm & Dịch vụ VDOC KhaiGiang.VN Cổng thông tin khóa học Hơn 5000 Khóa học + 1000 Trung tâm DLib.VN Thư viện số với công nghệ Cloud Hơn 100 Thư viện ĐH - CĐ - TVT TaiLieu.VN Thư viện cộng đồng Hơn 1.200.000 Tài Liệu + 5.5 triệu Thành Viên SmartPro.VN Đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo Cổng thông tin giáo dục số 1 Việt Nam - Giải pháp TVS hàng đầu GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ – Hiện đại thư viện truyền thống Nội Dung Thư Viện Truyền Thống Thư Viện Số Đoi tượ ng dữ liệu Tài liệuin Tài liệu số Nhóm độ c giả Cố́ địnhtrongnhà trườ ng Ngườ i dùngInternet Thủ thư Thu thập Phổ bien Gử i giao Định hướ ng Chuyên gia thông tin Tư van dịch vụ Cách thứ c phục vụ Bị động Chủ động Không gian phục vụ Tòa nhà thư viện Trênmạng Internet Thờ i gian phục vụ Giờ làm việc thư viện Bat cứ thờ igian nào Số lượ ngphục vụ Hạn chế mặt bang, số lượng Không hạn chế Tı̀m kiem Hạn che Nhanh chóng Hệ thong kien thứ c Đơn lẻ Tong hợ p Giải pháp miễn phí Tài nguyên phong phú GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ DLIB – “Chia sẻ để thành công” GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ DLIB – Đặc điểm TÍNH CHIA SẺ SHARE ABILITY 1  Chia sẻ dễ dàngnhanhchóng  Nguồn tàiliệu phongphú  Phát triển không giới hạn  Tất cả cácloại file 2  Dễ dàngtìmkiếm  Dễ dàngquản lý  Tham khảo Mọi lúc-Mọi nơi  Cập nhật liên tục NGƯỜI DÙNG USER ABILITY 3 Côngnghệ Cloud Computing Áp dụng côngnghệ Web2.0  Kỹ thuật tiêntiến  Tínhsẵn sàngcao  Khả năng mở rộng tốt  Độ an toàncao KỸ THUẬT TECHNICAL  Điện toán đám mây: phần mềm, dịch vụ, csdl nằm trên máychủ internet và được đầu tư tập trung và vận hành bởi nhà cung cấp dịch vụ  Đầu tư rất ítvề hạ tầng và con người  Điện toán truyền thống: phần mềm, dịch vụ, csdl nằm riêngrẽ trên các thiết bị phần cứng của khách hàng và đòi hỏi cóquản trị riêng.  Đầu tư rất nhiều về hạ tầng và con người Để tránh sự cần thiết phải mua máy chủ và thuê một đội ngũ vận hành và bảo trì tay nghề cao hãy chọn Cloud Computing một giải pháp rất hiệu quả chi phí và chất lượng dịch vụ. GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ DLIB – Công nghệ Điện toán đám mây – Định nghĩa Server, Storage, Backup, Network, Datacenter. Giao diện sử dụng, người dùng đầu cuối. Các Module ứng dụng, CSDL, Bộ máy tìm kiếm, Hệ điều hành, Hệ thống phân quyền, Hệ thống giám sát, Thống kê báo cáo, … GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ DLIB – Công nghệ Điện toán đám mây – Kiến trúc Chi phí thấp Không đội ngũ bảo trì tay nghề cao Chia sẻ tài nguyên lớn Sử dụng mọi lúc mọi nơi Phát triển nhanh Dễ mở rộng Lưu trữ an toàn và bảo mật Ổn định 24/7 Lợi ích Cloud Computing GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ DLIB – Công nghệ Điện toán đám mây – Lợi ích [...]... website Trường Chức năng tìm kiếm SV-GV Upload tài nguyên số Thư viện kiểm duyệt SV khai thác kho tài nguyên số Trường Tích hợp thành viên theo MSSV Trường Lọc tài liệu theo nhiều thuộc tính Giải đáp thắc mắc trực tuyến SV khai thác kho tài nguyên Trường liên kết Download miễn phí kho tài liệu cộng đồng TaiLieu.VN (hơn 1.200.000 tài liệu) Tạo các Bộ sưu tập tài nguyên HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB –... Không Nâng cấp OS và ứng dụng trên máy chủ Có Không Chỉ nhân sự của thư viện Phối hợp nhân sự Nhân sự phát triển và quản lý tài nguyên số của VDOC Nâng cấp phần mềm thư viện ~ 15% trên giá phần mềm Miễn phí Chi phí cho Sao lưu/Backup Có Không Chi phí gia cố Website (chống tấn công) Có Không Chi phí gia cố database (chống bị lấy trộm Có Không Có Không dữ liệu) Chi phí mua sắm .. .Hệ số lương Đại học 2,34 Hệ số lương Cao đẳng 1,80 Hệ số lương Trung cấp 1,55 Hệ số lương Dưới trung cấp 1,00 Đối tượng áp dụng Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà... Cách tính lương theo Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực mức lương sở Được tính mức lương, phụ cấp, mức tiền hệ số chênh lệch bảo lưu sau Mức lương: = [1.300.000 đồng/tháng] x [Hệ số lương hưởng]... khoản phụ cấp + Mức phụ cấp tính theo mức lương sở = [1.300.000 đồng/tháng] x [Hệ số phụ cấp hưởng] + Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo phụ cấp thâm niên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất, Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất,

Hình ảnh liên quan

Mặt khác, việc xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của B - Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất

t.

khác, việc xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của B Xem tại trang 1 của tài liệu.
– Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam. - Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất

n.

bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan