0

DU TRU KINH PHI HKII

1 789 2
  • DU TRU KINH PHI  HKII

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 20:08

TRƯỜNG THCS SÀO BÁY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:04/TTr-TKHTN Sào Báy, ngày 05 tháng 11 năm 2016 DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2016-2017 CỦA TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Kính gửi: - Hiệu trưởng trường THCS Sào Báy - Kế toán trường THCS Sào Báy - Căn vào công văn số 428/ PGD & ĐT – THCS huyện Kim Bôi ngày tháng năm 2016 việc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 bậc THCS, công văn số 448/KH – PGD & ĐT – THCS việc ban hành kế hoạch công tác chuyên môn bậc THCS năm học 2016 – 2017 PGD & ĐT huyện Kim Bôi, ngày 12 tháng năm 2016, - Căn vào kế hoạch hiệu trưởng trường THCS Sào Báy - Căn dự trù kinh phí tổ chức chuyên đề học kì II, năm học 2016-2017 tổ khoa học tự nhiên trường THCS Sào Báy - Nay Tổ khoa học tự nhiên trường THCS Sào Báy lập dự trù kinh phí tổ chức tổ chức chuyên đề học kì II, năm học 2016-2017 sau: STT Nội dung chi In, phô tô tài liệu Nước khoáng Lavie 5000ml SFC-FLV004 Chè Bảng biểu, bút viết bảng Tổng Đơn vị Bộ Số Đơn Thành lượng giá tiền 12 10000 120 000 Hộp gam 700 Ghi 95 000 150 105000 180000 500 000 Trên tổng dự trù kinh phí tổ chức chuyên đề học kì II, năm học 2016-2017 tổ khoa học tự nhiên trường THCS Sào Báy Kính trình BGH nhà trường xét duyệt để chuyên đề học kì II, năm học 2016-2017 tổ khoa học tự nhiên tổ chức thành công tốt đẹp PHÊ DUYỆT CỦA BGH T/M TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Tổ trưởng Bùi Xuân Cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: DU TRU KINH PHI HKII , DU TRU KINH PHI HKII ,

Hình ảnh liên quan

4 Bảng biểu, bút viết bảng 180000 - DU TRU KINH PHI  HKII

4.

Bảng biểu, bút viết bảng 180000 Xem tại trang 1 của tài liệu.