0

DU TRU KINH PHI mua sam

1 2,062 33
  • DU TRU KINH PHI  mua sam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 20:19

TRƯỜNG THCS SÀO BÁY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:06/TTr-TKHTN Sào Báy, ngày 15 tháng 10 năm 2016 DỰ TRÙ KINH PHÍ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ, CỦA TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2016-2017 Kính gửi: - Hiệu trưởng trường THCS Sào Báy - Kế toán trường THCS Sào Báy Căn vào nhiệm vụ năm học 2016-2017 trường THCS Sào Báy Căn vào tình hình thực tế nhu cầu cần thiết tổ khoa học Tự nhiên, để phục vụ tốt cho hoạt động chuyên môn, Tổ Tự nhiên lập dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn tổ năm học 2016-2017 Cụ thể sau: STT Nội dung chi Đồng hồ Giá treo Tổng Đơn vị Số Thành Đơn giá lượng tiền 01 120.000 120.000đ 02 65000 130000đ Ghi 250.000đ Trên tổng dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn tổ năm học 2016-2017 Tổ KHTN kính trình BGH nhà trường xem xét giải để tổ Tự nhiên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao năm học 2016-2017 PHÊ DUYỆT CỦA BGH T/M TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Tổ trưởng Bùi Xuân Cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: DU TRU KINH PHI mua sam , DU TRU KINH PHI mua sam ,

Hình ảnh liên quan

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết của tổ khoa học Tự nhiên, để phục vụ tốt cho hoạt động chuyên môn, nay Tổ Tự nhiên lập dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của tổ trong năm học 2016-2017 - DU TRU KINH PHI  mua sam

n.

cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết của tổ khoa học Tự nhiên, để phục vụ tốt cho hoạt động chuyên môn, nay Tổ Tự nhiên lập dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của tổ trong năm học 2016-2017 Xem tại trang 1 của tài liệu.